4
Nokoni imo kwaimo ki aino imo.
Imo topoko noko molopoiyo asi asi nokoso tifoluwaiko liyaiyalono, “Koi mo Kotoni muluyosu imo na tolukasiya tumonukuwo.” Woli iyali ititouni, noiyo mulumolo luwaikoiwo. Imo mo toku na pukwaiko kiwo. Topoko imo poimo. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imo mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imo. Topoko imo mo topoko imo. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imo mo noino, “Isiso Kolaiso mo noka noko na wiyona konoki.” Ainoso yomu mo, nokoyo, moi mo sai, no mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo noinomo. Ulai Isiso monoi aino imo posasoko somiso mo, nonani nokota mo Kotoyo pa imo taikiyokiso. Isiso Kolaisoni uo atolitolotonoyo mo na imo taikiyoki. Toku yasoi kwaikinuwo, to tumo monoi. Ulai yasoi na tumoki. Asiso niya totolo.
Woli iyali, moi mo yani alalo komiyai. Moi mo Kotoni noko nokolalo nali no. Kotoni amiyo noinomo topoko nokoso na souwaikokinuwo. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota, moini mulu poiso no totolokainalo no, tani ami mo siyoli. Asi asi noko samukuko nokota koiyauso na tosouwaimoi.
Imo topoko nokoyo asini moloso taluwaino. Asini imo saso na tolukasono. No monoi no asini moloso aluwai noko mo na tukwaika tumo liyaino. Koi mo Kotoyo imoko taikiyoki. No monoi no koini imo pa tukwaimokonoso. Ulai afonimaiso? Toi mo Kotoni noko muwoi. Koto monoi saino noko mo koini imo na tukwaimoko manono. No monoi no moi mo sai, Kota Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo noinomo imo lukasakimo, asini moloso aluwai nokoyo pa kwaimoinoso. Imo topoko nokoyo imo lukasakinomo, na kwaikoinomo.
Kotoyo mulu unumoko aino imo.
Woli iyali ititouni, moi mulu na tukuwanokoni. Koto mo noko mulu uku kiyo nokota. Noko nokolalo mulu uku nokota mo Kotoni alu. Koto monoi sai nali no.
Noko mo noko nokolalo monoi mulu uku somiso mo, to mo Koto monoi mo sai muwoi. Koto mo noko nokolalo mulu uku nokota siyoli.
Koto mo tani awitona awitonoso na imo taikiyoki, asiso. Moi fasimoka kono monoi na imo taikiyoki, awitonoyo noinomo si itouniyaimo monoi. No monoi no mulu unumoko monoi na wiyomokoki, Kotoyo mo. 10 Moiyo Kotoso tomulu unukoni mo, no mo mulu siyoli muwoi, koufa. Mulu siyoli mo noinosu, Kotoyosu na tomulu unumoko, no monoi no tani awitonoso na imo taikiyoki, asiso. Awitonoyo noinomo Koto mo imo mo futo. Moi kwalomai monoi na kalo unumoka konoki, moiyo molo koiyauso aluwai foli monoi.
11 Woli iyali ititouni, Koto mo moi mulu mo siyoli, wiyouwa wiyou. No monoi no moi mani, mulu niya tukuwanokoni. 12 Koto mo nokoyo ki manowoi muwoi. Mulu ukuwanakikonimo, moiwoi tomoso na tolokainoimo. To mulu siyoli yo unu monoi.
13 Kotoyo mo tani Mulu Itouniyaimo Nokota na amokoki. No monoi no moi mo sai, towoi tomoso tosi manokoni. To mani, na totolo tomasimomoko. 14 Apou Siyoli mo tani awitonoso na imo taikiyoki, asiso. Motu na, yasoi na kikinoki, na toposasoko wiyononinukuwo. Asi asi noko nokolalo moi samiyaikiyo si monoi na imo taikiyoki. 15 Noko mo yomakimo, “Isiso mo Kotoni awitono,” nonani nokotawoi mo Kotoyo tomoso tolokainoimo. To mani, Kotowoi tolo tomasimoimo. 16 No monoi no moi mo sai, Koto mo mulu unumoko mo. Waliyo na tomulumolo luwaikoni.
Koto mo noko nokolalo mulu uku nokota siyoli. Noko mo noko nokolaloso mulu uku mo, to mo Kotowoi tomoso tolokaino. Koto mani, towoi tolo tomasimo. 17 Kotoyo mulu unumoko monoi saino itouniyaimakikoni mo waliyo. No monoi no kokolokomomokowoi muwoi, Isiso Kolaisoyo waumoka konomaiso. Mulu mo ami amiso si monoi. Ulai afonimaiso? Asimai mo to komiyai tosikoni. 18 Nokoyo kokolomo mo, to mo Kotoyo mulu unu monoi sai muwoi. Kotoyo mulu unu monoi saino itouniyaimo mo, nimowoi muwoi, mulu amisoso tolo.
Kokolomo nokota mo molo koiyau foli monoi tonimo. Noko mo Kotoyo mulu unu monoi saino itouniyaimo mo, moloi nimo monoi? 19 Toku mo Kotoyo moiso mulu unumokoki. No monoi no moiyo mani, mulu na tunukoni. Mulu na tukuwanokoni.
20 Nokoyo yomu mo, “Yo mo Koto monoi mulu tunu.” Aino yomu mo, ulai Isisoso mulumolo luwai nokota monoi mulu atolokomo unu mo, to mo topoko imo saso yomu. Auwatono iyaliso molo tiyo tokokomosi, ulai mulu ukuwoi muwoi. Koto monoi no moloi mulu unu monoi? Pa tokimoiso. 21 Isiso Kolaisoyo noino na imokoki, “Nokoyo Koto monoi mulu unakimo, auwatono iyali monoi mani, mulu na ukuomo.”