2
Imo topoko noko aino imo.
Imo topoko noko mani, Isolilo nokoni mulumai na si liyaiki, piyamaloki, “Kotoni muluyosu imo na tolukasikomonukuwo.” Noinoso na, moini mulumai mani, imo aiyolokomo topoko noko mo na si liyaiyoimo. Kwaikakinuwomo, uwokaikomoinuwomo. Topoko imo saso wosu woso lukasikomoinuwomo. Siyoli Nokota toi kwalomai monoi no kalo ukuki no, toso mani, namoliyo na alosimoinomo. Wiyou, somaiso na uwokaikoimo. Ulai mulumolo luwai noko molopoiyo toini molo kopokoiyauso aluwaikoinomo. Afonimai noko nokolaloyo nosoni kwaikakinomo, Kotoni molo itouniyaimoso namoliyo alosimoinomo, na alisiyoliyoinomo. Wiyouwa wiyou, muwoni mulu monoiso yoinomo, aiyolokomo topoko noko mo. Totaini muluyosu mulumolokaloinomo, posasoko ifoluwaikomoinuwomo, Kotoni imo motuwo. Ainikomo ifoluwaikomoinuwomo, muwoni uwokomo monoi. Wiyou, ifoluwaikomalo foli monoi na uwokaikoimo, Kotoyo toku yasoi no fou ukukaiki no. Uwokaiko nokota mo na tofouko tolomoi, pa tulosukomoso.
Kumoki noko siyai molo koiyauso aluwaikino mo, Koto mo molo siyaso pa kwaikokaikiso. Wiyou, asi i koiyauso kukiyokokaiki, kalopuloso. Folosumai na si, molo koiyau foli monoi tofoumo simoi. Toku noko nokolalo mani, Kotoso namoliyo alosimokino mo, to mo molo siyaso pa kwaikokaikiso. Wiyou, iwo usoiyo siyoli tumoki, na tukuwoli soliki, yau yau. Nowa, imo motu lukasiko nokota, molo itouniyaimoso aluwai imo no posasokoki no, toi kolisu mo Koto mo samukukoki. Noko nokolalo mo nano ti, 8, iwo usoiyoso samiyaikiyokino. Sotomo noko nokolalowoi Komola noko nokolalowoi mani, molo koiyau foli monoi na uwokaikoki. Nokonu sisiyoli ti no mo tayo kukiyokoki, na sakoloukoki. Tanofomu saso na si. No mo afonimaiso muwoi, namolisai noko nokolaloso wiyoti monoi yoki. Kotoso namoliyo no alosimakino no, tomoso na uwokaikoimo. Nokonu ti sakoloukomai noko siyaso fasiki, Loto na, mulu itouniyaimo nokota. Imo kulali noko uloliyokuwanoso kwaikoki mo, to mo mulu na folokomokaiki. No monoi no uwokaiwoi muwoi. Nasu, mulu itouniyaimo nokota no mo, to mo toini mulumai tolokainoki. Kotoni imoso kulaliyaloso pukwaikomosiki, ulo ulo amoloki amoloki. Imo koiyauso pukwaiko manoki. Wiyou, mulu mo na pofolokomokaimosiki, toiyo molo koiyauso aluwai monoi mo. No monoi no mo moi mo sai, Noko Siyoli mo molokimo noko fasiko monoi mo sai. Haniyo uwoko kopokoiyaukakimo, na fasikoimo. Noko kopokoiyau noko monoi mani, to mo sai, molo koiyauso aluwai foli monoi uwoko monoi. Na uwoko manoimo, ainoso hani noko nokolalo wauwoimo. 10 Motu na, totaini mulu kopokoiyauso aluwaiko noko, wiyou, siyoliso na uwokoimo, mulu uku mulu kopokoiyau foli monoi. Imo kulali foli monoi mani, siyoliso na uwokoimo.
Aiyoloko topoko noko iyali, toi mo kukamokokaisu, totaini mulusoso taluwaiko manono. Wiyou, toi kukamokokai mo wiyou. Kumoki noko iyaliso mani, talisiyoliko manono. 11 Kotoninoi kumoki nokoyo pa talisiyoliko manonoso. Ami ami mo siyoli, Kotoni kumoki noko mo, aiyoloko topoko nokoso tosouwaikono. Ulai kumoki noko siyaiso pa talisiyoliko manonoso, Siyoli Nokotani molo timai mo.
