21
Iesuhu hesi ijoraje 7 jabesi nunire rovamu gavare jöhoje.
Ëhiꞌamu ijonö röhu maho Iesuro hesi ijorajo jabesi nunire rovadeje. Evare majaroho Tiberias eꞌu riröre ë rovadeje. Rueromo huhu ëꞌade jöho na jajivoꞌiëꞌe. Iae Simon Peter o Thomas aehu uvaruoho Huodiꞌe Rahade Aho o Nathanael Galilee saꞌa raje Cana amo rajoho o Zebedee-are harihe niöꞌi o ijoraje göꞌo niöꞌi ëho jaburo gemuore gagovoromo raromareje. Raromoromo Simon Peter-ro riꞌöromo a ioroꞌioroho uëvadeje: Na visu maje vaꞌiëꞌajëjo. Vaꞌiëꞌajëjamu jaburo uavareje: Noꞌo öꞌiëꞌaruëjo. Öꞌiëꞌaruëromo vaꞌoromo boat gagore ajiomoromo jovo döre vaꞌoromo vahi bövie visuëni viöe jovore baꞌamoromo io gabe jijihoromo visuoho bogo birohëꞌe gavareje sisonuvamu.
Sisonuvamu gavëꞌi gavare arue Iesu jovo riröre namijamu gagorovo jaburo hu garomo uvareje: Nani hesi ae gö höjo. Hesi ae gö höjamu Iesuro jabumë gëromo uvëvadeje: Aganomë na jemë visuoho suovëꞌe jëvajëjo. Suovëꞌe jëvajëjamu rueho jaburo uvareje: Visuoho no bogo suovëꞌe javuajëjo. Bogo suovëꞌe javuajëjamu uvëvadeje: Boat-re viöho ioromo övo manö baꞌamohëjo visue suovoꞌirarije. Ëhi uëvamu viöho baꞌamoromo gavareje visue ahoꞌobëhe ro abuejëꞌëro viö barojomoꞌiröhoho bogo eni jëvamu. Bogo eni jëvamu gagorovo Iesuhu dë vövöbajoꞌe ahoꞌo rajahijaje ijorajohuro Peter uavadeje: Iae Bada höjo. Bada höjamu hegorovo Peter-ro döre baꞌamaje niögoho mamiꞌe jijövëꞌëro röhu maho baꞌamoromo avoho ruohoromo jovore jöröꞌöromo Iesu birohoꞌi vaꞌadeje. Peter-ro jovore jöröꞌöromo vaꞌirögoro ijorajo ioroꞌiorohuro boat gagore raromoromo viöre visuoho ioninö jagu baeromo rovareje jovo riröho bogo ëgoho jioꞌi ma-90 metre rabuꞌe ëhi jiëꞌëro.
Rueromo saꞌare ravoꞌamoromo gavareje vëni muraege bihoꞌamëꞌëro visuoho ë mueꞌi ioho ë bëhire momoröꞌöjamu. 10 Ëhiꞌamu Iesuro uëvadeje: Avevejöꞌe suovarije visuoho gö ujuoho ruehëjo. 11 Ujuoho ruehëjamu Simon Peter-ro vaꞌoromo boat-re ajiomoromo viöho saꞌare jagu barovadeje. Röhu viöre visu masijoho ahoꞌobëhe 153 jiëꞌëro ëhuro irijiomëꞌe jiadeje. Visuoho ahoꞌobëhe jiadeje röhu viöho bogo dadorovadeje. 12 Viöho barovamu Iesuro uëvadeje: Ro ie ihëjo. Ro ie ihëjamu rue ijorajoho jabu bogo biririvoromo uavareje: Ja rahuo javajëjo. Jabumë iae garomo uvareje: Iae hu Bada höjo. 13 Ëhiꞌamu Iesuro rueromo ioho ujuoho iꞌimëmiromo visuohuꞌo ëhi gemuoho ëꞌadeje. 14 Urimëꞌi Iesuro guomoromo riꞌönugoromo urimo vae niöꞌi hesi ijorajo jabesi nunire rovadoho evare majare röhu maho jabesi nunire rueromo iohuꞌo visuohuꞌo ëhi suvuorëmijadeje.
Iesuhu Peterꞌo jö jövade jöhoje.
