3
In ek haiu nɨkerek ne God
* Jo 1:12-13, 16:3Yi eiyɨmtau. God Haai hanhanai wɨsenum, te hɨrak kenewai haiu nɨkerek nɨrak. Hɨm im yaaim. Haiu nɨkerek nɨrak. Mɨt nises menmen me tɨ hɨr nɨpaa ere in ap nertei God au. Markeik te hɨr netari menmen haiu misesim au. * 2Ko 3:18; Fl 3:21Nai yinan yaain, in ek haiu epei mɨre nɨkerek ne God. Maain hɨrak Jisas kaknen haiu mamweikɨn his mamɨr ke hɨrak mamɨntar haiu mamɨrek. Te in ek haiu metari maain menmen im mamre mekam au. Mɨt neimɨn hɨr nemerɨr menmen im mamnen, hɨr hekrit hekrit ap nɨrɨak menmen enum te hɨr han yaaik prar prar nanu nanɨr ke Krais hɨrak kepu. Neimɨn hɨr nɨrɨak menmen enum, hɨr neweikɨn sip newet hɨm me God. Hɨm im hɨram yaaim mentar menmen enum hɨram meremir hɨm me God. * 2Ko 5:21; 1Pi 2:22-24; 1Jo 2:2Yi yertei Krais epei kan kesak menmen enum haiu mɨrɨakem. Menmen enum mekre han kɨrak au. * Ro 6:1-2, 14Te neimɨn nises Krais, hɨrak kau kekre han kɨr te hɨr ap nɨrɨak enum au. Neimɨn nɨrɨak enum hekrit hekrit hɨr netari Krais, hɨr nisesik au. * 1Jo 2:29Nai yinan yi naanempre hɨras. Yi ap eiwis mɨt han hɨr nanmitipɨn au emɨt! Keimɨn hɨrak kɨrɨak menmen yaaim hɨrak yaaik kɨre Krais. * Jo 8:44Keimɨn kɨrɨak menmen enum hɨrak kises han ke Seten. Hɨrak kises han ke Seten kentar nɨpaa ere in Seten kɨrɨak enum. Nɨkan ke God Jisas kan kewepyapɨr hɨrekes te hɨrak kakɨwaank menmen enum Seten kɨrɨakem. * 1Jo 5:18Neimɨn hɨr nɨkerek ne God, hɨr wen nɨrɨak menmen enum yapɨrwe au. Menmen iuwe me God mekre han kɨr. God hɨrak Haai kɨr te hɨr ap nanrɨak menmen enum taau. Hɨr nɨkerek ne God te hɨr wen nanrɨak menmen enum au emɨt! 10 Mar im haiu mertei neimɨn nɨkerek ne God, neimɨn au hɨr nɨkerek ne Seten. Neimɨn nɨrɨak menmen enum, hɨr ap nɨkerek ne God au. Neimɨn ap hanhan nɨr yinan, hɨr ap nɨkerek ne God au.
Yi hanhan ni yinan
11 * Jo 13:34Hɨm im hi hetpiyem hɨram menmen nɨpaa yi yinɨn yises God yi yemtewem. Hɨram im: Yi hanhanan. 12 * Jen 4:8Haiu ap han enuk mamriuwe naiu yinan mamɨr ke mɨtɨk niuk mɨrak Ken au. Hɨrak ke Seten hɨrak kenep nɨkik kɨrak kaa. Kenmak te hɨrak kakɨp? Hɨrak kakɨp kentar menmen hɨrak kɨrɨakem hɨram enum, menmen nɨkik kɨrak kɨrɨakem hɨram yaaim. Hɨrak han enuk keriuwerek te hɨrak kakɨp. 13 * Mt 5:11-12; Jo 15:18-19Nai yinan, yi ap han kekrit eiyɨntar mɨt ap nises God hɨr han enuk neriuwi au emɨt! 14 * Jo 5:24; 1Jo 2:11Haiu hanhan naiu yinan te haiu mertei han kaiu kaa keit me menmen enum me tɨ. Han kaiu kekrit kepu me menmen me God. Neimɨn ap hanhan nɨr yinan, han kɨr wen kises menmen enum me tɨ. 15 * Mt 5:21-22; Rev 21:8Keimɨn han enuk keriuwe kɨrak yinak, hɨrak kɨre mɨtɨk enuk kenepep mɨt. Yi yertei mɨtɨk kar ik han kɨrak ap kises menmen me God, hɨrak ap te kaku kaktikerek tipmain tipmain enum eik au. 16 * Jo 13:1; Ga 1:4; 1Te 2:8Nɨpaa Jisas kaa kentɨrai haiu mɨt. Mar im hɨrak keteiknai hɨrak han tewenɨnai. Te haiu emises menmen Jisas kɨrɨakem. Haiu han etwenɨn naiu yinan, haiu ap te mɨnaain mami mamkepi au. Haiu mamkepi keriyen. 17 * Diu 15:7Keimɨn kau tɨ ik keit menmen yapɨrwe te hɨrak kertei kɨrak yinak kepu weinɨk, hɨrak kewen han kɨrak kakɨkepik ap kakwetɨwek menmen, kenmak te mɨtɨk ik hɨrak katɨp hɨrak hanhan God kises hɨm mɨrak? Taauye! 18 * Je 2:15-16Nai yinan, haiu ap emtɨp weinɨm haiu hanhan mɨt keriyen au. Haiu emkepi emteiknor haiu hanhani iuwe.
Mɨt nises hɨm me God ap yɨnk enuk nanɨrp ninaan mɨrak
19 Haiu mamkepi mamɨr im te haiu mertei haiu mises hɨm yaaim me God. Han kaiu ketpai haiu enun me menmen te haiu ap yɨnk enuk me ninaan me God au. Menmen mar ik God hɨrak 20 Iuwe enuk kinɨn han kaiu kertei menmen yapɨrwe. Hɨrak kertei haiu misesik werek werek te haiu enun au emɨt! 21 * Hi 4:16Nai yinan yaain haiu han kaiu ap ketpai haiu enun au, haiu merp ninaan me God haiu han tokik mamɨrp mamɨt. 22 Haiu mitehi God me menmen, hɨrak kakwetaiyem mentar haiu mises hɨm mɨrak, haiu mɨrɨak menmen yaaim hɨrak hanhan haiu mɨrɨakem. 23 * Jo 6:29, 13:34Nɨpaa God ketpai hɨm im. Haiu emises hɨm me Nɨkan kɨrak Jisas Krais, haiu hanhanan. 24 * Ro 8:9; 1Jo 4:13Keimɨn kises hɨm me God kerekek, hɨrak ketike God tau han kiutɨp. God Hɨmɨn Yaaik kɨrak kerek hɨrak kewetaiyek, hɨrak keteiknai God Haai kau kekre han kaiu.

*3:1 Jo 1:12-13, 16:3

*3:2 2Ko 3:18; Fl 3:21

*3:5 2Ko 5:21; 1Pi 2:22-24; 1Jo 2:2

*3:6 Ro 6:1-2, 14

*3:7 1Jo 2:29

*3:8 Jo 8:44

*3:9 1Jo 5:18

*3:11 Jo 13:34

*3:12 Jen 4:8

*3:13 Mt 5:11-12; Jo 15:18-19

*3:14 Jo 5:24; 1Jo 2:11

*3:15 Mt 5:21-22; Rev 21:8

*3:16 Jo 13:1; Ga 1:4; 1Te 2:8

*3:17 Diu 15:7

*3:18 Je 2:15-16

*3:21 Hi 4:16

*3:23 Jo 6:29, 13:34

*3:24 Ro 8:9; 1Jo 4:13