2
Tayei Dada Gaongo Leu Pang Di Tooltool Ke Kirisi Nga Le Imot
Ang di diek nga, idi nga tatara lodo medana pang Tool Mai kiidi Yesu Kirisi yo ene mai san ke be di tooltool tipayiti i. Ngan be nen ngan kin kakamata di tooltool yo edi maimai, ngan ben di tooltool dook mata a kayei di dook, inbe kawala murimim pang di tooltool yo sokorai, ngan be. Ngan kumata tool ballingana atu be isousou ye sousoungu ki paunu, inbe itara padodo yo tikarata ye pat gol i, in ilo ye baene buruburene, lo ngan be ilo ye ni kiang ke gaongo nga, ngan ole kayeii belei? Inbe kumata tool san yo ballingana tiap in be isousou ye sousoungu ki gurunu yo perperene dook tiap i, in ya lapau be ilo ye ni kiang ke gaongo nga, ngan ole kayeii belei? Ole kayei dada dook mata pang tool tani yo isousou ye sousoungu ki paunu in a kawete panga nen, “Ai, kuman la kuwur ye kookoowoo dook mata ni.” Inbe ole kawete pang tool yo ballingana tiap in nen, “Ong in ole la kukodo meneng e ni,” too “Kuman kuwur me tana pono potai pang ye kek i.” Ngan urata kiang yo kayei le kapoto di diemim ye dada nen nga, ngan dook tiap. Le ang ngan dawa ben tool ke karatanga betanga yo lono dook tiap pang tool san ngan le ikarata betanga ki ye dada moolmool tiap i.
Atoo, ang di diek yo lok pang mai san nga, ngan katar talngamim, inbe kalongo betanga nga. Di tooltool yo di tooltool ke tana i tikamata di ben tooltool ballingadi tiap nga, ngan Maro ipootoo di panga ya taunu a iyei dada dook mata pang di le tiyei ben di tooltool ballingadi ye so yo ki nga. Inbe ipamede betanga pang di tooltool tina yo lodi panga mai san nga, ngan ole lo tigaua ye di tooltool yo be matan kala di nga. Bong ang ngan kapammoo di tooltool yo ballingadi tiap nga san. Bong be atorang, di sema tooltool tidada pomim nga? Inbe di sema tiyolang lo kakodo ye ni ke karatanga betanga nga? Ngan di tooltool yo ballingadi tiap, ngan tiap, bong di tooltool yo ballingadi ngan di la tiyei dada nen pang nga. Inbe di tooltool tina ngan la tiwete mur ye tool tani yo katoo in ene, too? Ngan ya in ene mai le di tooltool ke be tiyitmaki, bong tina la di ngan tikapye be tirautoo ene le idu lopo nga.
Ngan ger yo Tool Mai kiidi itaru le iken ye Rau ke Maro in iwete nen, “Lom pang di diem mai san dawa ben yo ong taum lom pong mai san nga.” Urata ke Paroranga So 19:18 Le kumata be lomim tutu ger tani, inbe katoo moolmool nga, ngan ang ngan kayei dada dook mata. Bong kumata be kayei dada dook mata pang tool atu, inbe kawala murimim pang tool san nga, ngan ang ngan kayei dada dook tiap ke noonoo. Inbe ger tani in ole ipaposang ben ang ngan kadada ger tani in pono. 10 Awete nen, yesoo tool atu be itoo ger tina ngan dook le imot, bong be ikapsap ye toongoo atu nga, ngan ya in ikapsap ye toongoo ger tina ngan le imot.
11 Le kakamata, Maro iwete nen, “Kin kuyei bauk be.” Pamulenge 20:14; Ger 5:18 Inbe Maro tani in iwete nen lapau, “Kin kuraumata di tooltool be.” Pamulenge 20:13; Ger 5:17 Ngan kumata be kuyei dada dook tiap ke bauk tiap, bong be kuraumata di tooltool a timmata nga, ngan ong in kuyei ben tool ke dadongo ger tina ngan pono.
12 Ngan la lomim tut, pang dama ni nga, ngan Maro ole ikarata betanga kiang ye so yo kayei nga, inbe ye betanga yo kawete nga. Ngan nen le kawetewete inbe kayepe ben di tooltool yo iru di ye dada dook tiap ke noonoo yo iparama di nga. 13 Le kumata tool atu be lono pang di diene a ilon di tiap nga, ngan ye lal yo Maro itaru be ikarata betanga kidi tooltool ye in nga, ngan o ke be lono panga tiap lapau. Bong tool yo lono pang di diene a ilon di i, in ole lon ponana kaiye ye lal tani yo Maro be ikarata betanga kidi tooltool ye i.
