Mo Pol Rom la nai Elim Ginofe Faini
Hwa buk enaig esog
Pol ogna Rom la nai Kristenim ika nangwag asa ehe hwa buk la ginofena. Afa ehe ehengel nenam mwakwalig augunam asa sumi yi Spen kembig gam ikana. Afa Pol Godna minam ambala sihiageg afa suialag Kristen elni nihem ogfunig. Afa ilawanam ehe Rom nai elim suialag mo sihini afa ehe gwesim ming sihi og, “Amban sa Sisasim olug oniginag ena mina gam mungu big Godna noflaba afsug kabag el fig.” (Rom 1:17) Afa ming gafa enaig esog mungwali el ati amtakwalig nihe esig.
Asa God bigelim aflafenigim asa pese lambig. Afa sapta 5 ika 8 la pugug Pol eba Godna nihe mona mog mom sihig afa Godna Sungwabug Kristen elim gafugag esenig sa enam sihig. Afa sapta 9 ika 11 la pugug Pol enaig esog Kaba Ju el feg afa maia kaksag Ju el Sisasim masig fatinibi. Asa ka enam olug kinig. Afa kaksag afwambanai el Sisasim patalfugba asa ka enam sifakaleg. Afa buk na muhiag mo Pol enaig sihifeg suialag nihe Kristen sa esig asa ma ehengel enam numwehe patalfui.
1
Kaba Pol Ka Krais Sisasna gafugag el afa ehe kam awamonag asa ka kanog fwahag el feg afa kam wefug fwahag asa ka Godna suialag mo sihiawageakag.
Afa autunam God hwag suialag mo ati sihi fwahag afa heafna mo sihiafule el enag mo fli sihinim afa Godna afsug kabag buk la ginofini.
Afa enag mo heafna Legna mo afa enag Leg eba bigelni Ainiyag Sisas Krais. Afa ehe hwaig elni luwal lofug afa ehe Devitna simbianiga fena.
Afa ehe lahanam asa pese buihiana afa enag kwania kigmog eba ogfug ehe Godna Leg afa ehe afsug kabag Alagna nihig. Eheba Sisas Krais bigelni Ainiyag.
Afa heafna unehlag la God kagelim suialag fenig asa kagel kanog fwatig el fig. Asa kagel mungwali afwambanai elim Godna mina ogfugonig asa ma ehengel Godim olug oniginim afa Sisasim patalfui.
Afa nengel gafa enaig el fig asa God nengelim awamonig asa ne Sisas Kraisna el fig.
Afa nengel Rom la nai el na ka nengelim mungwali ginofenig. God nengelim membenigim afa awamonig asa nengel heafna afsug el fig.
Afa God bigelni Alag afa Ainiyag Sisas Krais sa ma nem esug kwagani afa olug enesieg fai.
Pol Rom kembigim ika nangwagim membeg
Afa lasflam ka enaig sihifeg mungwali bitenai kembig nengelni olug onigig mo higig asa Sisas Kraisna unehlag la ka kikeafna Godim suialag onag.
Afa ka Godim mungu oniginagim afa ka heafna gafugag eseg asa ka heafna Legna suialag mo sihiawageg. Afa God ati anwenafeg kana mungwali sahig ka nem oniginigim
10 afa ka Godim sahna. Afa ka Godim enaig sahnafenag afa heafna membug laba ehe mina pigiba ka nem blo nangufe.
11 Afa ka fwina membeg nengelim blo nangwagigim asa ka nem kwaganiba sa nengel Godna Sungwabugni suialag flinim sa ne wasnei yi afofum.
12 Afa ka enaig esog ka membeg neana olug onigig i afa kana olug onigig i sa bibefum fakwegfufiahgahfe.
13 O nilite, ka membeg ne anwenafig ka wahkig esogo ka nem nangwagfim afa haig haig kam enaig esegim minam kagfunafug. Afa ka ogna nem blo nangwagnam afa nengel nai yi gafugafenam asa fug flafe afa sa ka mingnag afwambanai elim gwenaig eseni.
14 Afa kana gafugag eba enaig eseg el Grikna nihem patalfug afa sangwali nai el mas enaig esig mo afa anwena el afa etetig el ka sa ehengelim mungwali sihinuge.
15 Asa ka fwina membeg Godna suialag mo nengel Rom la nai elim gafa sihinigim.
16 Afa ka mas Kraisna suialag mom sihiagim mas ka afwanfeg mo. Afa Godna kigmog enag suialag mo la go. Afa amban el asa enag mom olug onigig asa God ehengelim mungwali lambig. Afa enag mo gof Ju elim puguni afa sumi yi gafa afwambani elim puguni.