15 Suvuorëmiromo ueꞌahamu gagorovo Iesuro Simon Peter uavadeje: Simon John-are harihoho na jero ave aribövioho iosirëmiromo na rajehi avohanue höjo. Ëhi uavamu Peter-ro uavadeje: Bada ioꞌajo. Jero na gevanue höjo naro ja rajahijego. Ëhi uavamu uavadeje: Ëhi jiëꞌoho jero nasi sheep harihoho mioꞌamego jabesi aruꞌahoho daꞌuomoꞌamoꞌirajo. 16 Daꞌuomoꞌamoꞌira uanugoromo röhu maho uavadeje: Simon John-are harihoho na jero na rajehijanue höjo. Rajehijanue höjamu Peter-ro uavadeje: Bada ioꞌajo. Jero na gevanue höjo naro ja rajahijego. Ëhi uavamu Iesuro uavadeje: Ëhi jiëꞌoho jero nasi sheep-oho muebejehonövonëjo. 17 Muebejehonë uaromo urimo vae niöꞌi uavadoho röhu maho uavadeje: Simon John-are harihoho na jero na rajehijanue höjo. Vae niöꞌi gemu ë jöe gemuoho ëhi uaꞌi hijamu hegorovo Peter vavaenimadeje. Vavaenimoromo uavadeje: Bada jero bövioho biseꞌoho gavanue höjo. Jero na gevanue höjo naro ja rajahijego. Ëhi uavamu Iesuro uavadeje: Ëhi jiëꞌoho jero nasi sheep-oho mioꞌamego jabesi aruꞌahoho daꞌuomoꞌamoꞌirajo. 18 Ave jöho na jö mae uaꞌiëꞌajëjo. Urimo ja a iꞌo javadevare evare jasi arijoꞌëro niögoho ruoho titimoromo dinöꞌe juvoꞌi nagadire ëma juvonövane höjo. Röhu ijonö ja mavojiraeꞌirane majare evare jero jasi öve niöꞌi ahorire vaeꞌiramu ae göëro jasi övoho muoho titimëvoromo ja ë diröꞌore vaꞌëꞌoho bijönagajire ë baejavo vaꞌaꞌajëjo.
19 Ëhi uavade hesi bëhoho hu Peter röjahiromo ëꞌadeje huro heromo uvoröhego: Aëro ëhi ëhiꞌoromo na anegoꞌiramu guomevoꞌajëjo. Guomevoꞌiramu ëhuro God-are ihoho döro jioꞌaꞌajëjo. Amo Iesuro ë jöho uanugoromo Peter uavadeje: Nasi ijoro ijoro juvonövonëjo.
Iesuhu dë vövöbajoꞌe ahoꞌo rajahijaje ijorajo hesi jöhoje.
20 Juvonövonëjamu Peter-ro huotorovoꞌi gavade Iesuhu dë vövöbajoꞌe ahoꞌo rajahijaje ijorajoho ijore rovamu. Urimëꞌi ë ahuro Iesuare bëhire ie iromo vaꞌo hiaꞌiro saginiëri uavadeje: Bada ja bijönagarue a jabesi övore bojamiꞌiröhe aho rahuo höjo. Ëhi ua gavade ae gemuohuro rovamu Peter-ro huotorovoromo gavadeje. 21 Garomo uavadeje: Bada ave iaho diehi jioꞌaꞌajëjo. 22 Diehi jioꞌaꞌajëjamu Iesuro uavadeje: Hesi jöho ëho bogo jasi muehu höjo. Na negëꞌohuro hu biririvoromo ëhi hiemu hiꞌiramu na vuonoröꞌö rueꞌejöjo ëho bogo jasi muoho höjo. Jero nasi ijoro juvonövonëjo. 23 Ëhi jövëꞌëro Iesuhu Peter ëhi majahijade jöho Iesuare aribövioho jaburo jabesi ëma vaerovemu vaerovoromo uvoruomadeje: Ëjö hesi bëhoho ë iaho bogo guomoꞌi ma-hiemu hiꞌiröhe jöho höjo. Ëhi uvoruomadeje röhu Iesuro Peter bogo uavadeje: Iaho bogo guomoꞌaꞌajë uaꞌi aꞌi uavadeje: Na negëꞌohuro hu biririvoromo ëhi hiemu hiꞌiramu na vuonoröꞌö rueꞌejöjo ëho bogo jasi muoho höjo. Iesuro dë vövöbajoꞌe ahoꞌo rajahijaje ijorajo hesi jöho ëhi jövadeje.
24 Röhu ë adaharije mu hesi jöho ë ijoraje gemuohuro garomo hejëꞌëro no majahuijajeje. Röhu ë jöho huro surire jajivëꞌeje. Noro garomo uvarueje: Hu iae jö mae majahuijaje höjo.
25 Röhu ë mu jö jajivadoho Iesu bogo ë muohemuoho vaeꞌi mue ahoꞌobëhe vaeꞌamadeje. Röhu na uehorovoromo uve: Iesuhu vaejade muoho ahoꞌobëhe aëro mue gemu gemu surire jajivoꞌamo vaꞌo barëꞌibejajo suri bahiꞌiröhe röhoho saꞌae dinöꞌe dinöꞌe jioꞌamajoho nani bogo eni jioꞌibejajo. Ahia minoꞌe.