12 Aiyoloko topoko noko iyali mo muluwoi muwoi, aku koloni komiyai. Ulai Kotoni hani no sai? Ulai hani monoi kumoki nokoso talisiyoliko manono? No mo kwaimo muwoi, koiyau na. Aku koloni komiyai totaiyosu toliyai manono. Afonimaiso pa tosiso, aku koloni komiyai kolisalo na, tukuwoli uwaimo taikiyo monoi. Nasu, aku koloni komiyai na uwokaiko taikiyoimo. 13 Molo koiyauso aluwai foli monoi Koto mo na uwokoimo. Noko nokolaloni molo timai hani hani kopokoiyauso tiyo manono mo, na tomoloki manono. Moiwoi tono fasikomo manonuwo mo, hani hani kopokoiyauso tiyalono, tifoluwaikomo manonuwo, noko ititouniwo. Wiyou, toi mo hani hani toliki toliki komiyai, totafou soli komiyai, tuno ititouniso no tosi no. 14 Noko kwami nokolalo mulu na tiyo manono, molo koiyauso aluwai monoi pa tulosuko manonoso. Noko nokolalo mulu no tiwosokokai no, toiso tainiko ifoluwaikalo manono, totaini moloso aluwai monoi. Sai sai noko na, mulu uku mulu kopokoiyau monoi mo. Wiyouwa wiyou, na uwokaikoimo. 15 Molo itouniyaimoso namoliyo alosimokino, na ulolo liyaiki. No monoi no mo aluwaiwoi muwoi, nonani molo mo, na utukaimokino. Piyoni awitono, Palamo, tani moloso taluwai manono. Nonani nokota mo Kotoni imo posasoko monoi louwa. Ulai muwoni mulu mo yapoli, no monoi no molo koiyauso paluwaiyalomosiki. 16 Ulai hosofayo ikimoki. Ulai hosofa no noko, ulai moloi lukaso monoi? Ulai siyamaisu noko komiyai na, imo na lukasoki. Palamoso uo imo na imoki, molo koiyauso aluwai foli monoi. No monoi no mo alukimoki, mulu somiso mano monoi louwa.
17 Aiyoloko topoko noko iyali, toi mo iwo si i komiyai, iwo somiso. Toi mo kuo komiyai, imonu siyoliyo tokiyono foliyafoumalomoi. Kotoyo folosumono asi toku yasoi na foukaiki, na fou ukukaiki. Wiyou, folosumono siyoli. 18 Nonani noko iyali mo afonimai imo saso tolukasalo manono. Molo koiyauso aluwai monoi tonakikomoi. Noko nokolaloso tainiko ifoluwaiko manono, asuwo totaini mulu kopokoiyauso aluwaiko monoi, mulu uku mulu kopokoiyauso. Lolaloso mulumolo luwai noko nokolaloso na tainiko ifoluwaiko manono, molo koiyauso aluwai nokoni moloso lolaloso no utukaimokino no, toiso na tainiko ifoluwaiko manono. 19 Tiyamalomoi, “Molo koiyauso aluwai mo waliyo, Kotoyo uo imo pa imoinuwoso. Na samiyaikiyoinuwomo.” Aino tiyamalomoi, topoko imo mo. Topoko nokota siyolini nainomai tosinono. Molo koiyausoso taluwai manono. Molo itouniyaimoso aluwai no ulai toi no sai? Topoko nokota siyolini nainomai tosinono, no monoi no. 20 Nokoyo Isiso Kolaisoso namoliyo ti monoi alosimokaiyakinomo, toi mo wiyou, na uwokaikoimo. Namoliyo ti monoi alosimo foli mo wiyou, totawoi namoliyo alosimo foliso na souwaiyoimo. Nasu, moini Isiso Kolaiso Siyoli sainokino, totani amimai samiyaikiyokino, asini molo koiyauso samiyaikiyokino. Ulai toi mo ifou, molo koiyauso aluwai noko nokolalowoi kunaliyaikanokino, na kunalikokaino. Wiyou, Kotoyo na uwokoimo, namoliyo ti monoi alosimo foli monoi. 21 Noko mo molo itouniyaimo saino somiso mo, Kotoyo uwoyoimo, molo koiyauso aluwai foli monoi. Aiyoloko topoko noko iyalisu, toi mo sai, molo itouniyaimoso aluwai monoi. Ulai Kotoni imo amiso na kulalikino. Kotoyo no niki no, ulai namoliyo na alosimokino. No mo wiyou, namoliyo ti monoi alosimokai foli monoi mo siyoliso na uwokoimo. Namoliyo ti monoi alosimo foli mo totawoi namoliyo alosimo foliso na souwaiyoimo. 22 Nonani noko monoi na tiyamo manokoni, noino, “Aluwou mo totani uo akokai monoi ifou na tonokano.” Imo siya mani, tiyamo manokoni, “Fu mo asi topamuso kilou uwai, ti monoi na tokilou.”