24
Paul saꞌa muebejaje a böröme Felix-are nunire namijamu Jew rajo a ömoꞌömehu Paul-are jö sisë majahijare jöhoje.
Paul osare nugamu majae övo gö mine barëjamu gagorovo priest böröme Ananias-ro Jew rajo a duvaho ioroꞌiorohuꞌo jabesi court jö majëhijaje ae gemu Tertullus huꞌo ë aribövioho söjëvoromo Caesarea amore ë ruvebijadeje. Ruvebiromo saꞌa a böröme Felix hesi nunire riravoromo Paul-are jö sisëho huruoho majahijareje. Majahijamu Tertullus-ro jöho majahijöro Felix-ro uavamu hegoro Tertullus-ro riꞌöromo Paul-are jö sisëho majahiromo uavadeje: Na jö majahiꞌiëꞌajoho henëjo. Ja a böröme javajëjo. Jero avoho muebejavuëꞌëro majae ëgobövie no iro muorovoꞌoho bogo vaeꞌi ma-mae raromobe rovëꞌe javuajëjo. O mue rabe rabe bogo eni javuobe rovëꞌoho jero ajamuego nosi saꞌaho mu maëremu riꞌöjego no huë mae raromarue höjo. Ëhuni Felix jaehu vaejanue muoho diröꞌe ahoꞌo majae ahoꞌo mae hö uvoromo dë vövöbajoꞌe ahoꞌo jasi örire rajahijarue höjo. Röhu na jasi mu majaho bogo anahoromo jö ëgoho majahiꞌi ma-bunemu majahiꞌiëꞌajëjo. Ëhuni uavajëjo: Huë baejavuoromo nosi jö harihoho avoho henëjo.
No gavëꞌe javuajëjo ave aho Paul a sisë bëhe jiamu. Hu jö sisë jövobe saꞌae dinöꞌe dinöꞌe juvoromo Jew rajo jabesi dë iëhego muorovoꞌi vöröꞌiraeruomaje höjo. Iesu Nazareth rajo a hesi sisë aribövi jabesi simano vaejarue aho Paul huꞌoje. Ëhi jiëꞌe aëro jiëꞌëro huro God-are osa börömoho ijumoꞌiro ëꞌamu gagorovo noro guduamare höjo. [Guduamo bavaꞌoromo noro court vaeromo Jew rajo nosi jögoroho uehorovoromo hesi jö sisëho gaꞌirögoro ëꞌamu muorovo a böröme Lysias-ro öꞌoromo ma-darugoꞌo baeniahuiromo ruho bavaꞌade höjo. Bavaꞌonugoromo huro Jew rajoho no uövuade höjo noro Caesarea ruvebiromo Paul-are jö sisëho huruoho majëhijego Felix jero heꞌiranego.] Röhu jaehu Paul ua gavëꞌoho hesi jö sisë noehu majahijaruoho jasi hiaꞌëro he barëꞌanuëjo. Ahia minoꞌëjo. Ëhi majahijamu hejëꞌi Jew raje ae ahoꞌobëhe jaburo hu ajamiromo uavareje: Tertullus-ro jö mae jövajëjo. Paul hu ëhi jiëꞌe ae höjo.
Paul-hu Felix-are nunire namiromo hesi arijoꞌarije ajamirovoromo majahijade jöhoje.
10 Ëhi majahiruomamu rue saꞌa a börömohuro uvene aho röjahijadeje Paul-ro garomo evare hesi jöho jövojöro. Ëhiꞌamu gagorovo evare Paul-ro majahiromo uavadeje: Iae na gavajëjo jaehu jö mevanue mu hesi öri muebebe rovanoho vadune ahoꞌobëhe barëjëꞌe javajëjo. Ëhuro na dë mae jevoꞌego nasi jöho majahiꞌiëꞌajëjo jero heromo uvojöro: Paul mu sisëho bogo vaejëꞌe höjo. 11 Naehu majëhiꞌiëꞌaje jöho jasi nagëꞌoho ae uë henëjo mae o sarere jiego. Naehu God rajahiꞌi Jerusalem ajiomodoho maja ëgoho bogo barëꞌi majae 12 ëhuremu barëjëꞌe höjo. 12 Jerusalem hijodevaroho nasi jö sisë majahijarue aribövioho na mu sisë vaduꞌoho bogo vaejamu jabumë gevëꞌe höjo. God-are amo börömore hiromo na ae göꞌoho bogo jö ahoꞌahoho ëꞌode höjo. Jew rajehu God rajahijarue osare osaroho o Jerusalem uhure dinöꞌe dinöꞌe na bogo mu sisëho vaeromo jö sisëho majëhijode höjo aëro iro muorovoꞌe vaejöro. Na ëhi jiëꞌe mu sisëho bogo vaejamu jabumë gevëꞌe höjo. 13 Bogo vaejamu gevëꞌëro jö bëhi ja majahijego heromo mae uehorovoꞌiranoho jabesi öriroho bogohöjo. Bogojiëꞌe nasi örire ëma nibejeharuëjo. 14 Ruëroho numëroho na bogo ömoꞌi ave ömaje jöhemu huruoho majëhiꞌirodoho jevajëjo. Na Iesuare öri iꞌore juvaje höjo. Röhu ave Jew rajoho jaburo uevarue höjo: Ëöroho sisë öriro juvanue höjo. Ëörire iae na ë juvoromo ëhuro nosi hijo mionoꞌo muebejëvobe rovade aho God rajahijaje höjo. Iae na ëhi ëꞌaje höjo röhu Jew rajehu ëꞌaruëhi Moses-hu bojamuade surire jögorohuꞌo jö God-aro baeromo majahuinövare a jabesi surire jöhuꞌo naꞌo ëhi mae uehorovo avohaje höjo. 15 O ave Jew rajehu ëꞌaruëhi naꞌo ëhi gemuoho God mae uehorovoromo uvaje höjo: God-ro vuovëꞌe aribövioho a mahuꞌo a sisëhuꞌo iꞌovavuoꞌiramu riꞌöꞌejarëjo. 16 Ëhi uehorovoromo God-are nunire o ae ahoꞌo jabesi nunire mae namijego dë mae jevoꞌiröhohuni ëhuni na ömo gavaje höjo. Na ëhi jiëꞌe ae jevajëjo.
