7
Israel rajehu God-are jö bijönimobe rovare jö Stephen-hu majëhijadohoje.
Anera jabesi nu anoꞌo vaꞌëne jiamu gagorovo priest börömohuro Stephen uavadeje: Jasi jö sisë uövuaruoho ë jöho na ma jöe o sareri jöe höjo.
Mae o sareri jöe höjamu hegorovo Stephen-ro uëvadeje: A duvahohuꞌo agano ioroꞌiorohuꞌo naehu jö harihu majëhiꞌiëꞌajoho hehëjo. Urimëꞌi God-ro nosi hije Abraham-are nunire rovade höjo. Uꞌemu Abraham-ro Haran saꞌare vaꞌiröhëro ë hesi urimo Mesopotamia saꞌare hijamu evare God ajiꞌere hijaje ahuro hesi örire rovade höjo. Rueromo uavade höjo: Jasi aganoho saꞌaho vuonugoꞌi naehu röjahiꞌirode saꞌahuro ëhuro vaꞌonëjo. Ëhi uavamu hegorovo Chaldea saꞌaho vuonugoꞌi Haran saꞌare vaꞌoromo ë hijade höjo. Hiromo hesi vavuoho guomamugo God-ro uavamu ave jemëhu raromaruje saꞌare ro hijade höjo. Rueromo hijamu evare majaroho God-ro saꞌaho bogo gö bisemu vaduꞌoho bojamade höjo. Bogo bojamiꞌi aꞌi mae majahiromo uavade höjo: Uꞌemu bojëmiꞌejöjo jaꞌo jasi ujohuꞌo ave saꞌaho baeꞌirarijego. Abraham harihu rumoꞌe jiëꞌe röhu God-ro ëhi jövade höjo. Ëhi uaromo uavade höjo: Jasi ujo ömoꞌömoho saꞌae göro vaꞌo raromoruomoꞌajëjo. Raromoꞌiramu ë saꞌa rajohuro iꞌuꞌe mue huë vavaene bojëmiꞌiramu jabesi darugoremu raromoromo huë vavaene baebe vaꞌojuvo vadune ahoꞌobëhe 400 barëꞌajëjo. Barëꞌiramu jemesi ujo ömoꞌömehu vaejöro iꞌuꞌe mu bojëmaje aribövioho God naro gëromo iꞌue mana bojëmiꞌejöjo. Iꞌue bojëmiꞌiramu evare jasi ujo ömoꞌömohuro riꞌöromo ë saꞌare jioromo rueröhoho ro ave diröꞌore na rajehiruomoꞌajëjo. Ëhi mae uanugoromo uavade höjo: Jasi a jabesi sinoho tarivoꞌamobe vaꞌonövorëjo. Ëhuro na uvoꞌirode höjo: Nasi aribövie jëvajëromo muebejëvoꞌirode höjo. Jaꞌo jasi ujo ömoꞌömohuꞌo jemëro ëhi ëꞌonövorëjo. Ëhi uavëꞌëro ijonö Abraham-ro harihoho Isaac baeromo hurae gemu barëjamu gagorovo sinoho tariojahamu God-are harihuraejade höjo. Ëhiꞌamu ijonö Isaac-ro harihoho Jacob baeromo hesi sinoho ëhi tariojahade höjo. Ëhiꞌamu ijonö Jacob-ro hesi harihe ahoꞌobëhe 12 nosi hijo mionoꞌo jabesi sinoho ëhi tarivëhobe rovade höjo.
