3
Shanaraum Iri Armam Armago Esheshin Baraen
Douk nyarik iri baraen nyakripep um pupe shakamum debeishi um gavman iri shuni ipakish debeishi douk ipak penekumesh mour iri. Aria ipak armago ta punekesh namudok atin abom um pupe shakamum ipakim armam. Um anam douk madae husuhw Iruhin ananin baraen iri uwe hutik ipakih yopihi aih aria eheh ta hutaurum amam hutanam husuhw Krais ananin baraen hugipeshen. Aria ipakih aih atih ta hutaurumam aria ipak ta mour uwok um pukripam enen baraen um. Um maresh? Amam ta hutrip um ipak punogugur um Iruhin penek lotuman aria penek eneheneh yopihi atih aih. Aria ipak pakri putogur yopuwori armago um, ipak urkwip mare purum pakri puginohw adukiruh um ipakiruh yegeshiweruh, uwok. Ipak urkwip mare purum pakri puginohw ipakigos baragos aria purao ahwudok suruhw kabi douk yopubi weiyoub um buni yopihi atihi rupeh, uwok. Aria ipak ta urkwip purum punoginohw numun ipakiruh aparuh huni ipakip urkwip. Aria ipakiruh aparuh ta hur wosik aria pupe anahaehiyu yopuwori armago. Douk ehudokmori aih ta mare hutuh, uwok. Eheh ta hupe ihih nyumneh. Aria ehudok aih Iruhin nutrih ananis nabes um, eheh douk yopihi abom heshagrakuk agundok paginohw adukiruh um yegeshiweruh um. Seiwokiwori armago douk wape Iruhin ananiyu atuwori wenek bilipuman aria wadukemesh wakri adurin anan ta nugipesh ananin adurin atinyi baraen. Aria owo wagipesh ehudok aih aria wenek owo kanak watogur yopu um agundok wape shakamum owowim armam um. Sara douk kwenekesh namudok atin abom. Okwok kwomnek Abraham ananin baraen kwagipeshen aria kwahwaran kwakri okwokwin debeini. Aria douk ta ipak punek yopihi abom aih aria mare punogugur um enesh eshudok um, ipak douk kabi Sara okwokwiyu nugariyu um.
Ipak armam shopunek puni owo pupe um, ipak ta punek yopihi atih aih um owo. Aria ipak ta pudukemesh um owowiruh yegeshiweruh douk madae dodogowiruh uwe. Namudok aria ipak ta punadudareh-umo aria putuk owowish nyeiguhw shuto iruhw. Um maresh? Owo shopunek uni ipak ta purao agundok um pupe wosik abom ihih nyumneh um. Agagun Iruhin ta nukepagun meyoh kabi douk presen um. Aria ipak ta punekesh namudok um mare enesh eshudok shutapok yah um ipakin beten, uwok.
Apak Ta Munagabe Um Mupe Atugun
Baraen nyutuh iri douk enyudok. Ipak ihishmorim ta punagabe um pupe atugun aria ipak urkwip punawasham kupaishi putaurumesh aria pupe shakamum ihishmorim arpesh. Ipak mare puwanamesh yoweishi inahos eshudok douk shenekesh um ipak iri, uwok. Aria eshesh shuhep shukripep enen yoweinyi baraen um, ipak mare wata punyanam-umesh, uwok. Eshesh shunek yoweishi inahos um ipak um, ipak ta punekumesh yopinyi aria pukripesh um Iruhin ta nunekumesh yopinyi. Um maresh? Riguk Iruhin douk nahwarep um pugipesh anan aria nakri nukep eneshenesh yopishi eshudok. 10 Enyudok kabi douk baraen nyetem Iruhin ananik Buk iri nyakri um. Baraen enyudok, “Enyudok arpen douk nyukri nyunadudareh um agundok um shupe wosik um aria nyukri nyutik yopihi nyumneh um, enyen mare nyiyagwreh enen yoweinyi baraen enyenyit nokwat. Aria mare nyunek rohw nyiyagwreh enen rohwin baraen, uwok. 11 Enyen ta nyukutukuk yoweishi inahos aria nyunek yopinyi atin. Aria enyenyin mishin ta nyikitak abom um nyurao ehudok aih um enyenyihw apahw hwur wosik aria nyuni Iruhin nini arpesh shupe atugun um. 12 Um maresh? Debeini apa nape natik yopishi arpesh douk shenek yopihi aih atih iri aria apa nemnek esheshin beten. Aria ananihw apahw apa yowehw, aria madae nunadudareh um eshudok douk shenek yoweishi inahos iri uwe.”