17 Ëhi jiëꞌe aëro jevëꞌëro öre gö hiromo vadune gö gö barëjamu evare ijo bajoho ujuohoromo Jerusalem rovode höjo nasi aribövioho suvuorëmiꞌirodëro. O rovode höjo Jew rajo muoho vaeromo bijuëmare mioho God-are örire suvuoramiꞌirodëro. 18 Jerusalem ro hiromo ëhi jiëꞌe muoho vaejamu evare Jew rajohuro ro gevare höjo na God-are osare jevamu. Röhu na urimo Jew rajo muoho vaejamu sisëho barëꞌi ma-mae jevëꞌëro ëhuꞌëro na God-are osare jevadoho iae mae jiade höjo. Röhu göho jabuhu gevare majare ae ahoꞌo naꞌoho bogojioꞌi iro muorovoꞌe jöjöje rabe rabe bogojiade höjo. 19 Na ëhi mae hijamu jaburo gevare höjo. Röhu Jew raje Asia saꞌare jioromo rovarohuro ë osae gemuore jiare höjo. Aꞌi jabumë aveho bogo rovare höjo. Ëaribövioho jabumë nasi jö sisë jëvoꞌibejajo rueromo jasi örire majahiꞌibejarëjo iae mae jioꞌibejajo. Röhu bogo rovëꞌe höjo. 20 O na Jew rajo jö mevarue a masijo jabesi nunire namijodevare jabuhu nasi mu sisë rabe gavaroho nadiꞌego ave ariböviohuro majahijego hejëjo. Röhu nasi sisëho bogo birohare höjo. 21 Ave jöhuremu hejare höjo. Na jabesi nunire namiromo ma-darugoꞌo uvode höjo: Jemëhu jaruvo court vaejevoromo uvarujoho: Paul-are ihoho sisë hö uvaruje hesi bëhoho naro mae uehorovoromo uvaje höjo: Vuovëꞌe aribövioho iꞌovoromo riꞌöꞌejarëjo. Ëjöhuremu hejare höjo. Ahia minoꞌëjo.
22 Paul-ro ëhi majahijamu hegorovo Felix-ro Iesuare öri hesi jöho mae hejëꞌëro uëvadeje: Uꞌemu muorovo a böröme Lysias ruvebiꞌiramu evare na jemesi jöho göꞌo heromo uëꞌejöjo: Paul-are jöho mae höjo o bejëꞌe höjo. Ëhi uënugoromo court-oho tugohadeje. 23 Tugohoromo muorovo simano vaejaje aho uavadeje: Jero Paul muebejego bogo roriꞌoho vaꞌi ë bëhiremu hi juvoꞌirajo. O hesi aganehu öꞌoromo ajamiꞌiëꞌiroho nadi nijioꞌiraejëvonëjo.
Paul-hu Felixꞌo hesi vabore Drusillaꞌo jabesi nunire namiromo jö jövade jöhoje.
24 Ëhiꞌoromo majae gemu niöꞌi barëjamu Felix-ro hesi vaborohuꞌo gemu mae Paul gaꞌi vaꞌadeje. Vaboro hesi ihoho Drusilla jiadeje. Hu Jew rajo magonahe jiadeje. Felix-ro vaꞌoromo Paul-ro hesirire ruejöro jöe nugöꞌöjadeje. Jöe nugöꞌöjamu Paul-ro rueromo Iesu Keriso mae uehorovarue jöho majahijamu Felix-ro hejadeje. 25 Hejamu Paul-ro mu maemu vaeröhe jöho ma-taemo raromoꞌiröhe jöho uꞌemu God-are nunire riravoröhe jöho ëhi jiëꞌe jöho jövobe vaꞌamu Felix-ro heromo juhuonivadeje. Juhuonivoromo Paul uavadeje: Vaꞌëjo. Majae eni jevoꞌiramu jöe nugöꞌöꞌejöjo jero sionëro ruejöro. 26 Ëhi uaromo huro sareriꞌe muoho vaeꞌi uehorovoromo uvadeje: Nani Paul-ro ueꞌaꞌajëjo: Ëꞌego na ja ijo bajo harihe saginiëri bojamego jero ëho baeꞌi na ëma jiovo remöꞌöjëjo. Felix-ro uehorovoromo uvadeje: Paul-ro ëhi ueꞌaꞌajëromo ëhuni Paul-ni jöe nugöꞌöꞌi hijadeje. Nugöꞌöꞌi hiromo rueꞌego huro Paulꞌo jöe jövonövadeje.
27 Ëhiꞌojuvo vadune niöꞌi barëjamu Felix-ro saꞌa muebejaje muoho vuonugoꞌi Jew rajo ariböviohuro hu mae uehorovojöro Paul savoji gagore ëhi nugoromo vaꞌadeje. Vaꞌamu Porcius Festus-ro rueromo hesi sionoho baejadeje.