23
Ísumba Páíratimpaꞌo áíꞌmae kuráan-aai.
Mátíyu 27:1-2,11-14, Mááka 15:1-5, Yóni 18:28-38
Minááísáfésa misáwífáꞌá íyáfasinesa Ísumba áíꞌmaesa Rómu-kamani-kawaagon-awiꞌa Páíratimpaꞌa wésa aaí simánkesa sésa minkwáásígó Yúndaa-waasi karoꞌ-ááí simátimena miwítí imáyáa símai sáwíꞌa éna séna Rómu-kamani-aifa-kawaagomba taakisi-óntámbá ímba áméro séna wesáféna séna Yúndaa-waasiti kawáágó éꞌa Maníkómó íyáfasisinkaraiwai úne siyáiye suwaná Páírati Ísumba áísai ena séna Yúndaa-waasiti kawáágówá ónó súwana Ísu séna éꞌa séne súwana Páírati óraaꞌ-amaan-kisau-waasisafenawe úwoi-waasisafenawe séna minkwáásígó ímba sáwíꞌa uráisaꞌa awánáúmne súwasa óraaka sésa Káríri-aempaken-kwaasi tirumbá totuwéna minkákémbá Yúndiyaa-aempaꞌa taména miyá wéiye siyáawe.
Ísumba Érotimpaꞌa áíꞌmae kuráan-aai.
Suwaná Páírati minááí iséna séna Káríri-aempakewiyaꞌiyo súwasa ewé mináémpákéwín-iye suwaná imáyáa éna séna Éroti mináémpákén-káwáágó káféꞌa maankáꞌá Yérúsaremu-naopaꞌa taméraifo aiꞌmáráanana wempáꞌá wínana wemá isáíníye Páírati simásuwena aiꞌmarówasa áíꞌmaesa Érotimpaꞌa kuráawe. Ayáátáákaꞌa Éroti Ísuntafesamo sun-ááí iséna Ísumba awánaanana ímbo awánáúnda-kisau maínaꞌa awánánae súwasa Ísumba Érotimpaꞌa kuwaná awánéna aamoí éna fíꞌo-fiꞌon-tantaatafena áísai úwana Ísu iséna ímba aaimó súmba úwoi mérowasa 10 óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye ámáámbo sun-kwáásíyé mésa Ísumbo simánkón-aai óraaka suwasá 11 Érotiye wení i-wáásíyé Ísumba símai sáwíꞌa uwánkesa karaánááꞌa ankésa óraaꞌ-waasiti unáánkwátói uwánkesa áíꞌmaesa Páíratimpaꞌa aneká kuráawe. 12 Ááéma Érotiye Páíratiye aaisambó siyááyamba pósarai minkánáá kaweꞌ-úmai méroyasa Ísumba áíꞌmaesa aneká Páíratimpaꞌa kuráawe.
Ísumba tufíyana puwínomo siyáin-aai.
Mátíyu 27:15-26, Mááka 15:6-15, Yóni 18:39–19:16
13 Kuwaná Páírati óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye óraaꞌ-waasiye úwoi-waasiye táántena 14 séna minkwáásí kempáꞌá téꞌa séꞌa waásiti imáyáa símai sáwíꞌa wéiye wésewe. Kentúrankaꞌa áísai únana simánkáán-aaigoni áwáu ímba wéraisaꞌa awánáúmne. 15 Érotiye áísai úyamba minááígóní áwáu saafá uwááekai úyana aiꞌmáráísasa áíꞌmaesa kempáꞌá tiyáawe. Tufíyanamo puwínda-iꞌa ímba uráifo 16 i-wáásí senasá áwiyonkuꞌ-násúwéwaꞌa faúꞌankanaumne súwasa 17 Yúndaa-waasi tíyótaimo í-tánón-kánáá tóso úntemba moórá-waasi táántowana Páírati minkwáásí faúꞌankowana miwífáꞌá kúwana Páírati séna Ísumba faúꞌankanae súwasa 18 seyaafáꞌ-wáásí óraaka sésa ímbanifo tufíyana puwínífo Párápásimba faúꞌankaao siyáawe. 19 Ááéma tuwímbai kámáni-waasiye tíyómba moóráwigon-awiꞌa Párápási moóráwigomba tufúwana puwúwasa ándáfaꞌa ánkarowasa sésa Párápásimba faúꞌankaao suwaná 20 Páírati Ísumba faúꞌankanae-imayaa éna simátimuwasanifo 21 óraakaꞌ-oraaka sésa aaraa-táíyáꞌá tufíyana puwíno suwaná 22 Páírati anekaꞌá séna nóra-sawira uráiyo. Tufíyanamo puwínda-iꞌa ímba uráifo i-wáásí senasá áwiyonkuꞌ-násúwéwaꞌa faúꞌankanaumne súwasa 23 óraaka sésa aaraa-táíyáꞌá tufíyana puwíno símae íyún-aaigo Páíratin-aaigomba íyáákowana 24 Páírati miwí táái iséna ewé séna kemó sentembá oro séna 25 moóráwigomba faúꞌankena kámáni-waasi tíyómbo moóráwigomba tufuwúwana puwúwasa ándáfaꞌo ánkarowaimba táántowaimba Páírati faúꞌankena aaraa-táíyáꞌá tufíyana puwíníye-imayaa untáféna Ísumba i-wáásí tímakaiye.
