5
Ananiasꞌo Sapphiraꞌo sareri sareriꞌe jö majëhijare jöhoje.
Ëhi jiëꞌe mu maho vaejamu röhu ae göëro mu sisëho vaejadeje. A hesi ihoho Ananias jioꞌi hesi vaboro ihoho Sapphira jiadeje. Ananias-ro mu sisëho vaeromo jabesi saꞌaho gö imoromo subivëhoromo moni vitu hesi tario bamadoho vaborohuro iae gavadeje. Vituoho hesi tario bamoꞌi vituoho apostle ömoꞌömoho iꞌimëmiromo sarerëmiromo uëvadeje: Saꞌa imode hesi ijo bajoho iae bojëmi barëjëꞌe jevajëjo. Bojëmi barëjëꞌe jevajëjamu Peter-ro uavadeje: Ananias Satan-hu dinamijadoho ja rabëni ejahoromo hesi jöho baejane höjo. Nadi God-are Aruꞌahoho sareramiromo saꞌa moni vituoho subivëhoromo tario bamoromo uöꞌibejanëjo: Na saꞌa hesi monioho iae bojëmi barëjëꞌe jevajëjo. Saꞌa bogo imane majaroho ëho jasi jiade höjo. Jero jasi gaꞌibejanëjo imavego o bogo. O saꞌa imanevare monioho ahoꞌo jasi jiade höjo. Jero jasi gaꞌibejanëjo ae bojëmavego o jasi maꞌenavego. Röhu ja rabëni ëhioho ëꞌi uehorovane höjo. Ëhi ëꞌanoho ja bogo ma-aemuoho sareramuiꞌi Godꞌo sareramijane höjo. Jöho ëhi majahijamu hejëꞌi Ananias saꞌare beromo guomadeje. Guomamu ae ahoꞌobëhe ë jöho hegorovo sisë maro juhuonivareje. Amo guomamu a iꞌo ömoꞌömohuro rueromo sinoho niögëro numoromo bavaꞌoromo guavareje.
Guavamu majae 3 hours rabuꞌe barëjamu gagorovo vaborohuro hesi baru guomade jöho bogo hejëꞌe ma-rovadeje. Rovamu gagorovo Peter-ro uavadeje: Ave jöho uevego na hejöjo. Saꞌaho imoromo na jemë monioho aveminoꞌe baejarije höjo o göꞌo döre baejarije höjo. Baejarije höjamu sareramiromo uavadeje: Iae ëminoꞌe baejëꞌëro jemesi örire bojëmi barëjëꞌe javuajëjo.
Bojëmi barëjëꞌe javuajëjamu hegorovo Peter-ro uavadeje: Jaꞌo jasi baruohuꞌo jemë rabëni uvarije höjo: Nani Badare Aruꞌahohuro bogo göromo iꞌuoho bojamuiꞌajëromo ëma sareramuijarije höjo. Nadi ëhioho ëꞌibejarijëjo. Aveho gavëjo. Aribövioho jasi baruoho guavëꞌëro aruëre ojanore rovaruoho hejëjo. Jasi sinohuꞌo bavaꞌoromo guavoꞌaruëjo. 10 Ëhi uavamu gavëꞌi vaborohuro Peter-are bëhire ma-majioho beromo guomadeje. Guomamu rue a iꞌohuro osare rueromo gavare vaboroho mamiꞌe guomëꞌe jiamu gagorovo amonö bavaꞌoromo hesi baru hesi bëhire guavareje. 11 Ëhiꞌamu ekaresiae ahoꞌobëhe o a ioroꞌioroho jabuꞌo ë jöho hegoro sisë maro juhuonivoruomadeje.
Apostle ömoꞌömehu noehu bogo gavarue darugoꞌe mu vaenövare jöhoje.
12 Ëhi ëꞌëꞌëro iae God-ro ajëmiꞌego apostle ömoꞌömohuro bogo gavarue darugoꞌe muoho ahoꞌobëhe vaeꞌego ae ahoꞌobëhe ganövareje. Ëhiꞌoꞌego Iesuare ariböviohuro God-are amo börömore iojiomoromo amo börömo hesi harada ihe Solomon-are haradare ë gemuoro gagovorovonövareje. 13 Gagovoꞌego a ioroꞌioroho jaburo Iesuare aribövioho mae uehorovëvoꞌi röhu juhuonivoromo bogo ëma gemuoroho vaꞌo raromonövareje. 14 Bogo ëma gemuoroho raromoꞌi röhu ae magonahe göꞌo göꞌo ahoꞌobëhe Bada mae uehorovoromo Iesuare ariböviohuꞌo aevoromo gemu mae raromo jijihonövareje. 15 Ëhi jiëꞌe mu masijoho rovëꞌego aëro guomo guomoꞌe aribövioho örire ujuoho ruenugoromo momoröꞌöjarue röho nu anoꞌe göre göre ë bahinövareje Peter rovaꞌego hesi övehu bogo ajëmijëꞌoho röhu hesi maja aruꞌahohuro bamëvego marëꞌiröhego. 16 Ëhiꞌoꞌego ae ahoꞌobëhe Jerusalem-nörire amo göre göre raromarue aribövioho jaburo guomo guomoꞌe ariböviohuꞌo aruꞌaho sisëhu simano sisë vaejëhëꞌe ariböviohuꞌo ujuoho rueꞌego apostle ömoꞌömohuro jabumë ahoꞌobëhe ajëmiromo avohëvonövareje.
