6
Haiu mɨt naanempre hɨras emises hɨm me God werek werek
* Hi 9:14Haiu ap han ekitet yapɨrwe hɨm me Krais nɨpaa haiu minɨn memtewem emɨt! Haiu emises hɨm mɨrak ham te haiu emisesik werek werek. Haiu ap han ekitet yapɨrwe hɨm nɨpaa haiu memtewem marim: Haiu emweikɨn sip emwet menmen enum menipai haiu mami haiu emises hɨm me God, o hɨm mɨt netpaiyem me mɨt nankɨr mɨt han neriuwe tɨpar o hɨm me mɨt hɨr newis his mɨr emɨntar paan ke mɨt nehimɨteni nanrɨak menmen me God, o hɨm me haiu mami maain God pɨke kakɨkekyai haiu mɨt yapɨrwe kakɨnkai pɨnan mamno wit kɨrak pɨnan mamno wit enuk si tatɨn tatɨkneni. God hanhan ekɨkepai te haiu emises hɨm mɨrak ham te haiu emisesik werek werek.
Hi hatɨp menmen im hentar mɨt han kerek nɨpaa nertei hɨm me God nisesim werek, hɨr neit menmen yaaim God keriuwetem meke wit kɨrak man. God Hɨmɨn Yaaik kekiuwe kan kau kekre han kɨr. Hɨr nanweikɨn sip nanwet God mamɨrkeik te haiu pɨke mamɨtpor mamri han kɨr te hɨr nanweikɨn sip nanwet menmen enum pɨke nanisesik? * 1Pi 2:3Hɨr epei nertei hɨm me God kerek hɨr nisesim em hɨram yaaim. Hɨr epei nɨr menmen iuwe me God kerek epei man mau nɨmɨn ke haiu mɨt me wɨ im. * Mt 12:31; Hi 10:26-27; 1Jo 5:16Hɨr mɨt nanweikɨn sip nanwet hɨm yaaim me God mamɨrkeik te haiu mamkepi hɨr pɨke enisesim? Taauye! Hɨr ap pɨke enisesim au nanɨntar hɨram mɨre hɨr pɨke nenep Jisas newenkekik kau nu tentarakɨt te mɨt han ne tɨ nɨr menmen im hɨr natɨp enum me Krais.
Mɨt kerek nemtau hɨm me God hɨr nɨre tɨ kerek hawɨ kamɨp hɨrak yaaik kɨre tɨpar te hɨrak kaknip menmen kerek mɨt namɨr em hɨram mamwo yaaim, God han yaaik keriuwerem. * Jen 3:17-18Mɨt kerek nɨpaa nises God te in ek neweikɨn sip newetɨwek hɨr nar ke tɨ enuk waai enum mɨre tɨk tɨk yenkis enum mewim. Hɨrak tɨ enuk weinɨk. God han enuk kakriuweri kaktɨp hɨr enun nar ke tɨ enum, hɨrak kakwɨri nanɨno si tatɨkneni.
Nai yinan hi hetpi hɨm im me mɨt enun neweikɨn sip newet God te hi han ekitet yi mɨt miyapɨr eirɨak menmen marim au. Yi eirɨak menmen yaaim eisesim te God kakɨkepi kaktihis. 10  * Hi 10:32-34God hɨrak ap enuk te hɨrak ap han ekitet menmen yi yisesim au. Hɨrak kertei menmen yi epei yɨrɨakem, yi yeteikɨn yi hanhan yeriuwerek yi yɨkaap mɨt miyapɨr kerek nises hɨm mɨrak, yi yekepi nɨpaa ere in yentar yi yises hɨm mɨrak. Hɨrak han kakitetim. 11  * Hi 3:14Hi hanhan yi mɨt miyapɨr niutɨp niutɨp yi wen eiyises menmen me God wɨsenum eimeriyɨwek te maain wɨ Jisas pɨke kaknen hɨrak kaktihis. Yi yɨrɨak menmen marim ere wɨ yi yayu tɨ hɨram epei au. 12 Hi hɨnapen yi yayu yain yain me menmen me God au emɨt! Yi eiyises menmen iuwe yayɨr ke mɨt kerek han kitet hɨm me God hɨr nemeriyɨwek pɨke kaknen te hɨr nanɨt menmen yaaim nɨpaa God katɨp kakwet haiu mɨt em.
Haiu han ekitet menmen wɨsenum
13 Nɨpaa wɨ God katɨp Ebraham hɨm mɨrak, hɨrak ketpɨwek hɨm manp hɨrak kakises menmen hɨrak epei ketpim. Hɨrak ketpɨwek hɨm manp keriuwe niuk mɨrak hɨrekes kentar hɨrak Mɨtɨk Iuwe God, mɨtɨk keiyak ap te iuwe kakinɨnek taau. 14  * Jen 22:16-17Hɨrak ketpɨwek kar ik: “Ebraham, maain hi herekyut menmen yaaim hi ewetut nepenyerer nei yapɨrwe.” 15 Epei au, Ebraham kau kemerɨr menmen God ketpɨwekem hɨram mamnen. Hɨrak kemeriyɨwem ere hɨrak ketɨwem. 16  * Eks 22:10-11Menmen mɨtɨk katɨp hɨrak kakisesim hɨram mar im. Hɨrak katɨp keriuwe niuk me mɨtɨk hak iuwe hɨrak kinɨnek te mɨt nemtewek hɨr nekiyan nau neit natɨp nar ik: “Hɨram werek hɨrak kakises hɨm mɨrak.” 17 God hanhan keteiknai haiu mɨt kerek mamɨt menmen nɨpaa hɨrak katɨp kakwetaiyem, hɨrak keteiknai hɨrak kakises hɨm mɨrak te hɨrak katɨp hɨm iuwe keriuwe niuk mɨrak. 18  * Nam 23:19; 1Sml 15:29Menmen im wik me God matɨp hɨm iuwe, hɨram matɨp meriuwe niuk mɨrak hɨram meteiknai hɨram ap te mamweikɨn au, te God ap kemitaipɨn keriuwerem au. Hɨram mekepai merekyei haiu han yaaik tokik emu ere maain haiu mamɨt menmen God katɨp kakwetaiyem. 19  * Lev 16:2-3, 12, 15Haiu mertei maain Krais kakɨkepai kaktaihis te menmen im mekepai haiu han tokik mepu mar ke nu nekenik metenen nu hɨrak kerp. Menmen im haiu misesim hɨram mamkepai mamɨr ke waai o anka kewik ketenen sip kekre wan. Menmen haiu misesim hɨram mar ke hɨne ken keremir laplap mɨwapɨn haau me God kewiyen te haiu metikerek mau han kiutɨp. 20  * Hi 5:6Jisas hɨrak kinɨn ken wit ke God. Hɨrak epei ken kau kekre haau me God kewi hɨrak kekrehɨr kaiu kekepai. Hɨrak mɨtɨk iuwe kaku kakɨt kakre hetpris tipmain tipmain kakɨr ke mɨtɨk iuwe pris Melkisedek kaku.

*6:1 Hi 9:14

*6:5 1Pi 2:3

*6:6 Mt 12:31; Hi 10:26-27; 1Jo 5:16

*6:8 Jen 3:17-18

*6:10 Hi 10:32-34

*6:11 Hi 3:14

*6:14 Jen 22:16-17

*6:16 Eks 22:10-11

*6:18 Nam 23:19; 1Sml 15:29

*6:19 Lev 16:2-3, 12, 15

*6:20 Hi 5:6