18
Kolino nokonumai mi ano aino imo.
Nosai no mo; Polo mo Atono nokonuso utukaimoki, Kolino nokonuso manoki. Kolino nokonu mo tumoki mo; Yuto nokotaso mo kiya tumoki, siyolo mo Akwila. Tani asiya asi mo Ponato. Tino Itali asisai tumoki. Lomo nokota siyoli Kolutiyayo Yuto noko nokolaloso amiyaikiyokomai Akwila noniki mo Lomo nokonuso utukaimokaikino, Kolino nokonuso tolokaina tumokino, Akwilawoi Polisilawoi. Polo mo tumoki mo, totiso na koka tumoki. Tuno nu topoliko noko ti na. Polo mani, tani mi mo tomoso, no monoi no totiso utukaikowoi muwoi, mi ano fasiko toloki, tuno nu topoliko monoi. Saiso saiso mi fou fouko ulo ulomai, Yuto nokoni lotu nufa poiso polotimosiki, imo polukasa timosiki. Yuto nokowoi Koliko nokowoiso painikomosiki.
Nosai no mo; Sailo noko tiyo tumokino, Sailowoi Timotiwoi. Masituniya asisai tumokino. Tumokino mo; Polo mo mi siya anowoi muwoi, Isiso aino imo saso na lukasiko manoki, Yuto nokoso. Na posasokaloki, noino, “Isiso mo Kolaiso, noko no mo Kotoyo no muwokaiki no, Isolilo noko moi fasikomomoka tumo monoi.” Ulai toi no kwaimowoi? Na kulalikino. Alisiyolikino mo, Polo mo mulu atolokomoki, tani tuno kolilinikokaiyouki, na ikoki, “Kotoyo uwokomo monoi mulumolokakimo, waliyo tofolo, na uwokaikomokonumo. Uwokaikomakinuwomo, yani hani muwoi, moini hani nali no. Asa mo noko nokonu nokoni auso tomoi. Awa muwoi.” Polo mo aino na ikoki, Yuto nokoso.
Nosai no mo; Yuto nokoni lotu nufaso na utukaimoki, noko siyani nuso amunoki, aumoifa nuso, Titiya Yasotani nuso. Titiya mo lotuso aluwai nokota na. Ulai Kolisopa, lotu nufa samuku nokota, toi koliyo Siyoli Nokotaso lolaloso mulumolo luwaikino. Kolino noko nokolalo molopoi mani, Poloni imo kwaimokino, Isisoso mulumolo luwaikino, no monoi no iwoso uluwakokino.
Nosai no mo; amoloki siyamai Polo mo solitonomoki. Solitonosai mo Siyoli Nokotayo na imoki, “Noiyo kokolomoi, imo mo na pa posasoko, wosu woso noiyo toloi. 10 Asa mo na totolo fasinoki. Nokoyo pa uwoyoiniso. Tolomu noko nokolalo molopoi mo amai mulumolo luwaimonoinomo.” Solitonosai aino na imoki. 11 No monoi no Polo mo amai na tolokainoki, amu amu, 18, Kotoni imo aiyolokalo manoki, noko nokolaloso.
12 Ulai Kaliyoyo Koliko asi samukumai Yuto noko iyali mo ukouniyaikoki, Polo imokino ukou, na kawiyo tikino, Kaliyoyo imo kwaimo monoi. 13 Na faumikino, “Noko ni mo, to mo noko nokolaloso tainiko ifoluwaikalo, noko sisiyolini imo amiso kulaliko monoi. Na tikalomoi, “Kotoni lotu siyasoso na paluwaiwo.” Aino na faumikino. 14 Nosai no Polo mo louwa yomuki. Ulai Kaliyo mo Yuto nokoso ikoki, “Yuto noko, na pukwaimonowo. Ninani nokota mo molo koiyauso paluwai mo, yo mo waliyo pukwaimonukuwo, uo siyoli piyo mo. 15 Koyo imo saso tiyamalonuwo, hani hani siyolo siyolo monoi, momaini aniyopa imo monoi. No mo moini hani. Yo mo imowoi muwoi. Momaiyosu imo polukasokaiyanowo.” Yuto nokoso aino na ikoki, Kaliyo mo. 16 Ikoki mo; na tu amiyaikiyokalo fuki, imo kwai nusai.