Ëhijo mionoꞌohuro masijoraeromo Joseph-are mu mahuni dë vörönëgamu hu ae gö imëvoromo mana baejare höjo. Mana baejamu rue imare ariböviohuro Joseph baeromo Egypt saꞌare abuejare höjo. Abuejamu God-ro Josephꞌo gemu mae juvade höjo. 10 Josephꞌo gemu mae juvoromo Joseph-ro vavaene baeꞌego gagoro ajamiꞌego mae hinövade höjo. Mae hijamu God-ro hu ajamiromo huë mae uehoro mae bojamiꞌego mu mae vaenövade höjo. Mu mae vaejamu gagorovo Pharaoh Egypt saꞌare simano vaejaje ahuro Joseph-are muoho garomo rajahiromo uavade höjo: Nasi Egypt saꞌaho o bövie biseꞌe avoho muebejehonëjo. 11 Ëhi uavamu muebebe vaꞌëꞌëro irunoꞌe bogojiego ëma raromarue majaho rovamu ae ahoꞌobëhe nume Egypt saꞌare ave Canaan saꞌare raromaruohuro huë vavaeni döro raromare höjo. Raromoromo nosi hijo mionoꞌohuro ie nahoromo gavare höjo bogojiamu. 12 Ie bogojiamu gagorovo Jacob-ro hejade uvavamu: Nume Egypt saꞌare irunoꞌe iae jiajëjamu hegorovo hesi harihu ömoꞌömoho uëvade höjo: Egypt saꞌaro abueromo irunoꞌe imoromo ujuoho ruerëjo. Ruerëjamu aevoromo Egypt abuejare höjo. 13 Abuejëꞌëro vuonoröꞌöromo Canaan saꞌare rojomareje. Rojomëꞌëro röhu maho Egypt abuejamu gagorovo Joseph-ro huruohoromo uëvade höjo: Na jemesi öe jevajëjo. Ëhi uëvamu Egypt saꞌare simano vaejaje ahuro Joseph-are agano jabesi jöho hejade höjo. 14 Hejamu Joseph-ro jöe nugöꞌöromo vavuoho uavade höjo: Jaꞌo agano ioroꞌiorohuꞌo Egypt saꞌaro ruerëjo. Ëaganoho ahoꞌobëhe 75 ëminoꞌe jiade höjo. 15 Jöe nugöꞌöjamu hegorovo Jacobꞌo hesi aganohuꞌo Egypt abueruomade höjo. Abuejëꞌëro ë vuovëvade höjo. 16 Vuovëvamu jabesi sinoho vuonoröꞌö ujuoho rojomoromo Shechem amore ë guavare höjo mamiꞌe jabesi hije Abraham-ro Hamor rajo aribövioho monie bojëmiromo ë saꞌaho imëꞌëro.
17 Guavamu nosi hijo mionoꞌe Egypt raromaruohuro ae ahoꞌobëhe jiobe ruejuvo God-hu mamiꞌe hesi ujo ajëmiꞌi Abraham uavadëhi ëhi ajëmiꞌiröhe majaho dunovade höjo. 18 Dunovamu gagorovo saꞌare simano vaejaje ae gö Joseph bogo gavadohuro riꞌöromo Egypt saꞌaho muebejade höjo. 19 Egypt mueberomo nosi aribövioho sarerëminövade höjo. Sarerëmiromo nosi hijo mionoꞌoho sisë vaejëvoromo uëvade höjo: Jemesi harihu ininoho amonö bahiromo ëhuro vuonugoꞌamego vuovëhoꞌirajo. Uëꞌego ëhi ëꞌonövare höjo. 20 Ëhiꞌamu Moses rahade höjo. Aharihu hesi nu anoꞌoho mabëhe jiade höjo. Nu anoꞌoho mae jiamu hesi vëmu vavuꞌohuro jabesi osare muohojuvo manaere niöꞌi gemu barëjade höjo. 21 Manaere niöꞌi gemu barëjamu gagorovo amonö banugare höjo. Banugamu gagorovo saꞌare simano vaejaje a hesi abojohuro rueꞌi gavade Moses raromamu gagorovo baeromo vaꞌo hesi muohade höjo. Muohamu böviraejade höjo. 22 Böviraejamu Egypt rajohuro jabesi mu mae jö mae bövie biseꞌe röjahijamu bae barëjade höjo. Bae barëjëꞌëro jö börömo jövoromo mu masijo vaeꞌamaje ae jiade höjo.
