3
Peterꞌo Johnꞌo höru sisëꞌe a ajamamu marëjade jöhoje.
Majae sanuovamu Jew rajehu pari vaejarue majare Peterꞌo Johnꞌo jaburo niöꞌiro ruhe God-are amo börömore höröꞌi ajiomareje. Ajiomoromo amo börömo hesi rejo ojo bëhire rovareje. Ëojo hesi iho jumuvaroho Ojo Mabëheje. Rueꞌi gavareje ae gemu ë hijamu mamiꞌe höru sisëꞌe ëhi rahëꞌe jiëꞌëro. Höru sisëꞌego majae ëhi hesi ariböviohuro barueromo ojo bëhire ë bamonövareje. Ojo bëhire bamoꞌego ae gö gö osa börömore vaꞌiëꞌiroho jaburo hu ijo baje bojamijöro ëninëminövadeje. Ëhi ëꞌojuvo hiromo gavade Peterꞌo Johnꞌo jabuꞌo osare rovaꞌiaꞌamu gëgorovo ëninëmadeje. Ëninëmamu hegorovo rueho jaburo hu ërimahoromo Peter-ro uavadeje: No gövuëjo. Gövuëjamu hegorovo rue ahuro uvadeje: Jaburo suvuore memiꞌi uevaruëromo gëvadeje. Gëvamu Peter-ro uavadeje: Ijo baje bogojevajëjo. Röhu nasi örire jevajohuro ëhuro ajamiꞌejöjo. Naro Nazareth amo raje Iesu Keriso-are ihore ja uavajëjo: Riꞌöromo juvëjo. Riꞌöromo juvëromo hesi övo manö maꞌenoromo nigemadeje. Nigemamu gavëꞌi hejade hesi
höru hitahioho öbinajoho mae jiavamu hegorovo döro majioho riꞌöromo namiromo hesi hörëro juvadeje. Hesi hörëro juvoromo tiöbe God rajahibe jabuꞌo gemu mae God-are osare vaꞌadeje. Ëhiꞌamu ae ahoꞌobëhe garuomadeje huro God rajahibe juvamu gagorovo 10 gavare Ojo Mabëhi hesi bëhire hiromo ijo bajëni ëninëmaje aho jiamu garomo tiöjëvamu uvareje: Diehiꞌoromo höroho marëjëꞌëro juvajëjo.
Peter-hu God-are osa börömore namiromo Iesuare jö majëhijade jöhoje.
11 Ëhi uvoromo gavare ë aho Peterꞌo Johnꞌo jabesi övoro jiorovoromo jabuꞌo ëhi juvamu God-are amo börömo hesi harada ihe Solomon-are haradare ë juvamu garomo tiöjëvamu tutuvoromo ë gemu vaꞌoromo gagovoruomadeje gaꞌirovo. 12 Gagovamu gëgorovo Peter-ro uëvadeje: Israel rajomë jemë ave aho garomo rabëni tiöjarujëjo. Jemë rabëni Johnꞌo naꞌo ërimahuarujëjo. Bogave uvoꞌirarijëjo: No vöröꞌe aëro javuëꞌëro o mu maemu vaejaruëro ëhuꞌëro noro ajamiꞌego marëromo juvajëjo. Bogo ëhioho höjo. 13 Aꞌi hu marëjade hesi bëhoho aviëhi höjo. God-hu Abraham Isaac Jacob nosi hijo mionoꞌo ioroꞌioro muebeꞌamadohuro hesi mu vaejaje aho Iesuare ihoho döro nigemahade höjo. Ëaho jemëro guduamoromo a masijo jabesi övore bojëmijarije höjo baeromo sisë vaeröhego. Bojëmiromo hejarije Pilate-ro uvavamu: Ëꞌego naro Iesu jiovo nugöꞌöꞌirö uvamu hegorovo jemëro Pilate-are nunire Iesu bijönimarije höjo. 14 Iesu hu God gemu uehorovoromo mu maemu vaenövade höjo röhu jemëro hu bijönimoromo Pilate uavarije höjo huro a muoꞌamaje aho jemëni jiovo nugöꞌöjëhego vaꞌiröhego. 15 A muoꞌamaje aho jiovo nugöꞌöjëhojöro uaꞌi a iꞌovavuaje aho Iesu anojöro uavarije höjo. Ëhiꞌamu guomoromo God-ro ajamamu riꞌöromo hijamu nosi nunëro gavëꞌëro ë jöho majëhijarue höjo. 16 Ëaho Iesu mae uehorovadohuro ëhuro hesi darugohuro ajamamu ave höru sisëꞌe a jemë gavarujoho biriroho baejade höjo. Ëaho Iesu mae uehorovamu ëhuro marëjadoho jemë ae ahoꞌobëhe iae gavarujëjo.
