5
Tatara Lodo Medana Pang Maro Natunu
Le di sema tooltool yo titara lodi medana pang Yesu be ya in Kirisi nga, ngan di ngan Maro di natunu. Inbe di sema tooltool yo lodi pang Tamada Maro mai san nga, ngan ole lodi pang di natunu mai san nen lapau. Ngan ye dada i, in la le lod galanga nen be idi nga lodo pang Maro di natunu mai san ye yo lodo pang Maro mai san, inbe ye yo tatoo betanga ki nga. Nen le dada yo ke be lodo pang Maro mai san moolmool ye i, in ole be tatoo betanga ki. Inbe betanga ki tina ngan o imoo paidi, ngan tiap, yesoo di tooltool le imot yo Maro di natunu nga, ngan di ngan gurana iken ye di ke be tirautoo dada dook tiap ke tana i. Ngan idi nga tatara lodo medana pang Maro, ngan la le gurana ki iken yidi ke be tarautoo dada dook tiap ke tana i nga. Nen le sei tool be irautoo dada dook tiap ke tana i? In tool yo itara lono medana pang Yesu be ya in Maro Natunu i, in ya la be irautoo dada dook tiap ke tana i.
Yesu Kirisi in tool tani yo ipa ye Tamada Maro a isi tana i. Ngan idi nga lod galanga be ipa ye Tamada a isi, yesoo ye so yo pombe pang ye nga ye kene yo tirriuu ye ran, inbe ye kene yo rara ki imati ye kai palasingi i. Ngan so yo nga pombe ye kene yo tirriuu ye ran in leu tiap, bong ye kene yo rara ki imati ye i, in lapau. Ngan la Maro Amunu Silene iwete betanga moolmool paidi ye Yesu Kirisi, inbe betanga ki tina ngan moolmool le imot. Le so tol la tiwetewete ye Yesu Kirisi nga; Maro Amunu Silene iye ran inbe rara. Inbe di tol tina ngan tiwete betanga gaongo leu.
Ngan idi nga tatara lodo ye betanga yo di tooltool tiwete nga, bong betanga yo Maro iwete ngan moolmool le imot, le ke be tatara lodo medana ye le imot. Inbe betanga ki tina ngan iwetewete ye Natunu. 10 Le sei tool be itara lono medana pang Maro Natunu nga, ngan ya in ikap betanga tina yo Maro iwete koot ngan a itar lo lono. Bong tool be itara lono ye betanga ke Maro tiap nga, ngan ben ya in iwete be Maro i tool ke kaplungunu, yesoo ya in itara lono medana ye betanga ke Maro yo iwetewete ye Natunu, ngan tiap. 11 Inbe betanga tina yo Maro iwete paidi, ngan nanga: Maro in ikaua yepongo dook mata yo taukan motingi in paidi, inbe yepongo dook mata tani in ipa ye Natunu. 12 Nen le sei tool be ikaua Natunu ngan ikaua yepongo dook mata yo taukan motingi i. Bong sei tool be ikaua Maro Natunu tiap nga, ngan o ke be ikaua yepongo dook mata tani in tiap lapau.
Yepongo Dook Mata Yo Taukan Motingi I
13 Au i awodo betanga nga pang ang di tooltool yo katara lomim medana pang Maro Natunu nga, a be nen ngan lomim galanga be ang ngan kakaua yepongo dook mata yo taukan motingi i. 14 Nen le idi nga ke be tatattadai tiap, bong takodo le tamede ye Maro matana. Le kumata be tapatarau a tatoru ye so sa le gaongo ye ya lono nga, ngan ole ilongo pataraungu kiidi. 15 Inbe lod galanga nen, kumata be ilongo pataraungu kiidi ye soo so yo tatoru ye nga, ngan so tina ngan ole takap moolmool.
16 Kumata le ang tina ngan sa be ikamata ene san yo itara lono medana pang Yesu in be iyei noonoo, bong be noonoo tani in ke be iyeii le imata tiap nga, ngan ole ipatarau pang Maro a be nen ngan iloni a ikaua yepongo yo dook mata in panga mulu. Au i awete ye di tooltool la tiyei noonoo yo ke be iyei di a timmata tiap nga. Inbe noonoo kapala yo ke be iyei di tooltool le timmata nga, ngan au i awete be kapatarau ye tiap. 17 Ngan dada tina le imot yo dook tiap nga, ngan noonoo. Bong noonoo yo kapala ngan ke be iyei di tooltool a timmata tiap.
18 Idi nga lod galanga nen; sei tool yo Maro natunu i, in ke be isootoo yeingi noonoo tiap. Inbe Kirisi yo Maro natunu i, in ole matan kala dook, a be nen ngan tool dook tiap Satan ke be itara baene ye tiap. 19 Inbe lod galanga be idi nga Maro di natunu, inbe di tooltool le imot yo ke tana i nga, ngan tiyepe la gurana ke tool dook tiap yo Satan, in parmana. 20 Inbe lod galanga nen lapau ye Maro Natunu yo isi tana i. Ya in ikaua lo galanga paidi a be nen ngan lod galanga ye Maro yo moolmool i. Ngan nen le tagaua lodo le atu pang Maro yo moolmool i, dawa ben yo tagaua lodo le atu pang Natunu Yesu Kirisi nga. Ngan ya in la Maro moolmool, inbe yepongo dook mata yo taukan motingi i, in ipa ye.
21 Ang di natuk yo lok pang mai san nga, kin ang tapmim ngan kakap tutang dook leu ye di maro yo ke kaplungunu nga.