23 Ëhiꞌojuvo Moses vadune ahoꞌobëhe 40 barëjamu gagorovo huro uehorovoromo uvade höjo: Jaruvoho na vaꞌoromo nasi Israel rajo aribövioho gëꞌejöjo gëꞌi diehi raromego. 24 Ëhi uvonugoromo vaꞌi gavade Egypt raje ae gemuëro Israel raje ae gemu hesi örire mu sisë vaejamu gagorovo Israel rajoho ajamiromo Egypt rajoho iꞌue mana bojamiromo ano bamade höjo. 25 Ano bamoromo uvade höjo: Nani nasi ariböviohuro uehorovoromo uvarue höjo: God-ro nörö uaꞌiramu nöröro no ajamuiꞌiramu avare darugore raromaruoho vuonugoꞌi vaꞌo mae raromoꞌejarëjo. Ëhi uvarue hö uvadoho bogo ëhioho jiade höjo. 26 Ëhiꞌëꞌëro nërö Moses-ro gavade höjo Israel raje niöꞌiro muororovamu. Muororovamu gëgorovo ahëvëꞌi uëvade höjo: A niöꞌimë agane gemuoho jëvajëjo. Röhu jemë rabëni muorovarujëjo. 27 Ëhi uëvamu hegorovo mu sisë vaejade ahuro riꞌöromo Moses övëro roriꞌo biduohöꞌöromo uavade höjo: Ja raro uaꞌego böröme vaeromo nosi muoho garomo ahavuanuëjo. 28 Ja nëri Egypt rajo ananëhi na ja ëhi anegoꞌiro ëꞌanuëjo. 29 Ëhi uavamu hejëꞌi Moses-ro Egypt saꞌare jioromo juꞌebiromo vaꞌadoho vaꞌo Midian saꞌare ë hijade höjo. Ëhiromo harihe niöꞌi ömëvade höjo.
30 Harihe niöꞌi ömëvoromo hijuvo vadune ahoꞌobëhe 40 barëjamu Moses-ro a rumoꞌe saꞌare Sinai dahoru bëhire namiꞌi gavade höjo ijo hisue vënehu ravoꞌego anerae gemu ririre hijamu. 31 Ëhijamu gagorovo tiöromo avoho gaꞌi bëhire vaꞌihö hejade höjo Badaro uavavamu: 32 Na jasi hijo mionoꞌe Abraham Isaac Jacob muebejëvaje aho God jevajëjo. God jevajëjamu hegorovo Moses-ro avoho gaꞌiëꞌadoho juhuonivoromo butubutumoromo bogo avoho gavade höjo. 33 Bogo avoho gavamu Badaro uavade höjo: Ave saꞌaho nasi saꞌae jiaje na mae uehorovevoromo höru guduoho jijövëjo. 34 Naro iae gëvode höjo nasi ariböviohuro Egypt saꞌare sisëꞌi raromamu gavëꞌi hejode höjo jabumë haraꞌuavavamu. Ëhuni na ruvebijëꞌe jevajëjo jabumë ajëmego sisëꞌi raromaruoho vuonugoꞌi mae raromoröhego. Ëhi jiëꞌe jiaje riꞌöjego na ramöꞌöjego Egypt saꞌaro vaꞌëjo. God-ro Moses-are örire ëhi uavade höjo.
35 Ëaho iae Moses höjo. Urimëꞌi Israel rajo ariböviohuro ë ae gemuoho bijönimoromo uaruomade höjo: Ja raro uaꞌego böröme vaeromo nosi muoho gavanuëjo. Israel rajo ariböviohuro Moses ëhi bijönimoruomamu God-ro hu baejade höjo. God-ro hu baeromo mu börömoho bojamade höjo. Ëhesi bëhoho God-ro uavamu vënehu ravade ijo hisu ririre hijade anerahuro Moses nugöꞌöjamu Egypt saꞌare abueromo a böröme namiromo Israel rajo aribövioho vavaene jëvamu baejëvoromo maro bamëvade höjo. Ëhi jiëꞌe mu börömoho God-ro Moses bojamade höjo. 36 Ëae gemuoho Moses-ro Egypt saꞌare hiromo bogo gavarue vöröꞌe muoho vaeꞌamoromo Israel rajoho Egypt saꞌare jioromo söjëvo vaꞌadoho vaꞌo jovo eꞌure jovo ihe Kavuëꞌe Jovore darugoꞌe muoho vaeromo söjëvo vaꞌadoho vaꞌo a rumoꞌe saꞌare darugoꞌe muoho vaeꞌamobe vaꞌojuvo vadune ahoꞌobëhe 40 barëjade höjo. 37 Ëae gemuoho Moses-ro Israel rajoho uëvade höjo: God-hu na remöꞌöjamu rovodëhi jö hesiro baeromo majëhiꞌiröhe a göhuꞌo huro ëhi nugöꞌöꞌiramu rueꞌaꞌajëjo. Hu jemesi saꞌa raje jioꞌaꞌajëjo. Ëhi uëvade höjo. 38 Ëae gemuoho Moses Israel rajehu a rumoꞌe saꞌare gagovoromo raromaruire huꞌo ë gemuore hijade höjo. Hu Sinai dahorure hiromo anera hesi jöho baeromo anumiae abo hijo mionoꞌoho majëhinövo numeho jabesi jöho aruhiae ajio aneraho majahinövade höjo. A iꞌovëvoꞌiröhe jöho God-aro baejade höjo nosi örire bojamuiꞌiröhëro.
