ACTS
1
God-hu hesi Aruꞌaho mëmiꞌiröhëni mae uëvade jö Iesuhu jövade jöhoje.
1-2 O asëꞌe Theophilus ave jöho naro jajivoꞌiëꞌe. Urimëꞌi Iesuhu mue rabe rabe vaejade jöho naro jajivo barëjamu ja adahaneje. Huro muoho aevoꞌi vaenugoromo mue vaebe jöe röjëhibe ëhiꞌobe ruejuvo God-ro uavamu öꞌidöre ajiomadeje. Urimore jöho na ëhi jajivodeje. Röhu Iesuro öꞌidöre ajiomoꞌirögoro God-are Aruꞌaho hesi darugohuro jögoroho apostle ömoꞌömoho bojëmijadeje jabumë mamiꞌe hesi baejëvëꞌëro. Guomoromo riꞌöjëꞌëro majae ahoꞌobëhe 40 hesi uhure jabesi nunire rueromo hesi arijoꞌarije röjahirovoꞌi hinövadeje. Röjahirovamu jaburo garomo uvareje: Iae hijajëjo. Huro jabesi nunire rueromo God-hu böröme namiromo muebejavuaje ë hesi jöho majëhiꞌego henövareje. Hejamu huro jabuꞌo hiromo uëvadeje: Naro mamiꞌe uëvode höjo: Vavuohuro suvuoroho mëmiꞌajëjo. Ëhuni Jerusalem vaꞌirarijoho nadi nugo vaꞌi ë amoremu raromoromo ë suvuoroho mueberëjo. Suvuoro hesi bëhoho ëhi höjo. Urimëꞌi John jovëro bapataeto vaejëvade höjo. Bogo majae ëgoho baebe vaꞌëꞌiro God-ro hesi Aruꞌahoho mëmiromo ëhuro jovoho bogo aꞌi Aruꞌahohuro bapataeto vaejëvoꞌajëjo.
Iesuhu öꞌidöre ajiomade jöhoje.
Ëhiꞌamu iae apostle ömoꞌömohuro Iesuꞌo gemuore jioruomëꞌëro uavareje: Bada na ja avevejöꞌe ajamuiꞌiramu Israel rajoho nomëro urimo ëꞌarëhi ëhi masije riravoromo saꞌa ioroꞌioroho muebejëvoꞌejarëjo o bogajo.
O bogajamu uëvadeje: Ëhi jiëꞌe muoho bövioho biseꞌoho divare majare jioꞌamoröhoho hesi Vavuohuro bamëꞌëro ëhuꞌëro bogo gaꞌaꞌarujëjo. Iae ëhi höjo röhu God-are Aruꞌahohuro jemesirire ruvebiꞌiramu darugoho baeꞌaꞌarujëjo. Baenugoromo naehu diehi diehi ëꞌamu gavarije jöho ë jöho Jerusalem amore majëhibe Judea saꞌae bövioho majëhibe Samaria saꞌae bövioho majëhibe saꞌae gö gö majëhibe jijiho barëꞌarujëjo. Ëhi uëvamu hegoro gavareje hu öꞌidöre ajiomamu God-ro uavëꞌëro. Ajiomamu suëro riogivëꞌëro hu bogo gavareje.
10 Röhu ajiomamu bogo gavëꞌe öꞌidöho ëma ërimahamu gavëꞌi ae niöꞌi ajivëꞌe niögu ioꞌamëꞌoho jaburo ma-majioho rueromo bëhire rirarovareje. 11 Rirarovoromo uëvareje: Asëꞌe Galilee rajomë jemë rabëni riravoromo öꞌidöho ërimaharujëjo. Ëaho Iesu jemesirire jioromo öꞌidöre ajiomëꞌëro sionëro ruvebiꞌajëjo. Sue uhure ajiomamu gavarijëhi ëhi rueꞌaꞌajëjo.
Judas-are siono baeromo apostle jioröhe a baejare jöhoje.
