3 YOWAN
Rau Yo Yowan Iwode I, In Tol Ki
1
Au i kuto mai ke di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu nga, in awodo rau naii pong Gaius. Ong in tool kiau yo lok pong mai san moolmool i.
Tool kiau dook mata, au i lok galanga nen be lom yo kutaru pang Maro i, in iken dook mata san. Le apatarau pang Maro nen be so yo be kuyei nga, ngan ole pombe dook mata le imot, inbe ong in ole kuyepe ye yepongo dook mata nen lapau. Le lok ponana san ye yo alongo bingi kiong ye di tooltool ke Kirisi yo timan yau nga. Ngan tiwete pau be ong in kutara lom medana le kutoo betanga moolmool ke Maro. Inbe kanakana ngan kutoo betanga moolmool tani. Kene yo alongo betanga ye di natuk be titoo betanga moolmool nga, ngan le lok ponana mai san. Le tina ke be so san mulu iyei au, a be nen ngan lok ponana ye nen, ngan tiap.
Gaius Iyei Urata Dook Mata
Tool kiau dook mata Gaius, ong in kutara lom medana le kuyei urata dook mata yo be kulon di diede kapala yo titara lodi medana pang Yesu a tipa lowo pong nga, inbe pang di kapala yo lom galanga ye di tiap, ngan lapau. Le di tooltool tina yo kuye di kayepe nga, ngan tiwete pam am di tooltool yo amgaua ye bareme ke Yesu a amyepe ni nga, ngan ye dada kiong yo lom pang di mai san nga. Ngan nen le atorong be ye kene yo lodi be tipa mulu a tila nga, ngan ole kulon di ye so sa mulu yo be tikap pang di a tila nga, le lo iye Maro lono. Ngan di tooltool tina ngan tipa be tiyei urata ke Maro, bong di tooltool yo titara lodi medana pang Yesu tiap nga, ngan tikaua so sa ke be tilon di ye, ngan tiap. Le idi nga ke be talon di tooltool yo nen nga, a be nen ngan taye di tagaua ye urata atu ke be tapamede betanga moolmool ke Maro.
Dioterepes Iyei Urata Dook Tiap
Ngan awodo betanga kapala pang di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu a tiyepe potai pang yong nga. Bong Dioterepes ya in lono be iyei tool mai pang di le ilongo betanga kiau yo awete, ngan tiap. 10 Nen le kumata be amala pang yang nga, ngan ole apaposi ye dada dook tiap ki yo iyei nga. Ya in iwete kookoonoo pam ye betanga ki matana matana yo illung ye nga. Ngan iyei nen leu tiap lapau, bong ikap di diede kapala yo titara lodi medana pang Yesu nga a tilo ye rumu ki tiap. Inbe kene yo di tooltool kapala be tikap di a tilo rumu kidi nga, ngan ipasakala di, inbe ole inganga di tooltool tina ye bareme ke Yesu a tikoo.
Demitirius Iyei Urata Dook Mata
11 Tool kiau dook mata Gaius, kin kutoo dada dook tiap yo di tooltool kapala titoo, ngan be. Bong kutoo dada dook mata yo be di tooltool titoo ngan leu. Tool yo itoo dada dook mata i, in tool ke Maro. Inbe tool yo itoo dada dook tiap i, in lon galanga ye Maro tiap. 12 Di tooltool le imot tiwetewete Demitirius nen, be ya in dada ki dook mata. Inbe itoo betanga moolmool ke Maro le ipaposi ye dada ki yo iyei ngan dook mata. Ngan au i lapau aweteweta be ya in dada ki dook mata, le lom galanga yau nen, betanga kiau nga moolmool.
Yowan Lono Be Ikamata Gaius
13 Betanga kiau alunu la be awete pang nga, bong ngan lok be awodo ye kasa a ilo ye rau i tiap. 14 Bong lok be amala pang yang a be nen ngan mala ayang taparkammata matada, inbe tawetewete. 15 Le lo silene ke Maro iyepe yang. Ngan di tooltool kiong yo tiyepe ni nga, ngan tiyawar lo ponana kidi pong. Inbe ong kuwete lo ponana kiau pang di tooltool kiau ngan di atu atu le imot.