Ipak Ta Pumnek Eriger Um Yopinyi Mour Ipak Puneken Iri
13 Aria ipak punek mour dodogowip atip um punek yopihi atih aih um, ta mare enen arpen nyunek enesh yoweishi inahos um ipak. 14 Aria ta ipak pumnek eriger um agundok ipak penek yopihi aih um, ipak ta punadudareh. Ipak mare punogugur um arpesh aria ipakiruh aparuh mare yoweruh, uwok. 15 Numun ipakiruh aparuh, ipak ta punek Krais atun nupe Debeini abom aria punek lotuman. Aria ta meihi nyumnah enesh arpesh shukri shurigep um pukripesh um baugenyum baraen um agundok ipak pasuhw Krais ananin baraen dodog pagipeshen um, ipak ta pukri wosik um pukripesh enyudok baraen. 16 Aria ipak pukripesh um, ipak ta pupe shakamum eshesh shuni Iruhin aria pukripesh shokubur. Ipak ta punek yopihi aih um ipak urkwip mare yowep pukri ipak penek yoweishi inahos, uwok. Ipak punekesh namudok, aria ta enesh arpesh shukri shuhep shukripep enen yoweinyi baraen um agundok ipak putukur Krais aria penek yopinyi um, eshesh ta abraen nyesh um esheshin yoweinyi baraen. 17 Aria ta Iruhin nukri wosik um ipak pumnek eriger um yopinyi ipak peneken iri um, enyen douk wosik. Aria ipak pumnek eriger um yoweishi inahos ipak penekesh iri um, enyen shopunek douk wosik. Aria ta Iruhin nukri wosik aria ipak pumnek eriger um yopinyi ipak peneken iri um, enyudok douk yopinyi abom.
Krais Nagok Um Nogabeyap Um Apakish Yoweishi Inahos
18 Ipak urkwip porum Krais shopunek. Anan yopuni abom arman aria anan nagok um nagabeyep um ipakish yoweishi inahos. Anan nagok atuh meyoh um nataurum ihishmorim shenek yoweishi inahos iri um nuraesh shunak um Iruhin. Um ananihw yegenyihw eshesh shan nagok, aria um ananin mishin, anan wata nakitak nape. 19 Um ananin mishin, Krais nakitak nape aria nanak nakripesh baraen um arpeshish mishish douk shonoweshik shape iri. 20 Eshudok mishish eshesh douk eshudok arpesh douk seiwok shakon agabus Iruhin iri esheshish. Abudok nyutob Noa nape nenek korohuk obi nyutob, Iruhin nape mokareg apa natrish nanabukesh arigos um nakri shatanam shukon aparuh anan. Aria okwudok korohuk karowish meyoh arpesh 8-poreish atish shawish shape numun. Aria Iruhin nataurumesh shape wosik aria abar madae besh shugok uwe. 21 Abrudok abar douk bagraeh um agundok shenek baptaisumesh um. Aria Jisas Krais douk nagok aria Iruhin wata nonohur nakitak nape. Douk namudok aria douk um agundok ipak penek baptaisum atin, Iruhin wata nanaraep patanamori pape wosik. Aria baugenyum baraen um abrudok abar douk madae nyukripep um bukwurup aduk ipakiruh yegeshiweruh aturuh uwe, uwok. Ababar douk bagraeh um enyudok adurin atinyi baraen douk ipak pakripan um Iruhin um nunekenyumep iri. Ipak douk pakripan aria anan nakwurup ipakip urkwip aria epep madae purum pukri ipak penek enesh yoweishi inahos uwe, uwok. 22 Aria anan douk nato iruhw heven aria nape yopunyi rogurehah um Iruhin. Aria ihishmorim ensel shani ihim-morim debeimi hani eshudok dodogowishi shasuhw merik um iruhw utag iri shape shakamum anan atun.