2
Ang di diek nga, lomim tut ye kene yo amala yang mala awetewete pang ye betanga ke Maro yo muku ngan iken sollono nga. Ngan ye kene tani in awetewete pang ye betanga maimai ke di tooltool ke lo galanga, ngan siap. Yesoo, ye kene yo ayang tayepe ye in nga, ngan lok mede nen, be awetewete ye so sa mulu siap, bong be awetewete ye Yesu Kirisi, inbe ye yo tipatota lo kai palasingi kaini a imata nga. Inbe ye kene yo amala yang ye in nga, ngan taukak gurak, inbe atattadai a atangarur welewele. Le ye kene yo awetewete pang ye bingi dook mata nga, ngan awetewete ye betanga maimai ke di tooltool ke lo galanga ngan tiap, inbe kook paweserai ang tiap lapau. Bong betanga yo awete nga, ngan gurana ke Maro Amunu Silene ipapos pang ben betanga ngan moolmool. Le awetewete pang nen, a be nen ngan lomim medana yo kataru pang Yesu in ipa ye lo galanga kidi tooltool, ngan tiap, bong ipa ye gurana ke Maro.
Lo Galanga Yo Ipa Ye Maro Amunu Silene I
Moolmool, di tooltool yo tikodo le timede ye dada ke Maro nga, ngan la amwetewete pang di ye betanga yo ipa ye lo galanga ki nga. Bong i lo galanga kidi tooltool ke tana i, too lo galanga kidi tooltool kuto maimai yo matadi kalidi nga, ngan tiap. Ngan di tooltool tina ngan ole Maro irautoo di le tidu lopo. Am nga amwetewete pang di tooltool ye lo galanga ke Maro yo muku ngan iken sollono i. Ngan mukot yege ye kene yo itara tana tiao nga, ngan itoo lo galanga ki a itara dada atu paidi a be nen ngan taye tayepe dook mata, inbe sul nunngana ki ole idukidi. Ngan ye dada yo itaru paidi i, in di tooltool kuto maimai yo matadi kalidi nga, ngan sa lon galanga ye tiap. Kumata yo be lodi galanga ye nga, ngan matin nga le tikaua Tool Mai yo iyeie Maro ene le ilo ete ke be di tooltool tipayiti i, in a tipatota lo kai palasingi kaini tiap. Bong lodi galanga ye tiap le dawa ben tina Rau ke Maro iwete nga:
“So yo Maro ipare pang di tooltool yo lodi panga mai san nga,
ngan tool sa ikamata ye matana tiap,
inbe ilongo ye talngana tiap,
inbe lon kau urata ye le ikauu, ngan tiap lapau.” Esai 64:4
10 Bong so tina, ngan Maro Amunu Silene ipapos paidi se mallangana.
Ngan Maro Amunu Silene tani in ipuske so nga le imot, inbe ipuske so yo Maro lon kaua urata ye a iken sollono nga, ngan lapau. 11 Sei tool lon galanga ye so yo tool san in lon kaua urata ye nga? Tool siap! Tool tani in ya taleu la lon galanga ye i. Ngan gaongo leu, tool sa lon galanga ye so yo iken Maro lono ngan tiap, bong Maro Amunu Silene ya taleu in la lon galanga ye i. 12 Le dada yo idi nga takaua lo galanga ye so ki ye i, in ipa ye di tooltool ke tana i tiap. Bong ipa ye Maro Amunu Silene yo ikauu paidi i, a be nen ngan ipagalanga lodo ye so yo ikap sokorai paidi ye lo ponana ki nga. 13 Nen le amwetewete ye betanga kidi tooltool ke lo galanga yo tipatomonai am ye nga, ngan tiap, bong amwetewete ye betanga ke Maro Amunu Silene yo ipatomonai am ye nga. Le ye kene yo ampatomonai di tooltool ye betanga moolmool ke Maro Amunu Silene ye in nga, ngan ampatomonai di tooltool yo Maro Amunu Silene iyepe ye di nga. 14 Bong di tooltool yo Maro Amunu Silene iyepe ye di tiap nga, ngan o ke be tikap so yo ipa ye Maro Amunu Silene, nga tiap. Ngan di tooltool tina ngan lodi galanga ye so tina ngan tiap, le lodi wete be so tina ngan so kidi kapakapa. Di ngan ke be lodi galanga ye tiap, yesoo di tooltool yo Maro Amunu Silene iyepe ye di a ipagalanga lodi ye so ki nga, ngan di leu la be tikap so yo ipa ye le lodi galanga ye nga. 15 Ngan nen le di tooltool yo Maro Amunu iyepe ye di nga, ngan ipagalanga lodi ye soo so yo dook mata nga, inbe soo so yo dook tiap nga. Bong di tooltool yo Maro Amunu iyepe ye di tiap nga, ngan lodi galanga ye dada ke di tooltool yo Maro Amunu iyepe ye di, nga tiap. 16 Le ben tina Rau ke Maro iwete nga,
“Sei tool lon galanga ye so yo Tool Mai lon kaua urata ye nga?
Inbe sei tool be ikap lo galanga panga i?” Esai 40:13
Bong idi nga, Maro Amunu Silene ipagalangidi le lod galanga ye dada yo Kirisi lono be tatoo nga.

2:9 Esai 64:4

2:16 Esai 40:13