3
Siyoli Nokota amukono aino imo.
Woli iyali ititouni, ni mo ti monoi imo na tokumononinukuwo. Ninani imo ti no kulunoninukuwo no, no mo afonimaiso kulu muwoi, moiyo itouniyaimoso mulumoloko si monoisu. Wonikaluso aiko fufolikomoinuwo. Ya timonukuwo, ti monoi na pa mulumolokowo, Kotoni mulu lukasiko noko ititouniyo toku no posasokokino no. Momaini Noko Siyoli, samiyaikiyo kiyo nokota na, totani imo ami mani, na pa mulumolokowo, Kotoni imo lukasikomalomano noko koiyo no timo manonukuwo no.
Toku isoni na posainowo. Asi mo aumoifaso fokumakimo, alisiyolikomo noko mo na alisiyolikomalo tumoinuwomo, Kotoni noko nokolalo moiso. Totaini mulu kopokoiyausoso aluwaikoinomo. Na iyamoimo, “To mo motu poimo yomuki, “Yo mo ifou na amukonoimo.” Ulai moiso tolo, woi? Pa amukonoso. Aniyopa iyali kolikalisai ainoso lolaiwoi, komaso hani mo toku komiyai na tosi liyai. Asi fonanikomosai tomoso noinoso na toi.” Ulai totaini muluyosu tomulumolokalo manono. Kotoni toku mi na tofufolikalo manono, toku no anoki no. Koto mo imo yomuki, no monoi no kumokiwoi asiwoi na auwonouluki. Asi mo iwo woisai fiyamosiki. Iwoyo na fonanikomoki. Ti monoi na yomuki, no monoi no iwo usoiyoyo tokumi asi na toposuniki, noko nokolalo mo tukuwoli soliki. Ulai ti monoi na yomoimo. Totani imoyosu mo ninani kumokiwoi asiwoi mo na muwokokaiki, sakolouko monoi. Namoliyo alosimokai noko nokolalo wauwakimo, kumokiwoi asiwoi mani, tayo na sakoloukoimo, noko nokolalo uwokaikomaiso.
Woli iyali ititouni, Noko Siyoliyo amukono monoi mulumolokakinuwomo, noiyo fufolikomoiwo, Siyoli Nokotani mulu mo noino, saponi siya mo aisamu molopoi molopoi komiyai, 1000 komiyai. Moisu mo tiyamo manokoni, saponi siya mo fokufa. Aisamu molopoi molopoi souwaiko mano mo, no mo fokufa muwoi, sopo siyoli na. Kotoni mulusu mo noino, aisamu molopoi molopoi mo sopo siyoli muwoi, saponi siya komiyai na, fokufaso. Siyoli Nokota mo toku yomukaiki, tani awitono ti monoi imo taikiyo monoi. Noko siyaiyosu tiyamalomoi, “Afonimaiso yomukaiki, somaiso pa kiyo taikiyoiso.” Aino muwoi, Koto mo uo imo somaiso lukaso nokota muwoi, na tofoukomo tolo manonuwo, mulu alosokomo monoi. Nasu, noko nokolalo komaso mulu alosoko monoi na tiyomoi. Noko uwokaiko monoi mo wiyou tiyomu.
Kumokiwoi asiwoi uwaimo taikiyo aino imo.
10 Ulai Siyoli Nokota mo amukonakimo, polamoko nokota komiyai na tumoimo, lolai siyasosu. Nomai no mo, kumoki mo umuko taikiyoimo, na uwaimo taikiyoimo. Amu, ulo, amoloku mo na sakolouko taikiyoimo. Asi mani, na sakoloumo taikiyoimo, komaso sonosoniwoi. 11 No monoi no mo komaso hani mo sakoloukoimo. Ulai lolai no moloi tiyo manonuwo? Kotoni molo itouniyaimoso na pa aluwai manowo, na pa molokimo manowo. 12 Na pa foumo manowo. Atiyaiso pa yo manowo, tumo monoi foumo si monoi mo. Nakomo somaiso poi tumoi. Nonani ulomai kumoki mo na sakoloumoimo, uwofa na. Amu, ulo, amoloku mani, ta momonoyo na utu taikiyoimo, iwo komiyai na sololumuwanuwanoimo, na ukolo ukoloko taikiyoimo. 13 Moisu mo kumoki tonofalowoi asi tonofalowoi fonanikomo monoi na tofoumo si manokoni. Ulai afonimaiso? Koto mo toku yasoi yomukaiki, no monoi no. Nosoni totani mulusoso aluwai monoi, molo itouniyaimososo.
Siyoli Nokotaso atiyaiso foumo si aino imo.
14 Woli iyali ititouni, moi mo tofoumo si manonuwo. No monoi no mo atiyaiso na pa si manowo, mulu toliki tolikiwoi muwoi. Wonikaluso hani yo foli monoi Siyoli Nokotayo mo aiko imoinuwo. Mulu tomoso na pa si manowo. No monoi no mo mulu wofu wofuwoi siso kokoma tumoinuwomo. 15 Siyoli Nokota mo uo imo somaiso lukaso nokota muwoi, moiyo mulu alosoko monoi tofoumoko tolomoi, no monoi nosu samiyaikiyo monoi. Nonani monoi mo noiyo fufolikomoiwo. Moini auwa itouniyaimo Polo mani, tomososo kumononikinuwo. Mulu iwoi nokota na, Kotoyo no anoniki no. 16 Motu na, tani paso komasoso mo nonani hani monoi na tokulalomoi. Imo folosai siyai mo muluso na. Sai somiso noko, mulu iwosokokai, toi mo tani imo topokolimoko wanoni manono. Kotoni puko imo siyai mani, topokolimoko manono. No monoi no uwokaikoimo.
17 Woli iyali ititouni, moi mo sai yasoi, amuwoi tino mo nonani hani mo tumoimo. No monoi no mo atiyaiso na pa si manowo. Wonikaluso imo kulali nokoyo aiko ifoluwaikomoinuwo, amiso paikoso soinuwoso. 18 Moini Siyoli Nokota, Isiso Kolaiso, ta siyoliso fasikomomoko mo waliyo. Siyoliso saino unu mo waliyo. Ta noinomo tosamiyaikiyokoni. Tani siyolo niya tokaluwaiyaloukoni, aniyopa poi poi kaluwaiyalo mano monoi. Motu nali no.