3
God kɨkɨan yi mɨt miyapɨr yetike Krais yi yau
* Kl 2:12; Mk 12:36, 16:19; Ef 1:20Nɨpaa God kɨkɨak Krais kerek kekrehɨr ke haiu mɨt hɨrak kaa. Menmen im hɨram mar ke God kɨkɨan yi mɨt miyapɨr yi yetike Krais yau niutɨp. Te yi hanhan eiyises menmen me wit ke God kerek Krais kau menep his yaaim me God kerek mɨt iuwe newi, hɨrak naanmɨpre menmen. * Mt 6:33Yi han ekitet me menmen mepu wit kɨrak, ap menmen mau tɨ ik au emɨt! * Ro 6:2; 2Ko 5:14Yi han ekitet me menmen mepu wit kɨrak Heven eiyɨntar yi epei yaa me menmen enum me nɨpaa yi yisesim. Te God kɨkan yi mɨt miyapɨr yetike Krais, yi yɨre niutɨp, God naanmɨpre menmen im. * Fl 1:21; 1Ko 15:43; 1Jo 3:2Krais hɨrak kenipai haiu metikerek haiu mau niutɨp. Maain hɨrak pɨke kaknen kakwepyapɨr hɨrekes, haiu mamtikerek mamu mamɨt menmen yaaim me God.
Yi epei yeit hɨmɨn yaaik, te yi eiyises menmen yaaim
* Ro 6:6, 11, 8:13; Ef 4:19, 5:3-5Yi epei yeit hɨmɨn yaaik, te yi yewenɨn han ki me menmen enum yi hanhanem, hɨram enum me tɨ ik e. Hi hetpi me menmen mar im. Menmen me yi mɨt yetike miyapɨr yi yariyanhis yewenɨnem, o mɨt netike mɨt han neyawan, o yi hanhan yeriuwe menmen enum o yi hemkre menepam me menmen, hɨram menmen enum mar ke yi yeweikɨn sip yewet God. Hɨram mekrehɨr ke God. * Ef 5:6Maain God kakɨwaank mɨt miyapɨr kerek ap nises hɨm mɨrak kakɨntar hɨr nɨrɨak menmen enum hi epei hetpiyem im e. Nɨpaa yi mɨt miyapɨr yi yises han ki enuk kar ik te yi yɨrɨak menmen enum yar ke mɨt miyapɨr kerek maain God kakɨwaanki.
* Ef 4:25-31, 5:4Te in ek yi eiweikɨn sip eiwet menmen yapɨrwe mar im. Yi ap han enuk eiriuwehan au, yi ap einehan eiwepnakan au, yi ap einehan eitike miye haai o mɨt han yi eitɨpan enum enum me yi yewɨr paan yewepik o yenke yehes yeriyaak, o menmen enum mar im au emɨt! 9-10  * Ef 4:22, 25* Ef 4:24Yi ap eiwisesanek me menmen yi yetpim au emɨt, eiyɨntar yi epei yeweikɨn sip yewet menmen enum me nɨpaa yi yɨrɨakem wɨ kerek yi ap yises God au. In ek, yi yɨre mɨt han yaain. God kerekyi yi mɨt han yeweikɨn yɨre yaain. Hekrit hekrit hɨrak keweikɨn han ki yi yɨre mɨt yaain, yi yayu yayɨr ke God, te yi yerteiyek werek werek. 11  * Ga 3:28Me menmen yaaim im God kerekyeiyem hɨram menmen weinɨm, te mɨt hɨr ne weiwɨk me Isrel kerek nerekir yɨnk kɨr, o mɨt ne Grik hɨr ap nerekir yɨnk kɨr, o mɨt hɨr nen skul o au, o mɨt hɨr netenen pewek mei yapɨrwe, o hɨr mɨt ap netenen menmen auri. Hɨram menmen weinɨm. Menmen hɨram iuwe hɨram menmen im. Krais kerekek hɨrak Iuwe, hɨrak kau kekre han ke yi mɨt miyapɨr yapɨrwe kerek yi yises hɨm mɨrak.
Yi mɨt miyapɨr yi eiyises menmen yaaim me hanhan yeriuwehan
12  * 1Pi 2:9; Ef 4:2, 32God epei kehimɨteni yi mɨt miyapɨr nɨrak, hɨrak hanhan keriuweri iuwe. Te yi hanhan eiriuwe mɨt miyapɨr han yi eirekyor menmen yaaim. Yi ap han kitet yi yɨre mɨt iuwe au. Yi yɨrɨak mɨt menmen yaaim eitpor hɨm main main. Yi eiwis mɨt han hɨr nanises han kɨr me menmen te yi eiwenɨn han ki ap han enuk eiriuweri. 