REVELATION
1
Aevoꞌi jajivare jöhoje.
Aveho urimo subivahuadoho Iesu Kerisohu huruohoromo röjahuijade jöhoje. Ëröjahuijade jöho God-ro Iesu bojamadeje huro hesi mu vaejaharue aribövioho röjahuijego noro garomo uvoröhego: God-ro nimoꞌego majae ijonö ëhi ëhi jiëꞌe muohuro nosi örire rueꞌiëꞌajëjo. Ëijonö rueröhe mu hesi jöho Kerisoro nosi örire röjahuiꞌi nimoromo hesi aneraho uavamu huro barueromo John God-are mu vaejahaje aho röjahijadeje. God-hu jövade jö Iesu Kerisohu mae röjahijamu John-hu gavadoho ahoꞌo huhu mae jajivo barëjadoho aviaeje. Ae rahu ave surire jö adahëꞌoho o ave God-are örire jioromo rovade jö heromo rabe rabe jajivadoho ëho ejahëꞌoho iae huë mae baeꞌaꞌanue maja börömoho dunovëꞌëro.
John-hu God-are ekaresiae amo göre göre raromaruoho jejëmijade jöhoje.
O asëꞌe ekaresiae ahoꞌobëhe 7 Asia saꞌa hesi uhure amo göre göre raromobe rovarujohumë John naro jemesi örire jejëmije. Na nege God mamiꞌe ëhi jiëꞌëro hiemu hibe rovëꞌëro jaruvohuꞌo ëhi hijaje röhu ijonö ëhi gemu hiemu hibe vaꞌiröhe ë ahuro jemë huë baeromo ajëmijego maro raromoꞌirarijego. O na nege God-hu döre hijaje röho hesi nuninö raromarue Aruꞌahe ahoꞌobëhe 7 ëho jabuꞌo ëhi gemuoho jemesi örire ajëmiꞌiröhego. O na nege Iesu Kerisoro Vavu hesi jöhuremu ma-mae majahuibe rovëꞌëro guomoromo huro aevoꞌioho riꞌöromo hijëꞌëro a masijo ioroꞌioro ave saꞌa muebejaruoho iosirëmiromo böröme namiromo muebejëvaje ë aho huꞌo ëhi gemuoho ajëmiꞌiröhego.
Keriso hu mabëheje. Huro nosi örire uehorovavuajëro jiëꞌëro hesi köho otehoromo guomorovoromo ëhuro nosi sisëho uꞌovahuadeje. Uꞌovahuoromo ajamuiromo nosi ihoho döro bamahuamu ëhuro no masije riravoromo priest muoho baejëꞌe javue noro Keriso-are Böröme o Vavue God-are muoho vaenövoröhëni. Ëhi ajamuijëꞌego ëhuni uvoꞌejo: Hesi ihoho gemu börömoho höjo. Daruge ahoꞌo hesiriremu höjo. Ae ahoꞌobëhe no ëhi uvemu uvobe vaꞌejarëjo. Iae mae.
Gare. Iae hu suehuꞌo gemu mae ruvebiꞌiëꞌe. Ruvebiꞌiramu ae ahoꞌobëhe röhu hu anare aribövioho jabuꞌo nunëro garuomoꞌëꞌe. Garomo saꞌae ahoꞌobëhe nierusuburuꞌe bamoruomoꞌëꞌe. Ëjöho iae mae. Iae ëhi jioꞌëꞌe.
Bada God-ro uëve: Na urimo niꞌiꞌivevadoho röhu ijo tugohoꞌioho ëhi gemuoho jevoꞌajëjo. Mamiꞌe jiobe rovadoho röhu avevejöꞌoho ëhi jioromo röhu ijonöhuꞌo ëhi jiobe vaꞌiröhe aho daruge ahoꞌo jiëꞌe aho God-ro ëhi uëve.
John-hu niaꞌovoꞌiraeromo Keriso gavade jöhoje.
