2 YOWAN
Rau Yo Yowan Iwode I, In Ru Ki
1
Au i kuto mai ke di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu nga, in awodo rau naii pong ong garup yo Maro ipootong panga i, in kuye di natum. Au i lok pang mai san. Ngan au taleu tiap, bong di tooltool kapala yo lodi galanga ye betanga moolmool ke Maro nga, ngan di le imot lodi pang mai san lapau. Ngan am nga lomam pang mai san, yesoo tatara lodo medana pang betanga moolmool ke Maro le iken lodo, inbe ole iken lodo ye ke kanakana nga le imot. Le lok be Tamada Maro iye Natunu Yesu Kirisi, in yaru lodi mulumulu yidi a tiyei dada dook mata paidi, a be nen ngan tayepe ye lo silene kidi yaru. Ngan dook mata be tilonidi nen, a be nen ngan tatoo betanga moolmool ke Maro, inbe lodo pang di diede mai san.
Be Tatoo Betanga Moolmool Ke Maro, Inbe Lodo Pang Di Diede Mai San
Au i lok ponana kaiye ye yo alongo betanga be di natum pattu titoo betanga moolmool ben tina yo Tamada iwete paidi ye be tatoo nga. Le garup dook mata, nookoot nga be awodo rau i pong ye ger sa yo paunu, ngan tiap. Bong i ger ataleu tani yo iken yidi ye kene yo tamadit be tatoo betanga moolmool ke Maro ye i. Le nga be awete nen, be idi atu atu nga lodo pang di diede mai san le imot. Ngan dada dook mata yo be lodo pang Maro ye mai san i, in nen, be tatoo ger ki nga le imot. Ngan la ger tani yo kalonga ye kene yo tamadit kulkulunu be tatoo betanga moolmool ke Maro ye i, in nen, be tatoo dada moolmool ki a be lodo pang di diede mai san.
Di tooltool alunu kaiye ke kaplungunu la tipa a tiwakaikaia tana i nga. Di ngan tillung di tooltool nen, be Yesu Kirisi in kanono ben idi tooltool nga tiap. Ngan di tooltool yo nen nga, ngan di tooltool ke kaplungunu, inbe di ngan koi ke Kirisi. Nen le kin kakamatang dook leu, ngan la be kayege so yo kayei urata ye be kakauu i, in tiap nga. Bong ole kakap balingi kiang le imot ye urata kootoonoo kiang. Kumata tool atu be iparama patomonaingi ke Kirisi tiap, inbe ipas a ila ye betanga san nga, ngan o Maro iyepe ye tiap. Bong kumata tool atu be iparama patomonaingi ke Kirisi, ngan ole Tamada iye Natunu tiyepe ye. 10 Le kumata tool atu be iman pang yang le man iwete pang ye betanga moolmool tiap nga, ngan kin kawete lo ponana kiang panga a kakauu a ilo rumu kiang be. 11 Kumata le tool atu be lon ponana ye tool nen nga, ngan ben iloni a be ipamede ye dada dook tiap ki yo iyeii i.
Yowan Lono Be Ikamata Di Pa
12 Betanga kiau alunu la be awete pang nga, bong ngan lok be awodo ye kasa a ilo ye rau i tiap. Bong lok be amala pang yang a be nen ngan mala ayang taparkammata matada, inbe awete pang a nen ngan idi le imot be lodo ponana. 13 Di natum ke taim yo Maro ipootoo di panga nga, ngan tiyawar lo ponana kidi pong.