2
Ang di diek nga, lomu tut ye kene yo amala yang mala awetewete pang ye betanga ke Maro yo mugu ngan iken sollono nga. Ngan ye kene tani in awetewete pang ye betanga maimai ke di tooltool ke lo galanga, ngan siap. Yesoo, ye kene yo ayang tanepe ye in nga, ngan lok mede nen, bet awetewete ye so sa mulu siap, bong bet awetewete ye Yesu Kirisi, inbe ye yo tipatota lo kai palasingi kaini a imata nga. Inbe ye kene yo amala yang ye in nga, ngan taukak gurak, inbe atattadai a atangarur belebele. Le ye kene yo awetewete pang ye bingi dook mata nga, ngan awetewete ye betanga maimai ke di tooltool ke lo galanga ngan tiap, inbe kook paweserai ang tiap lapau. Bong betanga yo awete nga, ngan gurana ke Maro Amunu Silene ipapos pang ben betanga ngan moolmool. Le awetewete pang nen, a bet nen ngan lomu medana yo kataru pang Yesu in ipa ye lo galanga kidi tooltool, ngan tiap, bong ipa ye gurana ke Maro.
Lo Galanga Yo Ipa Ye Maro Amunu Silene I
Moolmool, di tooltool yo tikodo le timede ye dada ke Maro nga, ngan la amwetewete pang di ye betanga yo ipa ye lo galanga ki nga. Bong i lo galanga kidi tooltool ke tana i, too lo galanga kidi tooltool kuto maimai yo matadi kalidi nga, ngan tiap. Ngan di tooltool tina ngan ole Maro irautoo di le tidu lopo. Am nga amwetewete pang di tooltool ye lo galanga ke Maro yo mugu ngan iken sollono i. Ngan mukot yege ye kene yo itara tana tiao nga, ngan itoo lo galanga ki a itara dada atu paidi a bet nen ngan taye tanepe dook mata, inbe sul lulngana ki ole idukidi. Ngan dada tani yo itaru paidi i, in di tooltool kuto maimai yo matadi kalidi nga, ngan sa lon galanga ye tiap. Kumata yo bet lodi galanga ye nga, ngan matin nga le tikaua Tool Mai yo iyeie Maro ene le ilo ete ke bet di tooltool tipayiti i, in a tipatota lo kai palasingi kaini tiap. Bong lodi galanga ye tiap le dawa ben tina Rau ke Maro iwete nga:
“So yo Maro ipare pang di tooltool yo lodi panga mai san nga,
ngan tool sa ikamata ye matana tiap,
inbe ilongo ye talngana tiap,
inbe lon kau urata ye le ikauu, ngan tiap lapau.” Esai (Aisaia) 64:4
10 Bong so tina, ngan Maro Amunu Silene ipapos paidi se mallangana.
Ngan Maro Amunu Silene tani in ipusye so nga le imot, inbe ipusye so yo Maro lon kaua urata ye a iken sollono nga, ngan lapau. 11 Sei tool lon galanga ye so yo tool san in lon kaua urata ye nga? Tool siap! Tool tani in yetaleu la lon galanga ye i. Ngan gaongo leu, tool sa lon galanga ye so yo iken Maro lono ngan tiap, bong Maro Amunu Silene yetaleu in la lon galanga ye i. 12 Le dada yo idi nga takaua lo galanga ye so ki ye i, in ipa ye di tooltool ke tana i tiap. Bong ipa ye Maro Amunu Silene yo ikauu paidi i, a bet nen ngan ipagalanga lodo ye so yo ikap sorok paidi ye lo ponana ki nga. 13 Nen le amwetewete ye betanga kidi tooltool ke lo galanga yo tipatomonai am ye nga, ngan tiap, bong amwetewete ye betanga ke Maro Amunu Silene yo ipatomonai am ye nga. Le ye kene yo ampatomonai di tooltool ye betanga moolmool ke Maro Amunu Silene ye in nga, ngan ampatomonai di tooltool yo Maro Amunu Silene inepe ye di nga. 14 Bong di tooltool yo Maro Amunu Silene inepe ye di tiap nga, ngan o ke bet tikap so yo ipa ye Maro Amunu Silene, ngan tiap. Ngan di tooltool tina ngan lodi galanga ye so tina ngan tiap, le lodi wete bet so tina ngan so kidi kapakapa. Di ngan ke bet lodi galanga ye tiap, yesoo di tooltool yo Maro Amunu Silene inepe ye di a ipagalanga lodi ye so ki nga, ngan di leu la bet tikap so yo ipa ye le lodi galanga ye nga. 15 Ngan nen le di tooltool yo Maro Amunu inepe ye di nga, ngan ipagalanga lodi ye soo so yo dook mata nga, inbe soo so yo dook tiap nga. Bong di tooltool yo Maro Amunu inepe ye di tiap nga, ngan lodi galanga ye dada ke di tooltool yo Maro Amunu inepe ye di, nga tiap. 16 Le ben tina Rau ke Maro iwete nga,
“Sei tool lon galanga ye so yo Tool Mai lon kaua urata ye nga?
Inbe sei tool bet ikap lo galanga panga i?” Esai (Aisaia) 40:13
Bong idi nga, Maro Amunu Silene ipagalangidi le lod galanga ye dada yo Kirisi lono bet tatoo nga.

2:9 Esai (Aisaia) 64:4

2:16 Esai (Aisaia) 40:13