2
God-are Aruꞌahehu ruvebijade jöhoje.
Ëhiꞌamu Pentecost majaho rovamu Keriso mae uehorovarue ariböviohuro ahoꞌobëhe osae gemuore raromoruomadeje. Raromoromo ma-majioho hejareje buru börömonöꞌe öꞌidöre jioromo ruvebiromo jabuhu raromarue osaho ahoꞌo huosihuosihavamu. Huosihavamu hejëꞌi gavareje vëni hödu vaꞌëne bitaroho rumorovoromo ae gemu gemu jabesi simano döre jiorovamu. Jiorovamu gagorovo God-are Aruꞌahohuro ae ahoꞌobëhe jabesi dë vövöbajoꞌere abueromo rarovadeje. Rarovoromo bitaroho ajëmijamu aevoromo huë göëro göëro jöe vaerovobe vaꞌareje.
Röhu Jew rajo ae göëro göëro Jerusalem amore ë raromoruomadeje God mae uehorovaruëro jiëꞌëro saꞌae göre göre jioromo rueruomëꞌëro. Jerusalem raromoromo hejare Iesuare ariböviohuro atavavamu hegorovo ae ahoꞌobëhe gemuore rueromo gagovoruomadeje. Gagovoromo ae gemu gemu hejare jaburo jabesi huë göëro göëro vaerovavamu hegorovo hire göröꞌöjëvadeje. Hire göröꞌöjëvamu riꞌöromo uvoruomadeje: Jabumë bogo nosi saꞌae gemuoho jioꞌi Galilee rajemu jioruomajëjo. Ëhi jiëꞌoho diehiꞌoromo nosi huë göëro göëro atoꞌego no hejaruëjo. No Parthia saꞌa raje javuajëjo. Media raje Elam raje Mesopotamia raje Judea raje Cappadocia raje Pontus raje Asia raje 10 Phrygia raje Pamphylia raje Egypt raje javuajëjo. Cyrene amo bëhire Libya saꞌa raje javuajëjo. Rome amo raje javuajëjo. 11 Rome amo rajo a ioroꞌioroho Jew rajo ae javuajëjo. A ioroꞌioroho bogo Jew aehu javuoꞌi röhu Jew rajo jabesi muoho noro ijonö baejëꞌe javuajëjo. Crete saꞌa raje javuajëjo. Arabia saꞌa raje javuajëjo. No saꞌae gö gö ëhi javuajëjo. Röhu no ae ahoꞌobëhe hebe rovaruëjo God-hu mu masije gö gö ëꞌade jöho ë aribövioho jaburo ae gemu gemu nosi jöëro atavavoꞌego. 12 Ëhi uvoromo ae ahoꞌo tiöromo uehore gö gö baeromo uarovareje: Diehiꞌego ëhioho ëꞌaruëjo. 13 A ioroꞌioroho bogo ëhioho uvoꞌi aꞌi ma-sivëgoromo uarovareje: Ëaribövioho rihuꞌe jovo sisë ueꞌaho avohëꞌëro simane huotovëhoꞌego ëꞌaruëjo.
God-are Aruꞌahehu rovamu Peter-hu Iesuare jö majëhijade jöhoje.
14 Ëhiꞌamu Peter-ro apostle ioroꞌiore 11-ho jabuꞌo gemu mae jiëꞌëro riꞌöromo ae ahoꞌobëhe ma-darugoꞌo uëvadeje: Jew raje Jerusalem raromarujohumë ae ahoꞌobëhe naehu jö jövoꞌiëꞌajoho avoꞌavoho hehëjo. 15 Jemëro uvarujëjo: Ave aribövioho simane sisërëjëꞌëro ëꞌaruëjo. Bogo ëhioho höjo rabëni majae rojomanovego vöröꞌe jovoho aho bogo ueꞌahoruomajëro jiëꞌëro. 16 Ëhuni bogo ëhioho jioꞌi aꞌi ë mu hesi bëhoho urimëꞌi Joel-ro ave jöho God-aro baeromo jajivoromo uvade höjo:
17 God-ro uövuavohijajo: Ijo tugohoꞌi majaho rueꞌiramu naro ave muoho vaeꞌejöjo.
Naro nasi Aruꞌahoho jovonöꞌe otehëhoꞌiramu ae magonahe ahoꞌo rumorovoꞌajëjo.
Rumorovoꞌiramu jemesi ujo ömoꞌömoho aꞌo magonahoꞌo nasi jöho huruohoꞌaruëjo.
Jemesi a iꞌohuro nasi muoho niaꞌovoro gaꞌaꞌaruëjo.
