7
Tok piksa me mɨtɨk ketike mɨte hɨr neitan
Nai yinan, yi yertei menmen hi tewen etpiyem yentar yi yertei menmen yapɨrwe me hɨm me gavman. Wɨ kerek mɨt nau tɨ, hɨm im me gavman naanmɨpror ere hɨr nani, te hɨm au meit. Mɨte piutɨp wetike mɨtɨk kɨre hɨr neitan, hɨm me gavman matɨp mɨtɨk wen kepu hɨmɨn keriuwerek, mɨte wawu wautikerek. Maain hɨrak kaki, hɨm me gavman ap te mamwenep au. Hɨre wauno wawɨt mɨtɨk hak. Mɨtɨk kɨre wen kepu, hɨre wauno wawu wautike mɨtɨk hak, hɨm me gavman matɨp hɨre enu wekitet naan. Mɨtɨk kɨre kaki, hɨre wauno wawɨt mɨtɨk hak, hɨm me gavman matɨp hɨre enu au. Hɨram mewisiye hɨre wawises han kɨre.
* Ro 6:2, 11; Ga 2:19Nai yinan, hi hehimɨteni heriuwe hɨm im me mɨtɨk hak. Yi yaa me hɨm lo yentar yi yetike Krais yi yau han kiutɨp. Yi yɨre pɨnak ke yɨnk kɨrak. Hɨrak epei kaa, te hɨram mar ke yi yaa yetikerek. In ek yi yetike mɨtɨk hak yi yau niutɨp yar ke mɨte mɨtɨk kɨre epei kaa, hɨre wen weit mɨtɨk hak. Mɨtɨk hak kerek yi yetikerek yau niutɨp, hɨrak Krais kerek nɨpaa kaa. Hɨrak nɨpaa kaa, te God pɨke kɨkɨak kekre nɨmɨn ke mɨt epei naa hɨrak kekrit kau. Te haiu mɨt emrɨak menmen yaaim me God. * Ro 6:21Nɨpaa wɨ haiu mises han kaiu, hɨm lo hɨram menipai haiu hanhan emises menmen enum. Menmen haiu mɨrɨakem hɨram menmen enum menipai haiu mami. * Ro 8:2, 6:4In ek hɨm lo hɨram ap naanmamrai me menmen mentar haiu mɨre mɨt epei naa. In ek menmen haiu mɨrɨakem God Hɨmɨn Yaaik kekepai haiu emisesim. Menmen me lo nɨpaa haiu misesim, te God kaktɨp haiu yaain hɨram nepei au meit.
Menmen enum me tɨ meraiwaank
* Eks 20:17; Diu 5:21Haiu mamtɨp mekam? Haiu mamtɨp hɨm me God mau tɨwei hɨram enum a? Taauye! Hɨm me God ap meteikno menmen enum, hi ap hertei hɨram enum au. Hɨm me God ap metpo, “Ti ap hemkre menepam hanhan menmen me mɨtɨk hak,” te hi hepɨtari menmen im hɨram enum. Te hɨram nepei meteikno hɨram enum te hi yɨnk enuk heriuwerem. * Ro 4:15Menmen enum me tɨ man mekekyo han kai te hi hanhan menmen enum yapɨrwe mentar hɨm me God matɨp hɨram menmen enum emɨt. Hɨm me God ap mepu metpo menmen hɨram enum, te hi ap hanhan heriuwerem au, menmen me tɨ hɨram mau meit mar ke mɨtɨk kaa. Hi hepɨtari hɨram menmen enum. * Je 1:15Nɨpaa hi hepu te hi hetari menmen me hɨm me God. Maain hɨm me God epei man te hi hemtewem, menmen enum me tɨ mekekyo han kai hi hemkre menepam hanhan menmen enum yapɨrwe, te hi hertei hi hɨrɨak enum, maain hi hahi. 10  * Lev 18:5; Ro 10:5Hi hertei hɨm kerek God kewetaiyem, hɨrak hanhan hɨram mamkepai haiu mamu werek, te hɨram menipa hi hertei hi enuk maain hi hahi. 11  * Je 3:13; Hi 3:13Menmen enum me tɨ man menepya mewisesik meriuwe hɨm me God Moses kewisɨm mau tɨwei te hi hɨrɨak enum, maain hi hahi. 12  * 1Ti 1:8Hɨm Moses kewisɨm mau tɨwei, hɨram meke God man metike hɨm matɨp haiu ap hemkre emnepam hanhan menmen au emɨt! Hɨm im hɨram yaaim, hɨram meteiknai menmen God hanhan haiu mɨt miyapɨr emisesim, hɨram yaaim mekepai haiu mamu werek.
