3
Maníkóntáféꞌa imáyáa éꞌa arupíse úmai méraaro simátimiyomo siyáin-aai.
Táításiyo Fasiꞌaénkóní waásiyaꞌo káráwiyaandawi ómpo maarán-ááí simátimiyo. Marapá-kísáúráꞌó káráwiyaan-oraaꞌ-waasi tísamaifimba méꞌa miwí táái iséꞌa kawe-kísáúsáféꞌa toꞌmayaa úmai amuꞌmaréꞌa méꞌa ímba karoꞌá símai sáwíꞌa uwátinkeꞌa ímba aaisambá séꞌa faru úmai méꞌa seyaafáꞌ-wáásí kaweꞌ-ááí aantemba séꞌa méraaro. Ááéma sáwí-imayaawaraꞌ-waasisa méta aaí ímba iséta sáwí-ampaꞌa wéweta sáwí-tantaatafeta sirááísafeta éta méraawananasa misáwí-tántáákó taꞌótorowata sáwí-imayaasafeta sirááísafeta éta sáwíꞌa úmai méta
fíꞌowiti moparáwíntáféta súraniyamba éta síyánta uwátinkaawanasa kentáá tíyámba uwásínkaraawe. Énifo Maníkó kentáásí sáwí-imayaafinkemba faúsínkáíwaisa séna sirumbá uwátinkaunda póꞌa túwaꞌnai ondá aráátimenaumne siyónkaꞌa Ísu Káráísitimba aiꞌmarówana marapáꞌá kumúwana Maníkó kaweꞌ-ámpátá mésínkaraiye. Kesáámó kaweꞌó úndasafenasa ímba kaweꞌ-ámpátá mésínkaraifo arumbá uwásinkenasa kaweꞌ-ámpátá mésínkaraiye. Nombá maisinkénasa aúíꞌa úmai méraawananasa Maníkóní Ufaen-ámútánkó aúíta uwásinkontafena kaweꞌ-ámpátá mésínkaraiye. Ísu Káráísiti sáwí-imayaafinkenta faúsínkáíntafena Maníkó imáyáa éna wení Ufaen-ámútánkó kentááfímbá úwoi óraaꞌa uwásínkáínta póna úwoi súwaꞌnai uwásinkenasa séna arupíse-waasin-owe. Éraiꞌa aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌo íyaniꞌa uwátinkanaumne sisatá amuꞌmaréta méraumne. Minááí éraiꞌ-aain-iye. Miyáumai káráwiyaan-kwaasi-taai isésa kawe-kísáú wémaesa méraaro.
 
Táításiyo minááímó óraakaꞌo simátímínda siráái wétaiye. Miyámó inasamó ésa Maníkón-aaisafesa timankúnkúmbo owí fasiꞌaén-ímáyáá ésa kawe-kísáú maénááwe. Minááí kaweꞌ-ááígó póna waási túwaꞌnai íníye. Énifo úwoi-aaisafesa sáwífaꞌ-aai sésa tíwáꞌnáwe tinááfúísái túwíꞌwaraꞌa sésa aaisambá sésa Mósesemo siyón-amaantafesa aaisambó sembá miyán-ááí úwoi-aaigoma póna ímba túwaꞌnai ínífo ánaaemba uwátimiyo. 10 Tuwímbaimo sáwí-aaimo símaimo tuwínkaaꞌ-uwátínkááwimba kaumbo-kae-kánáá óraaka simátímínasamo ímbo isáíyamo e ánaaemba uwátimiyo. 11 Miyán-kwáásí kaéntámaimo méraawi ésa sáwíꞌo ombá kewáráꞌá tuwánaawata kesááwáráꞌá wétuwanaumne.
 
12 Moóráwigon-awiꞌa Átémásinaꞌi moóráwigo Tíkíkaasinaꞌiyo. Moóráwigomba aiꞌmáráanana empáꞌó wíndaraꞌa imáyáa é Níkópórisi-naopaꞌa kempáꞌá tiyó. Áúꞌo sínda-kanaa Níkópórisi-naopaꞌa méraana tiyó. 13 Moóráwigon-awiꞌa Sínási aaimó isáí-wáásígóe moóráwigo Ápórosiye emá túwaꞌnai inasaráí Maníkóní kísau maimaésarai nóyááye. 14 Maníkóní waási súnda-aai simátímínasa kaweꞌ-ímáyáá ésa kísau wémaesa umbai-tántááꞌó wérainda-waasi túwaꞌnai esa pósa ímba úwoi-kisau maésa méranaawe.
 
15 Seyaafáꞌó keséꞌo méraawi entáfésa sésa kaweꞌ-úmai méraao wésewe. Kentáásí waási Maníkómpáꞌó timankúnkúmbo owí eséꞌa méraawi kaweꞌ-úmai méraaro simátimiyo.
 
Maníkó seyaafáꞌ-wáásí úwoi wétuwaꞌnai-intafeꞌa inaí súne.
Kemá Póro súnda-aai taíꞌáiye.