Jemesi a mavojohuro momoröꞌöromo mue gemuoho gaꞌaꞌaruëjo.
18 Ëho majaho rueꞌiramu nasi Aruꞌahoho otehëhoꞌiramu nasi mu vaejarue aho magonahoho jabuꞌo rumorovoꞌajëjo.
Rumorovoꞌiramu nasi jöho huruohoꞌaruëjo.
19 Öꞌidöre vöröꞌe muoho vaeꞌejöjo.
Saꞌare darugoꞌe muoho ömoꞌejöjo.
Saꞌare ömoꞌiramu köemu jioromo vëne ravoromo uꞌe ajiomoꞌajëjo.
20 Öꞌidöre vaeꞌiramu majaho ramoramovoromo manaeroho köꞌe jioꞌaꞌajëjo.
Badare ajiꞌe maja börömo rueröhe ë hesi urimo ëho jioꞌaꞌajëjo.
21 Evare ae rahu Badani uvëꞌoho maro jëvoꞌajëjo.
22 Röhu Israel rajomë ave jöho hehëjo. Naro Nazareth raje Iesuare jöho majëhiꞌiëꞌajëjo. God-ro Iesu ajamijamu bogo gavarue darugoꞌe muoho vaeꞌamade höjo ëhuro jemëro tiöromo ma-samaꞌe uvoꞌirarijego: Iesu bogo ëma rueꞌi God-ro nugöꞌöjamu rovade höjo. Ëmuoho jemesirire vaejëꞌëro jemëꞌo iae gavaruje höjo. 23 Ëaho jemesi övore rovade höjo God-ro ëhi nimoromo uvëꞌëro. Jemesi övore rovamu jemëro baeromo sisë aribövioho uëvamu korosire anare höjo. Jemesi sisë höjo. 24 Röhu vavaene baeromo guomo raromoromo God-ro hesi vavaenoho avohahamu riꞌöjade höjo bogo ioroꞌioremu guomoröhe ahuro jiëꞌëro. 25 Ëhi riꞌöꞌiröhe jöho urimëꞌi David-ro God-are surire jajivoromo uvëꞌe höjo:
Naro gavode höjo Badaro naꞌo gemu mae juvoꞌi hijamu.
Huro nasi bëhire juvoꞌego na bogo juhuonivoꞌejöjo.
26 Ëhuro dë vövöbajoꞌoho sasohevaje höjo. O bitarohuro nimorohëꞌi jöe jövaje höjo.
Iae nasi sino hahoꞌoho guomo hesi höjo. Röhu na mae hiromo muebeꞌejöjo hujeji God-ro ajemiꞌiröhego.
27 Ëhesi bëhoho guomevoꞌiramu vuovoromo raromaruiroho God ja nasi aruꞌahoho ëho bogo nugehoꞌiramu bogo ioroꞌioremuoho ëho hiꞌaꞌajëjo.
Na jasi aëro jevëꞌëro ëhuꞌëro jero ajemiꞌiramu nasi sinoho bogo sagohorijevoꞌajëjo.
28 Naehu hiemu hiꞌirode öroho jero röjehijëꞌe javajëjo.
Jero naꞌo gemu mae juvoꞌego ëhuro na nimorohevo avohoꞌajëjo.
Iesuhu ëhi ëꞌiröhe jöho David-ro jajivade höjo.
29 Aganomë naro nosi hijo mionoꞌe David-are jöho jemesi örire huruoho majëhiꞌejöjo. David guomamu guavare höjo. Hu guavare huoho jaruvohuꞌo aviae jiajëjo. Ëhuni hesi sinoho bogo sagohoriꞌiröhe jöho hu bogo jövoꞌi Iesuare jöho jövade höjo. 30 Ëhesi bëhoho David-ro jö God-aro baeromo juvaje aëro jiëꞌëro ijonö jioröhe jöho gavade höjo. Ëhuꞌëro hu garomo uvade höjo: God-ro na jöe darugo maꞌe majehiromo uevëꞌe höjo: God naro jasi uje gemu baeromo böröme bamoꞌejöjo David jaehu öri ariꞌe muebejanuëhi ëhi ëꞌiröhego. 31 God-hu Keriso böröme bamoröhe jöho David-ro gavëꞌëro ëhuni Kerisohu riꞌöröhe jöho jajivoromo uvade höjo:
Vuovoromo raromaruiroho God ja hesi aruꞌahoho ëho bogo nugahamu bogo ioroꞌioremuoho ëho hijade höjo.
Jero hu ajamamu hesi sinoho bogo sagohorijahade höjo.
