Tɨwei Jems Kewisɨk
Menmen me tɨwei ik
Jems katɨp mɨt gude 1:1
Neimɨn ap nertei menmen me God, ehɨr nanitɨwekhiyem 1:2-8
Hɨm me mɨt netenen menmen yapɨrwe, enetike mɨt han menmen auri 1:9-11
Hɨm me menmen mamri han kaiu emamitaipɨn haiu maminɨnem 1:12-18
Hɨm haiu memtewem haiu emisesim 1:19-27
Haiu han ekitet mɨt yapɨrwe hɨr nɨpɨran 2:1-13
Hɨm me mɨt ap nɨrɨak menmen yaaim, ehɨr ap nises God werek werek 2:14-26
Haiu mɨt naanempre menmen haiu metpim 3:1-18
Hɨm me mɨt ne weiwɨk me God enetike menmen enum me tɨ 4:1–5:6
Jems katɨp mɨt hɨm mɨkaru 5:7-20
1
* Ga 1:19; Ap 15:23; 1Pi 1:1Hi Jems hi hɨrɨak menmen me God ketike Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais, hi wok mɨtɨk kɨrakɨt. Hi hesiuwe tɨwei ik ken yi mɨt ne weiwɨk me Isrel yises God yi yewep yerer wit wit.
Menmen mari han kaiu mekepai haiu emises God werek werek
* Ro 5:3-5Nai yinan, me wɨ menmen enum me tɨ mamnen mamri han ki, yi ap han enuk au. * 1Pi 1:7Yi han yaaik eiyu eiyɨntar yi yertei menmen yi yisesim mamkepi yi eiyinɨn menmen enum im me tɨ te yi han tokik eiyu yi eiyises God werek werek. Yi han tokik eiyu keriyen au. Yi eiwis menmen im mekre han ki mamkepi te yi eiyu werek eiyɨr ke mɨt iuwe yi eiyises menmen yapɨrwe me God werek werek.
Mɨt ap nertei menmen werek werek hɨr enitehi God kakɨkepi
* Pro 2:3-6Neimɨn ne yi mɨt yi ap yertei werek werek mekam yaaim, mekam enum, yi eiyitehi God kakɨkepi kakɨnterim te hɨrak kakɨkepi yi eiyɨrteiyem werek werek. Yi eiyitehi God kakɨkepi eiyɨntar menmen im. God kepwetai haiu mɨt menmen mɨrak yapɨrwe weinɨm hɨrak ap kenai kakɨntar haiu emitɨwekhi kakɨkepai au. Hɨrak han yaaik. * Mk 11:24Mɨt nitehi God me menmen, hɨr han ekitet God kakɨkepi kakrekyorem. Hɨr han ekitet God kakɨkepi au, hɨr nɨre wan sɨr nɨme metɨtɨwem mekrit mewen heriyai heriyai, hɨr ap nertei God kakɨkepi me menmen o au. Mɨt narik hɨr ap han ekitet hɨrak God kakɨkepi kakrekyor menmen au kakɨntar hɨr han kitet menmen miutɨp miutɨp werek werek wen au.
Hɨm me mɨt netenen menmen, mɨt au nau weinɨn
* Je 2:5Neimɨn ne naiu yinan netenen menmen au, hɨr han yaaik enu enɨntar God kakɨkepi kaktorhis nanɨno wit kɨrak. 10  * Ais 40:6-7; 1Pi 1:24Neimɨn ne naiu yinan netenen menmen yapɨrwe, maain hɨrak God kewis menmen enum mewaankem, hɨr han yaaik enu enɨntar menmen mɨr iuwe au. Hɨr han yaaik enɨntar God kakɨkepi kaktorhɨs hɨr keriyen nanɨno wit kɨrak. Maain hɨr nanɨnaaiwɨr menmen mɨr hɨr nani nanɨr ke timen mamu wɨ mei kike hɨram mami. 11 Timen mewep, mesiupan, wepni kan tɨpar men hɨram meweiwei maa meket. Mar im me wɨ mɨt netenen menmen yapɨrwe nɨrɨak menmen nisesim, hɨr nɨre timen hɨr nani. Te haiu ap han ekitet menmen haiu metenenim mamkepai haiu mamu werek. Au, God kerekek.
Yi naanempre hɨras me menmen enum mamri han ki
