JUDE
1
Iesu Keriso-are mu vaejahaje aho James-are öe Jude naro jemesi örire jejëmije. God Vavuohuro jemë hesinö jëvojöro uëvëꞌëro jemë dë vövöbajoꞌe ahoꞌo uehorovëvoromo Iesu Keriso-are burure rëmëꞌeje.
Na nege God-hu jemëni vavaenimoromo huë mae bojëmiromo rajëhijaje muoho jemë herovo avohoꞌirarijego.
Sareriꞌe jö röjëhijarue aribövi jabesi jöhoje.
Aganomë God-hu mare bamavuade jöho jemëꞌo naꞌo gemuoho uehorovarueje. Ëhesi jöho na jajivoꞌi nego avohadeje. Ëhi negamu röhu uvodeje: Ëjöho vuonugoꞌi jögoru gö jajivëꞌoho iae mae höjo öre gö bogojevëꞌego. Ëhesi bëhoho God-ro hesi aribövioho jöho röjahuijadeje noro ioroꞌioremu mae uehorovoꞌiröhego. Röhu ë jöho a ioroꞌiorëro huotohuotovoromo röjëhijö. God-are jö huotohuotovoromo röjëhijaruohuni ëhuni jabesi sareriꞌe jöho biririvoromo ahoꞌirarijego jajivoꞌirögoro uvodeje. Ëhesi bëhoho aëro jabesi mu sisëho gurihiꞌi ekaresia jemesi gemuore ro buarohoruomëꞌeje. Jemëꞌo buarohoruomëꞌëro God bogo ma uehorovoꞌi aꞌi sareriꞌe jöho majëhiromo uëvarueje: Jemë öehu jijihanovëꞌoho iae mae höjo God huë baejëvaje ae jiëꞌego. Ëhi uëromo Iesu nosi Bada hu gemuehu böröme vaejavuaje ë aho jabumëro bijönimoruomajeje. Ëhi jiëꞌe aribövioho iꞌue baeromo sisëro vaꞌoruomoröhego God-are surire jöho ëhi uvëꞌeje.
Ave jö naehu jajivoꞌiëꞌajoho jemëro he barëjëꞌe jëve. Röhu na maho uëꞌi nege jemëro avoho uehorovoꞌirarijego. Israel aribövioho Egypt saꞌare sisëꞌi raromamu Badaro ajëmiromo mare sö ujuoho rovade höjo. Ëhi ëꞌade höjo röhu ijonöho ae rahu bogo ma uehorovaroho huro iꞌue mana bojëmamu sisërëjëvade höjo. O anera jabesi jöhuꞌo uehorovore. God-hu bojëmade muoho anera ioroꞌiorohuro bogo biririvoromo muebeꞌirögoro jabumë raromoꞌiröhe röhoho vuonugoꞌi jabesi mue gö baejare höjo. Ëhiꞌamu God-ro ioroꞌioremu tövëvoromo ramoramoꞌere taemëvo rëmëꞌe höjo maja börömoho rovego uëröhëro: Sisë jëvaje sisëro vaꞌohëjo. O Sodom amohuꞌo Gomorrah amohuꞌo jabesi bëhire jiaje amo ioroꞌiorohuꞌo ëho jabesi jöhuꞌo uehorovore. Jabuꞌo mu sisë bëhe vaeruomade höjo. Mu sisë vaeromo öëro jijihanovoromo aꞌo aꞌo sihorovoromo mue gö gö vaeruomade höjo. Ëhiꞌamu God-ro iꞌue mana bojëmiromo vënoho nugöꞌöjamu ioroꞌioremu ravoꞌamade höjo aëro garomo uvoröhego: God-ro ëhi jiëꞌe iꞌuoho sisëꞌe aribövioho bojamuiꞌajëjo.