17 Aganomë iae ëhi höjo röhu na gavajoho jemëꞌo jemesi a masijohuꞌo bëhoho bogo avoho gavëꞌëro Iesu anarije höjo. 18 Röhu jemëhu vaejarije mu sisë hesi bëhoho urimëꞌi God-ro jöho nugöꞌöjamu jö hesiro baeromo majehinövare ariböviohuro surire jajivoromo uöbe rueruomade höjo: God-hu uavëꞌëro böröme namiromo ajamuiꞌiröhe aho viꞌehe baeromo guomoꞌaꞌajëjo. God-ro mamiꞌe jö bamoromo uövuadëhi öroho ëhi avohamu Iesu guomade höjo. 19 Ëhi jiëꞌe jiaje ëhuni öri sisëre jijiharujoho vuonugoꞌi God-are öroro jijihego huro jemesi sisëho muꞌuvëhoꞌirajo. 20 Ëhi ëꞌëꞌoho Badaro jemesi aruꞌahoho biririvëhoꞌajëjo. Biririvëhoromo Iesu nugöꞌöꞌiramu jemëni rueꞌaꞌajëjo. Iesu böröme namiromo ajëmiꞌiröhe aho ë aho God-ro jemesi jöëni baejade höjo. 21 Baejëꞌëro huro öꞌidöre hijuvo hujeji God-ro saꞌae bövie biseꞌe röhu maho iꞌe avohoꞌiramu evare rueꞌaꞌajëjo. Ëhi jiëꞌe jöho mami göꞌe nugöꞌöjamu jö hesiro baeromo majëhinövare aribövi mahuro surire jajivobe rovare höjo. 22 Iesuare jöho Moses-ro God-are surire jajivoromo uövuade höjo: Jemesi a bövie God-hu na remöꞌöjamu rovodëhi huro jö hesiro baeromo majëhiꞌiröhe a göhuꞌo ëhi nugöꞌöꞌiramu rueꞌaꞌajëjo. Hu jemesi saꞌa raje jioꞌaꞌajëjo. Jö rabe uëvëꞌoho ejahonövorëjo. 23 Ae rahu hesi jö bogo ejahëꞌoho ë aribövioho roriꞌo sö vaꞌoromo ijumëvoꞌaruëjo. Iesuare jöho ëhi jajivëꞌe höjo. 24 Ëhi jajivamu jö God-aro baeromo majahinövare a ioroꞌioroho Samuel-arire aevoromo hesi ijore rueromo jö majëhijare ae ahoꞌobëhe ëho jaburo jaruvore mu rabehu rovaje jöho majëhibe rovare höjo. 25 Röhu jemëꞌo huë mae baeꞌirarijego ëhuni ë ariböviohuro jöho God-aro baeromo majëhiromo uënövare höjo: Huro mu mabëhe nugöꞌöꞌiramu rueꞌaꞌajëjo. Jemëꞌo huë mae baeꞌirarijego ëhuni God-ro jemesi hijo mionoꞌoho darugoꞌe jögoroho bojëmiromo uëvade höjo: Iae naro muebejëvonövoꞌejöjo. Huro ëhi jiëꞌe jögoroho Abraham bojamiromo uavade höjo: Naro jasi a ujoho mae avohëvoꞌiramu ëhuro saꞌae dinöꞌe dinöꞌe raromarue ariböviohuꞌo huë mae baeruomoꞌajëjo. 26 Ëhi uavëꞌëro huro hesi mu vaejaje aho Iesu baeromo urimo jemesirire nugöꞌöjade höjo huro rueromo jemë huë mae bojëmiromo dë vövöbajoꞌoho huotovëhego jemë ae ahoꞌobëhe mu sisëho vuonugoꞌirarijego.