5
Asini hani hani souwaiko aino imo.
Noko no tiyomu no, “Isiso mo Kotoyo muwo nokota Kolaiso nali,” nonani nokota mo Kotoni alu na. Noko mo apitono mulu unakimo, apitononi alalo mani, mulu ukoimo. Koto monoi mulu unakikonimo, na saino si monoi, tani alalo monoi mani, mulu tukukoni. Kotoni imoso kwaiyakikonimo, na saino si monoi, tani alalo monoi mulu tukukoni mo. Kotoni imoso kwai itouniyaimakikonimo, Koto monoi mulu unu monoi, tani imo monoi molokimo monoi. Kotoni alalo komaso moi mo asini hani hani tosouwaikokoni. Kotoso mulumolo luwaiyakikonimo, mulu mo amiso si monoi, asini molo na souwai monoi. Noko no asini molo no moloi souwai? Noko no tiyomu no, “Isiso mo Kotoni awitono,” nonani nokota mo asini hani hani na tosouwaiko.
Isiso monoi posasoko aino imo.
Isiso Kolaiso no mo, to mo iwoso uluwawoi monoi kalowoi monoi na amukonoki. Tani nako na amukonoki. Iwo uluwa monoiso pa amukonokiso. Iwowoi nakowoi monoi na amukonoki. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo na toposasokomoi, motuwa imo nokotayo. No monoi no imo mo motu na. Tauwoi haniyo na towiyomokono, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotawoi iwowoi nakowoiyo na. Fofamoso pa towiyomokonoso, tomososo na towiyomoko manono. Imo nokoyo no toposasokomosino no, nonani imo tukwaimosikoni. Ulai Kotoyo no toposasoko no, no mo nokoni imoso na tosouwai, Kotoni imo na, tani awitono monoi.
10 Awitono imo monoi kulali nokota mo Koto monoi tiyomu, ifoluwaimoko nokotawo. Ulai afonimaiso? Kotoso waliyo pa tomulumoloko unuso. Noko mo Kotoni awitonoso mulumolo luwaiyakimo, to mo sai, imo mo motu na. 11 Imo no mo Kotoyo no posasokoki no, no mo noino, totayo noinomo aniyopa poi poi si itouniyaimo monoi. Afonimaiso si itouniyaimowoi muwoi. Tani awitono mo ititouni si kiyo nokota na.
12 Nokoyo Kotoni awitonowoi tolo tomasimo somiso mo, aniyopa poi poi pa yousi itouniyaimoiso. Noko mo Kotoni awitonowoi tolo tomasimakimo, na yousi itouniyaimoimo, aniyopa poi poi.
Imo topimo.
13 Ninani imo mo Kotoni awitonoso mulumolo luwai noko moiso na tokumononinukuwo, no monoi no moi mo sai, moi aniyopa poi poi si itouniyaimo monoi. 14 Moi mo Koto monoi kokolomowoi muwoi, mulu mo ami amiso tosikoni. No monoi no haninoi monoi utolumakikonimo, moi mo sai, na kwaimokoimo, tani muluyosu utolumakikonimo. 15 Motu na, moi mo sai, utolumakikonimo, na kwaimokoimo. No monoi no hani ano monoi utolumakikonimo, moi mo sai, na amokoimo.
16 Noko mo auwatonoso molo koiyauso aluwaiso kwaiyakimo, Kotowoi imo lukaso unuomo. No monoi no Kotoyo auwatonoso fasiyoimo, na yousi itouniyaimoimo, aniyopa poi poi. Ulai molo kopokoiyau siyaiso aluwaiko foli monoi mo kolikalikai na. Imo mo futo muwoi, aniyopa poi poi amai. Nonani monoi pa timonukuwoso. Motu na, nonani molo koiyau mo yapoli na toi. Noko mo aluwai mo, to mo kalokai na, yau. Yo mo pa timonukuwoso, to monoi utolumo unu monoi. 17 Molo koiyauso aluwai mo kwaimo muwoi. Ulai molo kopokoiyau siyaiso aluwaiko foli monoi mo pa kolikalikaiyoiso. Imo mo futo. 18 Moi mo sai, Kotoni alalo mo molo koiyauso aluwaimosiwoi muwoi. Sokolo Nokota Waiyo no moloi uwokaiko monoi? Kotoni awitonoyo na tosamukukomoi.
19 Moi mo sai, asi asi noko nokolalo mo Sokolo Nokota Waini nasu wosuwoimai na tosi. Moisu mo Kotoni noko nokolalo. 20 Moi mo sai, Kotoni awitono mo yasoi amukonoki. Mulumoloko mulu amoka konoki, saino itouniyaimo monoi, Kota Koto monoi. Towoi tosi tomasimokoni. Tani awitono Isiso Kolaiso mani, towoi tosi tomasimokoni. To mo Kota Koto, aniyopa poi poi si kiyo nokota.
21 Woli iyali, moi mo yani alalo komiyai. Atiyaiso posiwo, asuwo asuwo koto iyali monoi mo. Noiyo mulumolo luwaikoiwo.