16
Paulu Iwete Lo Ponana Ki Pang Di Tooltool Yo Tiyepe Rom Nga
Au i lok be akap noonoongoo pang ye lidi garup yo Pibi i. Ya in iyei urata ben kapraingi ke Maro a ilon di tooltool yo tagaua ye bareme ke Yesu a tiyepe Senkiria nga. Le atorang be ole kakauu a kayei dada dook mata panga ben di tooltool ke Maro tiyei nga, yesoo ya in emim atu yo itara lono medana pang Kirisi i. Inbe kumata le be imaka ye soo so nga, ngan kaloni ye, yesoo ya in ilon di tooltool alunu, inbe ilonau lapau.
Inbe au lok be kawete lo ponana kiau pang Pirisila iye Akuila. Yaru ngan aye di amyei urata ataleu yo ke Yesu Kirisi i. Inbe yaru ngan tirai lodi be le timmata a tilonau, ngan la le lok ponana ye di nga. Bong au taleu tiap, di tooltool le imot yo tipa ye rara kidi Yuda tiap a tigaua ye bareme ke Yesu nga, ngan lodi ponana ye di mai san lapau.
Inbe kawete lo ponana kiau pang di tooltool ke Kirisi yo tigaua rumu kidi, ngan lapau.
Inbe kawete lo ponana kiau pang Epainetus. Ya in tool kiau moolmool yo lok panga mai san i. Inbe ya in tool tani yo imuku pang di tooltool ke malala mai Esia ye tarungu lono medana pang Kirisi i.
Inbe kawete lo ponana kiau pang Madia yo iyei urata mai san be ilonang ye i.
Inbe kawete lo ponana kiau pang Andaronikus iye Yunias. Yaru ngan di rara kiau, inbe muku ngan aye di amyepe ye rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono. Inbe kataunu ye di aposol ngan yaru ngan edi maimai, inbe di ngan tiyei tooltool ke Kirisi muku, motong la au nga.
Inbe kawete lo ponana kiau pang Ampiliatus. Ya in ek atu yo itara lono medana pang Tool Mai i, le au i lok panga mai san.
Inbe kawete lo ponana kiau pang Ubanus, yo taye tayei urata pang Kirisi i, inbe pang ek Satakis yo lok panga mai san i, in lapau.
10 Inbe kawete lo ponana kiau pang Apeles, ya in ye Tool Mai matana ngan ikodo le imede moolmool.
Inbe kawete lo ponana kiau pang di tooltool yo tiye Aristobulus tiyepe, ngan lapau.
11 Inbe kawete lo ponana kiau pang Erodion. Ya in rara kiau.
Inbe kawete lo ponana kiau pang di tooltool yo titara lodi medana pang Kirisi a tiye Nasisus tiyepe nga, ngan lapau.
12 Inbe kawete lo ponana kiau pang di garup ru yo Tiripina iye Tiriposa nga. Yaru ngan tiyei kaiye urata ke Tool Mai san.
Inbe kawete lo ponana kiau pang garup san yo Pesis i. Ya in tool kiau moolmool yo lok panga mai san i, inbe ya lapau iyei kaiye urata ke Tool Mai san.
13 Inbe kawete lo ponana kiau pang Rupus yo iyei urata ke Tool Mai dook mata san i, inbe pang tinana lapau. Ya in ilonau dawa ben au tinak la be ilonau i.
14 Inbe kawete lo ponana kiau pang Asinkiritus iye Pelegon, inbe Emes iye Patrobas ye Emas, inbe pang di diedi yo titara lodi medana pang Kirisi a tiye di tiyepe, ngan lapau. 15 Inbe kawete lo ponana kiau pang Pilologus iye Yulia, inbe Nereus iye lini garup, inbe pang Olimpas, inbe pang di tooltool ke Maro le imot yo tiye di tiyepe nga lapau.
16 Inbe lomim ponana ye di diemim atu atu a kawarara di, inbe katoo momo kiidi a kasom pangadi ye dada dook mata yo ke Maro i.
