3
Kotoni alalo aino imo.
Na pukwaimonowo. Apou Siyoli mo mulu siyoli na tunumokomoi. Wiyouwa wiyou, totani alalo na tokolalimoko. Motu nali no, moi mo Kotoni alalo. Afonimai noko mo sosoli, moini Apou Siyoli monoi mo sai muwoi. No monoi no moi monoi mani, sai muwoi, sosoli. Woli iyali ititouni, nimai no mo Kotoni alalo, moi mo. Namolimai no moloi si monoi? Ulai moi no sai? Siya hanisu mo sai. Isiso Kolaiso mo amukonakimo, to komiyai na si monoi. Moini molo tiyo ki monoi, no monoi no. Noko mo foumo manakimo, molo koiyauso pa aluwaimosoiso. Mulu wofuso tolo monoi yoimo, Isiso Kolaiso tota komiyai.
Noko mo molo koiyauso aluwaiyakimo, Kotoni imo na kulaliyoimo. Motu na, mulu koiyauso aluwai mo Kotoni imo ami kulali nali no. Isiso Kolaiso mo mulu kopokoiyau na saloso uwomoka konoki. Moi mo sai. To mo mulu koiyauwoi muwoi, mulu itouniyaimo na.
Molo koiyauso aluwaimosi nokoyo Isiso Kolaiso mo sai muwoi, sosoli na. Towoi tomoso si noko mo molo koiyauso pa taluwaimosinoso.
Woli iyali, moi mo yani alalo komiyai. Ifoluwaikomo nokoni imo noiyo kwaikoiwo. Noko mo molo itouniyaimoso aluwai manakimo, to mo Isiso Kolaiso komiyai na toloimo, mulu itouniyaimowoi.
Sokolo Nokota Waiyo molo koiyauso taluwaimoi, tokusai ainoso lolai. Molo koiyauso aluwai noko mo tani mi ano noko nokolalo nali no. Nonani mi na uwokaiya konoki, Kotoni awitonoyo. Noko mo Kotoni alu tolo mo, molo koiyauso pa taluwaimosiso. Kotoni muluwoi totolomoi. Molo koiyauso no moloi aluwaimosi monoi? Wiyou, to mo Kotoni alu, no monoi no.
10 Sokolo Nokota Waini alalo no noiwo noko? Molo itouniyaimoso aluwai somiso noko mo Kotoni alalo muwoi. Noko mo Isisoso mulumolo luwai nokota monoi mulu unu somiso mo, to mani, Kotoni alu muwoi. Kotoni alalo no noiwo noko? Kotoni alalo mo molo itouniyaimoso taluwaino. Auwatono iyali monoi mulu tukuno.
Auwa iyali monoi mulu uku aino imo.
11 Tokusai ainoso lolaiwoi moi mo noino tukwaimosinuwo, “Auwa iyali monoi mulu na tukuwanokoni.” 12 Koinoni moloso noiyo aluwaiyoiwo. To mo Sokolo Nokota Waini alu na. Auwatonoso tukoloki, yau. Ulai hani monoi tukoloki? Koinoni molo mo koiyau, auwatonoyosu mo molo itouniyaimoso aluwaiki, no monoi no na tukoloki.
13 Woli iyali, asi asi noko nokolaloyo mulu atolokomo unakinuwomo, noiyo mulumoloko manoiwo. 14 Noko mo Isisoso mulumolo luwai nokota monoi mulu unu somiso mo, to mo kolikali moloso amai na taluwaimoi, noko yau nokota komiyai. Moisu mo auwa iyali monoi mulu na tuku manokoni, no monoi no moi mo sai, kolikalimoko moloso yasoi na utukaimokikoni, Kotoni moloso na taluwaikoni, aniyopa poi poi si itouniyaimo moloso.
15 Noko mo Isisoso mulumolo luwai nokota monoi mulu atolokomo unu mo, to mo noko tukuwoli nokota komiyai. Moi mo sai, noko tukuwoli nokota mo Kotoni auso aniyopa poi poi tolokaino itouniyaimowoi muwoi. 16 Kotoyo mulu unumoko monoi wiyomokoki, noino. Isiso mo moi kwalomai monoi na kalo unumokoki. No monoi no moi mani, auwa iyali fasiko foli monoi kolikalimoko mo waliyo. 17 Isisoso mulumolo luwai nokotayo koloni ilolu sofuwamakimo, sofuwamo somiso nokota mo mulu na kalo unuomo. Auwatono sofuwaso kiyakimo, na fasiyumo. Fasi somiso mo, to no moloi yomu monoi, “Yo mo Kotoso mulu tunu.” 18 Woli iyali, moi mo yani alalo komiyai. Noko monoi mulu uku monoi imo saso noiyo iyamokaiyoiwo. Noko nokolalo mulu uku mo noino, na tofasikokoni.
Koto monoi kokolomo somiso mulu aino imo.
19 Auwa iyali monoi mulu ukakikonimo, moi mo sai, moi mo Kota Kotoni noko. To monoi pa nimo monoiso, mulu amiso na si monoi. 20 Auwosikomomoko mo, moi mo sai, Kotoni mulu mo moini muluso tosouwaimokomoi. To mo komaso hani hani mo sai yasoi. 21 Woli iyali ititouni, auwosikomomoko somiso mo, Koto monoi pa nimo monoiso, mulu ami amiso na si monoi. 22 Haninoi monoi utolumakikonimo, waliyo na ano monoi. Ulai afonimaiso? Tani imo tukwai itouniyaimokoni. Tani muluyoso tiyokoni. Mulu mo waliyo moi monoi mo. 23 Kotoni imo ami mo noino, moi mo awitono Isiso Kolaisoso mulumolo luwai na. Moi auwa iyali momai amu mulu ukuwano na, toku no ikikomomokoki no. 24 Kotoni imo kwai noko mo Kotowoi tomoso tosimoi. Koto mani, toiwoi na totolo tomasiko. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota, Kotoyo no amokoki no, totayo na toposasoko wiyomokomoi, Kotoyo moiwoi tomoso totolokaino mo. No monoi no moi mo sai.