17
Tisolonaika nokoyo Polo noko ti louwa uwoko aino imo.
Ulai nosai no mo; Amofipoli nokonuwoi Apoluniya nokonuwoi tokosiyaikaiyoukino. Nosai no Tisolonaika nokonu mo na tiki, Polo iyali mo. Yuto nokoni lotu nufa mo yapoli na toloki. Poloni mulu mo noinoso piyo manoki, lotu nu lolofaso lotalo manoki. No monoi no Tisolonaika nokonuso mani, lotu nufaso lotiki. Mi fou fouko ulo tauwoimai polotimosiki, Kotoni puko imo monoi polukasomosiki, Yuto nokowoi. Ima imo posasoko wiyolukoki, Kolaiso monoi, noko no mo Kotoyo no muwokaiki no, Isolilo noko fasika tumo monoi. Na ikoki, “Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino, “Nokoyo uwokaiyoinomo, yau. Ulai yausai na auwoniyouwoimo.” Aino tiyomuko. Afonimaiso pa tiyomukoso. Motu fiyamosi monoi na tiyomuko. No monoi no ya timonukuwo. Isiso, ya no toposasoko unu no, to mo Kolaiso nali no.” Aino na ikoki, Polo mo. Yuto noko siyaiyo kwaimo itouniyaimokino. Polo noko tiso lolaloso aluwaikiyo tumokino, Polowoi Sailowoiso. Koliko noko molopoi mani, lotuso no aluwaikino no, toiwoi nokolala molopoiwoi, toi mani, aluwaikiyo tumokino, Polo noko tiso.
Ulai Yuto noko mo foluwali yoluwaikokino. Uo noko kopokoiyau na kolisalokino, na ainikalokino, “Uo tukoluwano monoi na pukouniyaikowo.” Aino ikokino. Nosai no mo wiyou, toiyo noinomo tolomu noko komaso noko mo uo saso, mulu mo puwoso puwoso. Yoisononi nuso na fufumuwanoki, piyamoki, Polo noko ti tu yousinowo. Nu poiso na louwa kolisa tiki, nokonu noko sisiyolini auso koliyo fu monoi. Ulai uwofa kokokino mo, Yoisono iyali kuloli ilomanokino, Yoisonowoi Isisoso mulumolo luwai noko siyaiwoi. Nokonu noko sisiyolini auso kiyoka tiki, siyoliso na iyamaloki, “Noko ti no mo nokonu nokonuso tainiko ifoluwaikalo manono. Tino tolomuso yasoi na tumokino. Tumokino mo, Yoisonoyo ikoki, “Yani nuso waliyo polotiwo.” Wiyouwa wiyou, nonani noko iyali mo Sisini imoso tokulaliyoluwai manono, moini noko siyolini imoso. Na tiyamalo, “Noko siya, tani siyolo mo Isiso, to mo moini samukumoko nokota siyoli na.” Aino na iyamaloki. Nonani imo kwaikino mo, wiyou, mulu na kolikaliki, ukouniyaikokai noko iyaliwoi tolomu noko sisiyoliwoi. Nosai no noko sisiyoli noko mo Yoisono iyaliso ikokino, “Muwoniso nimokakinuwomo, kalopuloso pa kiyokomoikuwoso.” Nosai no, muwoni nikokino mo, na kiyoko taikiyokino.
Piliya nokonumai mi ano aino imo.
10 Nonani amolokimai Piliya nokonuso kiyoko taikiyokino. Polowoi Sailowoiso kiyoko taikiyokino, Isisoso mulumolo luwai nokoyo. Manokino manokino; Piliya nokonuso. Yuto nokoni lotu nufa poiso lotikino, Kotoni imo na lukasika tikino. 11 Yuto noko no mo, Piliya nokonuso no siki no, toi mo iyo mo uku muwoi, imo kwai itouniyaimokino. Tisolonaika noko komiyai muwoi, Piliya noko mo mulu ititouni noko na. Ulo ulo mo Kotoni puko imoso pokokalomosikino. Mulumoloko manokino, “Poloni imo mo motu poimo.” 12 No monoi no Isisoso lolaloso na mulumolo luwaikino, noko molopoi nali. Koliko nokolala nokolalo pounu mani, lolaloso na mulumolo luwaikino, Koliko noko molopoi mani.
13 Ulai imo maliyaliki, Tisolonaika nokonuso kolomoki, noino, “Polo mo Kotoni imo toposasoko tolo, Piliya nokonumai.” Yuto nokoyo kwaikino mo, Piliya nokonuso nuki. Piliya noko nokolaloso mani, ainiko ifoluwaikalokino, wiyou uo mo sisiyoli.
14 Nosai no mo; lolai siyaso Isisoso mulumolo luwai nokoyo Poloso na imo taikiyokino, “Mamo iwo iloso na pomoi.” Sailowoi Timotiwoi, totiyosu amai tolokainokino, Piliya nokonuso mo. 15 Poloso aluwai nokoyo Atono nokonuso kiyokino. Nosai no Polo mo iko taikiyoki, “Sailo noko tiso, Timotiwoi na pikanowo, yani auso somaiso tumowumo.” Iko taikiyoki mo; na utukaimokino.
Polo mo Atono nokonumai Kotoni imo posasoko aino imo.
16 Polo mo Sailo noko tiso fouko manoki mo, Atono nokonumai mo liyaiyaloki. Kuwokokai tomoki na kokaloki, noko topi tomoki na. Wiyouwa wiyou, Atono nokonu mo kuwokokai tomoki saso, molopoi molopoi. Kokaloki mo; Polo mo mulu mo puwoso. Ulai afonimaiso? Atono noko nokolaloyo piyamoki, “Tosamuku komomokonowo.”