Di tooltool yo tigaua ye bareme ke Kirisi ngan le imot nga, ngan tiwete lo ponana kidi pang lapau.
Paulu Iwete Porai Noonoongoo Pang Di Tooltool Yo Titara Lodi Medana Pang Yesu A Tiyepe Rom Nga
17 Ang di diek nga, au i lok be awete le kook mede ye betanga pang nen, kin kakamatang dook leu ye di tooltool yo tikapye be tiyei ang a kayepe ki ki nga. Ngan di tooltool yo nen nga, ngan ole tigarungang le kamol ye lomim medana yo kataru i, inbe tipatomonai ang ye betanga matana matana yo ke be ipalelang ye betanga moolmool yo di tooltool ke Maro tipatomonai ang ye muku i. Le lok be kayepe manga mooloo ye di tooltool yo nen nga. 18 Ngan awete pang nen, yesoo di tooltool yo nen nga, ngan tiyei urata ke Tool Mai kiidi Yesu Kirisi tiap, bong di tapdi titoo lodi a tiyei soo dada yo lodi panga mai mata be tiyei nga, ngan leu. Ngan nen le tiwete ngan ole koodi paweserai betanga kidi, inbe tiyei le gorengana ke be tiyolo di tooltool yo taukadi lo galanga nga be titoo di. 19 Ngan ang ngan tikaua bingi kiang a ingaua ni mai i le imot ye yo katoo betanga ke Kirisi nga. Ngan nen le au i lok ponana le lok ponana mai san ye bingi kiang tani. Bong au i lok be ole lomim galanga dook ye so yo dook mata nga a nen ngan kayei, inbe kayepe manga mooloo ye so yo dook tiap nga.
20 Maro yo iyei ang le kagauagaua lomim dook mata a kayepe ye lo silene ki i, in ole ilonang a igarungu urata ke Satan palbe leu le du kakodo too ye kemim. Nen le apatarau pang Tool Mai kiidi Yesu Kirisi be ole lono pang a iyei dada dook mata pang le ikenen leu.
21 Ngan Timoti, au ek atu yo amru amyei urata ke Tool Mai i, in iyawara lo ponana ki pang. Inbe di rara kiau tol yo Lusius iye Yeson inbe Sosipata nga, ngan tiyawar lo ponana kidi pang lapau.
22 Au Tetius, yo akap betanga ke Paulu inbe awodo ilo ye rau tani i, in ayawara lo ponana kiau pang ang di diek yo katara lomim medana pang Tool Mai nga.
23 Inbe Gaius iyawara lo ponana ki pang. Ya in matan kalau dook mata ye rumu ki, inbe di tooltool ke Kirisi yo tiyepe ni nga, ngan tigaua ye rumu ki lapau.
Inbe Erastus, tool yo matan kala pat ke tool kuto mai ke malala mai tani i, in iye ede san Kuatus, yo itara lono medana pang Yesu i, in yaru tiyawar lo ponana kidi pang.
24 Tool Mai kiidi Yesu Kirisi lono pang a iyei dada dook mata pang ang le imot. Moolmool.
Paulu Iyitmaka Maro Ene
25 Ngan bingi dook ke Yesu Kirisi yo aweteweta pang i, in ole Maro ipamedang le kakodo le kamede ye. Moolmool, mukot yege ngan itarkoo bingi dook mata tani le iken sollono, 26 bong nookoot nga, Maro yo iyepe matana rerene nen le taukan matenge i, in ipaposi pau aye di diek, le amwetewete ye soo so di Maro koonoo tiwodo ilo ye rau a iwetewete ye Kirisi nga. Ngan ya in lono be ipaposi lo mallangana, a be nen ngan di tooltool ke tana mai i le imot ngan titara lodi medana panga a titoo. 27 Ngan la ye gurana ke Yesu Kirisi yo ilonidi nga, ngan kin tagaua koodoo inbe tayitmaka Maro ataleu yo lo galanga ki mata i, in ene, le ilo ete le ikenen leu le taukan motingi. Moolmool.