Ëhi jie röhu jemëꞌo gagovarue ariböviohuro ëhi jiëꞌe mu sisë gemuoho vaejarueje. Jabumëro uvarueje: Niaꞌovoꞌiraeromo gavaruëhi ëhi ömëꞌoho mae höromo vaꞌinumiꞌe muoho vaeromo jabesi sino hahoꞌoho ijumorovarueje. Jögoru masijoho bijönimarueje. Ajiꞌe aribövie öꞌidöre raromarue jabesi jöho sisëꞌi atarueje. Jabu ëhi sisëꞌi atarueje röhu urimo Michael anerae börömo namijajoho bogo ëhioho sisëꞌioho jövadeje. Ëhesi bëhoho Moses guomamu Michaelꞌo Satanꞌo ëhi di aehu Moses-are sino baeꞌiröhe jöho ahoꞌahamirovareje. Jöho ahoꞌahamirovoromo Michael bogo biririꞌövoromo jö sisëho majahiromo nibejahiꞌirögoro ma-uavadeje: Na jöho bogo uaꞌejöjo. Jaehu sisë ëꞌanue jöho hesi Badaro majahiꞌajëjo. 10 Ëhi jiëꞌe sanuꞌe jö jövadoho röhu jemëꞌo gagovarue ariböviohuro bogo ëhioho atoꞌi aꞌi bogo ma hejarue gavarue jöho ëma sisëꞌi atarueje. Sisëꞌi atoromo simano rumoꞌe mahu urejehu jijiharuëhi jabumëro ëhi bogo uehorovëꞌe jabesi nimarue muoho ëma vaebe jijihoromo ëhuro sisërërovarueje. 11 Jabuhu iꞌu baeꞌiröhe majaho iae rueꞌëꞌe. Jabumë a mamie niöꞌi gemu urimo raromaroho vaꞌëne jëve. A mami ae Cain-hu hesi nimoromo ëma ëꞌadëhi jaburo öre gemuore jijiharueje. O Balaam-hu moniemu uehorovoromo sareriꞌe mu a röjëhijadëhi jaburo ëhi jiëꞌe muohuremu vaejarueje. O Korah-hu biririꞌövoromo God-are jö ahamu guomadëhi jaburo God-are jöho ëhi aharueje uꞌemu vuovëvoröhego. 12 Jemëhu huë baerovoꞌi gemuore gagovoromo i ueꞌahëꞌiroho ë aribövioho jabuꞌo rovarueje. Rueromo bogo juhuonivoꞌi ma-biririꞌövoromo nimorohëꞌi ioho jovoho mahunöꞌe ueꞌaharueje. Ëhi jiëꞌe sisëho ëꞌego ëhuro niögu suhiꞌere vaꞌinumi jiajëhi jabesi aruꞌahoho ëhi vaꞌinumiꞌe jëvego huë sisë baejarujeje. Jabumë ae gö bogo ajëmiꞌi jabesi sivue ajamirovarueje. Jabumë ëni rumoꞌe sue burehu bavaꞌego saꞌa bogo rihu bojamajoho vaꞌëne jëve. Jabumë ijo saho vaꞌëne jëve. Ijo sahoho jabesi bajo rae maja rovëꞌiroho bogo raejarueje. Bogo raejego aëro umoromo dirumohuꞌo jahego ioroꞌioremu sisërëjajeje. Jemëꞌo gagovarue aribövioho ëhi jëve. 13 O jovehu vaꞌinumi gatogato hasaromo ionire a nunire buꞌöjajëhi jabesi sisëho ëhi a nuniro ma-vaꞌorahoro vaejarueje. O araꞌehu vëni ioromo bio baeromo vaꞌajëhi jabumë ëhi jëvanove. God-hu nugëhade ramoramo sisë mare jiëꞌire ë rireromoromo ioroꞌioremu raromoꞌëꞌö.
14 Jemëꞌo gagovarue ëhi jiëꞌe a sisë jabesi jöho Enoch-ro ae majëhijadeje. Adam-are ujehu jiobe rovadoho ro iae Enoch hu number 6-ho jiadeje. Enoch-ro sisë aribövi ijonö diehi jëvoröhe jöho urimo ae majëhiromo uëvadeje: Jemëꞌo garëjo. Badaro hesi anera maho ahoꞌobëhe mae jabuꞌo gemuore rueꞌaꞌajëjo 15 ae ahoꞌobëhe mevavuoꞌiröhëni göꞌi mae o sisë javuego. Mevavuoromo God bijönimoruomaje ae ahoꞌobëhe uëröhëni: God nasi örire bijönegoromo ëhi jiëꞌe mu sisëho vaejëvarije höjo. Na bijönegoromo nasi jöho sisëꞌi bëhe atarije höjo. Ëhuro jemë sisëꞌe aribövie jëvaje sisëro vaꞌohëjo. Ëhi mevëvoꞌiröhëni Bada rueꞌaꞌajëjo.