13 Hi atɨp mekam? Menmen hɨram yaaim menipa hi hahi a? Taauye! Menmen enum me tɨ menipa hi hahi. Hɨram menipa hi hahi heriuwe hɨm yaaim me God. Te hɨm me God im hɨram meteikno menmen me tɨ hɨram menmen enum enum.
Menmen me tɨ merekir han kaiu haiu misesim
14  * Sam 51:5; Jo 3:6Haiu mertei God kɨkaap hɨm mɨrak te hi mɨtɨk enuk kerekek menmen enum me tɨ merekir han kai te hi hisesim. 15  * Ga 5:17Hi hepɨtari henmak te hi hɨrɨak menmen. Menmen hi hanhan eisesim, hi hɨrɨakem au. Hi hɨrɨak menmen enum hi hɨneinɨm. 16 Hewaai meruri hi hɨrɨak menmen enum hi hɨneinɨm, hɨram meteikno hɨm me God Moses kewisɨm mau tɨwei hɨram yaaim. 17 Te in ek hi hertei hi hɨrekes ap hɨrɨak menmen enum im au. Menmen enum me tɨ mekre han kai menipa hi hɨrɨak enum. 18  * Jen 6:5, 8:21Hi hertei han kai ap kerekya hi hɨrekes hɨrɨak menmen yaaim au. Hi hanhan arɨak menmen yaaim te hi hɨrɨakem taau! 19 Hi ap hɨrɨak menmen hi hanhan hisesim au. Hi hɨrɨak menmen hi hɨneinɨm. 20 Hi hɨrɨak menmen hi hɨneinɨm, hɨram meteikno hi hertei hi hɨrekes ap hɨrɨak menmen enum im au. Menmen me tɨ mekre han kai menipa hi hɨrɨak enum.
21 Te hi hertei menmen im mepu. Hi hanhan hɨrɨak menmen yaaim, te menmen enum keremem hɨram mau mekre han kai. 22 Hi hekre han kai hatɨp hɨm me God Moses kewisɨm mau tɨwei hɨram yaaim. 23  * Ga 5:17; Je 4:1; 1Pi 2:11Te hi hɨr menmen ham mekre yɨnk kai hɨram mɨrɨak menmen ham. Hɨram hɨm ham enum im hɨram metike menmen han kai katɨp hɨram yaaim hɨram menepam. Menmen im minɨna menipa hi hanhan hises menmen enum me tɨ. 24 Hi mɨtɨk enuk han enuk. Keimɨn kakɨkepa te hi ehinɨn menmen enum menipa hi hanhan ehises menmen enum me tɨ mekre han kai? 25  * 1Ko 15:57Hi han yaaik hentar God kakɨkepa hi ehinɨn menmen enum mekre han kai hentar menmen Mɨtɨk kaiu Iuwe Jisas Krais hɨrak kɨrɨakem. In ek hi hepu har ik. Hi heriuwe han kai hi hanhan hises hɨm me God, te menmen enum mekre han kai menipa hi hanhan eises menmen enum me tɨ.

*7:4 Ro 6:2, 11; Ga 2:19

*7:5 Ro 6:21

*7:6 Ro 8:2, 6:4

*7:7 Eks 20:17; Diu 5:21

*7:8 Ro 4:15

*7:9 Je 1:15

*7:10 Lev 18:5; Ro 10:5

*7:11 Je 3:13; Hi 3:13

*7:12 1Ti 1:8

*7:14 Sam 51:5; Jo 3:6

*7:15 Ga 5:17

*7:18 Jen 6:5, 8:21

*7:23 Ga 5:17; Je 4:1; 1Pi 2:11

*7:25 1Ko 15:57