Ísumba aaraa-táíyáꞌó tufúkáan-aai.
Mátíyu 27:32-44, Mááka 15:21-32, Yóni 19:17-27
26 Timúwasa i-wáásí Ísumbo áíꞌmae kumbá moóráwigo Sáíríni-naopakewin-awiꞌa Sáímoni Yérúsaremu-naoꞌ-ampaꞌa túwasa i-wáásí taꞌótoresa Ísumbo tufíyan-aaraa-tai áúwaataꞌankesa sésa Ísun-ánaaemba tiyó suwaná miyá úwasa 27 sáwífaꞌ-waasi Ísumba arááíwaꞌmae wéguwasa aaresómbá tirumbá uwánkesa imá siyésa ifiꞌá támaesa arááíwaꞌmae kuwaná 28 Ísu waeréna séna Yérúsaremu-naopaken-inintono. Ímba kesífiꞌo tembá kentí iyámpóísafeꞌe kesáfé-ífíꞌá taaró. 29 Yérúsaremu-naopaꞌa sáwí-kanaamo tínda age-íníné ímbo iyámpóímo matinkésamo náámbo tímakaan-inine aamoí ésa iyámpóí-íyaimba póꞌa inkaiséꞌa kónaumne sésa aamoí wéowe sénááwe. 30 Minkánáámó tínda káriꞌ-omakowe óraaꞌ-omakontafesawe sésa ááéma pukónáífo faiwíꞌmae kufaráátaao sénááwe. 31 Kemá aú-taiyaamba únda pósa sáwíꞌa wéuwasinkaafo kembiwí aáénkaen-taiyaamba ombá pósa óraa-sawiꞌa uwátinkanaawe Ísu siyáiye.
 
32 Ísu súwasa kaeꞌ-wáásí sáwíꞌo urááyan-kwaasiwaraꞌa tíꞌmaesa Ísunkwaraꞌ-úmai tínkamonae sésa tíꞌmaesa 33 mimbárágón-áwíꞌa aꞌnónayaantapaꞌemo supaꞌá kurésa Ísumba aaraa-táíyáꞌá tufusésa séfasefaꞌ-arausampaꞌa kaeꞌ-wáásí aaraa-táíyáꞌá tufúsúmarowana 34 Ísu séna kesifóo maami owíní áwáu ímba awánaresa kembá sáwíꞌo uwásínkáámba ímba imáyáa e sáwí-meyamba ímbo tímínda sáwí-imayaa maitiyuwaaó súwasa i-wáásí sésa wení unáánkwátói maénae sésa ááfé tíyáananasa nááwamo íyáákaindawi máíníye sésa miyá uwasá 35 waásisomba kááꞌa karátuwesa mésa Yúndaa-oraaꞌ-waasi karaánááꞌa ankésa sésa fíꞌowi túwaꞌnai ena Maníkómó íyáfasinankaraiwaimo énamo éna wesáféna wenáú áwaꞌnai íníye suwasá 36 i-wáásíyé karaánááꞌa ankésa ikamó fón-domba maimaésa wempáꞌá tésa sésa naaó. 37 Yúndaa-waasiti kawáágómó émo e
esáfé enáúma áwaꞌnai uwo suwasá 38 ááéma aúfái agaimakésa sésa Yúndaa-waasiti kawáágón-iye sésa agaimái Ísun-aꞌnónká-táíyáꞌá mósá makáawe.
