3
Di Aposol Nga Kapraingi Ke Maro
Ang di diek nga, ye kene yo ayang tayepe ye in nga, ngan ke be awetewete pang dawa ben awetewete pang di tooltool yo titoo Maro Amunu Silene, ngan tiap, bong awetewete pang dawa ben awetewete pang di tooltool ke tana i nga. Ngan ye kene tani in ang ngan kayepe dawa ben di kakase maimai tiap go ye lomim medana yo kataru pang Kirisi i. Ngan la le akap kaningi medana pang tiap, bong akap sui pang leu, yesoo ye kene tani in kamatu tiao le ke be kakan kaningi medana tiap. Le moolmool, nookoot nga gaongo leu, ang ngan kamatu tiao, yesoo katoo dada dawa ben yo di tooltool ke tana i titoo nga. Ngan nen le lomim dook tiap pang di diemim ye so kidi, inbe kaye di koomim parkap ye betebetanga, too? Ye dada tina yo nen nga, ngan la ipaposang ben ang ngan katoo dada kidi tooltool ke tana i nga, too? Ngan ang kapala ngan kayei ne, “Am nga ke Paulu,” inbe ang kapala ngan kayei ne, “Am nga ke Apolos.” Le dada kiang yo nen i, in ipaposang ben ang ngan katoo dada kidi tooltool ke tana i go, too?
Le nga be atorang, Apolos in sei? Inbe au Paulu in sei? Amru nga kapraingi ke Tool Mai leu. Ngan ya in ikap urata ki ki pam amru be amyei. Le ye urata kiam yo amyei nga, ngan la le katara lomim medana panga ye nga. Au i, urata kiau yo ayeii pang i, in dawa ben tool yo ipe kai patunu i. Inbe Apolos, urata ki yo iyeii pang i, in dawa ben tool yo iti ran be du iroro kai patunu tani ye i. Bong Maro la iyeie kai patunu tani a isup i. Nen le tool yo iyei urata ye penge kai patunu i, in taukan ene. Inbe tool yo iyei urata ye roranga i, in taukan ene lapau. Bong Maro yo iyeii a isup i, in la ene mai i. Le tool yo ipe kai patunu, inbe tool yo iti ran be irora ye i, in yaru ngan dawa ben tigaua ye urata in. Nen le Maro ole ikap balingi pang di atu atu le lo iye urata kootoonoo kidi yo tiyei nga. Amru nga amgaua be amparlon ye urata ke Maro. Ngan ang ngan dawa ben kumu ke Maro, inbe ang ngan dawa ben rumu ke Maro lapau.
10 Maro lono pau a iyei dada dook mata pau le ayei urata dawa ben tool dook mata ke renge rumu yo ipe sawa muku le idu lopo i. Inbe tool san in iseke urata kiau a ire rumu lo ye sawa tina ngan pono i. Bong sei tool yo be ire rumu tani ilo ye sawa tina i, in kin ikamata a iroua dook lo ngan be ire, 11 yesoo sawa ke rumu tina yo ape a imot koot nga, ngan la Yesu Kirisi i. Le ke be tool san ipe sawa san mulu pang renge rumu tiap. 12 Ngan di tooltool yo be tire rumu lo sawa tina ngan pono nga, ngan kapala ole tikap pat medana yo ene gol le silba, inbe pat sallinene a be tire rumu tani ye. Inbe di tooltool kapala ngan ole tikap kai le pi kaini, inbe tiku rei a be tire rumu tani ye. 13 Bong ye lal yo be Tool Mai isi ye i, in ole si ipapos di ye urata kidi yo tiyei nga. Yesoo, ye kene tani in ole ipa ye ei a isi, a be nen ngan ei tani in itouotouo di tooltool tina ngan atu atu ye urata kidi yo tiyei nga, ngan moolmool le imede, too tiap. 14 Nen le kumata tool be ire rumu lo sawa tina ngan pono le be ei ikani tiap nga, ngan tool in ole ikap balingi ye urata kootoonoo ki. 15 Bong kumata tool be ei ikana rumu yo ire in le imot nga, ngan ole ikap balingi ke urata kootoonoo ki tiap. Ngan ya taunu in ole Maro ipamule ye ei tani yo be igarungu i, bong ole iyei dawa ben tool yo takauu ke ei loloana lono a isi pang diki i.
16 Ang ngan o lomim galanga tiap, too? Ang tapmim ngan bareme ke sungunu ke Maro, inbe Maro Amunu la iyepe lomim in. 17 Nen le kumata tool sa be igarungu bareme ke Maro nga, ngan ole Maro igarungu tool in lapau. Ole nen, yesoo ya taunu ipootoo panga, inbe ang ngan la bareme ki tani nga.
18 Kumata le ang tina ngan atu lon tar be ya in tool moolmool ke lo galanga yesoo di tooltool ke tana i tiyitmaki ye lo galanga ki nga, ngan ya taunu in ikaua lungunu ye. Ngan nen le ke be iyei nen tiap, bong itoo dada ke Maro yo di tooltool tiwete be ngan dada ke kapakapa nga, ngan la be iyei ben tool moolmool ke lo galanga nga. 19 Awete nen, yesoo lo galanga yo kidi tooltool ke tana i, in ben so kidi kapakapa ye Maro matana. Le ben tina Rau ke Maro iwete nga, “Lo galanga ke di tooltool yo ke tana i nga, ngan ole iyei ben pit yo Maro itaru be ipit di ye i.” Yop 5:13 20 Inbe betanga san yo iken ye Rau ke Maro in iwete nen, “Tool Mai in lon galanga nen, so yo di tooltool ke lo galanga ngan lodi kaua urata ye nga, ngan ole taukan kanono.” Rau ke Woungu 94:11 21 Nen le kin kayitmaka tool sa ye so yo iyei, nga be. Ngan so tina le imot nga, ngan so kiang. 22 Le au Paulu aye Apolos ye Pita, inbe tana i, inbe yepongo kiang ipa ye matenge kiang, inbe so yo nookoot iken nga, ipa ye so yo be pang dama ni ngan pombe nga, ngan so kiang le imot. 23 Inbe ang ngan ke Kirisi, inbe Kirisi in ke Maro.

3:19 Yop 5:13

3:20 Rau ke Woungu 94:11