2
Mɨtɨk Iuwe hɨrak kɨre teinɨk mɨtɨk kɨnan wɨnak
* Ef 4:22; Je 1:21Yi eiyɨpɨr menmen enum mekre han ki, hɨm me memipɨn, eitɨp hɨm weise tɨpar, hemkre menepam me menmen, yesiuwe hɨm an. Menmen mar im emɨt! * Mt 18:3; 1Ko 3:2Yi yɨre nɨkerek hemkre tuk hanhan nɨm, yi hanhan hɨm yaaim me God te yi eire iuwe eiyɨrtei menmen me God werek werek. Yi hanhan hɨm yaaim eiyisesim, * Sam 34:8eiyɨntar yi epei yertei Mɨtɨk Iuwe hɨrak yaaik nepei kekepi kesak menmen enum yi yɨrɨakem.
* Sam 118:22; Mt 21:42; Ais 28:16Yi eiyises Jisas menep menep. Hɨrak kɨre teinɨk yaaik mɨt ne tɨ nɨnapen nepɨrek, te God han kitet hɨrak yaaik kehimɨtanek kime wɨnak keriuwerek. Hɨrak kesak menmen enum haiu mɨrɨakem, hɨram mɨre hɨrak kime wɨnak ke God. * Ef 2:21-22; Eks 19:6; Ais 61:6; Rev 1:6; Ro 12:1Yi mɨt yi yɨre teinɨk yaaik te God kaktihis kakrekyi yi yɨre wɨnak kɨrak, yi yen niutɨp yɨre weiwɨk miutɨp mɨrak. Yi eire mɨt pris. Nɨpaa hɨr nenep samiyak newisɨm mentar nan nesiyem newepwarem newet God em. Mar im menmen yaaim yapɨrwe yi yɨrɨakem hɨram me God yi eiwet God hɨras yetike menmen yaaim yi eirɨakem te God hanhanem kakɨntar menmen yaaim Jisas Krais epei kerekyiyem hɨrak kesak menmen enum mi. * Ais 28:16; Ro 9:33; Ef 2:20Hɨm me God mau mekre tɨwei matɨp mar im:
“Yi eiyɨmtewem. Hi ehimɨtan teinɨk mɨtɨk hewisɨk keit wit Saion kerp nɨmɨn kɨnan wɨnak. Neimɨn nanisesik hɨr ap yɨnk enuk nanriuwerek au.” Krais hɨrak teinɨk mɨtɨk kɨnan wɨnak, hɨrak kakɨkepi kaktorhɨs. * Mt 21:42Yi mɨt kerek yi yises Krais, yi han kitet hɨrak yaaik iuwe. Te neimɨn au, hɨm me God matɨp mar im:
“Hɨrak kɨre teinɨk mɨt newep wɨnak hɨr natɨp hɨrak enuk. Au, God katɨp hɨrak yaaik iuwe.” (Hɨrak kɨre teinɨk mɨtɨk kerp nɨmɨn kɨnan wɨnak siup.) * Ais 8:14; Ro 9:33Mɨt kerek hɨr ap nisesik au neweikɨn sip newetɨwek, Krais hɨrak kɨre nan kenip mɨt nar ek nankenpetɨp mɨnwik te hɨr nanɨnkewɨn nanɨwaank hɨras. Hɨm me God mau tɨwei matɨp me menmen im. Hɨram matɨp mar ik:
“Ik ek hɨrak nan te mɨt nankenpetɨp mamɨnwik nanɨnkewɨn.”
Haiu mɨt miyapɨr ne weiwɨk miutɨp me God
* Ais 43:20-21, 9:2; 1Pi 2:5; Ta 2:14; Ap 26:18; Ef 5:8Te yi yar ik au. Yi ne weiwɨk miutɨp nɨpaa God kehimɨteni, yi yɨre mɨt pris nɨrak kerek newenɨpi niuk mɨrak iuwe. Yi yɨre mɨt miyapɨr yɨrɨak menmen me God keremem. Yi yɨre mɨt miyapɨr nɨrak te yi eiwepyapɨr menmen yaaim iuwe hɨrak kɨrɨakem. Hɨrak kerekyi te yi yeweikɨn sip me menmen enum mɨre wɨtaan toto, yi yises hɨm mɨrak yaaim hɨram mɨre wepni kɨr. 10  * Ro 9:25; Hos 2:23Yi nɨpaa mɨt weinɨn te in ek yi ne weiwɨk me God. Yi nɨpaa God ap kekepi au, te in ek hɨrak kekepi wɨsenum.
Haiu emu emɨre mɨt miyapɨr ne God emrɨak menmen mɨrak
11  * Sam 39:12; Ga 5:17, 24; Je 4:1Nai yinan yaain, yi ne tɨ ik au. Yi yau in me wɨ kike keremem. Te hi etpi hɨm manp, yi einaaiwɨr menmen enum mekre han ki au emɨt! Menmen im hekrit hekrit mari han ki te yi yisesim yɨrɨak enum. 12  * Mt 5:16; Lu 19:44Yi yau yetike mɨt han hɨr ap nises God au. Te yi eiyises menmen yaaim yapɨrwe yi eirɨakem keremem. Te mɨt enun hɨr nansiuwe hɨm nantɨp yi enun, maain wɨ God pɨke kaknen skelim mɨt, hɨr nanwenɨpi niuk mɨrak nanɨntar menmen yaaim yi yɨrɨakem.
13  * Ro 13:1-7; Ta 3:1Yi eiyises hɨm me mɨt iuwe hɨr naanmɨpri eiyɨntar yi yises Mɨtɨk Iuwe God. Yi eiyises mɨtɨk iuwe ke gavman o 14 mɨtɨk hɨrak keriuweti nanɨnen naanmamri. Hɨr nenep mɨt nɨrɨak enum te hɨr newenɨpi mɨt hɨr nɨrɨak yaaim. 15  * 1Pi 3:16Yi eirɨak menmen im eiyɨntar God hanhan yi yairɨak mɨt enun hɨm enum mɨr mami mamriuwe menmen yaaim yi yɨrɨakem. 16  * Ga 5:13Yi mɨt yepu yar ke mɨt nɨnaaiwɨr wɨnak enuk menmen enum me tɨ meteneni au. Te yi ap yairɨak enum eiyɨntar yi yepu yar ik au emɨt! Yi yɨre mɨt ne God yi yɨrɨak menmen mɨrak te yi eirɨak menmen yaaim keremem. Menmen enum au emɨt! 17  * Ro 12:10; Pro 24:21; Mt 22:21Yi eiwenɨpi niuk me mɨt yapɨrwe, yi han etenɨn ni yinan, yi einaain einip God yɨnk enuk ekɨrwi, yi eiwenɨpi niuk me mɨtɨk iuwe ke gavman kerek naanmɨpri me menmen.
Haiu emises Krais me menmen hɨrak kɨrɨakem
18  * Ef 6:5Yi mɨt kerek yɨrɨak menmen me mɨt uwe ni, yi eiyɨmtau hɨm mɨr yi eiyisesim te yi ap einipi hɨr yɨnk enuk han enuk enriuwi. Mɨt han hɨr hanhani o hɨr han au enun naniwep, yi eirɨakem eiyɨr ik. 19 Mɨtɨk hak iuwe kakiwep kakɨntar yi yises hɨm me God, yi ap pɨke eikɨp emrerim au emɨt! Yi eirɨak menmen im hi hetpiyem te God han yaaik kakɨrwi. 20  * 1Pi 3:14, 17, 4:14Yi eirɨak enum te mɨt iuwe hɨr naniyep te yi einɨp emrerim au, hɨram menmen weinɨm. Te yi eirɨak menmen yaaim, mɨt iuwe hɨr naniwep yi einɨp emrerim au, God kakrekyi yaaim eiyɨnterim. 21  * Mt 16:24; Jo 13:15God hɨrak kehimɨteni te yi eiyises menmen hi hetpiyem. Yi eiyisesim eiyɨntar nɨpaa Krais kaa kenteri, te hɨrak kɨre hɨmɨn yaaik yi eiyisesim eiyɨr ke mɨtɨk kitet sak hɨmɨn. 22  * Ais 53:9; Jo 8:46Krais kɨrɨak enum au, hɨrak ap kewenɨn hɨm katɨp menmen enum au. 23  * Ais 53:7; 1Pi 3:9Me wɨ nɨpaa mɨt hɨr netpɨwek enum me nerekyɨwek yɨnk enuk, hɨrak ap keneri keriuwe hɨm enum au. Mɨt hɨr nakɨp, hɨrak ap keneri kanɨp au. Hɨrak katɨp au. Hɨrak katɨn mesik kerp keit. Hɨrak han kitet God hɨrak maain skelim mɨt werek kaknɨp nanrerik. 24  * Hi 9:28; Ro 6:2, 11; Ais 53:5Hɨrak hɨrekes kaa kentar nu tentarakɨt ke menmen enum haiu mɨrɨakem te haiu mɨt mamnaaiwɨr menmen me tɨ enum te hɨram ap mamri han kaiu. Hɨram mar ke mɨtɨk kaki, hɨmɨn kɨrak kaknaaiwɨr yɨnk kɨrak te hɨrak ap pɨke kakrɨak menmen meiyam au. Te haiu mamu mamises menmen yaaim me God. Hɨrak kaa te kakɨkepai haiu mamu werek. 25  * Ais 53:6; Esi 34:5-6; Mt 9:36; Jo 10:14Yi nɨpaa yɨre miyak sipsip yɨnaaiwɨr yayiwe yeit yaank yi yetaritari te in ek yi epei yan yises Krais, hɨrak naanmɨpri hɨmɨn ki kar ke mɨtɨk naanmɨpre sipsip.

