2
Iesuhu Ephesus amore raromarue ekaresia jabesi örire nugöꞌöjade jöhoje.
Röhu Ephesus amore raromarue ekaresia jabuꞌo hiromo muebejëvaje anera hesi öroro ave jöho jajivonego ekaresiae ahoꞌo heꞌirarëjo. Jajivoromo uënëjo: Nörö böröme namiromo jije 7 övo mare maꞌenoꞌamëꞌe iro gije 7 jabesi ririre hi juvaje aho nöröro jöe majëhiꞌirögoro ëꞌajëjo. Uënëjo: Nöröro uvajëjo: Jemesi muoho iae na gëvajëjo. Iꞌuꞌe mu masijoho uꞌurume vaeꞌego gëvajëjo. O sisë aribövioho jemëro bogo ma-nunëremuoho gëꞌi ahëvoꞌego gëvajëjo. Aëro jemë sarerëmiromo uëvare höjo: No apostle javuajë uëvaroho jemëro jabesi muoho mevoromo gëvarije höjo jabumë bogo apostle maehu jëvamu. Uꞌurume vaejëꞌe jëvajëjo. Nasi jöëni vavaeni böröme baejëꞌe jëvajëjo röhu bogo uꞌuvëvëꞌe höjo. Ëhi jëvohijajo röhu avehuremu gëꞌihöromo na bijönegajëjo. Rabëni jemë aevoꞌi rajehi avohoꞌego gënövodëhioho avevejöꞌoho bogo ëhioho ëꞌego gëvajëjo. Urimo dë vövöbajoꞌe ahoꞌo rajehinövarijoho avevejöꞌoho uꞌuhëhanovajoho ëho uehorovoromo sisëho vuonugoꞌi huotorovoromo urimo ëꞌonövarijëhi ëhi ëꞌonövorëjo. Bogo ëhi ëꞌëꞌoho naro öꞌoromo jemesi iro gijoho roriꞌo bavaꞌejöjo. Bogo huotorovoromo avoho rajehijëꞌoho iae na ëhi ëꞌejöjo. Iae ëhi höjo röhu aviëhi ëꞌarujoho iae mae höjo. Nicolaus-are ijore ijore jijiharue aribövi jabesi mu sisë naehu bijönimajëhi jemëꞌo ëhi gemuoho bijönimaruje höjo.
Ae rahu ja God-are jö hejanue ae javëꞌoho nasi Aruꞌahehu ekaresia majëhibe rovaje jöho heromo avoho uehorovonëjo.
Ae rahu biririvoromo mu sisë ruahöꞌöjamu gavëꞌoho Iesu naro ja uaꞌejöjo a iꞌovëvoꞌiröhe ije God-are mure namijaje hesi bajoho iꞌiranego. Ahia minoꞌëjo.
Iesuhu Smyrna amore raromarue ekaresia jabesi örire nugöꞌöjade jöhoje.
O Smyrna amore raromarue ekaresia jabuꞌo hiromo muebejëvaje anera hesi öroro ave jöho jajivonego ekaresiae ahoꞌo heꞌirarëjo. Jajivoromo uënëjo: Aevoꞌi jiadoho ijo tugohoꞌi jioröhe aho guomadoho röhu maho iꞌovade aho nöröro jöe majëhiꞌirögoro ëꞌajëjo. Nöröro uvajëjo: Jemesi huë vavaenoho iae na gëvajëjo. Jemë ave saꞌa hesi mae sisë bogojëvajohuꞌo gëvajëjo. Röhu dë vövöbajoꞌo uhure bövi mae baejëꞌe jëvajëjo. Amo jemë agëvarue aribövi jabesi jö sisëho ëhuꞌo gavajëjo. Jaburo uvarue höjo: No Jew raje javuajëjo röhu Jew rajehu God-are aribövi jiaruëhioho jabumë bogo ëhioho jioꞌi Satan-are aribövie jioruomajëjo. 10 Jemë viꞌehe huë vavaene baeꞌiëꞌarujoho nadi juhuonivorëjo. Gahëjo. Iae Satan-ro ae uëꞌaꞌajëjo jaburo jemë ae gö gö savoji gagore baꞌamëvego huro jemesi dëho bijioho gëröhëro. Ëhiꞌoꞌiramu huë vavaene baebe vaꞌojuvo majae ma-bisemu barëꞌiramu barëjëhoꞌajëjo. Röhu biririvemu biririvamu vuovëvëꞌiroho ioroꞌioremu raromoꞌirarije suvuoroho naro bojëmiꞌejöjo ruahöꞌöjarijohuni.
