14
Paulꞌo Barnabasꞌo Iconium amore ariromo God-are jö majëhijare jöhoje.
Paulꞌo Barnabasꞌo Iconium amore hörönugoromo urimo Antioch ëꞌarëhi ëhi Jew rajehu God rajahijarue osare vaꞌoromo Iesuare jöho majëhijareje. Jöho majëhijamu ëhuro Jew raje ae ahoꞌobëhe saꞌa ioroꞌioro raje ae ahoꞌobëhe Iesu mae uehorovoruomadeje. Mae uehorovamu gëgorovo Jew raje jö bogo ma uehorovarue ariböviohuro saꞌa ioroꞌioro rajo jabesi örire uehoro sisëho bojëmiromo jabesi dë iëhamu jaburo Keriso-are aribövioho nue huodëgoruomadeje. Nue huodëgamu Paulꞌo Barnabasꞌo majae ëgobövie ariromo bogo juhuonivoꞌi ma-biririvoromo Badare jöho majëhijareje. Majëhiromo Badaro ajëmamu ëhuro bogo gavarue darugoꞌe mue gö gö vaeꞌamareje ae ahoꞌobëhe garomo uvoröhego: Iae mae-ëjo. God-hu huë baeromo ajamuijaje jöho mae hö uvoröhego. Ëhiꞌamu amo rajo ariböviohuro jöe gö gö uehorovareje. A ioroꞌiorohuro Jew rajo jabesi dönö jioꞌi a ioroꞌiorohuro Paulꞌo Barnabasꞌo jabesi dönö jëvadeje. Ëhiꞌoromo Jew rajohuꞌo saꞌa ioroꞌiorohuꞌo ëho jaburo jabesi masijohuꞌo gemu mae riꞌöromo Paulꞌo Barnabasꞌo ijumëvoromo munëro vajëmiꞌi atareje. Munëro vajëmiꞌi atamu Paulꞌo Barnabasꞌo ë jöho heromo juꞌebiromo vaꞌareje. Vaꞌoromo Lycaonia saꞌare Lystra amo Derbe amo jiajinö ë vaꞌareje. Vaꞌoromo ë saꞌare aribövioho Iesuare jö maho majëhibe jirehareje.
Paulꞌo Barnabasꞌo Lystra amore ariromo God-are jö majëhiromo huë vavaeni birohoromo juꞌebiromo Derbe amore vaꞌare jöhoje.
Jirehoromo Lystra amore ro arijareje. Röhu höru sisëꞌe ae gemuëro ë hijëꞌe jiadeje. Urimëꞌi vëmehu rahadire aevoromo höru sisëꞌe jiobe rovëꞌëro ëhuꞌëro bogo mae bogo juvadeje. Bogo juvëꞌëro hejadeje Paul ae jöe majëhijamu. Paul-ro jöho majëhiromo gavade ë aho huꞌo jöho hejamu gagorovo ma-hu gemu ërimahoromo gavade hu mae uehorovoꞌego marëꞌiröhoho eni jiamu gagorovo 10 ma-darugoꞌo uavadeje: Döro riꞌöromo avoho namijëjo. Namijëjamu hejëꞌi ma-burëro döro riꞌöromo aevoromo juvadeje.
11 Juvamu ae ahoꞌobëhe gavare Paul-ro ë höru sisëꞌe aho ëhi ajamamu gagorovo simane sisëꞌi uehorovoromo uvoruomadeje: Paul-hu ë höru sisëꞌe aho ajamamu aevoromo juvade hesi bëhoho Paulꞌo Barnabasꞌo bogo ma-aehu jëvoꞌi aꞌi aruꞌaho börömoho niöꞌiro araeromo rueromo jabesi darugoho börömëro jëvëꞌëro ëhuꞌëro Paul-ro ë iaho ajamade höjo. Simane ëhi sisëꞌi uehorovoromo riꞌöromo jabesi Lycaonia jöëro ma-darugoꞌo uvoruomadeje: O aveho bogo ma-aehu rueꞌi aꞌi muebejavuarue aruꞌaho börömoho niöꞌiro araeromo nosi örire ruvebijëꞌe höjo. 12 Aruꞌaho börömoho niöꞌi ruvebijëꞌe höromo Barnabas jabesi sareriꞌe god hesi ihe Zeus jumuvoromo Paul-are jöho sarerivoromo uvoruomadeje: Nani ë aho nosi god Hermes jö bajuvaje aruꞌahoho höromo Paul Hermes jumuvoruomadeje Paul jögoru jövaje aego. 13 Zeus aruꞌaho böröme höromo rajahijarue osaho amo bëhiro jiëꞌëro Zeus rajahijarue mu muebejaje ahuꞌo uvadeje: Nani iae mae-ëjo. Nosi aruꞌaho böröme Zeus-më amore rovëꞌe höromo cow anoꞌoho ujuohoromo ijino inovaroho ujuohoromo amo börömore rejo ojo bëhire rovadeje. Rueromo huꞌo a ioroꞌiorohuꞌo ëho jaburo Paulꞌo Barnabasꞌo aruꞌaho böröme jëvajëromo uvene aho röjëhiromo ë mioho muoꞌamoromo vëniro mueromo iꞌimëmiꞌirögoro ëꞌoruomadeje.
