2
Debeini Jisas Douk Iruhin Norukwon Yapis Aria Nape Ihih Nyumneh Iri. Anan Douk Kabi Anam Yopumi Utom Sharok Urusag Omi
Ipak douk patogur namipi, douk namudok aria ipak ta pukutukuk abom ihishmorim eneshenesh yoweishi inahos. Eik yakri enyudokmori um peyagwreh biyog nokwatog penek rohw um kupaishi arpesh um, nyuni penek nyigiya um kupaishi esheshish eshudok um, nyuni panumogesh kupaishi um. Ipak mishish ta shikitak abom um purao Iruhin ananin yopinyi atinyi baraen kabi douk weshubuk iri batowish apa shapeum shakri shuwok nyumeb atib um. Ipak punekesh namudok um, enyudok baraen ta nyutaurumep nyunekep putogur dodogowip punek yopihi aih pishagrakuk riguk parik pape penekeh iri. Aria Iruhin ta wata nutaurumep nuraep pupe wosik ihih nyumneh kabi douk baraen nyetem Iruhin ananik Buk iri nyakrium. Baraen enyudok, “Ipak pokwiraeh jurug um Debeini ananih aih aria padukeman um anan douk yopuyopuni abom.”
Aria ipak ta punakumori Debeini. Anan douk Iruhin norukwon yapis aria nape ihih nyumneh kabi anam yopumi utom douk sharok urusag omi. Amam douk arpesh shakri uwok-umom aria shamuhur shamubukuk anagas. Aria Iruhin douk nagraeham jurug nakri amam douk yopumi abom. Aria ipak douk Iruhin norukwep yapis aria pape kabi yopubori utabor sharok urusag abori. Aria ipak ta punakumori anan aria nupe nunekep putogur yopishi arpesh kabi ananit debeiti urupat um. Iruhin ta nunekep namudok um pupe ananim pris aria punek ofa pukon ipakiruh aparuh huni ipakip urkwip anan um Jisas Krais ananin nyeigur. Ipak punek enyudok aria Iruhin ta nutrip nukri ipak yopipari. Seiwok Iruhin nakriyen aria henyem nyetem ananik Buk iri baraen nyakri namudok, “Ipak mnek, eik yagraeh anam yopumi abom utom2:6Tik Matyu 21:42shatorum debeibori utabor iri. Aria douk yamubuk makus abrudok wabur Saion aria matogur sagomim dodogowimi utom um mosah wobrat um urupat tatao dodog. Aria eshudok arpesh douk shasuhw ananin baraen shagipeshen iri esheshiruh aparuh ta mare yoweruh, uwok.”
Ipak penek bilip um Krais iri douk pakri amudok utom douk nyeigur nyato iruh-umom. Aria eshudok douk madae shunek bilipuman iri uwe, enyudok baraen nyetem Iruhin ananik Buk iri douk nyanak um eshesh. Baraen enyudok, “Amudok utom douk harok urusag iri hakri uwok-umom aria hamuhur hamubukuk anagas iri wata matogur sagomim utom um mosah urupat tatao dodog.”
Aria enen shopunek baraen nyakri namudok, “Kweipon arpesh ta shunotutuk amudok utom aria ta shutu shubuh atap.”
Eshesh ta shutu um maresh? Eshesh shemnek Iruhin ananin baraen aria madae shusuhwen shugipeshen uwe. Eshesh shenyubukuk aria douk shatu kabi seiwok Iruhin nakri um.
Apak Mape Iruhin Ananip Awirop
Aria ipak seiwok Iruhin nagraehep aria narep pape ananip awirop. Ipak pasuhw anudok Debeini King Jisas ananin mour aria pape kabi pris um. Aria ipak patogur anap debeipi awiropish arpesh, Iruhin ananishi. Ipak douk Iruhin nagraehep aria pape ananip atip um pukripesh um enyudok yopinyi mour douk anan neneken um ipak iri. Anan douk nahwarep pakutukuk arukwutigun um aria panakumori yopugunum natrugun abom um. 10 Seiwok ipak pape meyohishi arpesh, aria ahudok nyumnah douk pape Iruhin ananish arpesh. Seiwok ipak madae pudukemesh um agundok Iruhin nakri nenek gihaumep um uwe, uwok. Aria douk ipak padukemesh.
Apak Ta Mupe Shakamum Iruhin Aria Munekuman Mour Meyoh
11 Eik dodogoiwe atuwe abom um yakri ikrip ipak eikish arpesh. Ipak kabi douk kupairubi warubish arpesh douk panaki pape banab nyutob meyoh agundok atap iri um. Douk namudok aria eik yakri ipak pukeshuk agabus abom eneshenesh yoweishi inahos douk ipak mishish shakitak um pakri punekesh iri. Ehudokmori aih apa hanunu ipakish mishish. 12 Aria agundok eshudok douk madae shudukemesh um Iruhin iri uwe shupe um, ipak ta punek yopihi atih aih. Um meibi nyutob eshesh shukri shuduk-umep baraen shukri ipak penek yoweihi aih um, eshesh ta shutik ipakih yopihi aih aria ta shutuk Iruhin ananin nyeigur nyuto iruhw ahudok hugiguk iri nyumnah anan nunakumori-ahi.
