12
Paulu iwetewete Ye Mianga Ki, Inbe Ye Moonoo Yo Pombe Ye Tinini I
Ngan dada yo be au tauk i kook payitau ye i, in akamata ben ole ilonau pitiap yege, bong ngan dook mata, au i ole aseke betanga kiau mulu. Nen le ole awete pang ye betanga yo muku ngan iken sollono nga, inbe ye mianga yo Tool Mai ipapos pang di tooltool nga. Ngan au i lok galanga ye tool atu ke Kirisi yo rai sangaul be balana pai iman a ila koot ni nga, ngan Maro ikauu le ilo ye malala ki yo iken ete san le so le imot iken ke parmana i. Bong ikauu le ipa ye kanono kerana le imot, too nga ben itada ye mianga leu, ngan sei lon galanga ye. Maro ataleu in la lon galanga ye i. Le moolmool, au i lok galanga ben Maro ikauu le ipa ye kanono kerana le imot, too nga ben itada ye mianga leu, ngan tiap. Maro ataleu in la lon galanga ye i. Bong au i lok galanga nen, ye kene yo Maro ikaua tool tani a ilo ye malala ki yo yepongo ki dook mata in nga, ngan ilongo betanga ke so yo di tooltool ke tana i ngan sa ke be iwete nin ngan tiap. Ngan betanga tani, in Maro itara gunkalanga ye, le tool sa ke be iwetewete ye tiap. Ngan au i lok ponana be apayiti tool yo dada nen ngan pombe pang ye i, bong lok be au tauk kook payitau tiap. Ngan nanga, ole kook payitau ye so yo ipaposau ben gurana kiau ngan mai mata tiap, ngan leu. Bong kumata le au tauk be apayitau ye so yo Maro iyei pau nga, ngan ole awetewete ben di kapakapa nga tiap, yesoo betanga yo be awetewete ngan moolmool le imot. Bong au i o ke be ayei nen tiap, ole nen ngan di tooltool kapala tipayitau mata ye. Ngan au i lok be kayitmaka ek kaiye mata ye so yo kakamata touo pa ye matamim tiap, nga be, bong au i lok be kakamata urata kiau inbe kalongo betanga yo awete nga, a be nen ngan ole kakilalau ben au i tool belei nga.
Ngan au i tool tani yo Maro ikau au a alo ye malala ki i, inbe ye kene tani in ipapos so yo nen ngan pau le budanga kaiye san i. Bong ya in ikodokalau be atiki ye so tina yo dook mata ki taunu nga, ngan be. Nen le imalum pang Satan be iwanga kapraingi ki a isi le si itara moonoo atu lo ye tinik. Le moonoo tani in masngana ki dook tiap san ben tutui iso tinik i. Le apatarau pang Tool Mai le patol a atoru be igiri masngana ke moonoo tani a ikoo yau. Bong ngan iwete pau nen, “Tiap! Ngan ong in, dada kiau yo be lok pong a ayei dada dook mata pong nga, ngan ipon yong, le ke be kusolo moonoo yo nen nga. Yesoo, ye kene yo ong in be taukam guram ye in nga, ngan ole gurana kiau pombe mallangana pang di tooltool le imot be tikamata.” Ngan Tool Mai tani in iwete pau nen, ngan nen le kumata be taukak gurak nga, ngan ole lok ponana inbe apayitau ye, a be nen ngan di tooltool lodi galanga nen, Kirisi gurana ki la ikenen yau i. 10 Nen le au i lok ponana be asolo masngana ye Kirisi ene. Le ye kene yo be taukak gurak nga, too di tooltool be tiwete betanga dook tiap pau nga, too moonoo sa be pombe pang yau nga, too di tooltool tikamatau ben atoo Kirisi le be tigarungau nga, too urata dook tiap matana matana sa be pombe pang yau nga, ngan ole lok ponana. Yesoo, ye kene yo au i be taukak gurak nga, ngan ya la be ikap gurana pau a ipamedau le gurak i.
