6
Haiu maa metike Krais
* Ro 3:5-8Te haiu han kitet mekam? Haiu wen mamrɨak menmen enum te God hanhan kakriuwai wɨsenum kakɨsak menmen maiu enum a? Taauye! * 1Pi 4:1Haiu epei meweikɨn sip mewet menmen enum haiu mɨre mɨt naa, haiu ap te emises menmen meiyam enum au emɨt! * Ga 3:27Hi han kitet yi epei yertei menmen im. Nɨpaa mɨt nɨkrai meriuwe tɨpar haiu mɨt miyapɨr metike Krais Jisas mau han kiutɨp, hɨram mar ke haiu metike Krais haiu maa. * Kl 2:12Mɨt nɨkrai meriuwe tɨpar hɨram mar ke haiu metike Krais maa. God hɨrak yaaik hɨrak manp enuk, te hɨrak kɨkɨak Jisas Krais kekre nɨmɨn ne mɨt epei naa, hɨrak pɨke kekrit kau. Mar im haiu mɨt miyapɨr haiu mɨre mɨt pɨke nekrit nau, haiu mamises menmen yaaim keremem.
Maain haiu mamtike Krais mamu haiu mamɨt hɨmɨn yaaik
* Fl 3:10-11Hɨram mar im. Nɨpaa haiu metike Krais mau niutɨp, haiu maa metikerek. Te maain haiu mamtikerek mamu niutɨp haiu pɨke mamɨkrit mamu mamɨr ke in ek hɨrak epei kekrit kau. * Ga 5:24Haiu mertei menmen im. Menmen nɨpaa haiu misesim mekre han kaiu, hɨram maa metike Krais mau nu tentarakɨt. Hɨram maa mau nu tentarakɨt te in ek God kakɨwaank menmen enum mekre han kaiu kariyei haiu mɨrɨak enum, te haiu ap emises menmen enum han kai han kitetim mar ke mɨt enises menmen mɨt nɨr iuwe nanɨtporem au emɨt! Yi yaa yetike Krais te menmen enum ap mamri han ki yi eirɨak menmen enum au eiyɨntar yi yertei mɨt kerek hɨr epei naa, menmen enum ap te mamri han kɨr au. Haiu nepei maa metike Krais, haiu mertei te maain haiu mamtikerek mamu mamɨt. Haiu mamtikerek mamu mamɨt mamɨntar haiu mertei Krais nɨpaa kaa te God kɨkɨak hɨrak kekrit kau. Hɨrak ap te pɨke kaki meiyam taau. Ap menmen mepu mamrɨakek (o mamrikek) hɨrak pɨke kaki taau! 10  * Hi 9:26-28; 1Pi 3:18Hɨrak nepei kaa, menmen enum mari han ke haiu mɨt ap te mamri han kɨrak taau! Hɨrak ap te pɨke kaki kakteipim au. In ek hɨrak kau te hɨrak ketike God tau niutɨp. 11  * 2Ko 5:15; Ga 2:19; 1Pi 2:24Mar im yi mɨt miyapɨr yi han ekitet yi nepei yaa, te menmen enum ap pɨke mamri han ki au. Yi pɨke yekrit yetike God yau niutɨp yentar yi ne Krais.
12  * Jen 4:7Yi ap eiwis menmen enum me tɨ pɨke maminɨn yɨnk ki kerek maain yi yayi hɨrak kakɨsine au emɨt! Yi ap eiwisɨm hɨram mamri han ki te yi eiyises menmen enum me han ki hɨrak hanhanem. 13  * Ro 4:15Yi ap eiwis his hɨt nanamɨr hɨm nɨkɨp hɨram mamri (o mamɨryi) han ki te yi eirɨak menmen enum me tɨ au emɨt! Au, yi eiwet God em emtike han ki, yi eiwisɨk hɨrak kakɨkepi yi eirɨak menmen yaaim. Yi yar ke mɨt naa, te God kekekyi yi yekrit yau, te yi eiwetɨwek menmen mi yapɨrwe. 14  * 1Ko 15:21-22, 45Yi ap eiwis menmen enum me tɨ pɨke maminɨni au emɨt eiyɨntar hɨm lo ap naanmɨpri yi yisesim te God kaktɨp yi yaain au. Yi nepei yenpɨn yekeipɨn menmen im. Yi yises menmen yaaim God nepei kerekyiyem weinɨm, te menmen enum ap te maminɨni au.
