PAPOSINGI BETANGA
Kirisi Ipapos Betanga Yo Iken Sollono Nga, Ngan Pang Yowan
1
Ye rau tani i, in au Yowan awodo betanga yo Maro iwetekes pang Yesu Kirisi a be ipapos soo so yo palbe leu be ole pombe nga, ngan pang di kapraingi ki. Inbe betanga tina ngan ipapos la mallangana ye bangabangana ki yo iwanga pang kapraingi ki yo au i. Le au i awete betanga moolmool ye so tina le imot yo akamata nga. Ngan la awete betanga tina yo Maro iwetekes pang Yesu Kirisi a ipapos pau ye betanga moolmool nga. Nen le sei tool be ikinkat betanga tina yo akaua Maro koonoo a awodo nga, ngan ole Maro iyei urata dook mata panga. Inbe di sema tooltool yo tilongo betanga yo awodo ngan a titar le imede lo lodi nga, ngan ole Maro iyei urata dook mata pang di lapau. Ngan awete nen, yesoo lal yo be so tina nga le imot pombe ye i, in iman potai oo.
Betanga Pang Di Tooltool Yo Tigaua Ye Bareme Yo Limi Be Ru Nga
4-5 Au Yowan in awodo rau naii pang ang di tooltool yo kagaua ye bareme ke Yesu limi be ru yo iken ye tana mai ke Esia* Esia in ben tana mai atu yo di kuto maimai ke Rom matadi kala i, bong nookoot nga tiwete ene ye Teki. nga. Nen le apatarau pang Maro iye Yesu Kirisi inbe di bangabangana ke Maro yo limi be ru Ngan di tooltool kapala yo lodi galanga mata ye betanga ke Maro nga, ngan tiwete “di bangabangana yo limi be ru” nga, ngan iwetewete ye Yesu. Inbe betanga tani yo “limi be ru” i, in ipaposi ben gurana ki mai mata le illos gurana ke so nga le imot. ngan nen, be lodi pang a tiyei dada dook mata pang, inbe tikaua lo silene kidi pang. Ngan Maro tani in nookoot nga iyepe, inbe mukot ngan iyepe, inbe pang dama ni ngan ole isi. Inbe di bangabangana limi be ru tina ngan tikodo dama ke Maro ye kookoowoo ki ke burungu. Inbe Yesu Kirisi yo kanakana ngan iwetewete betanga ke Maro ngan ikapsap ye tiap i, in Maro ipamaditi muku ye ni ke matenge le ke be imata mulu tiap. Inbe ya in iyei tool kuto mai pang di tooltool kuto maimai yo matadi kala tana mai i le imot nga.
Ngan Yesu tani in lono paidi mai san le igiri noonoo yo kiidi nga ye rara ki, a be nen ngan noonoo tina ngan iparamidi mulu be. Inbe iyei idi le tagaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di nga, inbe iyei idi le tayepe ben di tooltool ke paroranga so pang Tamana Maro, a be nen ngan tayei urata yo ki nga. Ngan nen le Yesu tani in ene mai san ke be di tooltool tipayiti, inbe gurana ki in mai san le iken nen le taukan motingi. Moolmool.
Kakamata, ya in ole ipa ye eng tene a isi,
inbe di tooltool le imot ole tikamata ye matadi.
Inbe di tooltool yo tiso a imata nga,
ngan tipa ye di tooltool le imot yo tigarungu nga,
ngan ole tikamata lapau.
Inbe di tooltool le imot yo ke tana mai i nga,
ngan ole titattadaii a titang.
Le so yo nga ole pombe. Moolmool.
Ngan Tool Mai Maro yo gurana ki mai san le illos gurana ke so nga le imot i, in iwete nen, “Au i la Tool Mai pang so yo ipa muku nga le idu ye so yo ipa mur nga.” Ngan Maro tani in nookoot nga iyepe, inbe mukot ngan iyepe, inbe pang dama ni nga, ngan ole isi.
Yowan Ikamata Kirisi