32 Röhu ë aho Iesu God-ro ajamijamu riꞌöromo röhu maho hijade höjo. Hijamu hesi aribövioho ahoꞌo no iae nunëro gavëꞌe javuajëjo. 33 Riꞌö hiromo God-ro böröme bamamu ajiomoromo hesi övo manö hijëꞌe höjo. Hiromo Vavuehu uavadëhi ëhi hesi Aruꞌahoho bojamamu baeromo jovonöꞌe otehahuëꞌëro jemë garomo hejaruje muoho nomëro vaejaruëjo. 34 Röhu Iesuhu God-arire ajiomade jöho iae mae jioꞌego röjëhiꞌejöjo. Iesuhu ajiomadëhioho David God-ariroho bogo ëhioho ajiomade höjo. David hu bogo ajiomade höjo röhu God-are surire jajivoromo uövuade höjo:
Bada God-ro nasi Bada uavade höjo:
Nasi övo manö rojo hijego
jaꞌo muorovarue aribövioho 35 naro ruahöꞌöjëvego
hörëro vijuvo taemoꞌamoꞌirane höjo.
Bada Iesuhu ajio God-are övo manö hiꞌiröhe jöho David-ro ëhi jajivade höjo.
36 Ëhuni Israel aribövioho ahoꞌobëhe jemëro ave jöho avoho hehëjo. Jemëhu korosire anarije aho Iesu ë aho God-ro böröme bamëꞌëro hu Bada höjo. Böröme namiromo ajamuijaje ae höjo.
37 Peter-ro ëhi majëhijamu hegorovo ë aribövioho jaburo juhuone böröme baeromo Peterꞌo apostle ioroꞌiorohuꞌo uëvareje: Ö ömoꞌömoho no diehi ëꞌejarëjo.
38 Diehiꞌoꞌejarëjamu Peter-ro uëvadeje: Jemë ae gemu gemu uehoro sisëho vuonugoꞌi uehoro mae baeromo Iesu Keriso-are ihoro bapataeto vaejego God-ro jemesi sisëho uehorovoromo vuonugoꞌirajo ëhuro God-ro hesi Aruꞌahoho suvuore mëmego baeꞌirarije höjo. 39 Ëhesi bëhoho God-ro hesi Aruꞌahoho jemëꞌo jemesi aboji harihuꞌohuꞌo mëmiꞌi uvade höjo. Ae dinöꞌe dinöꞌe raromoromo nosi Bada God-hu uvamu ejahëꞌoho hesi Aruꞌahoho mëmiꞌi uvade höjo.
40 Peter-ro ëhi uënugoromo ëhi jiëꞌe jö göho ahoꞌobëhe majëhiromo uëvadeje: Sisëho vuonugoꞌi avoho raromohego ave sisë ariböviehu iꞌu baeꞌiröhoho jemë bogo ëhioho baeꞌirarije höjo. 41 Peter-ro ëhi majëhamu hegorovo hesi jö ejahare ariböviohuro bapataeto vaeruomadeje. Vaejëꞌëro ëhuꞌëro evare majare ae ahoꞌobëhe 3,000 ëhi aevoromo Iesuare aribövi ioroꞌiorohuꞌo gemu mae jijihonövareje. 42 Gemu mae jijihoromo apostle jabesi jöho heromo agane vaerovoromo gemuoro ie ueꞌahoromo God-are örire jöe atonövareje. Ëhi jiëꞌe muohuremu uehorovonövareje.
Iesuare ariböviehu gemuore raromo jijihoromo aviëhi jiëꞌe mu vaejare jöhoje.
43 Ëhiꞌoꞌego God-ro apostle-ho ajëmiꞌego bogo gavarue darugoꞌe muoho vaenövareje. Vaeꞌego ae ahoꞌobëhe ëho gagorovo tiöromo uvonövareje: O mu mabëhe barueromo röjahuijaruëjo. 44 Ëhiꞌoꞌego Iesu mae uehorovarue aho jaburo agane gemuoho vaꞌëne gemuoro raromo jijihoromo bövie biseꞌe bogo sivu sivuoho baeꞌi ma-gemuoro bahinövareje. 45 Jabesi saꞌae inömo inöme bövie biseꞌe imoꞌamoromo ijo baje ujuohoromo ae gö rabe rabe bogojiëꞌoho suvuorëminövareje. 46 Majae ëhi God-are amo börömore gagovorovonövareje. O osare osare gemuoro raromoromo nimorohëꞌi huë baerovëꞌi ie ueꞌahonövareje. 47 Ueꞌahoromo God rajahiromo a ioroꞌioro jabesiro huë mae baenövareje. Ëhiꞌoꞌego Badaro ae gö gö baejëvoromo maro bamëvoromo ekaresia gemuore bimuvëvonövadeje.