3
Mulu ititouni noko aino imo.
Woli iyali, imo topimo na timonukuwo. Siyoli Nokota monoi na pomolokimowo. Yo mo ulosusai ninani imo ti monoi pa tokumononinukuwoso. Moiyo samiyaikiyo si monoi ulai ti monoi tokumononinukuwo.
Atiyaiso, mi ano kopokoiyau noko monoi. Aluwou kopokoiyau komiyai tiyo manono. Atiyaiso, au tuno tokosonasikokaiyalo manono. Moisu mo Kotoyo muwokomomokokaiki. Au tuno tokosonasikomomoko monoi muwoi, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo noinomo moi mo Kotoso tomolokimo manokoni, no monoi no na muwokomomokokaiki. Moi mo Isiso Kolaisoso tokisosomi manokoni. Au tuno tokosonasikomomoko no moloi ititounikomomoko monoi?
Toku asa mani, piyomuki, Kotoyo aniyopa moloso aluwai monoi muwomonokaikiwo. Wiyouwa wiyou, paluwai itouniyaimo manoki, nokoso na souwaikaloki. Motu na, alu malamai au tuno tokosiyaimomonokino. Anoiyo kimonosai mo amoloki mo nano tiwoi, 8 mo uwai; nosai no au tuno tokosiyaimomonokino, Musini ami imoyo no tiyomuko no. Yo mo Isolilo nokota nali no, Hipolu nokota, Hipolu nokoni alisaimi, Pinosomino nokoni alisaimi nali. Yo mo Falisi moloso aluwai nokota na, Musini ami imoso taluwai itouniyaimomoi. Wiyouwa wiyou, toku mulu siyoliso piyo manoki, mulumolo luwai noko nokolalo puwokaiko liyai manoki. Aniyopa moloso paluwai itouniyaimo manoki. Kulali foli monoi no moloi imono monoi? Yo piyomuki, aniyopa moloso aluwai foli monoi waliyo tolowo. Ulai lolai mo Kolaisoso na tomulumolo luwai, no monoi no aniyopa moloso aluwai foli monoi mo wiyou tiyomu. Motu na, aniyopa molo monoi saso pa tiyomuso. Komaso hani hani yo toku no piyo manoki no, no mo afonimai hani saso. Yo mo Isiso Kolaiso mo sai, yani Siyoli Nokota nali no. Wiyou, no mo siyoli hani nali. Tokumi hani haniso namoliyo alosokokaiki, yo mo. Kolaisoso na taluwaimoi. Ya tiyomu, tokumi molo mo kukumo kopokoiyau komiyai. Kolaisowoi tolo tomasimo mo waliyo. Lolai mo totolo tomasimomoi. Musini ami imo aluwai monoi no mulu no moloi itouniyaimokaimono monoi? Ya tiyomu, Kolaisoso mulumolo luwai monoisu mo waliyo. Motu na, yo mo Kolaisoso tomulumolo luwai, no monoi no Koto mo imo mo futo, yani mulu na itouniyaimokaimonoki. 10 Yo mo Kolaiso sai mulu mo siyoli. To mo yausai ifou auwoniyouki mo, wiyou, ami mo siyoli. Nonani ami saino monoi yo mo na tiyo. Toku no uwokaikino no, yo mani, noinoso na uwomono mo waliyo. No kaloki mo, mulu mo itouniyaimosu. Nonani mulu wa monoi yo mo na tiyo. 11 Ya tiyomu, noinoso yo mani, yausai ifou na auwoniyouwoimo, kalomonakimo.
Suo foli ano monoi molo itouniyaimoso souwai aino imo.
12 Ulai yo no yasoi souwai? Amai na, mulu itouniyaima mo amai. Mulu itouniyaimowoi tolo monoi niya tiyo tolo, mulu amiso. Ainonani monoi Isiso Kolaisoyo tota amu monoi muwomonokaiki. 13 Woli iyali, yo mo asa amu monoi pa tiyomuso, itouniyaima nokotawo. Amai nali. Ulai yani mulu mo siyaso, noino. Yo mo namoli molowoi pa tofoinalikomoiso, fouso na taluwaimoi, mulu amisoso. 14 Nokoyo hani hani i monoi tosouwaikuwano manono. Noinoso yo mani, Isiso Kolaisoni molososo na taluwaiyalomoi, suo foli amono monoi. Nonani hani mo noinoso, Isiso Kolaiso kalo unumonoki, no monoi no Kotoyo taliyonimono, kumokiso amiyo monoi.
15 Mulu iwoi sakikonimo, yani imososo na kwai monoi, ya ni tiyomu no. Mulu siyaso mulumolokakinuwomo, nonani hani monoi mani, Kotoyo posaso wiyoninoinuwomo. 16 Kotoni muluso yasoi wakikoni, no monoi no niya taluwai itouniyaimokoni.
17 Woli iyali, molo ya no wiyononikinukuwo no, na pa aluwai manowo. Noko ititouniso na pa kwaikowo, koini moloso no taluwaimokono no. 18 Tokusai pimomosikinukuwo, lolai mani, tomoso na timonukuwo, noko molopoi noko mo Kolaisoni a moki monoi uo mulu tiyono, woi. Mulu mo yau, yo mo, na tosonukuko. 19 Na uwokaikoimo. Ulai afonimaiso? Kotoni muluso pa taluwainoso, totaini mulusoso na taluwaikalono. Molo koiyauso taluwaiyalono. Auwosikumo. Ulai auwosikowoi muwoi, moloki saso. Asini hani hanisoso na tomulumoloko uku manono. Molo koiyauso taluwaiyalo manono, ainoso hani uwokaikoimo. 20 Moisu mo kumokini moloso na tonukoni. Isiso Kolaiso Siyoliso tofoumokoni. Kumokisai amukono monoi na tofoumokoni, no monoi no samiyaikiyo monoi. 21 Moini au kopokoiyau na alosokomomokoimo, tani amiyo, totani au itouniyaimo komiyai na si monoi. Ulai koufa, nonani ami no? Koufa muwoi, siyoli nali. Tani amiyo noinomo hani hani komaso mo tani nasu wosuwoimai soimo. Nonani amiyo noinomo au kopokoiyau alosokomomokoimo.