12
Paulu iwetewete Ye Mianga Ki,
Inbe Ye Moonoo Yo Pombe Ye Tinini I
Ngan dada yo bet au tauk kook payitau ye i, in akamata ben ole ilonau pitiap yege, bong ngan dook mata, au i ole aseke betanga kiau mulu. Nen le ole awete pang ye betanga yo mugu ngan iken sollono nga, inbe ye mianga yo Tool Mai ipapos pang di tooltool nga. Ngan au i lok galanga ye tool atu ke Kirisi yo rai sangaul be balana pai iman a ila koot ni nga, ngan Maro ikauu le ilo ye malala ki yo iken ete san le so le imot iken ke parmana i. Bong ikauu le ipa ye kanono kerana le imot, too nga ben itada ye mianga leu, ngan sei lon galanga ye. Maro ataleu in la lon galanga ye i. Le moolmool, au i lok galanga ben Maro ikauu le ipa ye kanono kerana le imot, too nga ben itada ye mianga leu, ngan tiap. Maro ataleu in la lon galanga ye i. Bong au i lok galanga nen, ye kene yo Maro ikaua tool tani a ilo ye malala ki yo nepongo ki dook mata in nga, ngan ilongo betanga ke so yo di tooltool ke tana i ngan sa ke bet iwete nin ngan tiap. Ngan betanga tani, in Maro itara gunkalanga ye, le tool sa ke bet iwetewete ye tiap. Ngan au i lok ponana bet apayiti tool yo dada nen ngan pombe pang ye i, bong lok bet au tauk kook payitau tiap. Ngan nanga, ole kook payitau ye so yo ipaposau ben gurana kiau ngan mai mata tiap, ngan leu. Bong kumata le au tauk bet apayitau ye so yo Maro iyei pau nga, ngan ole awetewete ben di kapakapa nga tiap, yesoo betanga yo bet awetewete ngan moolmool le imot. Bong au i o ke bet ayei nen tiap, ole nen ngan di tooltool kapala tipayitau mata ye. Ngan au i lok bet kayitmaka ek kaiye mata ye so yo kakamata toko pa ye matamu tiap, nga be, bong au i lok bet kakamata urata kiau inbe kalongo betanga yo awete nga, a bet nen ngan ole kakilalau ben au i tool balai nga.
Ngan au i tool tani yo Maro ikau au a alo ye malala ki i, inbe ye kene tani in ipapos so yo nen ngan pau le budanga kaiye san i. Bong ye in ikodokalau bet atiki ye so tina yo dook mata ki taunu nga, ngan be. Nen le imalum pang Satan bet iwanga kapraingi ki a isi le si itara moonoo atu lo ye tinik. Le moonoo tani in masngana ki dook tiap san ben tuitui la iso tinik i. Le apatarau pang Tool Mai le patol a atoru bet igiri masngana ke moonoo tani a ikoo yau. Bong ngan iwete pau nen, “Tiap! Ngan ong in, dada kiau yo bet lok pong a ayei dada dook mata pong nga, ngan ipon yong, le ke bet kusolo moonoo yo nen nga. Yesoo, ye kene yo ong in bet taukam guram ye in nga, ngan ole gurana kiau pombe mallangana pang di tooltool le imot bet tikamata.” Ngan Tool Mai tani in iwete pau nen, ngan nen le kumata bet taukak gurak nga, ngan ole lok ponana inbe apayitau ye, a bet nen ngan di tooltool lodi galanga nen, Kirisi gurana ki la ikenen yau i. 10 Nen le au i lok ponana bet asolo masngana ye Kirisi ene. Le ye kene yo bet taukak gurak nga, too di tooltool bet tiwete betanga dook tiap pau nga, too moonoo sa bet pombe pang yau nga, too di tooltool tikamatau ben atoo Kirisi le bet tigarungau nga, too urata dook tiap matana matana sa bet pombe pang yau nga, ngan ole lok ponana. Yesoo, ye kene yo au i bet taukak gurak nga, ngan ye la bet ikap gurana pau a ipamedau le gurak i.