Haiu emises menmen yaaim emrɨakem
15  * Ro 6:1Yi han kitet mekam? Haiu wen mamrɨak menmen enum me tɨ mamɨntar haiu menpɨn mekeipɨn hɨm lo me nɨpaa, in ek haiu mises menmen yaaim God nepei kerekyeiyem weinɨm keremem a? Taauye! 16  * Jo 8:34; 2Pi 2:19Yi nepei yertei yi hɨras eiwis mɨtɨk hɨrak naanmamri yi eirɨak menmen mɨrak, yi eire mɨt nɨrak. Yi eiwis menmen enum me tɨ mamri han ki yi eiyisesim, hɨram mamrekyi maain yi yayi. Yi eiwis menmen yaaim God kerekyeiyem hɨram mamri han ki yi eiyisesim, te yi eitike God eikiyan eiyu, hɨrak kaktɨp yi yaain. 17 Nɨpaa yi yewis menmen enum me tɨ mari han ki yi yisesim yɨrɨak menmen enum. Te maain yi yemtau hɨm yaaim mɨt hɨr netpiyem, te yi yisesim iuwe yeriuwe han ki. Haiu emtɨp God hɨrak yaaik ekɨntar menmen hɨrak kerekyiyem. 18  * Jo 8:32God hɨrak epei keriyei (o keryiyi) yi mɨt yi yeweikɨn sip yewet menmen enum me tɨ kerek nɨpaa mari han ki yi yisesim. Te in ek, yi yewis menmen yaaim me God mamri han ki yi eiyisesim. 19 Hi hetpi heriuwe hɨm im me wok mɨt hentar han ki hɨrak ap kertei menmen me God werek werek. Nɨpaa yi yewis his hɨt mi hɨram mises menmen enum me tɨ mar im: Yi mɨt yetike miyapɨr yairiyanhis yewenɨnem o menmen ham enum, te hɨram mɨre mɨtɨk kekre wɨnak enuk hɨrak kɨrɨak menmen me mɨtɨk naanmɨprɨwek ap keit pewek mererim au. Mar ke nɨpaa yi yɨrɨak menmen enum em, in ek yi eiwis his hɨt mi o han ki hɨram emises menmen yaaim, hɨram mamɨr ke yi eirɨak menmen yaaim me mɨtɨk yaaik naanmɨpri me menmen.
20 Nɨpaa yi yises menmen enum hɨram mari han ki minɨni, yi ap yises menmen yaaim me God hɨram naanmɨpri au. 21  * Ro 7:5, 8:6, 13; 1Pi 1:9Nɨpaa yi yeit mekam yaaim me menmen enum im a? Taauye! In ek yi yɨnk enuk yentar yi yɨrɨakem. Menmen enum em hɨram menipi yi yayi. 22 Te in ek God keriyei yi mɨt yi yɨnaaiwɨr menmen enum im hɨram mari han ki yi yɨrɨak enum. In ek yi yɨre mɨt ne God yi yɨrɨak menmen me God te yi yayɨt menmen yaaim mamkepi yi eiyises menmen yaaim te maain yi eiyu eitike God tipmain tipmain enum eik. 23  * Ro 5:12, 15Yi eiwis menmen enum mamri han ki yi eiyisesim te maain yi eiyɨt menmen im: Hɨram mamnipi yi yayi! Te menmen yaaim God kakwetaiyem weinɨm, hɨram menmen im: Haiu mamtike God haiu mamu mamɨt tipmain tipmain enum eik mamɨntar haiu mɨt miyapɨr ne Mɨtɨk kaiu Iuwe Jisas Krais!

*6:1 Ro 3:5-8

*6:2 1Pi 4:1

*6:3 Ga 3:27

*6:4 Kl 2:12

*6:5 Fl 3:10-11

*6:6 Ga 5:24

*6:10 Hi 9:26-28; 1Pi 3:18

*6:11 2Ko 5:15; Ga 2:19; 1Pi 2:24

*6:12 Jen 4:7

*6:13 Ro 4:15

*6:14 1Ko 15:21-22, 45

*6:15 Ro 6:1

*6:16 Jo 8:34; 2Pi 2:19

*6:18 Jo 8:32

*6:21 Ro 7:5, 8:6, 13; 1Pi 1:9

*6:23 Ro 5:12, 15