2
Betanga Ila Pang Ye Di Tooltool Ke Epeses
Motong la tool tani in iwete pau mulu nen, “Nga ole kuwodo betanga nga ilo ye rau a kuyawar pang bangabangana ke Maro yo matan kala di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu a tiyepe Epeses nga. Ngan betanga tina ngan nen:
Au i la atoko kanpitiki limi be ru tina ngan ye baek oonoo i, inbe apa kataunu ke sul limi be ru yo tikarata kene ye gol nga. In la ayawar betanga nga a imala pang yong kuye di tooltool kiong nga. Ngan au i lok galanga ye dada kiang, inbe ye urata mai ke Yesu yo kayeii i, inbe ye yo kakodo le tutube a kasolo urata moonoo nga. Inbe lok galanga yang lapau ye yo lomim pang di tooltool yo dook tiap, ngan tiap nga. Nen le katouo di tooltool tina yo tiwete be di ngan aposol nga, bong ngan kakamata di ben di ngan tooltool ke kaplungunu. Inbe lok galanga yang lapau nen, di tooltool kapala tikamatang ye yo katoo au nga, le nga tikapye be tigarungang. Bong ang ngan kakodo le tutube a kasolo urata moonoo tina yo pompombe pang yang nga, inbe tinimim booroomoo ye urata kiau tiap.
Bong so atu yo au i lok dook mata pang ye tiap i, in nen. Kulkulunu ngan lomim pau mai san, bong nookoot nga lomim yo pau i, in mai mata tiap. Ole lomim tut, muku ngan kayepe potai ye Maro, bong nookoot nga kamol le du kayepe manga mooloo. Ngan nanga, kaportak lomim a katoo dada yo muku ngan katoo nga. Kumata le be kaportak lomim tiap nga, ngan ole amala pang yang a mala angangang, inbe adik sul kiang a ikoo ye nene. Bong dada kiang dook mata atu in nen. Ang ngan lomim pang di tooltool yo titoo dada dook tiap ke Nikolas ngan tiap. Au lapau lok pang di tooltool yo tiyei dada nen ngan tiap.
Ngan nen le sei tool be talngana nga, ngan itar talngana dook a ilongo betanga ke Maro Amunu Silene yo iwete pang di tooltool yo tigaua ye bareme le imot ke Yesu nga. Nen le kumata be tool ikodo le imede le illos dada dook tiap yo ke noonoo nga, ngan ole amalum panga a ikana kai puana yo be ikaua yepongo dook mata yo taukan motingi i, in panga. Ngan kai tani in ikodo ye malala ke Maro yo yepongo ki dook mata i.”
Betanga Ila Pang Ye Di Tooltool Ke Semena
Motong la tool tani in iwete pau mulu nen, “Nga ole kuwodo betanga nga ilo ye rau a kuyawar pang bangabangana ke Maro yo matan kala di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu a tiyepe Semena nga. Ngan betanga tina ngan nen:
Au i tool tani yo amuku inbe akimur i. Inbe au tani yo muku ngan amata i, bong nookoot nga amaur mulu oo. In la ayawar betanga nga a imala pang yong kuye di tooltool kiong nga. Ngan au i lok galanga ye urata moonoo le masngana yo tiyei pang nga. Inbe lok galanga yang ben ang ngan tooltool ballingamim tiap, bong ye so ke Maro ngan ang ngan ben tooltool ballingamim. Inbe lok galanga yang nen lapau be di tooltool kapala tiwete mur yang. Ngan di tooltool tina ngan tiwete be di ngan di Yuda, bong di ngan di Yuda tiap. Di ngan ben budanga atu ke tool dook tiap Satan. 10 Nen le kin katattadai ye urata moonoo yo be pombe pang yang, ngan be. Awete pang nen, tool kuto mai kidi so sadi in ole iwete le titarang kapala a kalo rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono, a be nen ngan itou ang. Inbe ole kasolo urata moonoo le masngana ye ke sangaul. Bong kakodo le kamede ye lomim medana yo kataru i le kumata tiwete be tiraumatang nga, ngan kakodo le kamede ye lo medana kiang tani in. Kumata le be kayei nen nga, ngan ole akaua yepongo dook mata yo taukan motingi i, in pang ye urata kootoonoo kiang, dawa ben yo tikap koomoo ke kutodo pang di tooltool yo tidada ngan le tillos di diedi nga.