39 Ëhi ëꞌamu nosi hijo mionoꞌohuro Moses-are jöho bogo ejahare höjo. Bogo ejahoꞌirögoro aꞌi Moses juahamiromo Egypt saꞌare vuonoröꞌö vaꞌirögoro ëꞌare höjo. 40 Vaꞌirögoro Aaron uaruomade höjo: Inömoho avohoꞌamego no ëho masije hö uvoromo jabesi ijore ijore jijihoꞌirarëjo. Aꞌi Moses söjavuo rovade aho no bogo gavaruëjo hu dinöꞌe höjo. 41 Ëhi atonugoromo cow harihu nu anoꞌo vaꞌëne inömoho avohoromo uvare höjo: Ave inömoho darugoꞌego ma-hu gemu uehorovonövoꞌejarëjo. Ëhi uvoromo mie muoꞌamoromo vëniro mueromo rajahiromo bahijahare höjo. Jabumë övehu avohare inömoho ëho uvare höjo: Börömoho höromo hesi ihoro söröho ijare höjo. 42 Ëhiꞌamu gagorovo God-ro jabesinö dejoho buꞌöromo uëvade höjo: Jemëro jije mujöre ëho rajëhibe vaꞌorëjo. Jemëhu nëgajëhi ëhi ëꞌorëjo. Ëhesi jöho jö God-aro baeromo majëhinövare aribövi jabesi surire jajivoromo uvëꞌe höjo: God-ro uëvajëjo: Israel rajomë mie muoꞌamoromo vëniro mueromo bahibe a rumoꞌe saꞌare vadune ahoꞌo 40 jijiharije höjo. Na jemë na rajehiꞌi ëꞌarije höjo. Bogajo. 43 Aꞌi ae gö jabesi god ihe Moloch ë hesi niögu javuoho baeromo jijiharije höjo. Ae gö jabesi god ihe Raphan hesi jiji nu anoꞌoho baeromo jijiharije höjo. Ëinömo sisëho jemesi övëro avohoꞌamarije höjo uvene aho röjahiꞌirarijëro. Ëhuni na jemë rëmöꞌöꞌejöjo öre ëgoro vaꞌoromo Babylon iosiramiromo roriꞌo vaꞌo raromoꞌirarijego. God-are surire jöho ëhi jajivëꞌe höjo.
44 Nosi hijo mionoꞌehu a rumoꞌe saꞌare raromo jijiharevare evare God-are niögu javu börömoho jabesi örire jiade höjo jaburo ëho garomo uvoröhego: God-ro noꞌo gemu mae juvaje hö uvoröhego. Ëjavu vaeröhe hesi öroho God-ro röjahijamu Moses-ro ëho garomo ae uëvamu ëhi vaejare höjo. 45 Vaejamu nosi hijo mionoꞌohuro baejare höjo. Baejëꞌëro vuovëvamu jabesi ujoho jaburo baejare höjo. Baeromo Joshua-are ijore vaꞌoromo ave saꞌare rueromo gavare höjo urimore raromare aribövioho God-ro bisihöꞌöjëvamu gagorovo ave saꞌaho baeromo javu börömoho ë bamare höjo. Bamamu javuoho ë jiobe ruejuvo David-ro böröme namiromo Israel muebejëvade höjo. 46 Muebejëvoromo mu mae vaeromo God-ro hu mae uehorovamu uvade höjo: Na negajëjo javu maho vaejego Jacob muebenövade aho God-ro ë hiröhego. 47 Röhu hu bogo aꞌi Solomon-ro God-ni javu maho vaejahade höjo.