13  * Ef 4:32, 5:2Mɨtɨk hak kekre nɨmɨn ke yi mɨt hɨrak mɨtɨk hak kerekyɨwek enum ap kertei hɨram enum, mɨtɨk hak eik katɨp, “Hɨram menmen weinɨm. Maain hɨrak kakɨrtei.” Krais epei kesak menmen enum haiu mɨrɨakem, katɨp hɨram nepei au, te haiu emises menmen mɨrak hɨrak kɨrɨakem. Menmen mɨt han nerekyeiyem, haiu mamɨsak menmen enum hɨr nerekyeiyem haiu ap han kitetim au. Haiu mamtɨp hɨram nepei au mesi. 14  * Ro 13:8-10; 1Ko 13:13; Ef 4:3Menmen ham im hɨram minɨn. Yi hanhan yeriuwehan. Menmen im hɨram mɨre let mɨtɨk kakɨr kau tu keiyɨk kɨwarm laplap mɨrak hitokim (o tokim). Menmen me yi hanhan yeriuwehan hɨram mɨre let, hɨram mamkaap mɨt miyapɨr nau han kiutɨp werek werek. 15  * Ef 4:4; Fl 4:7; 1Ko 12:13, 27Krais epei kenipai haiu mekiyan mau meit, te haiu emwis menmen im. Hɨram naanmamrai me menmen yapɨrwe haiu mɨrɨakem. Nɨpaa God kari han ki yi yayu yaire yɨnk miutɨp, yi yayɨt menmen me Krais hɨram mamkaap han ki kaku werek werek. Te yi han yaaik eiyu eiyɨnterim. 16  * Ef 5:19Hɨm me Krais hɨram mamu mamɨkre han ki iuwe hɨram naanmamri, te hɨram mamkepi yi mɨt me wɨ yi yaikapan yeriuwe menmen me God yi yaitɨp mɨt han em werek werek, o yi eiwɨrnak eiyɨkteni me menmen. Yi han yaaik yeriuwe God eitpɨwek hɨrak yaaik, te yi eiyine henye me tɨwei Sam, o yi eiyine henye ham eiyɨt wɨnak ke God, yi eiyine henye te hɨram mamkaap han ki kaku tokik. 17  * 1Ko 10:31; Ef 5:20Menmen ham yapɨrwe yi yɨrɨakem o yi yetpim, yi yekrehɨr ke Mɨtɨk Iuwe Jisas yi yɨrɨakem. Yi eitɨp God hɨrak yaaik eiyɨntar menmen yaaim Krais hɨrak kerekyiyem.
Hɨm me mɨt miyapɨr hɨr neitan, hɨm me nɨkerek nɨr
18  * Ef 5:22Yi miyapɨr kerek epei yeit mɨkaan ni, yi eiyɨmtau hɨm mɨr. Menmen im hɨram yaaim mentar yi yises hɨm me Mɨtɨk Iuwe Krais. 19  * Ef 5:25Yi mɨkaan nɨr, yi hanhan eiriuwe miyapɨr ni. Yi ap eirekyor enum eiyɨtpor menmen hɨm tokik tokik eiriuwerem au emɨt!
20  * Ef 6:1Nɨkerek yi eiyises hɨm me miye haai ni eiyɨntar menmen im hɨram menip Mɨtɨk Iuwe God hɨrak han yaaik keriuwi. 21 Yi haairer yi ap eine nɨkerek ni eiyɨtpor enum enum eiri han kɨr ere hɨr nine han enuk nemtaantɨwo nau neit au emɨt!
Hɨm me mɨt iuwe netike wok mɨt nɨr
22 Yi mɨt kerek yɨrɨak menmen me mɨt iuwe, yi yɨrɨak menmen yaaim keremem wɨ kerek hɨr nerp menep naanmɨpri yi yɨrɨakem, te hɨr nantɨp yi yaain au emɨt! Hekrit hekrit yi eirɨakem yaaim eiyɨntar yi yɨrɨakem me mɨt kerek naanmɨpri keriyen au. Yi yɨrɨakem eiyɨntar yi yɨnapen einip Mɨtɨk Iuwe God hɨrak yɨnk enuk kakriuwi. 23 Menmen yapɨrwe yi yɨrɨakem, yi hanhan yɨrɨakem. Menmen yi yɨrɨakem, hɨram ap me mɨt keriyen au. Hɨram me God. 24 Yi eirɨak menmen yaaim eiyɨntar yi yertei maain God kakweti menmen. Yi eiyɨt menmen kerek hɨrak ketenenim. Yi han ekitet menmen im. Mɨtɨk Iuwe Krais hɨrak kinɨn naanmɨpri yi yɨrɨak menmen mɨrak keremem. 25  * Ro 2:11Mɨt miyapɨr kerek hɨr nɨrɨak enum, maain God kakrekyor menmen enum kakɨnterim. Hɨrak han kitet haiu mɨt yapɨrwe haiu mɨpɨran.

*3:1 Kl 2:12; Mk 12:36, 16:19; Ef 1:20

*3:2 Mt 6:33

*3:3 Ro 6:2; 2Ko 5:14

*3:4 Fl 1:21; 1Ko 15:43; 1Jo 3:2

*3:5 Ro 6:6, 11, 8:13; Ef 4:19, 5:3-5

*3:6 Ef 5:6

*3:8 Ef 4:25-31, 5:4

*3:9-10 Ef 4:22, 25

*3:9-10 Ef 4:24

*3:11 Ga 3:28

*3:12 1Pi 2:9; Ef 4:2, 32

*3:13 Ef 4:32, 5:2

*3:14 Ro 13:8-10; 1Ko 13:13; Ef 4:3

*3:15 Ef 4:4; Fl 4:7; 1Ko 12:13, 27

*3:16 Ef 5:19

*3:17 1Ko 10:31; Ef 5:20

*3:18 Ef 5:22

*3:19 Ef 5:25

*3:20 Ef 6:1

*3:25 Ro 2:11