1 KORIN
Rau Yo Paulu Iwode Pang Di Korin I, In Atu Ki
1
Au Paulu awodo rau naii. Ngan Maro itoo ya taunu lono a ipootau be ayei aposol ke Yesu Kirisi. Le au aye ede Soten yo itara lono medana pang Yesu i, in amru amgaua inbe amyawara rau i pang ang di tooltool ke Maro yo kagaua ye bareme ke Yesu a kayepe ye malala mai Korin nga. Ang ngan di tooltool ke Maro, yesoo kagaua lomim le atu pang Yesu Kirisi. Inbe ang ngan, Maro ikiu ang panga ya taunu, a be nen ngan katoo dada le imot yo lono be katoo nga. Ngan ipootang panga ya taunu dawa ben yo ipootoo di tooltool ke ni mai i le imot yo tipatarau pang Tool Mai kiidi Yesu Kirisi nga. Ya in Tool Mai kidi, inbe Tool Mai kiidi lapau. Nen le amru ampatarau pang Tamada Maro iye Tool Mai kiidi Yesu Kirisi nen, be yaru lodi pang a tiyei dada dook mata pang, inbe tikaua lo silene kidi pang.
Paulu Iwete Lo Ponana Ki Pang Maro
Kanakana ngan awete lo ponana kiau pang Maro yang, yesoo lono pang a iyei dada dook mata pang ye urata yo Yesu Kirisi iyeii pang i. Ngan ye urata yo Kirisi iyeii pang i, in la Maro iyei ang le ballingamim ye so ki nga le imot. Nen le ipapos lono pang le lomim galanga ye dook, inbe ipamedang le kawetewete betanga ki yo dook mata, ngan lapau. Ngan ilonang ye dada yo nen nga le ang ngan kakamata ben betanga ke Yesu Kirisi yo amwete pang ye nga, ngan moolmool. Le nookoot nga ye kene yo katar matamim a kanama lal yo Tool Mai Yesu Kirisi be isi pombe ye in nga, ngan kamaka ye so sa yo be Maro Amunu Silene ikap sokorai pang ye lo ponana ki, ngan tiap. Inbe Tool Mai Yesu Kirisi in ole iparama lomim medana yo kataru panga in a iken le imede le ilo ye lal tani yo be imulu a isi ye i. Le ye lal tani in ole kayepe le taukamim busunu ye Maro matana. Ngan ole nen, yesoo Maro yo ikiu ang be kagaua le atu ye Natunu Yesu Kirisi yo Tool Mai kiidi i, in ole iyei so le imot yo iwete be iyei nga.
Di Tooltool Ke Kirisi Tiparpoto
10 Ang di diek nga, nga be awete betanga medana pang ye Tool Mai Yesu Kirisi ene nen. Kin kaparpoto be, bong kagaua lomim le atu ye betebetanga le so yo lomim kaua urata ye nga, inbe ye so yo lomim tar be kayei nga. 11 Awete pang nen, yesoo di tooltool pattu ke Kolo yo timan pang yau nga, ngan man tiwete pau nen be ang ngan koomim parkap ye betebetanga. 12 Ngan so yo awetewete ye in nen, ang ngan kaparpoto le ang kapala ngan kawete nen, “Am nga ke Paulu.” E ang kapala ngan kawete nen, “Am nga ke Apolos.” E ang kapala ngan kawete nen, “Am nga ke Pita.” Inbe ang kapala ngan kawete nen, “Am nga ke Kirisi.”
13 Bong nga yelei, Kirisi o ipota le iyepe ye budanga ki ki, too? Too nga yelei, au Paulu la tipatotau lo kai palasingi kaini pang i, too? Too nga yelei, tirriu ang ye au Paulu ek, too? Tiap yege! 14 Ngan au i lok ponana pang Maro yo arriu touo tool siap nga, bong Kirispas iye Gaius yaru leu la arriu di nga. 15 Nen le ke be tool atu sa iwete be ang ngan tirriu ang ye au ek, ngan tiap. 16 Moolmool, arriui Tepanas iye di tooltool ki yo iye di tiyepe, ngan lapau. Bong ke be lok tut tiap, o arriui tool sa mulu lapau, too tiap. 17 Ngan au i be arriu ang tiap, yesoo Kirisi iwangau be la arriu di tooltool tiap, bong iwangau be la awetewete bingi dook mata ki pang di. Nen le awetewete pang di ye lo galanga yo ipa ye di tooltool ke tana i, ngan tiap. Yesoo, kumata le be ayei nen nga, ngan ole betanga ke Kirisi yo tipatota lo kai palasingi kaini a imata i, in o taukan gurana.