48 Ëhi ëꞌade höjo röhu God dö mare hijajëro aehu övehu vaejaharue osaroho bogo hijaje höjo. Osare bogo hijaje jöho jö God-aro baeromo majëhinövade ahuro jajivoromo uvëꞌe höjo:
49 Badaro uvavohijajo: Na hijajoho öꞌidöre höjo.
Höroho saꞌare bamaje höjo.
Ëhi jiëꞌoho diehi jiëꞌe javue nanioho vaerëjo.
Nuhoꞌirode osaho dinöꞌe avohorëjo.
50 Jemë bogo eni jëvoꞌajëjo naro nasi övëro ave inömoho ahoꞌobëhe bamëꞌëro jevëꞌëro.
God-are surire ëhi jajivëꞌe höjo.
51 Sareri hiaꞌi biririꞌe aribövie jëvajëjo. Dë vövöbajoꞌoho gö gö uehorovaruje aribövie jëvajëjo. Hiaꞌe tugohëꞌe aribövie jëvajëjo. Jemesi hijo mionoꞌehu ëꞌonövarëhi ëhi ëꞌaruje höjo. God-are Aruꞌahoho bijönimobe rovaruje höjo. 52 God-are jö majëhijarue aribövioho jemesi hijo mionoꞌoho rabuꞌe aribövioho bogo sisë vaejëvare höjo. Mami göꞌe God-ro ae rëmöꞌöjamu jaburo ae majëhiromo uëbe rovare höjo: God-are mu ma vaejaje aho rueꞌaꞌajë uëvare höjo röhu jemesi hijo mionoꞌohuro muoꞌamare höjo. O avevejöꞌe jemëro God-are mu ma vaejaje aho a sisë jabesi övore bojëmamu anare höjo. Ëho jemesi sisë höjo. 53 Jemesi jöëni aneraëro jö börömoho God-aro baeromo bojëmare höjo. Röhu jemëro bogo ejaharije höjo.
Stephen munëhu vajamiromo ano bamare jöhoje.
54 Stephen-ro jöho ëhi majëhijamu hejëꞌi Jew rajo ariböviohuro hesi örire dë vörönëgamu vöröꞌiraeromo ane vuogigimoruomadeje. 55 Ane vuogigimamu God-are Aruꞌahohuro hesi darugohuro Stephen-are dë vövöbajoꞌere rarovamu öꞌidöre sioroho gavadeje God ajivoꞌego Iesuro God-are övo manö namijamu. 56 Iesu ë namijamu gagorovo uëvadeje: Arueho gahëjo. Na gavajëjo öꞌidöho arorovoꞌego God-are A Mahuro hesi övo manö namiꞌego.
57 Ëhi uëvamu hejëꞌi rueho jaburo jöꞌe dadovoromo hiaꞌe övo hitahiëro tugohoromo ma-darugoꞌo tutuvo rueruomoromo Stephen ruë numë babaꞌamoromo riravareje. 58 Riravoromo jagu bavaꞌoromo roriꞌo nugoromo munëro vajamiruomadeje. Munëro vajamiꞌirögoro urimo utahoꞌamojöëni niögoho jövo bahiruomadeje a iꞌe gemu Saul-ro muebejëhoröhego. 59 Niögoho bahinugoromo munëro vajamemu vajamijamu Stephen-ro uavadeje: Bada Iesu nasi aruꞌahoho baejehego jasi örire öꞌiröjo. 60 Ëhi uanugoromo ague aho hiromo ma-darugoꞌo uvadeje: Bada ave aribövi jabesi sisëho uehorovoromo vuonugëhëjo. Ëhi uvoromo guomadeje.