17 Afa enag mo Godna suialag nihem ambala upugug asa God bigim enaig esenigbi asa big afsug kabag el fig. Afa enag mom olug onigig mina la mungu asa God bigim ena mina lambig. Asa Godna ginof enaig esog, “Afa el Godim olug oniginagba asa ehe Godna nofla afsug el feg afa ehenai yi nofkikena go.”
Afa Godna nof la mungwali el mas suialag afohie mo
18 Afa big anwenafig God heven la ga afa ehe heafna ninimu ambala upugug afa ehe mungwali elim amtakwalig esinig asa el amtakwalig esig afa ehem masig fatinig. Afa ehengelni amtakwalig nihe nufunam mo filafatigim afa kumwahlig.
19 Afa mangwal mungwali eba Godim ogfug eba el enam ambala nangug. Afa God ehe enam ehengelim numwehe ambala ogfunig.
20 Afa maia God hwa bite gafugafenaba afa blog ilawo feg afa bigelni nofug mas Godna wahkig kigmog mi afa heafna nihe mi nangug mo. Asa el nangug God mungwali gafugag esena asa mungwali el ehena kigmogim afa nihem anwenafig. Asa ehengel mas enaig esogoi ka mas Godim anwenafena mo asa ka kikeafena sawiegim patalkug.
21 Afa ehengel anwenafig ehe eba God afa ehengel mas enaig esogog mo neba nufunam God asa ehem fingi fini mo afa ehengel mas ehem suialag oniginig. Amo, ehegelni onigig eba mas ihlafeg mo afa ehengelni onigig behig eba sikulufeg.
22 Afa ehengel enaig esogog kagelni anwenag goseg afa eba etetig el fig.
23 Afa wahkig nofkikenagag God go afa ehengel mas ehena unehlagim fingi fi. Afa ehengel enaig esig el afa twafig afa sis afa haig haig wutlai mungwali enag sa pigihiaka asa ehengelni sungwagim mo fingi fig.
24 Asa God ehengelim enaig mungwag esenig, ehe ehengelim fwatigba asa ehengel heafgelni eligni sawiegim patalfug asa amtakwalig esig. Afa ehengel enaig eligni nihe esigim asa afwanefug flig.
25 Afa enaig el Godna nufunam mo fwahigim afa mwakwal mom mo flig. Afa eba nufunam God mungwali gawig eseageg asa big wahkig ehena unehlagim fingi fi afa ehengel mas Godim ahnai skaufig mo eba gawig God sa eseageg ehengel enam fingi figim afa ahnai skaufinig. Eba nufunam.
26 Afa ehengel enaig esig asa God enaig mungwag esenig, ehe ehengelim fwatigba asa ehengel heafgelni eligni sawiegim patalfug asa enanai yi afwanefug flig. Afa suialag nihe God membeg el enaig esegim afa ehengelni angwafig gafa waikefigim afa angwafig awau una amtakwalig esig.
27 Afa saglag gafa gwenaig esig. Afa ehengel mas Godna sawiegim patalfui asa angwafigim mo fwahagim afa saglag awau una fig. Afa ehengel heafgelni eligni sawiegim patalfug asa saglag hefum amtakwalig eseagigim afa afwanefug flig asa ehengel susug flig eba ehengelni amtakwalig nihe i mungwalofug feg.
28 Afa ehengel Godim nufunam anwenafenag onigig oksig asa God enaig mungwag esenigbi asa ehengelim fwatigba sa ehengel heafgelni totohiag onigigim patalafug asa mangwal amtakwalig mas esi eba enam esig.
29 Afa haig haig nihe mas suialafeg mo afa amtakwalig nihe ehengel wahkig enam eseafu. Afa ehengel membeg mingnag elni gawig lambinim afa mingnag elim amtakwaletifi. Afa ehengel mingnag elim ambobug fegonug afa elim tigi fatig afa ninimule afa mwakwaleg afa mingnagim amtakwalig fegonug afa ehengel wahkig enam eseafu. Afa ehengel mo sum fig.
30 Afa mingnagim sehtigig afa Godim olug kakaginig afa mingnagna unehlagim pigaupig afa tonbusigim og kike goseg afa mulug amtakwalig esegim mina kwefihiageg afa humwanigni mo filafatig.
31 Afa ehengel mas suialagim anwenafig mo afa heafgelni mo sihiagim mas patalfui. Afa ehengel mingnagim mas membegonim afa aflafegoni.
32 Afa ehengel ati anwenafig Godna afsug mo enaig esog amban enaig nihem esegba sa ma lahai eba heafna moala. Afa ehengel wahkig enaig esig afa mango enam mungu mo eba amban sa esegba asa ehem gafa sawifenag.