12  * 2Ti 4:8Neimɨn hɨr nanu han tokik ke menmen enum mamnen mamɨwaanki, hɨr han yaaik enɨntar hɨr naninɨn menmen enum te God kakrekyor han kɨr kɨre hɨrekes nantikerek nanu. Nɨpaa God katɨp neimɨn han tewenɨna, hɨr nantikewa nanu tipmain tipmain enum eik. 13 Me wɨ ham menmen mamri han ke mɨtɨk te hɨrak kɨrɨak enum, hɨrak ap kaktɨp, “God kari han kai hi hɨrɨak enum.” Menmen im au emɨt! God ap te kakri han ke mɨt hɨr nanrɨak enum au. Menmen ap te mari God han kɨrak hɨrak kɨrɨak enum taau. 14  * Ro 7:7-10Menmen enum mɨt niutɨp niutɨp hanhanem, hɨram mari han kɨr hɨr nɨrɨak enum mar ke mɨt nemtɨn menmen mau tɨrpe mari miyak man mekrerem. 15 Menmen im enum hɨram mɨre nu hapɨn nɨkim mɨkɨn men tɨ. Maain hɨram mewo ere iuwe hɨram menep mɨt mewaanki. Mɨt hɨr hanhan menmen enum hɨr nɨrɨakem hɨram mɨre hapɨn nɨkim matɨn yapɨrwe. Menmen enum mekre han kɨr mamno ere iuwe mamnipi nani nanɨno si.
16 Nai yinan yaain, yi ap eiwis menmen enum im mamitipɨn yi han kitet hɨram me God au. 17  * Mt 7:11Menmen yaaim yapɨrwe hɨrak God kerekek kesiuwerem haiu mɨt metɨwem. God hɨrak kɨrɨak wepni, wenke, hɨr. Hɨram men mɨrɨak hɨmɨn mɨre yinam, nokim o mamre wɨtaan te God keweikɨn kar ek au. Hɨrak kepu kɨpɨrak kerekek kɨrɨak yaaim keremem, enum au. 18  * Jo 1:13Hɨrak kises han kɨrak hɨrak kerekyei haiu nɨkerek nɨrak mentar hɨm yaaim mɨrak hɨrak epei kewepaiyapɨrem haiu memtewem. Haiu mɨre hɨnaan nɨkim ham minɨn mekiute, maain ham mamkaru. Haiu mɨt in minɨn mises God me mɨt nerer wit wit, maain hɨr mɨt han enisesim.
Menmen yaai yi eiyɨmtewem yi eiyisesim
19  * Ekl 7:9Nai yinan yaain, yi eiyɨrtei menmen im. Yi mɨt niutɨp niutɨp nɨkɨp emnep waswas yi eiyɨmtau menmen. Te maain yi eiyɨtpim te yi ap han enuk eiriuwe mɨt yi eineri waswas au emɨt! 20 Menmen mar im ap te mamkaap mɨt nanises menmen yaaim God hanhan haiu emisesim emteikɨn mɨt han em au. 21  * Kl 3:8; 1Pi 2:1Te yi einaaiwɨr menmen enum mau han ki mamrekyi yi eiyises menmen enum. Yi hanhan eiyises hɨm yaaim nɨpaa God kewisɨm mekre han ki. Te hɨram mamkaap hɨmɨn ki kaktike God yi eiyu werek werek.
22  * Mt 7:26; Ro 2:13Yi ap eimipɨn hɨras! Yi han kitet yi eiyɨmtau hɨm me God te ap eiyisesim au, hɨram mamkepi. Taauye! Yi eiyɨmtau hɨm mɨrak yayisesim te hɨram mamkepi. 23 Mɨt kerek nemtau hɨm me God keremem te hɨr ap nisesim au, hɨr nɨre mɨtɨk kɨr hɨmɨn kɨrak kekre tɨpar. 24 Hɨrak ken, waswas hɨrak han kaa menmen enum mau ninaan mɨrak. Marim mɨt kerek nemtau hɨm me God keremem ap nisesim au, te hɨr nar ke mɨtɨk eik. Hɨr ap newis hɨm me God mamkepi hɨr nɨnaaiwɨr menmen enum te hɨr nanises menmen yaaim. 25  * Ro 8:2; Je 2:12; Jo 13:17Mɨt kerek nekine hɨm yaaim me God mɨt newisɨm mau tɨwei hɨr nar ke mɨtɨk kɨr ninaan mɨrak mekre tɨpar, hɨram mamkepi nanɨnaaiwɨr menmen enum. Hɨr han kitetim ap han kaa rem au, hɨr nisesim te God kakrekyor menmen yaaim.
26  * Sam 34:13, 141:3Mɨt kerek han kitet hɨr yaain nises God werek werek, te hɨr natɨp enum, hɨr nemipɨn hɨras nises God werek werek au. Hɨr nisesik weinɨk. 27 God Haai han kitet menmen im maminɨn mamkaap mɨt te hɨr nanisesik werek werek. Hɨram menmen im: Mɨt hɨr naanempre miyapɨr o nɨkerek kerek mɨt nɨr hɨr epei naa nɨnaiwɨri. Menmen im metike hɨr nɨnaaiwɨr menmen enum mɨt ne tɨ nisesim, te hɨram mamɨwaank han kɨr mar ke heinut mewen menmen te mɨt nanɨm au hɨram mewaankem.

*1:1 Ga 1:19; Ap 15:23; 1Pi 1:1

*1:2 Ro 5:3-5

*1:3 1Pi 1:7

*1:5 Pro 2:3-6

*1:6 Mk 11:24

*1:9 Je 2:5

*1:10 Ais 40:6-7; 1Pi 1:24

*1:12 2Ti 4:8

*1:14 Ro 7:7-10

*1:17 Mt 7:11

*1:18 Jo 1:13

*1:19 Ekl 7:9

*1:21 Kl 3:8; 1Pi 2:1

*1:22 Mt 7:26; Ro 2:13

*1:25 Ro 8:2; Je 2:12; Jo 13:17

*1:26 Sam 34:13, 141:3