11 Ngan nen le sei tool be talngana nga, ngan itar talngana dook a ilongo betanga ke Maro Amunu Silene yo iwete pang di tooltool yo tigaua ye bareme le imot ke Yesu nga. Nen le kumata be tool ikodo le imede le illos dada dook tiap yo ke noonoo nga, ngan ole matenge san yo ipa mur ye matenge yo ke tana i, in o ke be igarungu pitiap yege.”
Betanga Ila Pang Ye Di Tooltool Ke Pegamam
12 Motong la tool tani in iwete pau mulu nen, “Nga ole kuwodo betanga nga ilo ye rau a kuyawar pang bangabangana ke Maro yo matan kala di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu a tiyepe Pegamam nga. Ngan betanga tina ngan nen:
Au i pul ke patokongo yo matana ru inbe matana le matana san i, in iken yau. In la ayawar betanga nga a imala pang yong kuye di tooltool kiong nga. 13 Au i lok galanga dook ye malala mai yo kayepe ye i, in dawa ben kookoowoo ke burungu ke Satan iken ye le iyei tool kuto mai pang di tooltool yo tiyepe ye malala tani nga. Bong ang ngan kakodo le kamede ye lomim medana yo kataru pau i. Nen le ye kene yo tiraumata tool kiau, Andepas, ye in nga, ngan le kawala murimim pau tiap. Ngan Andepas tani in muku ngan iwetewete betanga kiau inbe itoo dook mata le imot, bong tiraumate le imata ye malala kiang tani in. Ngan malala tani in Satan iyepe ye.
14 Bong betanga kasin yo lok dook mata pang ye tiap, ngan nen. Di tooltool kiang pattu ngan tiparama patomonaingi ke Balam yo ipatomonaia Balak ye nga. Ngan Balak tani in ikaua lungunu ye di tooltool ke Isrel le tikapsap ye dada ke noonoo. Nen le di Isrel tina ngan tikan kaningi yo tiparoro pang kai padodo nga, inbe tiyei dada dook tiap ke bauk lapau. 15 Nen le gaongo leu ye di tooltool kiang kapala nga, ngan tiparama patomonaingi yo ke Nikolas nga, ngan lapau. 16 Ngan nanga, kaportak lomim! Bong kumata le be tiap nga, ngan ole mooloo tiap inbe amala pang yang a mala arau di tooltool kiang ye betanga yo awete ye kook nga, ngan dawa ben yo be arau di ye pul ke patokongo nga.
17 Ngan nen le sei tool be talngana nga, ngan itar talngana dook a ilongo betanga ke Maro Amunu Silene yo iwete pang di tooltool yo tigaua ye bareme le imot ke Yesu nga. Nen le kumata be tool ikodo le imede le illoso dada dook tiap yo ke noonoo nga, ngan ole akaua porong yo ene mana in panga, inbe ole akaua pat kookoonoo atu panga lapau. Ngan porong mana tani yo be akauu panga i, in atarkoo a iken ye malala ke Maro. Inbe pat kookoonoo tani yo be akauu panga lapau i, in ya taleu la be lon galanga ye ene paunu yo awode ilo ye i, bong tool sa mulu be lon galanga ye ene tani, ngan tiap.”
Betanga Ila Pang Ye Di Tooltool Ke Taiataira
18 Motong la tool tani in iwete pau mulu nen, “Nga ole kuwodo betanga nga ilo ye rau a kuyawar pang bangabangana ke Maro yo matan kala di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu a tiyepe Taiataira nga. Ngan betanga tina ngan nen:
Au i Tool Moolmool Ke Maro. Inbe au i matak patunu nga ilolo le dawa ben ei loloana, inbe kek nga isallin dawa ben pat baras yo tiyesnaii ye ei ngan le isallin i. In la ayawar betanga nga a imala pang yong kuye di tooltool kiong nga. 19 Ngan au i lok galanga ye dada kiang yo kayei ngan nen. Ang ngan lomim pang di tooltool mai san, inbe katara lomim le imede pau, inbe kayei urata yo be kalon di tooltool kapala ye nga, inbe kakodo le tutube a kasolo urata moonoo yo pombe pang yang nga. Inbe lok galanga yang nen, dada kiang yo muku ngan kayei nga, ngan dook mata, bong yo nookoot kayei nga, ngan dook mata le dook mata kaiye.
