24
Ísu pukáimpinkembo íyáfasinkain-aai.
Mátíyu 28:1-10, Mááka 16:1-8, Yóni 20:1-10
Saagon-kánáá úwoi mérowana taiꞌówasa aafáúmó íyáúsunkaꞌa áúraꞌa máaꞌankanae sésa asaa-wiyúm-básáwémbá toꞌmayaa úmakom-basawemba maimaésa Ísumbo utámaropaꞌa wésa awánomba óraaꞌ-ontamba óikakemba éꞌa fawátukowasa awánésa minóntán-aifaꞌo íyúmba Fasiꞌaénkó Ísun-áúma ímba wérowasa awánésa óraaꞌ-imayaa ésa awánomba kaeꞌ-wáásíyáí túgáyáagayaamo ún-unankwatoi urésarai ewaaꞌá méroyasa tuwánésa 5-6 táátafesa ésa kífaiyowasarai sésarai púwísaꞌo máánkaraan-ontan-aifimba ímba méraifo íyáfasinena kóuraifo ímba maampímbá ayaafáí oro. Wemá Kárírifaꞌa úwoimo méronkaꞌa simátímakain-aai imáyáan-oro. Maará siyáiye. Kembá waási úrankomba sáwí-waasi timíyasa sínkamiyaꞌa puwéꞌa kaumbo-kánáá maisuwéꞌa íyáfasinanaumne siyáiye suyasá isésa simátímakain-aai táákaꞌa marésa minóntán-aima tuwésa wésa Ísuni kísau-waasi sísamaifakemba moórá kumbaimái-waasiye fíꞌon-kwaasiye minááí kosimátimesa 10 minínímbá moórá Mágátáraa-naopaken-ininkon-awiꞌa Máríyaa úwana moórá araámáó Yémísin-anówa úwana moórá Yóána úwasa miwíséꞌo méron-inimba Ísuni aantá-waasi minááí kosimátímúwasa 11 isésa sésa úwoi karoꞌ-ááí sewé simásuwesa úwoi mérowananifo 12 Pítaa íyáfasinena awaantanténa utámakon-ontan-aifimba kogífaena awánómba ampantasámbó káráꞌumae máutamankon-ampanta aantemba wérowana awánéna kouweréna mindásafena óraaꞌ-imayaa uráiye.
Éméyási-naoꞌ-ampaꞌa Ísumbo awánaraayan-aai.
Mááka 16:12-13
13 Minkánáá Ísuni waásifinkemba kaeꞌnárai Éméyási-naopaꞌa kóyae siyááye. Mindáópa Yérúsaremufaꞌa ayáátáákakaamba wérowasarai Éméyási-naopaꞌa kóyae sésarai Yérúsaremufaꞌa tuwésarai aampaꞌá wéwesarai 14 Ísumbo éwiyon-aai símaesarai wéguyana 15 Ísu ewaaꞌá téna minkáéꞌnáraiseꞌa kúwasarai 16 awánoyana Maníkó túramba kumeuꞌá uwátinkowasarai ímba awíyéraaseraamba uyaná 17 Ísu séna nóin-aaiya aampaꞌá símae wégoyo súwasarai minkáꞌá komésarai tirunkó sáwíꞌa úwasarai 18 moóráwigon-awiꞌa Kíríyópási séna káfé-kanaa Yérúsaremu-naopaꞌa tóso ésa paápé uráin-tantaaꞌa awánaraafo eyáá ína awánaraano áísai ena súwana 19 Ísu séna nóinaꞌiyo súwasarai mindárai sésarai Ísu Násaretifakewintafekai súye. Maníkón-aai siyáiwai Maníkón-aúrankaꞌa fasiꞌaén-kísáú maéna fasiꞌaén-ááí simásímísata ísaraumne. 20 Kentáásí
óraaꞌ-waasiye óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye Ísumba tufuwíyanesa Rómu-kamani-waasigomba áméwana ewé sisasá aaraa-táíyáꞌá tufúwówana pukáiye. 21 Kesáá Ísareri-waasisa séta kentáásí kawáá-íꞌa éna Rómu-kamani-waasi íyáákainiye siyáundasa tufúwówana pukáiye. Moórá-aaiwaraꞌa wéraiye. Tufúwówana pukáimba kaumbo-kánáá maisukáiye. 22 Tuwímbai-inimbo simásímén-aaisa sáátafeta úne. Káféꞌ-aafayaaraꞌa ááéma utaráapaꞌo kombá 23 wenáú ímba wéraisasa koawánésa kouweré tésa sésa wíyómpakendarai tuwánáúnasarai sésarai pukáimpinkemba íyáfasinkaiye séye tasewatá 24 kentááfínkémbá tuwímbai utámakaapa koawánaawana minínímbó sentembá miyá éna ímba wéraisasa awánaawe suyaná 25 Ísu séna sáwí-imayaawaraꞌa óye. Naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakaawi agaimarésa siyáan-aaisafekai ímba ááéma éraiꞌe séye. 26 Maníkó íyáfasinankaraiwaimba áíꞌo índa-iꞌa uwánkaiyambanifo sámo kain-áémpáꞌá iméíniye miyám-biyan-aai Maníkó siyáiye. 27 Maníkón-aai aúfáífinkemba wentáfésa siyáan-aaigoni áwáu simátímakaiye. Minááí Mósese agaimaréna siyáin-aaiwara minkákémbá Maníkón-aaimo siyón-kwaasi agaimarésa siyáan-aaiwaraꞌa simátímakaiye.