Paulu Lon Madoko Ye Di Tooltool Ke Kirisi
Yo Tinepe Korin Nga
11 Au i nga ayei ben di kapakapa sa, bong ang la koomu kanau a le si ayei nen i. Inbe ang ngan ke bet kakaua bingi pang di tooltool ye dada kiau yo dook mata nga, bong ngan kayei nen tiap, ngan la au tauk awetewetau nen nga. Le moolmool, au i ben tool sorok, bong di tooltool kiang tina yo di tapdi tikiu di ye di aposol inbe ang ngan kakamata di ben edi maimai nga, ngan o ke bet tillosau a anepe parmadi, ngan tiap. 12 Le kakamata, so yo bet ipaposau ben au i aposol moolmool nga, ngan ayei kataunu yang a ang ngan kakamata oo. Le ye kene yo ayang tanepe ye in nga, ngan Maro ipamedau a akodo le tutube, inbe asolo urata moonoo yo pombe pang yau nga, a bet nen ngan ayei mos matana matana, inbe urata maimai kapala a pompombe kataunu yang nga. 13 Inbe ayeie dada gaongo leu pang dawa ben yo ayeii pang di tooltool kapala yo tigaua ye bareme ke Yesu nga. Bong so atu la ayeii pang le gaongo tiap i, in nen, au i ke bet akap urata moonoo pang a bet nen ngan matamu kalau ye kaningi le so tiap. Le kumata bet dada kiau yo ayeii nen i, in bet dook mata ye matamu tiap nga, ngan ole kagiri sennene yo kiau nga.
14 Dookoot nga au i akarata so kiau bet amala matak so ang mulu le patol ki. Inbe lok tar bet o apaloko moonoo sa lo pomu bet matamu kalau ye kaningi le so, ngan tiap lapau, yesoo di kakase nga ke bet titar pat a tilon di tamadi le tinadi ye tiap, bong di tamadi le tinadi ngan la bet titar pat a tilon di ye nga. Ngan nen le so yo lok panga i, in balingi le so kiang, ngan tiap, bong ang tapmu ngan la lok pang nga. 15 Le au i lok ponana bet akap so yo kiau nga le imot pang, inbe au tauk araia tinik mai i le imot pang lapau a bet alonang ye. Le atorang, kumata bet au i lok pang mai san nen nga, ngan gelei, ang ngan ole lomu pau mai san tiap, too? 16 Ngan au i lok galanga nen, ngan apaloko moonoo sa ilo pomu tiap. Bong lok tar nen, di tooltool kapala la tiwete bet au i lok galanga dook ye dada ke kaplungunu le ole allungang a akap so kiang. 17 Bong nga gelei, ngan o lomu tar bet awete pang di tooltool yo awanga di a timala pang yang nga, ngan sa bet mala illungang a ikap pat yang man ikap pau, too? 18 Moolmool, au i awete le kook mede pang Titi bet imala matan so ang, inbe awanga ede san yo ang ngan lomu galanga ye in lapau bet iyei ene a yeru timala. Ngan le Titi ikaua llungunu yang a ikap pat kiang, too? Tiap yege! Yesoo, amru nga dada le urata kiam ngan gaongo leu.
19 Ngan ang ngan o lomu tar bet betanga yo nga, ngan amwete a bet nen ngan am tapmam nga koomam su am ye di tooltool yo lodi dook tiap pam nga, too? Bong ang di diek yo lok pang mai san nga, ngan nen tiap, ye Maro matana ngan am nga amtoo dada yo ke Kirisi nga. Nen le so le imot yo amyei nga, ngan bet nen a ampamede lomu medana yo kataru panga in le mai. 20 Yesoo, au i atattadai ye kene yo bet mala matak so ang mulu ye in nga, ngan ole akamatang ben katoo dada dook mata yo lok bet katoo ngan tiap nga. Ngan nen le dada yo bet ayei pang nga, ngan ole lomu dook mata ye tiap lapau. Le atattadai bet amala ngan akamata ben kaparsu ye betanga, inbe matamu gorengana ye so kidi diemu kapala a lomu dook tiap pang di ye, inbe kayolo kate malmal, inbe kaparpoto le kanepe ki ki, inbe kawete mur ye di diemu, inbe katiki, inbe kasak noonoongoo a kapadingi di diemu. 21 Ngan nen le au i nga atattadai ye so atu mulu lapau. Le kumata ye kene yo amala bet mala matak so ang mulu, le bet katoo betanga kiau tiap nga, ngan ole Maro kiau ipammoo au la matamu ye dada dook tiap kiang yo akamata nga. Le ole lok madoko a atang ye di tooltool kiang tina yo tiportak lodi ye dada dook tiap ke sennene yo mugu ngan tiyei, ngan tiap, bong tiyei tootoo dada dook tiap yo giri leu ye Maro matana nga, inbe dada dook tiap yo ke geingi bauk nga, inbe dada dook tiap ben kidi gaunu yo tiyei nga.