20 Bong so atu yo kayeii i, in au i lok dook mata pang ye tiap. Ang ngan kalele garup yo iyei dada dook tiap dawa ben Yesebel yo iyepe mukot i, in tiap. Ngan ya taunu iwete be ya in Maro koonoo, bong ya in Maro koonoo tiap. Nen le ikaua lungunu ye di kapraingi kiau le titoo patomonaingi ki a tikan so yo tiyei paroranga ye pang di kai padodo nga, inbe tiyei dada dook tiap yo ke bauk, ngan lapau. 21 Nen le au i anamu be iportaka lono ye dada dook tiap ki yo iyei nga, bong lono be iyei nen tiap. 22 Le nga kalongo, ole ayeii le matamatenge mai ikauu a be nen ngan ikenen leu ye mie ki. Inbe di tooltool tina yo tiye tiyei bauk nga, ngan kumata le be tiportak lodi ye dada ki yo titoo a tiyei ngan tiap nga, ngan ole akaua masngana mai pang di lapau. 23 Inbe di tooltool kapala yo titoo dada ki le dawa ben di natunu nga, ngan ole araumata di le timmata, a be nen ngan ang di tooltool yo kagaua ye bareme ke Yesu nga, ngan ole lomim galanga nen be au i tool tani yo lok galanga ye di tooltool lodi inbe ye soo so yo kutodi ikaua urata ye nga. Ngan nen le ang atu atu yo kayei urata dook mata nga, ngan ole akap so dook mata pang ye urata kootoonoo kiang. Bong di tooltool le imot yo tiyei urata dook tiap nga, ngan ole akaua urata moonoo masngana pang di leu. 24 Bong nga be awete pang ang di tooltool kapala yo katara lomim medana pang Yesu a kayepe ye malala Taiataira ngan nen. Ang ngan katoo patomonaingi ke garup tani tiap. Inbe betanga ke Satan yo di tooltool ki tikaua lungunu a tiwete be iken sollono le iko nga, ngan katar talngamim ye tiap. Nen le o ke be apaloko so moonoo kapala mulu ilo pomim, ngan tiap. 25 Ngan nanga, ole kaparama dada dook mata kiang yo nookoot ngan katoo ngan leu le imede a iken nen le ilo ye lal yo be amulu a asi ye i.
26-27 Nen le kumata be tool ikodo le imede le illos dada dook tiap yo ke noonoo nga, inbe itoo lok le ilo ye lal yo be so nga imot ye in nga, ngan ole akaua gurana mai panga, a be nen ngan iyei tool kuto mai pang di tooltool ke ni mai i le imot. Moolmool, ole akaua gurana mai panga dawa ben yo Tamak ikaua gurana mai pau nga. Le ole iyei tool kuto mai a matan kala di tooltool dawa ben Rau ke Maro iwete nga. Ngan iwete nen,
‘Ya in ole itoko so dawa ben koro medana ye baene a iyei kuto mai pang di tooltool ye.
Nen le di tooltool yo tiyei dada dook tiap nga,
ngan ole irau di dawa ben tool yo iraua bor yo tikarata ye tana ngan le perbe a imarrum le imagirigiri i.’ Rau ke Woungu 2:9
28 Inbe ole akaua boi yo pang malama ngan ise pombe i, in panga lapau. 29 Ngan nen le sei tool be talngana nga, ngan itar talngana dook a ilongo betanga ke Maro Amunu Silene yo iwete pang di tooltool yo tigaua ye bareme le imot ke Yesu nga.”

2:26-27 Rau ke Woungu 2:9