16 Röhu jemëꞌo gagovarue ariböviohuro nibejëhiromo a jöho aruëre anumëre ëma vaerovarueje. Jabesi sinehu nimajëhi ëhi jijiharueje. Jabesi sivue uehorovoromo dö mare bamorovoromo jö huhe atarueje. Ae gö sanusanuëmijarueje ëhuro jabuhu nimaruëhi ëhi ëꞌoruomojöro. Ëaribövioho ëhi jiëꞌe aribövie jëvëꞌeje.
Avoꞌavoho biririvoromo raromoꞌiröhe jöhoje.
17 Röhu aganomë jemëro ave jöho uehorovore. Nosi Bada Iesu Keriso-are apostle ariböviehu mamiꞌe majëhinövare jöho uëve. 18 Majëhiromo uëvareje: Ijo tugohoꞌi jioröhe majaho dunovoꞌiramu aëro rueromo God-are jöho sivoromo hu bogo uehorovëꞌe jabesi sinehu nimajohemu vaebe jijihoruomoꞌajëjo. 19 Ëjabuhu uëvare ëhi jiëꞌe ariböviohuro ëhiꞌoromo jemesi ekaresiaho adovëvarueje hahagu hahagu jëvojöro. God-are Aruꞌahoho bogojëvëꞌëro jabesi sinehu nimarue muohemu uehorovarueje. 20 Aꞌi aganomë jemëro God-are jö mahuremu uehorovarujoho biririvoromo göꞌo göꞌo mae uehorovobe vaꞌoromo God-are Aruꞌaho hesi uehoroho baeromo God-are öroro jöe atonövore. 21 Hu jemesi örire huë baejëvaje jiaje ëhuni nadi vuonugoꞌi huꞌo gemu mae raromore. Raromoromo muebere nosi Bada Iesu Kerisoro jemesi jöëni vavaenimoromo ajëmego ëhuro ioroꞌioremu maro raromoꞌirarije.
22 Ae göëro uvoruomajeje: Na Keriso-are jöho mae höjo o ëma jöe höjo. Ëhi jiëꞌe ariböviohuni vavaenimoromo ajëmire. 23 Sisëre vaꞌarue örire ae göehu jijihoromo vënire ravorovanovamu gëvëꞌoho ma-burëro baejëvorego mae jëvoꞌi. Ae göehu mu sisë vaejamu gëvëꞌiroho vavaenimoromo ajëmirego jabesi sisëho vuonugoruomoꞌiro. Röhu ëhi ajëmijëꞌoho gavëꞌi ajëmiromo jabesi sisëho goro avohore. Jabuhu ömarue muoho iëmijego jemëꞌo ëhi ömojöëni uëve.
God mabëhe rajahijarue jöhoje.
24 Iae God eni jiëꞌe aego mabëhe uaꞌejo. Jemë guare bejëvo vaꞌojöëni maꞌenëgoromo söjëvo vaꞌoromo huhu hijaje aji mare rëmego nimoroho avohëꞌi ma-maemu riravoꞌirarijoho hu eni jie. 25 Hu A Börömoho God gemuje. Hu no maro bamavuaje aeje. Ëhuni no Iesu Keriso nosi Badare jöëni rajahiromo hesi örire uaꞌejo: Jasi ihoho dö maro höjo. Daruge eni javëꞌe ae javajëjo. Böröme namiromo jasi darugëro bövie biseꞌe ahoꞌo mae muebeꞌamanue höjo. Ëhi jiemu jiobe rovanoho jaruvo ëhi javajoho ëhi jiemu jiobe vaꞌaꞌanuëjo. Iae mae. Ahia minoꞌe.