Paulu Lon Modoko Ye Di Tooltool Ke Kirisi Yo Tiyepe Korin Nga
11 Au i nga ayei ben di kapakapa sa, bong ang la koomim kanau a le si ayei nen i. Inbe ang ngan ke be kakaua bingi pang di tooltool ye dada kiau yo dook mata nga, bong ngan kayei nen tiap, ngan la au tauk awetewetau nen nga. Le moolmool, au i ben tool sokorai, bong di tooltool kiang tina yo di tapdi tikiu di ye di aposol inbe ang ngan kakamata di ben edi maimai nga, ngan o ke be tillosau a ayepe parmadi, ngan tiap. 12 Le kakamata, so yo be ipaposau ben au i aposol moolmool nga, ngan ayei kataunu yang a ang ngan kakamata oo. Le ye kene yo ayang tayepe ye in nga, ngan Maro ipamedau a akodo le tutube, inbe asolo urata moonoo yo pombe pang yau nga, a be nen ngan ayei mos matana matana, inbe urata maimai kapala a pompombe kataunu yang nga. 13 Inbe ayeie dada gaongo leu pang dawa ben yo ayeii pang di tooltool kapala yo tigaua ye bareme ke Yesu nga. Bong so atu la ayeii pang le gaongo tiap i, in nen, au i ke be akap urata moonoo pang a be nen ngan matamim kalau ye kaningi le so tiap. Le kumata be dada kiau yo ayeii nen i, in be dook mata ye matamim tiap nga, ngan ole kagiri noonoo yo kiau nga.
14 Nookoot nga au i akarata so kiau be amala matak so ang mulu le patol ki. Inbe lok tar be o apaloko moonoo sa lo pomim be matamim kalau ye kaningi le so, ngan tiap lapau, yesoo di kakase nga ke be titar pat a tilon di tamadi le tinadi ye tiap, bong di tamadi le tinadi ngan la be titar pat a tilon di ye nga. Ngan nen le so yo lok panga i, in balingi le so kiang, ngan tiap, bong ang tapmim ngan la lok pang nga. 15 Le au i lok ponana be akap so yo kiau nga le imot pang, inbe au tauk araia tinik mai i le imot pang lapau a be alonang ye. Le atorang, kumata be au i lok pang mai san nen nga, ngan yelei, ang ngan ole lomim pau mai san tiap, too? 16 Ngan au i lok galanga nen, ngan apaloko moonoo sa ilo pomim tiap. Bong lok tar nen, di tooltool kapala la tiwete be au i lok galanga dook ye dada ke kaplungunu le ole allungang a akap so kiang. 17 Bong nga yelei, ngan o lomim tar be awete pang di tooltool yo awanga di a timala pang yang nga, ngan sa be mala illungang a ikap pat yang man ikap pau, too? 18 Moolmool, au i awete le kook mede pang Titi be imala matan so ang, inbe awanga ede san yo ang ngan lomim galanga ye in lapau be iyei ene a yaru timala. Ngan le Titi ikaua lungunu yang a ikap pat kiang, too? Tiap yege! Yesoo, amru nga dada le urata kiam ngan gaongo leu.
19 Ngan ang ngan o lomim tar be betanga yo nga, ngan amwete a be nen ngan am tapmam nga koomam su am ye di tooltool yo lodi dook tiap pam nga, too? Bong ang di diek yo lok pang mai san nga, ngan nen tiap, ye Maro matana ngan am nga amtoo dada yo ke Kirisi nga. Nen le so le imot yo amyei nga, ngan be nen a ampamede lomim medana yo kataru panga in le mai. 20 Yesoo, au i atattadai ye kene yo be mala matak so ang mulu ye in nga, ngan ole akamatang ben katoo dada dook mata yo lok be katoo ngan tiap nga. Ngan nen le dada yo be ayei pang nga, ngan ole lomim dook mata ye tiap lapau. Le atattadai be amala ngan akamata ben kaparsu ye betanga, inbe matamim gorengana ye so kidi diemim kapala a lomim dook tiap pang di ye, inbe kayolo kate malmal, inbe kaparpoto le kayepe ki ki, inbe kawete mur ye di diemim, inbe katiki, inbe kasak noonoongoo a kapadingi di diemim. 21 Ngan nen le au i nga atattadai ye so atu mulu lapau. Le kumata ye kene yo amala be mala matak so ang mulu, le be katoo betanga kiau tiap nga, ngan ole Maro kiau ipammoo au la matamim ye dada dook tiap kiang yo akamata nga. Le ole lok modoko a atang ye di tooltool kiang tina yo tiportak lodi ye dada dook tiap ke noonoo yo muku ngan tiyei, ngan tiap, bong tiyei tootoo dada dook tiap yo giri leu ye Maro matana nga, inbe dada dook tiap yo ke yeingi bauk nga, inbe dada dook tiap ben kidi gaunu yo tiyei nga.