14 Ëhi ëꞌiröhe jöho henugoromo Barnabasꞌo Paulꞌo ë apostle-ho niöꞌiro uvareje: Ëhi jiëꞌoho mu sisë bëhe höromo jabesi niögoho dadovoꞌamareje ae göëro garomo uvoröhego: Jaburo nosi muoho bijönimoromo ëꞌaruëjo. Niögoho dadovoromo ma-ba viëhi jiaroho rue ae ahoꞌobëhe jabesi ririre rirarovoromo ma-darugoꞌo uvareje: 15 Asëꞌe jemë rabëni ëhioho ëꞌarujëjo. No bogo aruꞌaho börömoho javuoꞌi no ma-ae jemë vaꞌëne javuajëjo. No jö maho majëhiꞌi rovare höjo ëhuro ëhi jiëꞌe darugo rumoꞌe inömo ëma rajëhijarujoho vuonugoꞌi darugo jiëꞌe aho God uehorovoꞌirarijego. God-ro öꞌidöe saꞌae jove bövie biseꞌe no bamavuade höjo. 16 Urimëꞌi saꞌa göre göre raromaruje aribövioho jemesi nimaruje nimaruje muoho vaeꞌego huro ma gë taemonövade höjo. 17 Iae ëhi jiade höjo röhu God-ro hesi muoho ahoꞌo bogo gurihiꞌi aꞌi jemë mae avohëvoromo hesi muoho röjëhibe rovade höjo jemëro garomo uvoꞌirarijego: Iae mae-ëjo. Hu ëhi jiëꞌe a böröme hö uvoꞌirarijego. Huro ëne nugöꞌöromo i majaho rovego uvaje höjo: Iëro tagavëjo. Ioho tagavego uëvaje höjo: Jemëro i avohego daꞌuëgoꞌirajo. Nimoronimorohego dë vövöbajoꞌe sasohëvoꞌirajo. Huro hesi muoho ëhi röjëhibe rovëꞌe höjo. 18 Biririvoromo ëhi jiëꞌe jöho majëhiromo dë vövöbajoꞌe huotovëhoꞌi ëꞌo gavaroho mi suvuoro vënire bueromo bamëhoꞌi ëꞌaroho bogo vuonugo varijënoho jiëꞌe ëma vuonugareje.
19 Vuonugamu iae Jew rajo a ioroꞌiorohuro Antioch amore Iconium amore jioromo rueruomadeje. Rueromo Lystra amo rajoho jabesinö jioruomojöro mu sisë jöho biririvoromo majëhijareje. Majëhijamu Lystra amo rajoho jaburo ejëhoromo ajëmiromo Paul munëro vajamiruomadeje. Vajamiromo uvoruomadeje: Paul guomëꞌe höromo amoro jiamu roriꞌo ruho baeromo vaꞌoruomadeje. 20 Bavaꞌamu Keriso-are ariböviohuro ro Paul-are bëhire gagovoromo riravo rovaꞌareje. Riravo rovaꞌamu Paul-ro riꞌöromo rue amo börömore vuonoröꞌö vaꞌadeje. Vaꞌoromo nëröho Barnabas-mu niöꞌiro riꞌöromo vaꞌaroho vaꞌo Derbe amore höröjareje.
Paulꞌo Barnabasꞌo Syria saꞌare Antioch amore vuonoröꞌö vaꞌare jöhoje.
21 Derbe höröromo Iesuare jö maho majëhijamu ae ahoꞌobëhe aevoromo Iesuare ijore ijore jijiharue aribövie jioruomadeje. Ëhiꞌamu gagorovo Paulꞌo Barnabasꞌo jaburo vuonoröꞌöromo Lystra Iconium Antioch amore ekaresiae ajëmibe vaꞌareje. 22 Ajëmiromo jabesi dë vövöbajoꞌoho biririvëhoromo uënövareje: Biririvoromo Iesuare jöhemu mae uehorovonövorëjo. Ëhesi bëhoho God-are aji öri ariꞌere vaꞌi naguëꞌoho no vavaene böröme baebe vaꞌojuvo evare vaꞌejarëjo. 23 Ëhi uëbe a duvahe ekaresia jabesi simano vaeröhoho nugoꞌamobe ie bogo ijëꞌe ma-pariemu vaeromo uëbe vaꞌareje: Jemë Bada mae uehorovaruje a hesi övo döre rëmaruëjo. Ekaresiaho ëhi ajëmibe vaꞌareje. 24 Vaꞌoromo Pisidia saꞌaho jireho barënugoromo Pamphylia saꞌare rovareje. 25 Pamphylia rueromo Perga amore ariromo Iesuare jöho majëhinugoromo vaꞌo Attalia amore abuejareje. 26 Attalia amore abo ariromo boat-re ajiomoromo jovo döre vaꞌaroho vaꞌo sionëro Antioch amore rovareje. Urimoho Antioch ekaresiaho jaburo Paulꞌo Barnabasꞌo God-are övo döre rëmareje huro ajëmego mu mae vaebe jirehoꞌiröhego. Jaruvoho ë muoho barëjëꞌëro Paulꞌo Barnabasꞌo sionëro rovareje. 27 Rueromo ekaresiaho uëvareje: Gagovohego jöe majëhijarëjo. Majëhijarë uënugoromo gagovamu uëvareje: God-ro ajamuijamu ëhi jiëꞌe muoho vaeromo rovare höjo. Huro öroho saꞌa ioroꞌioro rajohuni jiovëhamu jaburo Iesu mae uehorovare höjo. Ëhiꞌade höjo. 28 Ëhi majëhiromo Keriso-are ariböviohuꞌo gemu mae majae ëgobövie ë arijareje.