13 Ipak urkwip ta purum Debeini aria punih ipak kanak aria pupe shakamum ihishmorim debeishi shosah lo iri douk shape agundok atap iri. Aria pupe shakamum debeini king shopunek douk nape debeini abom um ihinyumori gavman iri. 14 Aria shopunek, pupe shakamum eshesh debeishi um gavman iri. Eshesh douk Iruhin neshusop shapeum um shuwanamesh yoweishi inahos eshudok arpesh douk shenek yoweishi inahos iri um shunekesh shugipesh yopinyi atin. Aria shopunek um shutuk eshudok douk shenek yopishi inahos iri esheshish nyeiguhw shuto iruhw. 15 Iruhin nakri ipak punek yopinyi atin um eshudok arpesh douk madae shudukemesh um anan iri uwe. Aria eshesh shukri shukripep enen rohwin wehinyi baraen um, eshesh ta shutik ipakih yopihi aih aria enyen ta nyutapok esheshig nokwatog. 16 Krais douk nakweshihep pape wosik atin aria mare puhur ehudok aih um pape wosik um puhemaguk iruhw um punashigor aria punabeshuk pupe punek yoweishi inahos, uwok. Ipak ta punek yopunyi atin kabi douk pape shakamum Iruhin aria penekuman mour meyoh iri um. 17 Ipak ta punek yopihi aih um ihishmorim arpesh aria putuk esheshish nyeiguhw shuto iruhw. Aria shopunek, ipak ta urkwip punawasham ihishmorim Kristen aria punogugur um Iruhin aria punek lotuman wosik. Aria ipak ta putuk debeini king ananin nyeigur nyuto iruhw.
Apak Ta Mugipesh Krais Ananih Aih Um Mumnek Debeiri Eriger Um
18 Ipak douk pape shakamum kupaishi penekumesh mour meyoh iri ta pupe shakamum ipakish debeishi aria putuk esheshish nyeiguhw shuto iruhw. Ipak mare punekesh namudok um eshudok douk shenek yopinyi um ipak iri atish, uwok. Ipak ta punek ehudok aih um eshudok douk shenek yoweishi inahos um ipak iri shopunek. 19 Aria ipak piyotu dodogowip pugipesh Iruhin ananin baraen aria kupaishi shukep amaen meyoh um, Iruhin ta nunadudareh-umep nukripep nukri ipak yopipari. 20 Aria ta enesh shep um enesh yoweishi inahos ipak penekesh iri, aria ipak piyotu dodog mare puwanamumesh wanohw um, ta mare enesh arpesh shutuk ipakish nyeiguhw shuto iruhw, uwok. Aria ta ipak punek yopinyi aria eshesh shukep amaen aria ipak piyotu dodogowip aria mare wata punyanam-umesh um, Iruhin ta nunadudareh-umep nukripep nukri ipak yopipari. 21 Iruhin douk nahwarep um pugipesh ehudok aih um pumnek eriger um yopihi aih ipak penekeh iri. Um maresh? Krais anan kanak nemnek debeiri eriger um nataurum ipak aria neyabigep-aguk ahudok yopihi aih um ipak pugipesheh.
22 “Anan madae nunek enesh yoweishi inahos uwe, o madae nunek rohw niyagwreh enen baraen nyutograri ananit nokwat uwe, uwok.”
23 Abudok nyutob eshesh shenekan enenyenen um, anan madae nutanam nukripesh enenyenen eshesh uwe, uwok. Aria eshesh shenekan nemnek debeiri eriger um, anan madae nuhesh uwe. Anan nakon anan kanak abom nanak um anudok yopuni arman douk apa nenek skelimum arpesh wosik abom iri um ananis wis. 24 Krais anan kanak narao apakish yoweishi inahos neshusah ananihw yegenyihw aria nagok neir rowog kruse. Anan nenekesh namudok um apak mupe kabi eshudok arpesh douk shagok aria shakutukuk ihishmorim yoweishi inahos iri um. Aria mupe munek yopinyi atin. Eshesh shan shenekan nemnek debeiri eriger. Aria douk um enyudok atin, anan wata nenekap matogur yopupari. 25 Seiwok ipak pakutukuk yah pagipeshuk kupaihi kabi douk sipsip shakutukuk esheshih yah shagimaguk kupaihi um. Aria douk ipak patanamori panakumori Debeini Krais douk apa nataurum ipakish mishish wosik kabi anan arman nataurum ananish sipsip iri um.

2:62:6 Tik Matyu 21:42