4
Ikiko imo.
Woli iyali ititouni, no monoi no mo, Noko Siyoliwoi na pa si tomasimo manowo, mulu ami amiso. Yo mo tomulu ununukuwo, moi kokomo mulu mo siyoli. Na tomolokikomo manonukuwo. Yani mi ano foli mo moi na.
Yotiya noko ti, Sinotikiwoi, motiso na tikikomonukuwo. Noko Siyoliwoi totolo tomasimonuwo, no monoi no mulu tomoso na pa tolo manowo. Woli, mi ano siyamai nokota itouniyaimo, nono mani, timonoki, nokolalo ti no mo na pa fasiko. Toti mo imo itouniyaimo lukasiko mi ano fasimono manokino. Kolimino iyali, mi no tano fasimonono no, toiwoi ano fasimonokino, totiyo mo. Nonani nokoni siyolo siyolo mo aniyopa poi poi si mano monoi pukoso kulukaiki.
Saiso saiso Siyoli Nokotasoso na pa molokimo manowo. Ti monoi na timonukuwo, na pa molokimo manowo.
Noko nokolalo komaso moi monoi sainowumo, noko ititouni moi mo, wosu woso si noko na. Noko Siyoli mo aumoifaso ifou na amukonoimo. Mulu mo noiyo kolikaliyoiwo. Wiyou na, hani hani mulu monoi no tiyo manonuwo no, Kotoso na pa imo manowo, fasikomo monoi. Imo lukasakinuwomo, na pa utolumo manowo, wafisu imo na pa imowo. No monoi no mo mulu tomokiso soinuwomo. Mulu tomoki mulu, Kotoyo no tonimokomoi no, nonani mulu no noko no moloi saino monoi? Isiso Kolaisowoi si tomasimakinuwomo, mulu tomokiso na soinuwomo. Mulu tomokiso sakinuwomo, moi mo mulu mo waliyo saso, mulu pa kolikaliyoinuwoso.
Woli iyali, imo topimo na timonukuwo. Ititouni hani haniso na pa mulumolokowo. Motu hani hani, ititouni hani hani, Kotoni molo timaiso ititouni hani hani, wofu wofu hani hani, ulukukumoso hani hani, molo timai ititouni hani hani, molo itouniyaimoso aluwai hani hani, kisosomiko hani hani. Nonani hani haniso na pa mulumolokalowo. Imo no aiyolokomo manokinukuwo no, no posasoko wiyononikinukuwo no, nonani imososo na pa aluwai manowo. Imo komaso no kwaimonokinuwo no, na pa kwai itouniyaimowo. Molo itouniyaimo aluwaiso kwaimonokinuwo. Moi mani, na pa aluwai manowo. No monoi no mo mulu tomoki mulu kiyo nokota Kotowoi na totolo tomasikomo manonuwo.
Wafisu imo, Filipai nokoyo Polo fasi monoi.
10 Yo mo na tomoloki. Ulai afonimaiso? Moi mo na tomulumoloko unumononuwo, no monoi no Siyoli Nokotaso tomolokimo. Ulai ti monoi na tofasimononuwo, muwoni tokiyokomomono taikiyonuwo. Motu na, toku mani, pomulumoloko unumonomosikinuwo, ulai nomai no no moloi fasimono monoi? 11 Yo mo sofuwamomono monoi pa tiyomuso. Yo mo waliyo. Sofuwamomono monoi mulu pa tokalomonoso, waliyo. 12 Hani somiso tolomai ulai yo no imowoi, mulu mo waliyo. Hani haniwoi tolomai mani, mulu mo waliyo, yo mo. Haninoi monoi ulai mulu no tokalomono? Komaso asi asi totolalomoi mo, yo mo mulu mo waliyosu. Tiyawoiso mo tiyawoiso. Touwai mo touwai. Ulai mulu no moloi kalomono monoi? Sofuwamomonomai yo mo waliyo. Hani haniwoi tolomai mani, ainoso na. 13 Kolaisoyo na tamimomonomoi. No monoi no yo mo waliyo, haninoi monoi mulu pa tokalomonoso.
14 Ulai yo uwomonomai asisimonokinuwo mo, no mo waliyo, muwoni na kiyokomomona tumokinuwo. 15 Filipai noko nokolalo moi mo sai na. Toku, Kotoni imo itouniyaimo sonomonoso kwaimai moiyososu na asisimonokinuwo, suo suo fasikuwanokikoni, momaini asiya Masituniya asisai utukaimomai. Mulumolo luwai noko siyaiyo pa fasimonokinoso, moi saso na fasimonokinuwo. 16 Motu na, Tisolonaika noko mani, pa fasimonokinoso. Toini nokonumai sofuwamomonoki mo, moiyososu timaiso fasimonokinuwo. 17 Yo mo nimono monoi pa timonukuwoso. Ulai fasimonakinuwomo, Kotoyo suo foli monoi fasikomoinuwomo. No monoi no timonukuwo. 18 Yo mo sofuwamomonowoi muwoi, yo mo yapoli nali no. Waliyo na totolo. No kiyokomomono taikiyokinuwo no, Ipafolotaitayo yasoi na akiyo tumomonoki, no monoi no. No akomonokinuwo no, no mo koloni itouniyaimo komiyai, nokoyo utunoni, Kotoso. Woti itouniyaimo komiyai, Kotoyo moloki monoi. 19 Yani Koto mo wiyouwa wiyou, hani hani ititouniwoi mo yapoli, na nikomaloinuwomo, Isiso Kolaisowoi si tomasimo noko moiso. Sofuwakomakinuwomo, na fasikomaloinuwomo. 20 Koto, moini Apou tani siyolo na tokaluwaiyalo manokoni, aniyopa poi poi. Motu nali no.
Woiyo woiyo imo.
21 Yo mo woiyo woiyo timonukuwo, Kotoni noko nokolalo ititouni moiso, Isiso Kolaisowoi no tosi tomasimonuwo no. Woli iyali, yowoi si tomasimomono noko, toi mani, woiyo woiyo imo timonuwo. 22 Kotoni noko nokolalo ititouni komasoyo woiyo woiyo imo timonuwo. Motu na, Lomo nokota siyoli, Sisi, tani mi anononi noko nokolalo mani, woiyo woiyo imo na timonuwo.
23 Isiso Kolaiso Siyoliyo na tofasinuwo.