11 Ae rahu ja God-are jö hejanue ae javëꞌoho nasi Aruꞌahehu ekaresia majëhibe rovaje jöho heromo avoho uehorovonëjo.
Ae rahu biririvoromo mu sisë ruahöꞌöjëꞌoho sinoho guomavoꞌiramu ijonöho aruꞌahoho bogo guomavoromo sisëroho vaꞌi maro hiꞌaꞌanuëjo. Ahia minoꞌëjo.
Iesuhu Pergamum amore raromarue ekaresia jabesi örire nugöꞌöjade jöhoje.
12 O Pergamum amore raromarue ekaresia jabuꞌo hiromo muebejëvaje anera hesi öroro jajivonego ekaresiae ahoꞌo heꞌirarëjo. Jajivoromo uënëjo: Kaejö ëge anie ruë jio vië jiëꞌe anio ma-maꞌe jöꞌore jiëꞌe aho nöröro jöe majëhiꞌiëꞌajëjo. 13 Vaevëꞌe diehi jiëꞌe amore raromarujoho iae na gëvajëjo. Satan hu ë amore a böröme vaeromo muebejëvaje höjo. Ëhi höjo röhu nasi ekaresia aribövioho jemëro biririvoromo nasi ihoho maꞌenaruje höjo. Urimëꞌi Antipas-ro nasi jöho mae majëhijamu hegorovo ë Satan-hu hijajire raromarue amo rajohuro hu anamu guomade höjo. Guomamu röhu jemëhu nasi örire mae uehorovevarijoho bogo vuonugarije höjo. 14 Ëhi höjo röhu avehuremu bogo maehu jioꞌi sisë höjo. Jasi ekaresia aribövie göëro göëro Balaam-hu mu sisë vaejadëhi ëhi gemuoho vaejarue höjo. Ëhesi bëhoho urimëꞌi Balaam-ro a börömo hesi ihe Balak röjahiromo uavade höjo: Jero ëhiꞌoromo Israel rajoho sarerëminego sisëro revoꞌirajo. Balaam-ro jö sisëho ëhi röjahijamu hegorovo rue a börömohuro ejahoromo Israel rajoho dinëmijamu jaburo God-are jöho ahoromo uvare höjo: Inöme gö gö aruꞌahoꞌe höromo rajahiromo mioho ë inömo inömohuni bahijëhoromo vituoho ueꞌahoromo öëro jijihanovoruomade höjo. Balaam-ro ëhi jiëꞌe mu sisëho röjahade höjo. 15 Balaam-hu mu sisë urimo röjëhijadëhi jaruvoho ëhi jiëꞌe mu sisëho Nicolaus-ro röjëhijego ae gö jemesirire raromaruohuro hesi ijore ijore jijihoromo mu sisë vaejarue höjo. Mu sisë vaejego jemëro ma-raromoromo nunëremu gëvaruje höjo. 16 Ëhi jiëꞌe mu sisë ma-nunëremu gëvarujoho vuonugoꞌi ë mu sisëho ahëvohëjo. Bogo ahëvëꞌoho naro ma-burëro öꞌejöjo. Öꞌoromo nasi jöꞌore jiaje kaejöho baeromo ë sisë ariböviohuꞌo muorovoꞌejöjo.
17 Ae rahu ja God-are jö hejanue ae javëꞌoho nasi Aruꞌahehu ekaresia majëhibe rovaje jöho heromo avoho uehorovonëjo.
Ae rahu biririvoromo mu sisë ruahöꞌöjamu gavëꞌoho naro suvuore bojamiꞌejöjo. Suvuoro hesi bëhoho urimëꞌi God-are ariböviehu a rumoꞌe saꞌare jijihamu God-hu muebejëvoromo öꞌidöre jiaje i iꞌimëmijadëhi naro ja ëhi muebejavoromo gurihijëꞌe öꞌidöre jiaje ioho iꞌimamiꞌejöjo iꞌiranego. Öꞌidöre jiaje ioho iꞌimamiromo ajivëꞌe munëho bojamiꞌejöjo. Ëmunë hesi döre iho iꞌe jajivëꞌe jioꞌaꞌajëjo. Ëihoho jasi sivue gaꞌaꞌanuëjo. A göho bogajo. Ahia minoꞌëjo.
Iesuhu Thyatira amore raromarue ekaresia jabesi örire nugöꞌöjade jöhoje.