28 Simátimuwasarai kuyan-dáókoni ewaaꞌá kuyaná Ísu kóyáákowasarai 29 mindárai taꞌótoresarai óraaka sésarai kumeupá nóꞌwaamban-ifo kesékai méraao suyaná mindáraiseꞌa naaúmpaꞌa iména 30 tómbá náíyanesa uwaná tómbá maisoréna Maníkómpá súwi séna tafámbai timúwasarai 31 awánésarai Ísumba awíyéraase uyaná áwiyokuwasarai 32 sésarai aampaꞌó túyanamo Maníkón-aai aúfáífinkemba simásímísanarai sirunkó óraaꞌ-aamoin-iye siyááye.
 
33 Minááí simásuwesarai íyáfasinesarai kouwerésarai Yérúsaremu-naopaꞌo tuyambá Ísuni kísau-waasi sísamaifakemba moórá kumbaimái-waasiye fíꞌon-kwaasiye túwaandu urómba tuwánoyasa 34 miwí sésa éraiꞌa Fasiꞌaénkó pukáimpinkemba íyáfasinena Sáímonimpaꞌa paápé isaná awánaraiye suwasaráí 35 mindárai aampaꞌó kuyan-ááí simátimesarai sésarai tómbá tafámbai símísakai Fasiꞌaénkómbá awíyéraase uráuye siyááye.
Ísuni waási wembó awánaraan-aai.
Mátíyu 28:16-20, Mááka 16:14-18, Yóni 20:19-23
36 Minááí suyaná Ísu paápé éna miwítí afufumpimbá ména aáno úmai méraaro súwasa 37 inkaisésa waántá sewé sésa táátafesa uwaná 38 Ísu séna ímba tááꞌa íno. Ímba kaeꞌ-ímáyáámó íyamba 39 siyáánarumpin-afiye sísamaifin-afiye awánéꞌa kentáféꞌa wén-iye seró. Waántá-waasi amaꞌwárá ayáántánkwaraꞌa ímba wéraifo kembá úwoi wéraifo suwánéꞌa sineꞌá taꞌótóráaro 40 Ísu simásuwena ayáánarumpin-afiye aísamaifin-afiye aráátimuwasa 41 óraaꞌ-aamoi ésa táátafesa ésa óraaꞌ-imayaa uwaná waántán-iye sefó séna Ísu náíyan-tomba makáao tísai ena súwasa 42 agaimakóm-bofaaꞌa ámúwana 43 maimái túrankaꞌa naráiye.
44 Násuwena simátimena séna keséꞌo úwoimo maéwándaraꞌa maará siyáumne. Kentáféna Mósese agaimaréna siyáin-aaiye Maníkón-aaimo siyón-kwaasi agaimarésa siyáan-aaiye imá agaimarésa siyáan-aaiye éraiꞌa paápé íníye simátímakaumne. 45 Maníkón-aai aúfáífinkemba kaweꞌ-úmaimo isáíyantafena miwítí imáyáa kaweꞌá uwátínkaraiye. 46 Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna Maníkómó íyáfasinankaraiwaimba áíꞌo índa-iꞌa uwánkaiyana puwíndanifo kaumbo-kánáá maisuwéna íyáfasinainasa 47 wení fasiꞌaénkwáráꞌá mésa aifaꞌá Yérúsaremu-naopaꞌa simátimesa minkákémbá fíꞌo-fiꞌom-barafaken-kwaasi mósimatim-besimatin-esa sésa kentí sáwí-imayaa tuwéꞌa Maníkómpá tíyana kentí sáwí-imayaa maitiyuwáíníye agaimaréna siyáiye. 48 Awánaan-aai simátímaꞌmae koró. 49 Kesifo óraakaꞌa séna tíméndawimba aiꞌmáráanana kembiwíséꞌa kumbéíniye. Yérúsaremu-naopaꞌa méraiyana kempímbá kumbéna wíyómpake-fasiꞌaemba timínaꞌa awánaan-aai simátímaꞌmae koró Ísu siyáiye.
Maníkó Ísumba aiyówanamo iyáin-aai.
Mááka 16:19-20, Aantá-waasi 1:9-12
50 Simásuwena Ísu tíꞌmaena Yérúsaremufaꞌa tuwéna Pétáni-naoꞌ-ewaaꞌa koména ayáántamba aasumíꞌa uwátínkaraiye. 51 Uwátinkowana Maníkó aiyówana wíyómpaꞌa iyúwasa 52 Ísun-imayaa ésa áwíꞌa mósá marésa tirunkó óraaꞌ-aamoi úwasa kouwerésa Yérúsaremu-naopaꞌa tésa 53 aasiyaasi-kánáá óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa iyésa Maníkón-áwíꞌa mósá makáawe.
Rúku kemó súnda-aai taíꞌáiye.