Jew rajo a masijehu Iesuare apostle aribövi sisë vaejëvare jöhoje.
17 Ëhiꞌamu gagorovo iae Jew rajo priest börömohuꞌo hesi aemoꞌaeme Sadducee ariböviohuꞌo ëho jaburo apostle jabesi mu maho garomo dë vörönimareje. 18 Dë vörönimoromo riꞌöromo apostle aribövioho guduamëvoromo ujuoho vaꞌoromo savoji gagore ioꞌamamu sisë ariböviohuꞌo gemuore raromareje. 19 Savoji gagore raromamu vahiromamu gagorovo Badahu nugöꞌöjade anerahuro rueromo ojoho jiovëhoromo apostle aribövioho söjëvo vaꞌoromo amonö höröjadeje. Höröromo uëvadeje: 20 Vaꞌirarijoho God-are amo börömoro riravoromo Iesu uehorovoromo mae raromoꞌiröhe öri hesi jöho majëhirego ae ahoꞌobëhe he barëꞌirarëjo. 21 He barëꞌirarëjamu hegorovo vaꞌoromo sisonuvamu gagorovo God-are amo börömore ajio riravoromo aevoromo Iesuare jöho majëhijareje.
Ëhiꞌamu Jew rajo priest börömohuꞌo hesi ariböviohuꞌo ëho jaburo rueromo Jew rajo a duvahoho ahoꞌobëhe jöe nugöꞌöromo uëvareje: Jew rajo a masijoho ahoꞌobëhe ro gemuoro gagovorego no jöe mevoꞌirarëjo. Mevoꞌirarëromo jöe nugöꞌöromo police-oho uëvareje: Savoji gagore aribövioho sö ujuoho ruehëjo. 22 Sö ujuoho ruehëjamu hegorovo vaꞌoromo gavare savoji gagoroho apostle aribövioho bogojëvamu gagorovo vuonoröꞌö rueromo Jew rajo a masijoho uëvareje: 23 Noro vaꞌoromo gavare höjo savoji gago hesi ojoho tugoho titimoꞌamëꞌëro muebejarue aribövioho ojore ojore atovoromo riravoruomamu gëgorovo ojoho jiovoromo osare vaꞌihö gavare höjo Iesuare aribövioho bogojëvamu. 24 Ëhi uëvamu hegorovo God-are amo börömo atovaje police böviohuꞌo priest masijohuꞌo uvareje: Diehi jiëꞌëro bogoꞌe höjo. 25 Bogoꞌe höjamu ae gemuëro rueromo uëvadeje: Jöe hehëjo. Savoji gagore ioꞌamarije aribövioho jaburo God-are amore riravoromo ae ahoꞌobëhe jöe röjëhijaruëjo. 26 Röjëhijaruëjamu hegorovo rue police böviohuꞌo hesi bëhire raromarue ariböviohuꞌo ëho jaburo apostle ömoꞌömoho sö ujuoho rueꞌi vaꞌareje. Vaꞌoromo uvareje: Noehu jabumë guduamëvëꞌoho ae ahoꞌobëhe no göromo bijönimoromo munëro vajamuiꞌaruëromo juhuonivoromo apostle bogo guduamëvëꞌe ma-sö ujuoho rovareje.
27 Ujuoho rueromo Jew rajo a masijo jabesi nunire rëmamu ë riravareje. Riravamu gagorovo priest börömohuro uëvadeje: 28 Noro darugoꞌe jöho mamiꞌe bojëmiromo jemë uëvare höjo: Iesuare ihoroho bogave gemu aho jöho röjëhiꞌirarijëjo. Röhu jemëro jemesi jö sisëho röjëhiꞌi arijamu Jerusalem amo rajoho ae ahoꞌobëhe heruomëꞌe höjo. Ëhiꞌoromo nimarujëjo Iesu anamu guomade mu hesi iꞌuoho noro baeꞌiröhego.
