2
Kukamokokai somiso aino imo.
Kolaisowoi tosi tomasimo manonuwo mo, mulu ami amiwoi tosinuwo. Kolaisoyo mulu tununuwo mo, na tohamukukomonuwo. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo totolo fasikomo manonuwo. Mulu tokolikali ukuwano manonuwo. Mulu sisiyoli, na tofasikuwano manonuwo. Ainoso tosinuwo mo, ya tomoloki. Ulai mulu tomososo na pa si manowo, mulu tomoso na pa ukuwanowo. No monoi no yani mulu mo moloki saso. Tiyonuwo mo, noko sisiyoli si mulu noiyo yoiwo. Noiyo kukamokokaiyaloiwo. Wiyou, noko siyai monoi mani, na pa iyamalowo, “Noko ititouni, na tosouwaimonono.” Moini muluyososo noiyo aluwaiyaloiwo. Noko nokolalo monoi mani, na pa mulumoloko ukuwo, na pa fasikowo.
Isiso mo afonimai nokota tolo mulu aino imo.
Isiso Kolaisoyo mulu no yoki no, noinoso na pa yowo.
To mo Koto nali no. Ulai Koto tomoso nokota mo noko siyoli tolo mulu pa yokiso. Wiyou, Kotoni auso na utukaimoki, noka noko komiyai tolokaina konoki, mi anoti nokota nali. Noko nokolaloyo kikino mo, noka noko na kikino. Kukamokokaiwoi muwoi, Kotoni imososo na kwaimo manoki, ainoso na kaloki. Wiyou, a mokimai na kaloki.
No monoi no mo, Kotoyo na kawiyo yoki, puwa puwoso monoi. Tani siyoloso na kaluwaikaiki. Siyolo siyolo siyai na tosouwaikokai. 10 No mo afonimaiso muwoi, noko komaso noko mo tani siyolo kaluwaiyakinomo, alokomu losinasi unaloinomo. Kumoki nokowoi asimai si nokowoi asi wosuwoiso si nokowoi, toi mo na kaluwaiyalouwoinomo, Isisoni siyolo mo. 11 Nasu, noko nokolalo komaso mo iyamoimo, “Isiso Kolaiso mo Siyoli Nokota nali no.” No monoi no Apou Siyolini siyolo mani, kaluwaiyaloinomo, Kotoni siyolo mo.
Saponi komiyai si aino imo.
12 Woli iyali ititouni, no monoi no mo yani imo pukwaimonowo. Moini auso tolomai yani imo pukwaimono manokinuwo. Lolai mani, ya aluwamai tolomai yani imo na pukwaimonowo, ni tokumononinukuwo no. Na tosamiyaikiyonuwo, no monoi no ami amiso na pa si manowo. Atiyaiso, Noko Siyoli monoi na pa auwosiwai manowo. 13 Ulai afonimaiso? Kotoyo na tofasikomo manonuwo, moiyo tani muluso aluwai monoi, mulu ititouni yo monoi, molo itouniyaimoso tanomo monoi.
14 Hani haniso yalakinuwomo, amuwaso noiyo alikuwanoiwo. Noiyo kiyoluwaikuwanoiwo. 15 Ainoso yakinuwomo, noiwo nokoyo no uo imo no moloi imo monoi, moiso no? Moi mo uowoi muwoi. Hani yo foli monoi no moloi imo monoi? Kotoni alalo, moi mo, saponi komiyai noko kopokoiyauso na tofupiniyaimo kolokonuwo, kwamu kwaimo somiso noko nokolaloso. 16 Aniyopa poi poi si imo lukasiko mo ainoso na. No monoi no mo Kolaiso tumakimo, yo mo molokiyoimo, na sainoimo, mi mo afonimaiso anononiwoi muwoi. Ulai afonimaiso foloko kainonikinukuwo, mi no? Kolaiso mo tumakimo, yo mo moi monoi na molokiyoimo.
17 Nokoyo koloni utunoni mo Kotoso molokimo na. Noinoso na, moi mo tomulumolo luwainuwo mo, na tomolokimonuwo. Nakomo yo tukolomonoinomo, koloni utukai komiyai. Nakomo yani nakoyo amukonoimo. Ulai ya tomolokimoi. Moi komasowoi na tomoloki fasi manonukuwo. 18 No monoi no, moi mani, na pa molokiwo. Na pa moloki fasimonowo.
Timoti aino imo.
19 Isiso Siyoliyo waliyo yomakimo, yo mo Timotiso aumoifaso imo taikiyoimo, moini auso. Ifou tumakimo, Timoti mo, moi monoi aino imo aniyo tumoimo. No monoi no mulu mo waliyo, yo mo. 20 Yo no ulai noko siya no Timoti komiyai yapoli tolo? Uwofa nali no. Mulu mo yau, moi fasikomo mulu mo siyoli na tiyomoi. 21 Noko siyai mo totaini misoso tano manono. Ulai Isiso Kolaisoni mi mo pakoso tano manonoso. 22 Timoti monoisu moi mo sai, noko itouniyaimo nali no. Kotoni imo itouniyaimo lukasiko mi na tano fasimonomoi, aluyo apitonoso mi ano fasi komiyai. 23 No monoi no yo mo moini auso imo taikiyo monoi na tiyo. Awi, imo kwai nokotayo yomu unumono uwai; nosai no ya imo taikiyoimo. 24 Yo mo waliyo tomulumoloko unu, Siyoli Nokotayo fasimono monoi. No monoi no asa mani, aumoifaso manoimo, moini auso.
Ipafolotaita aino imo.
25 Ipafolotaitaso toku niya tokiyo taikiyo. Ya tiyomu, ifou tokiyo taikiyo, moini auso, toku no kiyo taikiyomonokinuwo no, fasimono monoi, Ipafolotaita mo. Yani woli na, mi tano fasimonomoi, mulu amiso totolo tomasimomono. 26 Wiyou, to mo moi komaso kokomano mulu siyoli tiyo. Ulai afonimaiso? Imofa isaino maliyaliki, ai uwo monoi. To mo sai, moi mo mulu tokolikali ununuwo, no monoi no to mani, mulu mo yau, moiso kokomano mulu tiyomoi. 27 Motu na, toku mo ai uwoki, na louwa kaloki. Ulai Kotoyo mulu mo yau, na fasiki. To saso pa fasikiso, yo monoi mani, fasimonoki. Pokalo mo, yo mo mulu pokalomono, wiyouwa wiyou. 28 No monoi no yo mo mulu siyoli na tiyo, moini auso kiyomo taikiyo monoi. Ti monoi kiyakinuwomo, na molokiyoinuwomo. Yani mulu mani, pa kalomonoiso, ulukukumoso tanoimo. 29 To mo Noko Siyoliso tomulumolo luwai, no monoi no tumakimo, na pa kausiwo, moini auso. Siyoliso pa molokiwo. Ainonani nokoso na pa kisosomiko manowo, noko ititouni na. 30 Ulai afonimaiso? Kolaisoni mi anomai na louwa kaloki. Asiso amai tolo monoi saso pa mulumolokokiso. Wiyou, mi ano fasimono mulu siyoli na tiyomoi. Moi kwalomai monoi tano fasimonomoi.