17 No monoi no mo, Polo mo Yuto nokoni lotu nufa poiso polotimosiki, imo lukaso monoi, Yuto nokowoi lotuso aluwai noko siyaiwoi. Nu mulumai nukutaimai mani, imo polukasomosiki, ulo ulo, ifou ifou liyaiyalomano nokowoi. 18 Ipikuliyano moloso aluwai noko siyaiwoi Sotoikoni moloso aluwai noko siyaiwoi, toi mani, imo lukasa tumokino. Aiyoloko noko sisiyoli na. Siyai mo iyamoki, “Imo lukasalo nokota hani imo poimo timoko?” Polo mo Isiso aino imo itouniyaimo posasokoki, yausai auwoniyou aino imo. No monoi no siyai mo iyamoki, “Noko nokonu nokoni kumoki tolomu noko monoi poimo timoko.”
19 Nosai no mo; Polo mo kawiyo yokino, Atono nokonu noko sisiyolini auso. Aliyopako yuso na kawiyo yokino. Na imokino, “Hani imo tonofalo toposasoko wiyomokoni? 20 Koi mo toku mo kwaiwoi muwoi, pa kwaimokinokiso. Ima imo na posasoko wiyolumoko.” Aino na imokino. 21 Atono noko mo noinoso na, imo tonufuwa mulu siyoliso piyalo manokino. Noko nokonu noko mani, no siki no, toi mani, imo tonufuwa mulu piyalo manokino. Mi ano mo wiyou, imo tonufuwa imo polukaso manokino, ulo ulo amu amu.
22 Nosai no mo; Polo mo nokoni mulumai na toloki, Aliyopako yumai. Atono noko sisiyoli nokoso na ikoki, “Woli iyali, Atono noko, ya tiyomu, moi mo hani hani lotuso taluwaikonuwo. 23 Moini nokonumai liyai manoki mo, kuwokokai tomokiso na kokaloki, moiyo no tomolokiko manonuwo no. Nosai no mo; tomoki kotisokoso mani, na kiya tumoki. Nonani kotisokomai nokoyo kumokaiki, noino, “Kumoki tolomu nokota siyani kotisoko. To monoi mo koi mo sosoli.” Nonani kumoki tolomu nokota monoi moi mo sai muwoi, ulai na tomolokimo manonuwo. Yosu mo sai, na toposasoko wiyononinukuwo.
24 Nonani kumoki tolomu nokota mo Koto nali, asiwoi kumokiwoi fonanikomo nokota. Kumokini hani haniwoi asini hani haniwoi mulumolokoki, na auwonouluki. Kumokiwoi asiwoi na tosamukukomoi. Nokoyo ko nuso pa tiyousiso. 25 Nokoyo no moloi fasi monoi? Ulai to no hani hani uwofa nokota? Moiso mo hani hani na tonimokomoi, asi asi noko nokolalo moiso. Ta noinomo muluwoi na tosikoni, na tosi itouniyaimo manokoni. 26 Tokuwa toku noko siyasu fonanikomoki, na auwoniyouki. Nonani nokotani alisai mo asi asi noko nokolalo komaso na tosi liyai. Asi asi komasoso na tosi liyai. Koto totayo na muwokokaitiyaloki, totaini asi asi mo. Kolikalimoko monoi mani, totayo na muwokomomokokaiki. 27 Koto mo afonimaiso yowoi muwoi, to ikoliyalo monoi na yoki. Mulumolokoki, “Ikolimonalo manono mo, siyaiyo poi kimona tumoino.” Ulai to mo aluwamai tolowoi muwoi, moi siyasonusoni auso na totolokaino, aumoifaso nali. 28 Ta noinomo muluwoi tosikoni, na tosi itouniyaimo manokoni, na toliyai manokoni. Momaini kulu nokota siyayo mani, noino kumokaiki, “Moi mo totani alalo nali.”
29 Motu na tiyomu, moi komaso mo Kotoni alalo. Ulai moi no moloi mulumoloko monoi, “Kumoki tolomu nokota mo tomoki kamo topi.” To no ulai tomoki? Nokoni nainoyo fonanikomowoi muwoi. Nokoni muluyo no moloi mulumoloko monoi? 30 Toku noko mo sai muwoi. No monoi no Koto mo imowoi muwoi. Molo siyaso pukwaikokai manoki. Lolaisu mo asi asi noko nokolalo moiso na tikikomomokalo, mulu alosokomomoko monoi. 31 Ulai afonimaiso? Afonimaiso muwoi, ulo mo yasoi na muwokaiki, asi asi noko nokolalo wau monoi. Totayo muwo nokotayo na waumokoimo. Suo foli mo yomakimo, motu imo saso na yomoimo. Nonani nokota nokoyo tukolokino. Kotoyosu mo yausai na lusikaiki. No monoi no tosainokoni, tani imo mo motu na.” Polo mo aino na ikoki, Atono nokoso.
32 Yausai lusikai aino imo kwaikino mo, noko siyaiyo alisiyolikino. Siyaiyosu imokino, “Amuwoi tinoso ti monoi na pa imoko.” 33 Nosai no Atono noko sisiyoliso utukaikoki. 34 Ulai noko siyaisu mo aluwaikino, Isisoso lolaloso mulumolo luwaikino. Siya mo Taiyonisiya, Aliyopako yumai ukouniyaiko nokota siyoli. Noni siya mani, waliyo mulumolo luwaiki. Tani siyolo mo Tomali. Noko nokolalo siyai mani, Isisoso lolaloso mulumolo luwaikino.