13
Ang Di Korin, Kin Kakawai Yang Dook Leu Ye Dada Kiang
Nookoot nga patol ki nanga la be amala matak so ang mulu nga. Ngan rau ke Maro iwete nen, “Kumata tool ru too tol be tipamede betanga atu ye soo so yo pombe nga, ngan betanga tina ngan moolmool.” Ger 19:15 Ngan awete pang mukot ye kene yo amala yang paru ki nga. Ngan la nookoot nga ayepe manga mooloo, inbe awete pang mulu nen. Kumata ye kene yo be amulu a amala pang yang ye in nga, ngan o ke be alele lok ye di sema tooltool yo tiportak lodi tiap bong tisootoo yeingi dada dook tiap ke noonoo nga, inbe ye di tooltool kapala yo nookoot tiyei noonoo nga, ngan tiap lapau. Ngan ole nen, yesoo ang ngan lomim be le kakamata tarkilanga sa yo be ipaposau ben moolmool Kirisi la iwetekes betanga nga pau be awete pang i. Bong kakamata, nookoot nga Kirisi iyei urata a be ikaratang ye nga, ngan taukan gurana tiap, bong ipaposo gurana ki yo mai mata i, in kataunu yang. Le moolmool, ye kene yo tikaua Kirisi a tipatota lo kai palasingi kaini ye i, ngan di tooltool tikamata ben taukan gurana, bong Maro ipamaditi mulu ye gurana ki, le nookoot nga imaur a iyepe nen. Inbe gaongo leu ye am nga lapau. Ngan kawete be am nga taukamam guramam, bong amye Kirisi amgaua le ipamedam ye gurana yo ke Maro i. Nen le amyepe la gurana ke Maro parmana, inbe amyei urata yo be amkaratang ye nga.
Le ang tapmim kakamatang a lomim kaua urata dook ye lomim medana yo kataru panga i, in moolmool, too tiap? Inbe katouotou ang a kakilalang too, Yesu Kirisi la iyepe lomim in, too tiap? Ngan kumata le kayei nen nga, ngan la be ole lomim galanga ben lomim medana yo kataru in moolmool, too tiap nga. Inbe au i atara lok nen, kumata be kakamatam a lomim kaua urata ye dada le urata kiam nga, ngan ole lomim galanga yam ben am nga aposol moolmool ke Kirisi. Le am nga ampatarau pang Maro be ipamedang, a be nen ngan kayei dada yo dook tiap ngan sa mulu be. Ngan ampatarau nen nga, ngan be nen a di tooltool tikamatam ben am nga di aposol moolmool too tiap, ngan tiap, yesoo kumata be tikamata urata kiam ben moolmool am nga amyei urata ke aposol, too am nga amkapsap ye nga, ngan in so mai tiap. Bong amyei nen, a be nen ngan katoo dada yo dook mata nga, ngan leu. Yesoo, am nga ke be amyeie so sa yo be amrautoo betanga yo moolmool in ye, ngan tiap. Bong ke be ampamede betanga yo moolmool in leu. Nen le kumata be am nga ben taukamam guramam, bong ang ngan kayepe dook ben guramim koot nga, ngan dook mata, lomam ponana ye. Inbe pataraungu kiam yo ampatarau pang ye i, in be nen a Maro ikaratang a kayepe le taukamim busunu ye matana. 10 Ngan awodo betanga nga pang ye kene yo ayepe manga mooloo go ye i, a be nen ngan ye kene yo be amala ye in nga, ngan o ke be awete betanga medana sa yo be akaratang ye nga tiap. Le moolmool, Tool Mai ikaua gurana i pau be ayei urata ki ye, bong lok be agarungang a lomim ken belebele leu ye, ngan tiap. Yesoo, gurana yo ikauu pau i, in ke be agarungang ye tiap, bong be apamede lomim medana yo kataru panga i, in le imede.
Paulu Iwete Porai Noonoongoo Inbe Lo Ponana Ki
11 Ang di diek nga, nookoot nga be awete porai betanga kiau, le awete pang be lomim ponana. Inbe atorang be katoo betanga kiau a kakarata lomim a be kayepe le taukamim busunu ye Maro matana. Inbe kaye di tooltool kapala kagauagaua a kayepe ye lo silene. Ngan Maro, yo lono paidi mai san a iyei idi be tayepe ye lo silene ki i, in iyepe yang.
12 Inbe lomim ponana ye di diemim atu atu a kawarara di, inbe katoo momo kiidi a kasom pangadi ye dada dook mata yo ke Maro i. 13 Ngan di tooltool ke Maro le imot yo tiyepe ni nga, ngan tiyawar lo ponana kidi pang.
14 Inbe apatarau nen, be Tool Mai kiidi Yesu Kirisi lono pang a iyei dada dook mata pang, inbe ole Maro lono pang mai san, inbe Amunu Silene iyei ang le imot a kagaua lomim le atu.

13:1 Ger 19:15