4
Urata Ke Di Aposol Ke Kirisi
Le ang ngan ole lomim tarau aye di diek nen, be am nga kapraingi ke Kirisi. Inbe am nga Maro itara lono yam le ikaua urata i pam be matamam kala betanga ki tani yo muku ngan iken sollono i. Ngan dada dook mata in nen, kumata tool atu be tool mai ki itara lono ye be iyei urata ki nga, ngan ole itoo betanga ki ngan dook le imot, a be nen ngan tool mai ki tani in lon ponana ye urata ki. Ngan nen le kumata be ang, too di tooltool ke tana, ngan kakamata urata kiau le kawete be au i tool dook mata too tool dook tiap nga, ngan o ke be lok modoko tiap. Inbe au tauk i akamata urata kiau ngan awete ben au i tool dook mata, too tool dook tiap, ngan tiap lapau. Moolmool, au i lok wetewete nen be ayei touo dada dook tiap sa yo akapsap ye, ngan tiap. Bong ke be awete be au i taukak busunu ye Maro matana ngan tiap. Tool Mai ya taleu in ya la be ikarata betanga kiau ye urata kiau yo ayei nga. Ngan lal yo Maro itaru panga be si ikarata betanga ke di tooltool ye i, in pombe tiao. Le nookoot nga ang lapau kin kakamata urata ke di diemim lo ngan be kawete ben di ngan tooltool dook mata, too tooltool dook tiap, ngan be. Bong kanam le lo Tool Mai imulu a isi ngan. Ngan ye kene tani in ole ikap so yo iken todo lono nga le man itar mallangana ye sul nunngana. Inbe ole ipapos di tooltool lodi yo iken sollono nga le ise mallangana lapau. Inbe ye kene tani in ole Maro iwete lo ponana ki pang di atu atu ye urata dook mata kidi yo tiyei nga.
Ang di diek nga, ananpootau aye Apolos a be nen ngan betanga kiau tina ngan ilonang, a nen ngan betanga yo tiwodo a iken ye Rau ke Maro nga, ngan ole kadada pono tiap, bong katoo dook leu. Ngan kumata be kayei nen nga, ngan la be ang tapmim ngan ole kayitmaka tool kuto mai kiang in ene tiap, inbe kawete be kallos di diemim kapala yo titoo tool kuto mai san nga, ngan tiap lapau. Le nga be atorang atu atu nen: Sei tool itarang le kallos di diemim kapala i? Tool siap! Inbe so dook mata kiang nga, ngan kakap ye gurana kiang ang tapmim, too? Tiap yege! Maro la ikap so tina ngan le imot pang, le dada kiang sa yo be kayitmak emim ye, ngan tiap.
Ang ngan lomim tarang ben kakap so le imot yo kamaka ye ngan oo. Nen le kawete amlonang tiap, bong ang tapmim ye gurana kiang ngan ballingamim, inbe kayei ben di tooltool kuto maimai yo matadi kala tana i nga. Ngan au i lok be betanga kiang yo kawete nen nga, ngan moolmool, a be nen ngan am lapau amyang tayei tooltool kuto maimai pang tana i le imot, bong tiap. Ngan ye kamatanga kiau nga, ngan ben Maro itaram aposol nga le du amyepe meneng mur yege ni. Le tina am nga dawa ben di tooltool dook tiap yo tool ke karatanga betanga ikarata betanga kidi be ole tiraumata di mallangana ye di tooltool matadi a nen ngan tikamata di nga. Ngan nen le di tooltool ke tana i le imot tipa ye di bangabangana ke Maro koodi tada pam a be tikamata soo so yo be pombe pang yam i. 10 Am nga amyei urata ke Kirisi ngan le di tooltool tiwete be am nga tooltool kapakapa. Bong ang ngan o lomim tarang ben ang ngan lomim galanga mata ye dada ke Kirisi, too? Am nga taukamam gurana, bong ang ngan o lomim tarang ben gurana kiang mai san, too? Am nga taukamam emam, bong ang ngan o lomim tarang ben ang tooltool dook mata ke be di tooltool tiyitmak emim le ilo ete, too? 11 Mukot le se nookoot katai nga, ngan amkana pitolo inbe moorook matam. Inbe ampital wam pirara, inbe tirau am sokorai, inbe taukamam malala yo be amyepe ye i. 12 Am nga amyei urata mai san ye am tapmam baemam. Ngan kumata be di tooltool tiwete betanga dook tiap be tigarungam ye nga, ngan ampatarau pang Maro be iyei urata dook mata pang di. Inbe kumata le tikamatam ben amtoo Kirisi le be tigarungam nga, ngan amkodo le tutube a amsolo urata moonoo tina yo be pombe pang yam nga. 13 Inbe kumata be tiwete mur yam nga, ngan amrau betanga kidi ye betanga yo dook mata nga. Mukot le se nookoot katai nga, ngan am nga dawa ben gomo ke tidi yo di tooltool le imot ke tana i tikatte tidi kidi ye i. Nen le tikamatam ben am nga so sokorai.
14 Au i awodo betanga nen pang a be nen ngan apammoo ang ye, ngan tiap, bong be akap noonoongoo pang, yesoo ang ngan di natuk kiau tauk yo lok pang mai san nga. 15 Ngan awete nen, yesoo ye kene yo awetewete bingi dook mata ke Yesu Kirisi pang ye in nga, ngan le katara lomim medana ye, le ye dada tani in ben ang ngan tamamim la au i. Nen le kumata be di tooltool yo matadi kalang ye yepongo dook mata ke Kirisi ngan kinkatingi kidi ben 10,000 nga, ngan dookoot, bong tamamim ataleu la au i. 16 Ngan la au i lok be apamadit lomim a be nen ngan matamim too dada kiau yo ayei nga, inbe katoo. 17 Le ye punu yo nen i, in la le awanga Timoti a imala pang yang i. Ya in ben au natuk le lok panga mai san. Inbe ya in itara lono medana pang Tool Mai, inbe iyei urata ki dook mata. Nen le ole ipamadit lomim ye dada yo be di tooltool ke Kirisi ngan titoo nga. Ngan dada tani in au i atoo lapau, le ye kene yo ala ye di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu nga, ngan apatomonai di ye dada tani in.
18 Di diemim kapala ngan lodi tar nen, be au i o ke be amulu a mala akamatang tiap. Nen le tina tiyitmak di tapdi, inbe tisak noonoongoo. 19 Bong kumata le Tool Mai lono dook mata be amala nga, ngan ole amulu a amala pang yang palbe leu. Inbe ye kene tani in ole atar talngak ye betebetanga kidi tooltool ke sak noonoongoo tina a be lok galanga nen, nga tiwetewete ye gurana kidi tapdi, too ye gurana ke Maro Amunu Silene yo ikauu pang di i. 20 Au i awete nen, yesoo di tooltool yo Maro matan kala di nga, ngan tiwete sokorai betanga kidi ye di tapdi gurana kidi leu tiap. Bong betanga kidi yo tiwete nga, ngan ipa ye gurana ke Maro Amunu Silene. 21 Le soo dada lomim be mala ayeii pang i? Lomim be akaua koro mala ayemenai ang ye, too lomim be mala awete betanga silene pang inbe ayang tagauagaua dook mata?