Au Yowan, au i emim atu yo atara lok medana pang Yesu i. Inbe ayang tagaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di nga. Nen le urata moonoo pompombe pang yidi ye yo tatoo Yesu nga, bong idi nga takodo le tutube, inbe tasolo urata moonoo tina. Ngan au i ye yo tingangau a le si ayepe ye motmot yo ene Patmos in nga, ngan yesoo aparama betanga ke Maro le imede, inbe awetewete bingi dook mata ke Yesu pang di tooltool. 10 Ngan kene atu ye lal ke sungunu Ngan lal ke sungunu pang Tool Mai yo di tooltool ke Kirisi tigaua be tisung panga ye i, in la Sande i. pang Tool Mai nga, ngan Maro Amunu Silene isi ipaponau, inbe alongo tool atu kalngana koonoo le mai ke murik dawa ben tauru itang. 11 Ngan le tool tani in iwete nen, “Ole kuwodo soo so yo kumata ngan a ilo ye rau lulungu, inbe kuyawari pang di bareme ke Yesu yo limi be ru nga. Ngan nen le rau lulungu tani in ole kuyawari pang di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu a tiyepe ye malala Epeses, Semena, Pegamam, Taiataira, Sadis, Piladelpia inbe Laodisia nga.”
12 Motong la aportak a be akamata tool tani yo iwetewete pau i. Le nga be aportak, ngan akamata sul limi be ru yo tikarata kene ye pat yo gol i. 13 Inbe akamata tool atu yo iyepe kataunu ke sul tina in dawa ben Tool Moolmool ke Maro. Ngan tool tani in isousou ye sousoungu mooloo le idu kene, inbe bittoongoo yo iwittoo le iparkat ye katene i, in tikarata ye gol. 14 Inbe kutono le kutono raunu, ngan ikoko welewele le dawa ben eng tene le sipsip bulbulini nga. Inbe matana patunu, ngan ilolo le dawa ben ei loloana. 15 Inbe kene ngan isallin dawa ben pat baras yo tiyesnaii ye ei ngan le isallin i. Inbe kalngana mununu ngan dawa ben dugu yo ikur le lo ete a pobe i. 16 Ya in itoko kanpitiki limi be ru ye baene oonoo. Inbe pul ke patokongo yo matana ru inbe matana mata i, in pombe ye koonoo le si matan pos. Inbe damono isallin le dawa ben ke yo isini katkat in matana.
17 Le nga ye kene yo akamata ye in nga, ngan le amol du aken kene punu dawa ben tool matene. Motong la ipaloko baene oonoo lo pok, inbe iwete pau nen, “Kin kutattadai be! Au i tool tani yo amuku inbe akimur i, 18 inbe au tani yo ayepepe maurek i. Muku ngan amata oo, bong kumata, nookoot nga ayepe maurek, inbe ole ayepe nen le taukak motingi. Inbe gurana mai iken yau ke be ayei tool kuto mai pang matenge, inbe pang malala ke di tooltool yo timmata koot nga.
19 “Ngan nanga, kuwodo betanga ye so tina yo kumata nga, inbe ye so yo nookoot iken nga, inbe ye so yo be pang dama ni ngan pombe nga. 20 Ngan kanpitiki limi be ru yo atoko ye baek oonoo nga, inbe sul limi be ru yo tikarata kene ye gol nga, ngan punu iken mallangana tiap, bong ole apapos pong nen. Di kanpitiki limi be ru nga, ngan di bangabangana ke Maro yo matadi kala bareme ke Yesu yo limi be ru nga. Inbe di sul limi be ru nga, ngan di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu yo limi be ru tina nga.”

*1:4-5 Esia in ben tana mai atu yo di kuto maimai ke Rom matadi kala i, bong nookoot nga tiwete ene ye Teki.

1:4-5 Ngan di tooltool kapala yo lodi galanga mata ye betanga ke Maro nga, ngan tiwete “di bangabangana yo limi be ru” nga, ngan iwetewete ye Yesu. Inbe betanga tani yo “limi be ru” i, in ipaposi ben gurana ki mai mata le illos gurana ke so nga le imot.

1:10 Ngan lal ke sungunu pang Tool Mai yo di tooltool ke Kirisi tigaua be tisung panga ye i, in la Sande i.