 
39 Mósá márówana sáwíꞌo uyan-kwáásímó tufúsúmaroyan-kwaasigorai moóráwigo Ísumba karaánááꞌa ankéna séna Maníkómó íyáfasinankaraiwaimo émo e enáú áwaꞌnai e kenkáíwáráꞌá súwaꞌnai uwo súwana 40 moóráwigo
séna ímba miyá siyó. Maníkón-áároimo inkaiséra
miyá ímba sésino. Wembó sáwí-meyambo áméntemba kenkáíwáráꞌá miyá wéowe. 41 Wemá ímba sáwíꞌo uráiwaimba sáwí-meyamba wéamefo keráí sáwíꞌo uráuyawinkai sáwí-meyamba uwásínkááwe séna 42 Ísuntafena séna Ísuwo ení waásimo kawáá indaráꞌá ken-ímáyááwáráꞌá uwo súwana 43 Ísu séna éraiꞌa simáme súne. Káféꞌa keséꞌa kaweꞌ-mápáꞌá iméínone Ísu siyáiye.
Ísumo pukáin-aai.
Mátíyu 27:45-56, Mááka 15:33-41, Yóni 19:28-30
44 Súwana wááwái seyaafáꞌ-áémpáꞌá túnkwéna aafáúmó taenónkaꞌa túnkúmba 45 óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa ampanta-óntámó úmakomba tafááténa kaesé uwágúwana póna Maníkómpáꞌó iyíyan-amba wiꞌmarówana 46 Ísu óraaka séna kesifóo kesimambá enayáámpimba toꞌmaráúmne simásuwena puwúwana 47 i-wáásítí kawáágó Ísumo puwúmba awánéna Maníkón-áwíꞌa mósá maréna séna éraiꞌa arupíse-waasin-iye súwasa 48 sáwífaꞌ-waasi koawánanaumne sésa túwaandu urón-kwaasi Ísumo puwúmba awánésa tirunkó umbaí tówasa miwítí naaópaꞌa wété uwasá 49 Ísuweꞌo nún-kwaasiye Káríri-aemapakemba Ísumba arááíwaꞌmaesa Yérúsaremufaꞌo tiyón-inine nénkaꞌa tamésa seyaafá-tántááꞌá awánaraawe.
Ísumbo utaráan-aai.
Mátíyu 27:57-61, Mááka 15:42-47, Yóni 19:38-42
50-51 Awánowana moóráwigon-awiꞌa Yósepi Yúndiyaa-marafaꞌa Árímátíyaa-naopakewi kaweꞌ-wáásí arupíse úmaimo mérowi Maníkó wení waási kawááníníye séna amuꞌmaréna póna Ísumbo tufuwónae sun-kwáásí tááisafena ímba ewé siyáiwai wemá 52 Páíratimpaꞌa téna Ísun-áúma utánáifo simiyó súwana ewé súwana 53 Ísun-áúma aaraa-táíyákémbá tamaimái aú-ampantafimba asááúmaena maimaéna waásimo aúsámakon-ontan-aifimba mámarena waási ímbo makón-aifimba mámarena 54 tómbó fákáꞌmaimo toꞌmayaa un-kánáá Yúndaa-waasi saagon-kánáá kárikaꞌa tíne úntafesa Ísumba utámarowasa 55 Kárírifakembo Ísumbo arááíwaꞌmae tiyón-inimba Yósepimba arááíwaꞌmae tésa Ísumbo utámárómba taawánésa 56 tauwerésa áúraꞌa máaꞌankanae sésa asaa-wiyúm-básáwémbá toꞌmayaa unkáꞌá saagon-kánáá túwana ámáámbo sunten-úmai úwoi méraawe.