Katara Lomim Medana Pang Maro, Inbe Kayei Dada Dook Mata Lapau
14 Ang di diek nga, kumata le tool atu iwete be itara lono medana pang Kirisi, bong iyei dada dook mata yo be ilon di diene ye ngan tiap nga, ngan ole ipaposo lo medana ki tani in belei? Ole ipaposi ben lo medana ki tani in so sokorai. Nen le yelei, lo medana yo nen i, in ole iloni a be nen ngan Maro ipamule ye so dook tiap yo be igarungu in lapau? Tiap yege! 15 Ngan kumata di diede tina nga, ngan tamoto too garup atu be taukan so ke lonloningi, inbe taukan so ke kaningi nga, 16 lo ngan be ang tina ngan atu iwete panga nen, “Ai, nga dook mata, Maro iyepe yong. Kula la kupitala wam yo be iyakala tinim i, inbe kon so le kapom sung,” bong tool tani in ikap so ke lonloningi le kaningi pang tool tani a iloni ye tiap nga, ngan betanga ki tina ngan ole ilono tool tani in belei? 17 Ngan nen le gaongo leu ye dada yo ke tarungu lodo medana i. Kumata le tawete be tatara lodo medana pang Kirisi, bong be tayei touo dada dook mata sa yo be talon di diede ye ngan tiap nga, ngan lodo medana tani yo tataru i, in ben imata oo.
18 Bong tool san ole iyei ne, “Ong in kutara lom medana pang Maro, bong au i ayei dada dook mata yo be alon di diek ye nga.” Ngan nanga, au Yemis ole araua betanga ki tani nen. Kumata le be kutara lom medana pang Maro, bong kuyeie dada dook mata siap nga, ngan ole lok galanga yong ye lom medana yo kutaru pang Maro in belei? Bong au i be ayei dada dook mata nga, ngan dada dook mata kiau tani yo ayeii i, in la be ipaposau pong ye lok medana tani yo ataru pang Maro i. 19 Ngan ong in kutara lom medana nen, be Maro ataleu la iyepe i, too? Ngan dook mata! Bong di so sadi ngan titara lodi medana nen lapau, nen le titattadai inbe titangarur dook.
20 Atoo, ong in tool kapakapa sa! Kumata be kuwete nen, “Au i atara lok medana pang Maro,” bong be kuyeie dada dook mata siap nga, ngan lo medana kiong in ben so sokorai. Nga yelei, lom galanga ye betanga i tiao, too? 21 Matamim too ye sasa kiidi yo Apram i. Ya in itara natunu Esaka lo pat gauningi ke paroranga so in pono a be iyei paroranga ye pang Maro. Ngan ye dada ki yo iyeii nen i, in la le Maro ikamata ben ya in tool noonoonoo ye i. 22 Ngan nen le kakamata koot? Apram lo medana ki yo itaru i, inbe dada dook mata ki yo iyeii i, ngan yaru tipa gaongo. Inbe lo medana ki tani in le itara kanono moolmool ye so yo iyeii i. 23 Ngan la betanga yo iken ye Rau ke Maro nga, ngan kanono pombe moolmool dawa ben iwete nga. Ngan betanga tani in iwete nen, “Apram in itara lono medana pang Maro, ngan la le Maro ikamata ben ya in tool noonoonoo nga.” Pudu 15:6 Inbe di tooltool tiweta be ya in tool ke Maro. 24 Ngan la kakamata koot? Ole Maro ikamata tool atu ben ya in tool noonoonoo ye lo medana ki yo itaru, in leu tiap, bong ye dada ki yo iyei nga lapau.
25 Ngan nen le gaongo leu ye garup lekelekene yo Reap i. Ya in ikap di tooltool ke Isrel yo tiwanga di be la tigoigoi a tikamata malala ki nga. Le tina ilon di inbe itarkoo di, motong la itarkes di le tipa ye dada san, a timulu a tila nga. Ngan ye dada dook mata tani yo iyeii i, in la le Maro ikamata ben ya in garup noonoonoo ye i. 26 Ngan nen le kumata be idi nga tatara lodo medana pang Maro, bong be tayeie dada dook mata siap nga, ngan lo medana kiidi tani in ben imata oo. Nen le dawa ben idi tooltool nga, kumata be amudu yo iken lodo in be imot nga, ngan idi nga ole tammata.

2:8 Urata ke Paroranga So 19:18

2:11 Pamulenge 20:14; Ger 5:18

2:11 Pamulenge 20:13; Ger 5:17

2:23 Pudu 15:6