12 Ëhi majëhijamu hegorovo apostle ömoꞌömohuro Olives Dahorure jioromo öri dunonö 1 kilometre rabuꞌe vuonoröꞌö vaꞌoromo abo Jerusalem vaꞌo suorovareje. 13 Suorovonugoromo vaꞌoromo urimo raromonövare döre osa gagore ë iojiomareje. Ëapostle jabesi ihoho Peter John James Andrew Philip Thomas Bartholomew Matthew o Alphaeus-are harihe James o Simon. Röhu Simon hu Jew rajehu jabesi mueberovoꞌi nimade aho jiadeje. O apostle gö James-are harihe Judas jiadeje. Apostle jabesi ihoho ëhi jioꞌamadeje. 14 Ëaribövioho ahoꞌobëhe ë iojiomoromo Iesuare ö ömoꞌömoho hesi vëme Mary magonaho ioroꞌioroho ë ariböviohuꞌo gemu mae raromoromo God-are örire jöe atoꞌi arinövareje.
15 Ëhiꞌoromo majae veminoꞌe barëjamu evare Iesu mae uehorovarue aribövioho 120 rabuꞌe ëho jaburo gemuore gagovorovëꞌëro Peter-ro riꞌöromo uëvadeje: 16 Ö muenoꞌohumë Judas-hu ëꞌade jöho God-are surire jajivarëhi öre gö bogojiëꞌëro iae ëhi jiade höjo. Urimëꞌi God-are Aruꞌahohuro David uavamu Judas-hu majae ijonö vaeröhe jöho jajivade höjo. Judas hu aehu Iesu guduamojöro öri röjëhijade ae jiade höjo. 17 Hu noꞌo gemu mae hi juvonövade höjo. Huro noꞌo bimuvoromo mue gemu vaeröhego ëhuni Iesuro hu baejade höjo.
18 Peter-ro ëhi jövadeje röhu hesi jö bëhoho Judas-hu mu sisë vaeromo ujuohade ë ijo bajohuro ëhuro saꞌaho imadeje. Imoromo ë saꞌare beruvebiromo dëho tögömamu dë hötöre suoro suoro baeromo guomadeje. 19 Guomamu ë jöho Jerusalem raje ae ahoꞌobëhe jaburo henugoromo ë saꞌaho jabesi jöëro Akeldama jumuvareje. Akeldama huotovëꞌe hesi bëhoho Kö Rovëꞌe Saꞌahoje.
20 Amo Peter-ro Judas-are jö vituoho majëhiromo uëvadeje: David-ro Judas-are jöho Psalms surire jajivoromo uvëꞌe höjo:
Hesi amoho a rumoꞌe jioröhe höjo.
Nadi a göho ëho hiꞌirajo.
O jö göho uvëꞌe höjo: Ae göëro hesi sionoho baeromo mue baeꞌaꞌajëjo.
21-22 Ëhi uvëꞌego na negajëjo ae gemuëro Judas-are sionoho baeromo noꞌo gemu mae juvoromo Bada Iesu riꞌöjëꞌëro hijamu nunehu gavade jöho ae majëhinövoröhego. Na negajëjo Iesuhu noꞌo hibe juvoꞌego John-hu bapataeto mu vaejamu aevoꞌi noꞌo hibe ruejuvo Iesu öꞌidöre ajiomamu ëhi hiemu hibe rovade ëhi jiëꞌe ae jioꞌiröhego.
23 Peter-ro ëhi uëvamu hegorovo rueho jaburo ae niöꞌi jabesi ihoho uvareje Judas-are sionoho baeröhego. A gö hesi ihoho Joseph jiadeje. Ëa hesi iho göho Barsabbas jioꞌi iho göho Justus jiadeje. Hesi ihoho niöꞌi gemu jiadeje. O a gö hesi ihoho Matthias jiadeje. 24 Ëae niöꞌi jabesi ihoho uvonugoromo God-are örire ëninamiromo uavareje: Bada ae ahoꞌobëhe nosi dë vövöbajoꞌoho jero gövuanue höjo. Ëhuni ae niöꞌi röhu di aho gemu nimanuoho jero röjahuijego no baeꞌirarëjo 25 ëhuro hu Judas-are sionoho baeromo apostle muoho vaeꞌiröhe höjo. Ëhesi bëhoho urimëꞌi Judas apostle jiëꞌëro röhu muoho vuonugoꞌi guomoromo hesi röho sisëre vaꞌade höjo. 26 God ëhi uanugoromo munë inine ömëvonugoromo ë ae niöꞌi jabesi ihoho ë munë jabesi döre jajivoromo hevö gagore baꞌamoromo hijiohijiovareje gaꞌiro di aho baeꞌiröhoho jiego. Hijiohijiovoromo gavareje baeꞌiröhe aho Matthias jiamu gagorovo uavareje huro Iesuare apostle 11-ho jabuꞌo gemuore juvonövoröhego.