3
Takaptut Koodoo Dook Ye Betebetanga
Ang di diek nga, kin ang alunu mata katarang be kayei urata ben pannoongoo a kapatomonai di tooltool ye betanga ke Maro, ngan be. Yesoo, ang lomim galanga nen, ye kene yo be Maro ikarata betanga ke di tooltool ye in nga, ngan ole matan too ye urata kiidi tooltool yo ke patomonaingi nga. Ngan kumata be tayei urata dook tiap nga, ngan ole tasolo masngana mai le tallos di tooltool kapala. Ngan idi le imot nga takapsap ye dada matana matana yo dook tiap nga. Bong kumata tool be ikaptutu koonoo dook ye betebetanga ki nga, ngan ya in tool noonoonoo moolmool, inbe ya in tool yo ke be ikaptutu tinini mai i le imot dook i. Le matamim too ye dada yo tayei pang asara yo ene oos i. Ngan tatar tutui pattu lo ye koonoo, lo ngan be ye kene yo tayole ye in nga, ngan ole tinini mai i le imot itoo idi a tala ye ni nangai yo be tapa pang ye i. Inbe matamim too lapau ye ookoo. Ngan ookoo i so maiyoko, bong pie ki mai tiap. Le kumata be eng ipa le gurana mata nga, ngan ole itiri a ikooi tiek pono a ila. Bong kumata be koddenge ki lono be ila pang ye ni san mulu nga, ngan ole ipulele pie mai tiap tani le ookoo iportak pang ye ni yo lono be ila pang ye i. Ngan nen le gaongo leu ye koodoo lapau. Ngan koodoo i so mai tiap yo iken ye tiniidi i, bong ya taunu ipayiti ye gurana mai ki.
Le matamim too ye ei garengana. Ngan ei garengana i so mai tiap, bong kumata be ikan le ilolo nga, ngan ole ikana karam mai i le imot le ipa ye kai ki tina. Ngan koodoo i, in dawa ben ei lapau, bong ei tani in pombe ye malala ke tool dook tiap Satan. Nen le koodoo i iyei gogo dada dook tiap matana matana san. Ngan ya in so mai tiap yo iken ye tiniidi i, bong ye dada ki dook tiap tina yo iyei nga, ngan ole igarungu lodo le yepongo kiidi le imot le dawa ben ei yo ikan le taukan motingi i.
Ngan di asara gok tina yo matana matana ke karam nga, inbe man le moto le di so kapala yo ke tiek lono nga, ngan ke be di tooltool tikap di a tiyut di le tiyepe ben di so tanomo. Bong tool atu sa yo ke be ikaptutu koonoo dook, ngan tiap. Nen le kanakana nga, koodoo i imaryoo tiap, bong iwetewete ye dada yo dook tiap nga. Inbe ya in ipon ye bar dook tiap yo ke raumatenge di tooltool nga.
Ngan koodoo i ke be iwete betanga dook mata yo be tayitmaka Tool Mai yo Tamada in ene ye, inbe iwete betanga dook tiap yo be tagarung di tooltool yo Maro ikarata di le dawa ben ya taunu nga. 10 Le koodoo i ataleu, bong betanga dook mata yo be tayitmaka Tool Mai ene ye, inbe betanga dook tiap yo be tagarung di tooltool ye nga, ngan pombe ye koodoo tani i. Ngan la ang di diek nga, dada yo nen in dada dook tiap. 11 Nga yelei, ran silene yo dook mata inbe ran yo isil tutu i, in ole yaru tipas ye ran gumono ataleu, too? 12 Inbe di diek nga, ngan yelei, kai yo ene pik in be ipu nga, ngan ole itar kai olip in puana, too? Inbe ooroo yo ene wain in be ipu nga, ngan ole itar kai pik in puana, too? Nen le gaongo leu, ran yo isil tutu in ke be iportak le iyei ran silene yo dook mata in tiap lapau.
Lo Galanga Moolmool In Ipa Ye Maro
13 Kumata ang tina ngan atu iwete be ya in lon galanga ye dada dook mata yo Maro lono be tatoo nga, ngan ke be iyitmaka ene ye tiap, bong ke be la itoo dada dook mata tina leu. Inbe dada dook mata tina yo iyei nga, ngan ole ipapos lo galanga ki ngan paidi. 14 Bong kumata be matamim gorengana ye so kidi diemim a lomim dook tiap pang di, inbe kayei urata ye so yo be ang tapmim kalonang ye leu nga, ngan kin kapayitang ye lo galanga kiang, ngan be. Inbe kin karautoo betanga moolmool yo ke Maro, ngan be. 15 Ngan lo galanga yo nen nga, ngan ipa ye malala ke Maro a isi tiap, bong ngan so ke tana i leu. Inbe lo galanga tina ngan pombe ye Maro Amunu Silene tiap, bong pombe ye tool kuto mai kidi so sadi. 16 Kakamata, di tooltool tina yo matadi gorengana ye so kidi diedi a lodi dook tiap pang di inbe tikapye be tiyitmak edi le ilo ete ye di nga, ngan di la be tigarung burungu kidi tooltool inbe tiyei gogo dada dook tiap matana matana lapau nga. 17 Bong tool yo ikaua lo galanga yo ipa ye malala ke Maro a isi i, in kanakana ngan ya in ole itoo dada yo be iyepe le tinin galanga dook mata ye Maro matana i. Inbe ya in lono iken silene pang di tooltool le ikap malmal pang di tarai tiap, bong itar talngana dook be ilongo betanga kidi. Inbe kanakana nga, ngan lono mulumulu ye di diene a ilon di ye dada dook mata matana matana. Inbe iyei dada gaongo leu pang di tooltool nga le imot. Inbe so le imot yo iyei nga, ngan itara lono moolmool ye inbe iyei. 18 Ngan di tooltool yo tilon di diedi a be tigaua le tiyepe ye lo silene dook mata nga, ngan dawa ben tape so du kumu lono nga. Ngan ole dada dook mata noonoonoo ke Maro in pombe pang ye di ye yepongo kidi, dawa ben so tina yo tape du kumu lono, ngan le itar kanono dook mata nga.