18 O Thyatira amore raromarue ekaresia jabuꞌo hiromo muebejëvaje anera hesi öroro jajivonego ekaresiae ahoꞌo heꞌirarëjo. Jajivoromo uënëjo: God-are Harihe nunire vënehu höduvanovoromo hörure ajani vënehu ravoromo ajivanovaje aho nöröro jöe majëhiꞌiëꞌajëjo. 19 Iae na gavajoho jemë mu mae vaejaruje höjo. Jemë naꞌo a ioroꞌiorohuꞌo rajahuiromo na mae uehorovevoromo nasi muoho vaejehoromo muoho uꞌurume vaejëꞌi biririvaruje höjo. Urimoho mu mae ma-bisemu vaejarijoho jaruvoho börömo bëhe vaejaruje höjo. 20 Iae ëhi gavajëjo röhu avehuremu gëꞌihöromo na bijönegajëjo. Magonahe gemu Jezebel-hu urimëꞌi hiromo mu sisë barovadëhi magonahe gemuëro jemëꞌo hiromo mu sisëho ëhi gemuoho barovaje höjo. Mu sisëho barovego jemëro bogo ahoꞌi ma-nunëremu gavaruje höjo. Ma-nunëremu gavego ë magonahohuro jemëꞌo hiromo sarerëmiromo uëvaje höjo: Na jö God-aro baeromo majëhijaje magonahe jevajëromo Iesu nasi mu vaejeharue aribövioho sareri sareriꞌe jöho röjëhiromo uëvaje höjo: Aꞌo magonahoꞌo ëma sihamirovëꞌoho iae mae höjo. O inöme gö gö aruꞌahoꞌe jioꞌamajëromo jabumëni bahijëhare mi ueꞌahëꞌoho iae mae höjo. Ëhi jiëꞌe sareriꞌe jöho majëhijego nasi aribövi ioroꞌiorohuro uvarue höjo: Hesi jöho mae höromo ejaharue höjo. 21 Ëhi ëꞌëꞌe höjo röhu Iesu naro bogo burëroho iꞌuoho bojamiꞌi ma-muebejëꞌe jevajëjo huro uehoro sisëho vuonugoꞌi uehoro mae baeröhego. Röhu önöꞌe mu sisë röjëhijajoho vuonugoꞌiröhoho bijönimajëjo. 22 Bijönimëꞌego ëhuni iae Iesu naro iꞌue mana bojamiꞌiramu guomo guome baeromo röhoremu raromoꞌajëjo. Raromoꞌiramu ë magonahohuꞌo önöꞌe jijihaje aribövioho jabuꞌo ëhi viꞌehe böröme baeꞌaꞌaruëjo. Jabumë ë magonaho hesi jö ejahoꞌi bogo vuonugëꞌoho ëhi jiëꞌe viꞌehi börömoho bojëmiꞌejöjo. 23 O ë magonaho hesi ijore ijore jijiharue aboji harihuꞌoho Iesu naro muoꞌamoꞌiramu vuovëvoꞌajëjo. Vuovëvoꞌiramu gagorovo ekaresiae ahoꞌobëhe amo göre göre uvobe vaꞌoruomoꞌajëjo: Nöröro ae ahoꞌobëhe nosi simanoho dë vövöbajoꞌoho mevavuo barëjaje höjo göꞌi mae o sisë javuego. Mevavuo göromo nosi mu diehi vaejarue hesi manaho ëhi bojamuiꞌajëjo. Ekaresiaëro ëhi uehorovoruomoꞌajëjo.
24 Röhu Thyatira amo rajo a ioroꞌioroho jemëro ë magonaho hesi jö sisëho bogo ejaharuje höjo. O hesi ariböviehu uëvaruoho: Satan-are uhu jö hesi bëhoho no baejaroho jemëꞌo baerë uëvaruoho jemë bogo ejëharuje höjo. Bogo ejëharujohuni ëhuni Iesu naro jemesi örire ave jöho uëꞌiëꞌajëjo. Jemë mu böröme baejëꞌego ë hesi döroho muoho bogo göꞌoho bojëmiꞌejöjo. 25 Röhu ë mu baejarijoho biririvoromo maꞌenego Iesu na öꞌiröjo. 26 Ae rahu mu sisë ruahöꞌöromo biririvoromo nasi mu maꞌenobe vaꞌojuvo jasi maja barëjëꞌoho naro ja daruge bojamiꞌiramu saꞌae ahoꞌo muebejëvoꞌanuëjo. 27 Saꞌae gö gö muebejëvoromo aehu rama anoromo hahovaruëhi jero ëhi haꞌitoho baeromo vöröꞌo muebejëvoꞌanuëjo. Naehu ëhiꞌoromo saꞌae gö gö muebejëvoꞌirodego nasi Vavuehu uevadëhi naro ja ëhi uaꞌejöjo saꞌae gö gö vöröꞌo muebejëvoꞌiranego. 28 Naro ëhi uaromo sisonuꞌe gavarue mujöru hesi ajoho bojamiꞌejöjo.
29 Ae rahu ja God-are jö hejanue ae javëꞌoho nasi Aruꞌahehu ekaresia majëhibe rovaje jöho heromo avoho uehorovonëjo. Ahia minoꞌëjo.