29 Ëhi uëvamu hegorovo Peterꞌo apostle ioroꞌiorohuꞌo jaburo uëvareje: Iae no hejaruëjo röhu jemesi jöho gö jioꞌi God-are jöho gö jioꞌego ëhuni nomë God-are jöho ejahoꞌejarëjo a jöho bogajo. 30 God nosi hijo mionoꞌo muebeꞌamonövade ahuro Iesu ajamamu guomoromo riꞌöjade höjo jemëro hu ijore ano taemamu guomëꞌëro. 31 Riꞌöjamu God-ro hesi ihoho döro bamoromo uavade höjo: Rojo nasi övo manö hijëjo. Hiromo ae ahoꞌobëhe jabesi böröme namiromo maro bamëvoꞌirane aho jionëjo. Ëhi jioromo öroho jiovëhego Israel rajoho jaburo uehoro sisëho vuonugego God naro jabesi sisëho dejonö buꞌöjëhoꞌirode höjo. 32 God-ro ëhi jiëꞌe muoho vaejamu nosi nunëro gavëꞌëro ë hesi jöho ae majëhijarue höjo. Röhu bogo no gemu majëhiꞌi God-are Aruꞌahohuꞌo ajamuiromo ae majëhijaje höjo. Ae rahu God-are jö ejahëꞌoho Aruꞌahoho God-aro baejarue höjo. Amo huꞌo ajamuiromo ae majëhijaje höjo.
33 Ëhi uëvamu hegorovo rue Jew rajo a masijohuro vöröꞌiraeromo apostle ömoꞌömoho muoꞌamojöro uvoruomadeje. 34 Uvoruomamu jabesi ae gemuëro jöe jövoꞌi riꞌöjadeje. Ëa hesi ihoho Gamaliel jiadeje. Hu Pharisee ae jiadeje. Hu Jew rajo jögoru öri röjëhijaje ae jiamu ae ahoꞌobëhe hesi örire mae uehorovoruomadeje. Ëaho Gamaliel-ro riꞌöromo a masijo ioroꞌioroho uëvadeje: Ëaribövioho roriꞌo sö vaꞌego na jö harihe majëhijego evaro sionëro sö ruerëjo. 35 Sö ruerëjamu sö ujuoho vaꞌamu evare uëvadeje: Israel rajomë rue Iesuare aribövi muoꞌamoꞌi uvarujoho o jabesi örire rabe rabe vaeꞌi uehorovëꞌoho nadi nuni rumoꞌoho ma-vaeꞌi uehorovo avohoromo vaerëjo. 36 Ëhesi bëhoho rabëni ma-bisemu urimo ae gemu hesi ihoho Theudas-ro rovade höjo. Rueromo ae uënövade höjo: Na a böröme jevajëjo. Ëhi uëꞌego ae ahoꞌobëhe 400 rabuꞌe hesi ijore ijore jijihonövare höjo. Hesi ijore ijore jijihojuvo aëro Theudas anamu guomamu hesi aribövioho ahoꞌobëhe arua anumiae vaꞌoruomamu hesi muoho sisërë barëromo bogojiade höjo. 37 Ëhi ëꞌëꞌëro saꞌare a jabesi iho baeruomade majare ae gö hesi ihe Judas Galilee saꞌa rajohuro rovade höjo. Rueromo jöe majëhiromo jabesi simanoho huotovëhëꞌëro ae ahoꞌobëhe hesi ijore ijore jijihonövare höjo. Jijihamu aëro Judasꞌo anamu guomamu ë hesi aribövioho ahoꞌobëhe arua anumiae vaꞌo barëjade höjo. 38 Vaꞌo barëjëꞌego ëhuni naro ave jöho majëhiromo uëvajëjo: ËIesuare aribövioho ma-nunëremu gëromo vuororëmirëjo. Ëhesi bëhoho rabëni jabuhu vaeꞌi nimoruomaje muoho ma-a jabesi mu jiajoho Theudasꞌo Judasꞌo jabesi muehu sisërëjadëhi Iesuare aribövi jabesi muohuꞌo ëhi sisërëꞌajëjo. 39 O God-hu bojëmade mu vaejaruohuro jemë jabumë bogo iosirëmi varijënoho jëvajëjo. Iosirëmiꞌiëꞌoho uvoꞌaꞌarujëjo: Nani no ae göꞌo muorovaruëꞌi gaꞌaꞌarujëjo Godꞌo muorovëvoꞌiramu.
Jöho ëhi majëhamu hegorovo ë Jew rajo a masijohuro ejahoruomadeje. 40 Ejahoromo ae uëvamu apostle aribövioho osaëro sö rovareje. Sö rovamu gagorovo hisuebijëvojöro uëromo apostle-ho uëvareje: Ijoho bogave Iesuare ihoroho jöho aho majëhiꞌirarijë uënugoromo jiovo rëmöꞌöjareje. 41 Rëmöꞌöjamu uvareje: God-ro no mae uehorovavuëꞌëro ëhuni hu uvajëjo: Noehu Iesuare jöëni iꞌu baejaruoho iae eni javuajëromo nimorohobe Jew rajo a masijehu jiaruire jioromo vaꞌareje. 42 Vaꞌëꞌëro Iesuare jö mae majëhinövaroho bogo vuonugoꞌi majae ëhi God-are amo börömore vaꞌoromo jabesi osare osare vaꞌoromo ae uënövareje: God-hu uavëꞌëro böröme namiromo ajamuaje aho iae Iesu höjo. Jöho ëhi majëhiromo ë hesi öroho röjëhinövareje.