Kirisi In Gurana Inbe Lo Galanga Ke Maro
18 Awete nen, yesoo betanga ke Kirisi yo tipatota lo kai palasingi kaini a imata i, in ben betanga kidi kapakapa pang di tooltool yo be tilledi nga. Bong idi tooltool yo Maro ikau idi a ipamulidi ye so dook tiap yo be igarungidi in nga, ngan ipapos gurana ke Maro paidi. 19 Ngan nen, yesoo betanga yo iken ye Rau ke Maro ngan iwete nen,
“Betanga ke di tooltool ke tana yo kutodi mooloo mooloo mata nga, ngan ole atar le idu lopo.
Inbe betanga ke di tooltool ke tana yo lo galanga kidi mai mata nga, ngan ole agarung le taukan kanono.” Esai 29:14
20 Nen le yelei ye di tooltool yo kutodi mooloo mooloo mata nga? Inbe yelei ye di tooltool ke tana yo lodi galanga mata ye ger ke Mose nga? Inbe yelei ye di tooltool yo nookoot tiyepe ngan be tiye di diedi tiparsu ngan le tillos di ye betebetanga nga? Ngan Maro ipapos lo galanga ke di tooltool ke tana i ben so sokorai dawa ben betanga ke di kapakapa nga. 21 Bong lo galanga ki mai san. Nen le ikamata ben lo galanga yo ke di tooltool ke tana i, in dada yo di tooltool be titara lodi medana panga ye, in tiap. Le tina ya in lon ponana le itara dada san mulu be ikap di tooltool a ipamulu di ye so dook tiap yo be igarung di i. Ngan dada tani in ipa ye bingi dook mata yo amweteweta pang di tooltool i. Bong di tooltool kapala ke tana i tilongo betanga yo kiam nga, ngan dawa ben betanga ke di tooltool kapakapa. 22 Au i awete nen, yesoo di Yuda lodi be le amyei mos sa le iyei ben tarkilanga pam ngan la be titara lodi medana ye betanga kiam nga. Inbe di Girik yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga, ngan lodi be tilongo betanga ke di tooltool yo lo galanga kidi mai mata nga. 23 Bong am nga amwetewete pang di tooltool ye Kirisi yo tipatota lo kai palasingi kaini i. Ngan le di Yuda tilongo ngan lodi panga tiap. Inbe di Girik tilongo ngan ben betanga kidi kapakapa. 24 Bong di tooltool kapala tiye di Yuda le di Girik yo Maro ikiu di a be tiyei ben di tooltool ki nga, ngan lodi galanga nen, Kirisi in la ipapos gurana le lo galanga ke Maro i. 25 Nen le lo galanga ke Maro yo di tooltool tiweta be in betanga sokorai kidi kapakapa i, in illos lo galanga kidi tooltool. Inbe gurana ke Maro yo tiweta be taukan gurana i, in illos gurana kidi tooltool lapau.
26 Ang di diek nga, lomim tut ye yepongo kiang ye kene yo Maro ikiu ang a le kayei di tooltool ki nga. Ye kene tani in di tooltool tikamatang ben ang alunu la tooltool ke lo galanga nga tiap. Inbe ang alunu la tooltool kuto maimai nga tiap, inbe ang alunu la tooltool edi maimai nga tiap lapau. 27 Bong Maro ipootoo di tooltool yo di tooltool ke tana i tiwete be di ngan kapakapa nga, a be nen ngan tipammoo di tooltool yo ke lo galanga nga. Inbe ipootoo di tooltool yo di tooltool ke tana i tiwete be di ngan tooltool sokorai nga, a be nen ngan tipammoo di tooltool yo kuto maimai nga. 28 Inbe Maro ipootoo di tooltool yo di tooltool ke tana i tiwete be di ngan taukadi edi le lodi pang di tiap nga, a be nen ngan tirautoo di tooltool yo edi maimai nga le tidu lopo. 29 Ngan iyei nen, a be nen ngan tooltool sa ke be ya taunu ipayiti ye Maro matana, nga tiap. 30 Ngan nanga, Maro ilonang ngan la le kaye Yesu Kirisi kagaua lomim le atu nga. Inbe ya in iwanga Kirisi a isi nga be si ipapos lo galanga ke Maro paidi. Nen le ye urata yo Kirisi tani in iyeii i, in la Maro ikamatidi dawa ben idi nga tooltool noonoodoo ye matana ye i. Inbe ye urata tani yo iyeii in nga, ngan ipootidi panga ya taunu, inbe ikau idi a ipamulidi ye so dook tiap yo be igarungidi i. 31 Ngan nen le tatoo betanga ke Maro yo tiwode a iken ye rau ki i, in iwete nen, “Be sei tool lono be ya taunu kon payiti nga, ngan ipayiti ye urata ke Tool Mai yo iyeii panga i.” Yedimia 9:24

1:19 Esai 29:14

1:31 Yedimia 9:24