6
Ae ahoꞌobëhe 7-hu ekaresia ajëmiromo moni mu muebejëhoröhego ekaresiaehu baejëvare jöhoje.
Ëhiꞌamu ae magonahe ahoꞌo ro Iesuare aribövi gemuoro havobe vaꞌamu börömoraejadeje. Börömoraejamu Greece huëhu atarue Iesuare ariböviohuro dë vörönëgamu jöe atoromo uvareje: Ijo bajo magonaho doru majae ëhi suvuorëmijaruoho nosi Greece huëhu atarue magonahoho ijo bajoho bogo avoho baejarue höjo. Ëhi atamu hegorovo apostle ahoꞌo 12-ho jaburo Iesuare ae magonahe ahoꞌobëhe gemuoro gagovojöro jöe nugöꞌöjareje. Jöe nugöꞌöjamu ro gemuoro gagovamu gagorovo uëvareje: Apostle nosi muoho God-are jö majëhijaruoho höjo. Noehu God-are jö majëhijaruoho bogo avoho maꞌenoꞌi moni suvuorëmijarue muohuꞌo vaejëꞌoho ëho bogo maho höjo. Aganomë bogo maho jiëꞌe jiaje ëhuni gaꞌirarije di aho ae ahoꞌobëhe uvarujoho: God-are Aruꞌahohuro dë vövöbajoꞌere rarovëꞌëro jabumë simano mae uehorovarue aribövioho hö uvarujoho ëhi jiëꞌe aho ahoꞌobëhe 7 ëminoꞌe jabesi ihoho uövuego noro ë moni muro bamëvego jabumë ëho muebeꞌirarëjo. Ëaribövioho 7 jaburo suvuorëmiꞌiröhe muoho muebeꞌiramu noro ë muoho vuonugoꞌi God-are örire jöe atoromo hesi jöho majëhinövoꞌejarëjo. Ëhuremu uehorovonövoꞌejarëjo.
Apostle-ho jaburo ëhi majëhijamu hegorovo ae magonahe ahoꞌobëhe uvareje: Jö mae höjo. Jö mae hö uvoromo ejëhoromo Stephen baejareje. Stephen Iesu mae uehorovo avohamu God-are Aruꞌahëro rumorovëꞌe ae jiadeje. Stephen baeromo Philip Prochorus Nicanor Timon Parmenas Nicolaus ëho jabuꞌo baejëvareje. Nicolaus mamiꞌe Antioch amore jioromo rovadeje. Urimoho bogo Jew rajo jiadoho ijonö Jew rajo muoho baejadeje. Ëaribövioho 7 baejëvonugoromo sö ujuoho vaꞌoromo apostle jabesi nunire rëmareje. Jabesi nunire rëmamu apostle-ho jaburo jabesi jöëni God-are örire jöe atoromo öve simanore bamëvareje ë ijo bajo suvuorëmiröhe muoho vaeröhego.
Ëhi ëꞌëꞌëro God-are jöho Jerusalem ame bövioho rumorovamu Iesuare ae magonahe Jerusalem raromaruoho ae ahoꞌobëhe jiobe vaꞌadeje. Ae ahoꞌobëhe jiobe vaꞌojuvo Jew rajo priest ae ahoꞌobëhe Iesuare jöho aevoromo ejahareje.
Jew rajo a masijehu uëvamu Stephen guduamare jöhoje.
Ëhiꞌamu iae God-ro Stephen mabëhe ajamiromo darugoho bojamiꞌego ëhuro bogo gavarue darugoꞌe mu masije gö gö ae ahoꞌobëhe jabesi nunire vaenövadeje. Mu masijoho vaejamu Jew rajo a ioroꞌiorohuro riꞌöromo Stephen-are jöho ahoꞌahamijareje. Jö ahoꞌahamijare aribövioho ioroꞌiorohuro Cyrene amore Alexandria amore jioromo rovëꞌëro Jerusalem raromoromo Jew rajehu God rajahijarue osae gemuore gagovoromo God rajahinövareje. Ëosa hesi ihoho Jiovo Rëmöꞌöjëꞌe Aribövi Jabesi Osaho jiadeje. O ioroꞌiorohuro Cilicia saꞌare Asia saꞌare jioromo rovëꞌëro raromareje. Ëaribövioho jabuꞌo Stephen-are jöho ahoꞌahamareje. 10 Ahoꞌahamiꞌego God-are Aruꞌahohuro Stephen simano mae bojamiꞌego huhu jövaje jö ahoröhoho bogo eni jëvonövadeje.
11 Bogo eni jëvamu gagorovo jabumëro a ioroꞌioroho ijo bajoho bojëmiromo uëvareje: Jemëro ae ahoꞌobëhe sarerëmiromo uërëjo: Noro hejare höjo Stephen-ro Mosesꞌo Godꞌo jabesi jöho sisëꞌi jövavamu. 12 Ëhi majëhiromo Jew rajo a duvaho jabesi o jögoru öri röjëhijarue aribövi jabesi o ae magonahe ahoꞌobëhe jabesi dë vövöbajoꞌoho huotovëhamu dë vörönimoruomadeje. Dë vörönimoruomoromo rueromo Stephen guduamo bavaꞌoromo Jew rajo a masijo jabesi nunire nugareje. 13 Jew rajo a masijo jabesi nunire nugoromo a ioroꞌioroho sö rovareje jaburo ë a masijo jabesi nunire Stephen-are jöho sarerëmiröhego. Sö rovamu ëho jaburo Jew rajo a masijoho sarerëmiromo uëvareje: Ave iahuro God-are osa börömoho sivoromo Moses-hu bojamuijade jögorohuꞌo sivemu sivaje höjo. 14 Ëhesi bëhoho noro hejare höjo Stephen-ro uvamu: Nazareth rajoho Iesuro God-are osa börömoho dadovoromo Moses-hu bojamuijade muoho ahoꞌo tugohoꞌi mu iꞌe bojamuiꞌajëjo. Stephen-ro ëhi jiëꞌe jö sisëho jövamu hejare höjo. 15 Sarerëmiromo ëhi majëhijamu hegorovo rue Jew rajo a masijohuro Stephen gemu ërimahoromo gavareje hesi nu anoꞌoho anera jabesi nu anoꞌo vaꞌëne jiamu.