Röhu John na jemesi agane gemuoho jeve. Jemëꞌo naꞌo Iesuare ae gemuohuro javuëꞌëro na jemëꞌo havoromo huë vavaene baeromo God-are aharire jiajëro hesi ajoho baeromo baberumi namijajeje. Na motumotu hesi ihe Patmos ë remëꞌejö rabëni God-hu jövade jö Iesuhu ma röjahuijadoho naehu majëhijajohuni. 10 Naro Patmos saꞌare hiromo hura börömoho Bada uehorovarue majaho rovamu iae God-are Aruꞌahohuro rumorovevoromo uehore bojemamu hiꞌi hejodeje nasi dejonö jöꞌo ögohuro hëgö vaꞌëne ma-darugoꞌo rovavamu. 11 Jöꞌo ögohuro ma-darugoꞌo rueromo uevavohijo: Mue gö gö gaꞌamanuoho suri surioro jajivonëjo. Jajivoromo ekaresiae ahoꞌobëhe 7 jabesi öroro nugöꞌönego adahego hebe vaꞌirarëjo. Ephesus amo rajo ekaresiae Smyrna amo raje Pergamum amo raje Thyatira amo raje Sardis amo raje Philadelphia amo raje Laodicea amo raje ëho jabumëro adahobe hebe vaꞌirarëjo.
12 Ëhi jövamu hejëꞌi hunuorovodeje rahuhu naꞌo jöe jövajoho gaꞌi. Ëꞌi gavodeje iro bahijarue gije ahoꞌobëhe 7 gold-ehu avohoꞌamëꞌoho ë momoröꞌöjamu 13 o iro bahijarue gije riravaje ririre a ma vaꞌëne aho niögu ëgobövi baꞌamamu hörohuꞌo utahëꞌe gold-ehu avohëꞌe hisioho vinebire muoho taemëꞌe ëhi namijamu. 14 Ëa hesi simanohuꞌo simano uohuꞌo ajivoromo sa buse jahanovëꞌe jiohijo. Hesi nunoho vënëro höduvanovohijo. 15 Hesi höroho ajanie vënëro ravoromo ajivanovohijo. Huhu jö jövajoho jovëro ruomanovoromo ma-darugoꞌo uvavohijo. 16 Hesi övo mare jije ahoꞌobëhe 7 jioꞌamohijo. Hesi jöꞌore kaejö ëge anie ruë jio vië jiëꞌe anio ma-maꞌe jiohijo. Hesi nu anoꞌoho majaehu höröromo ajivego gavaruëhi ëhi ajivëꞌe jiohijo. 17 Ajivëꞌe jiamu gavëꞌi juhuonivoromo hesi höruꞌere bejevoromo hesi bëhire ae guomëꞌohuro raromanovodeje. Raromamu hesi övo mahuro nasi sinore bamehoromo uevadeje: Nadi juhuonivëjo. Na aevoꞌi jevadoho röhu ijo tugohoꞌi jevoꞌajëjo. 18 Na biririvoromo hijaje ae jevajëjo. Urimo na guomevade höjo. Röhu gevëjo. Na ioroꞌioremu hiemu hijajëjo. Ioroꞌioremu hiromo darugoho baejëꞌëro ëhuꞌëro naehu uëvëꞌohuro aëro vuovoromo vuovëꞌe ariböviehu vaꞌo raromaruire ë vaꞌo raromarue höjo. O bogo uëvëꞌoho bogajo. Na ëhi jiëꞌe eni jevëꞌe ae jevajëjo. 19 Ëhuni jaruvo jiaje muohuꞌo ijonö rueröhe muohuꞌo jaehu gaꞌamanuoho ëho jajivoꞌamonëjo. 20 Röhu jije ahoꞌobëhe 7 nasi övo mare jioꞌamamu gavane hesi jö subivahadoho o gold-ehu avohoꞌamëꞌe iro gije ahoꞌobëhe 7 gaꞌamane ë hesi jö subivahadoho ë jöe niöꞌi jabesi bëhoho ma-samaꞌe huruoho majahiꞌiëꞌajëjo. Jije ahoꞌobëhe 7 jabesi bëhoho ekaresiae 7 jabumë muebejëvobe vaꞌarue anerae jioꞌamajëjo. O iro gije 7 jabesi bëhoho ë ekaresia 7-ho jiobe vaꞌajëjo.