*2:1 Ef 4:22; Je 1:21

*2:2 Mt 18:3; 1Ko 3:2

*2:3 Sam 34:8

*2:4 Sam 118:22; Mt 21:42; Ais 28:16

*2:5 Ef 2:21-22; Eks 19:6; Ais 61:6; Rev 1:6; Ro 12:1

*2:6 Ais 28:16; Ro 9:33; Ef 2:20

*2:7 Mt 21:42

*2:8 Ais 8:14; Ro 9:33

*2:9 Ais 43:20-21, 9:2; 1Pi 2:5; Ta 2:14; Ap 26:18; Ef 5:8

*2:10 Ro 9:25; Hos 2:23

*2:11 Sam 39:12; Ga 5:17, 24; Je 4:1

*2:12 Mt 5:16; Lu 19:44

*2:13 Ro 13:1-7; Ta 3:1

*2:15 1Pi 3:16

*2:16 Ga 5:13

*2:17 Ro 12:10; Pro 24:21; Mt 22:21

*2:18 Ef 6:5

*2:20 1Pi 3:14, 17, 4:14

*2:21 Mt 16:24; Jo 13:15

*2:22 Ais 53:9; Jo 8:46

*2:23 Ais 53:7; 1Pi 3:9

*2:24 Hi 9:28; Ro 6:2, 11; Ais 53:5

*2:25 Ais 53:6; Esi 34:5-6; Mt 9:36; Jo 10:14