17 Nosai no mo; noko komaso nokoyo Sosotini komikino, lotu nufa samuku nokotaso. Na wasokino, nu fokutonosai. Ulai Kaliyo mo mulu pa kalo unukiso.
Anotiyoko nokonuso ifou tumo aino imo.
18 Nosai no mo; Polo mo amoloki amoloki amai potanomosiki, Kolino nokonumai. Nosai no Isisoso mulumolo luwai nokoso utukaikoki, Siliya asiso na manoki, poso ayou molosai. Akwila nonikiyo aluwaikino, Akwilawoi Polisilawoi. Mano somisomai komu suwo kokoli taikiyoki, Soinokoliya nokonumai. Kotoni molo timai auwoloki, no monoi no. 19 Komu suwo kokoli taikiyoki mo; na nuki. Nuki nuki; Ifiso nokonuso. Akwila nonikiso utukaikoki. Totasu mo lotu nufaso lotiki, Yuto nokowoi imo lukasa tiki. 20 Louwa imokino, “Noiyo utukaimokoi. Amaifa pa tolo fasimoko.” Ulai wiyou yomuki, 21 na ikokaiki, “Yo mo awa tomoi. Kotoyo waliyo yomakimo, ifou na tumoimo.” Aino ikoki mo, Ifiso nokonuso utukaimoki, poso ayou molosai manoki, 22 Sisaliya nokonuso. Ulai nosai Yolusolimo nokonuso amiyoki, Isisoso mulumolo luwai noko iyaliso koka yoki. Ulai nosai no Anotiyoko nokonuso manoki, Siliya asiso.
23 Anotiyoko nokonumai amaifa tolokainoki, amoloki amoloki. Ulai nosai no nokonu nokonuso manaloki, Kaloisiya asiwoi Folikiya asiwoi. Nonani nokonu nokonuso manaloki, Isisoni moloso aluwai noko nokolaloso ikikaloki, mulu na amikaloki.
Apolo aino imo.
24 Nosai no mo; Yuto nokota, tani siyolo mo Apolo, to mo Ifiso nokonuso tumoki. Nokonuwa nokonu mo Alikosatoliya. Nonani nokota mo imo polukaso itouniyaimo manoki. Kotoni puko imo mo sai nali no. 25 Nokoyo Siyoli Nokotani molo monoi toku yasoi paiyolomo manokino. Wiyou, mulu siyoli, Isiso aino imo lukasikaloki, na aiyolokaloki, Ifiso noko nokolaloso. Imo no lukasikaloki no, no mo motu na, ulai komaso mo sai muwoi. Iyonoyo iwoso uluwako monoi saso mo sai. 26 Kokolomowoi muwoi, mulu amisoso imo lukasika tiki, Yuto nokoni lotu nufa poiso. Polisilawoi Akwilawoiyo kwaimokino mo, na imokino, “Kotini nuso potumo.” Nosai no Kotoni molo monoi imo lukasiyoluwai itouniyaimokino.
27 Nosai no mo; Apolo mo yomuki, “Yo mo Koliko asiso tomoi.” Yomuki; Isisoso mulumolo luwai noko mo waliyo iyamoki. Paso kumotikino, Isisoni moloso aluwai nokoso. Kumokino, noino, “Apolo mo waliyo na pa kausiwo.” Kumokino mo; Apolo mo paso alomanoki, manoki, poso ayou molosai. Koliko asi mo tumoki mo, Isisoso mulumolo luwai noko na fasikaloki, tolomu noko nokolalo Kotoyo toku no fasikoki no, Isisoso mulumolo luwai monoi. 28 Ulai afonimaiso? Yuto nokowoi imo amiso lukaso manoki, noko nokolaloni molo timai. Wiyou, tani imo mo ami, Yuto nokoni imo na kulalikoki. Ima imo posasoko wiyotiki. Kotoni puko ima imo wiyolukoki, na ikoki, “Isiso mo Kolaiso nali, noko no mo Kotoyo muwokaiki, Isolilo noko moi fasimoka tumo monoi.”