4
Haiu naanmamre hɨras te haiu emu emtike God
Haiu mɨt miyapɨr naanmamre hɨras emɨntar hɨm nɨpaa God ketpim me mɨt nanɨnen nanu wit kerek hɨrak kehimɨteni nanwiyen hɨr nanu yaaim nantikerek nanu nanɨt. Hɨm yaaim im hɨram mepu. Yi naanmamre hɨras te God kakɨtpi ap te yi yaino yayɨt menmen kerek hɨrak kehimɨteni yi yaitɨwem. Haiu memtau hɨm yaaim me God mar ke nɨpaa hɨr mɨt maamrer nemtewem. Te menmen hɨr nemtewem ap mekepi mentar wɨ hɨr nemtɨwem hɨr neweikɨn sip newetewem. * Sam 95:11; Hi 3:11Haiu mɨt miyapɨr kerek mises hɨm me God, haiu epei mamno wit kerek God kehimɨtenai haiu mamwi en mamu yaain mamtikerek mamu mamɨt. Nɨpaa God katɨp ke wit ik hɨrak katɨp kar ik: “Hi han enuk te hi epei hatɨp hɨm iuwe har ik:
‘Mɨt miyapɨr kerek ap nisɨsa, hɨr ap te nanɨno wit kerek hi ehimɨteni nanu nantikewa taau.’ ”
God nɨpaa kɨrɨak tɨ metike nepni. Me wɨ eim ere in hɨrak kau kemerɨr mɨt hɨr nanisesik nanɨno nanu nantikerek nanu nanɨt. * Jen 2:2Me tɨwei miutɨp nɨpaa mɨt newis hɨm me God mekrerem, hɨram matɨp me wɨ hispɨnak wik (7) mar im: “Wɨ hispɨnak kiutɨp (6) nepei au, teipmen me wɨ hispɨnak wik (7) God kau weinɨm ap pɨke kɨrɨak menmen ham au.” * Sam 95:11Me tɨwei im hɨrak pɨke katɨp kar ik: “Mɨt han en ap te nanɨno wit kerek hi hehimɨteni nanwiyen taau.” Hɨm im hɨram wen mepu, te haiu mertei mɨt han nanɨno wit kerek God kehimɨteni nanu nantikerek. Nɨpaa mɨt miyapɨr nemtau hɨm yaaim me God te hɨr ap nen wit God kahimɨteni nentar hɨr neweikɨn sip newet hɨm mɨrak. * Sam 95:7-8Mar ek te God kɨmat wɨ ham te mɨt nanɨno wit kɨrak nanu nantikerek. Hɨrak katɨp me wɨ im hɨram mɨre petepin. Maain tito yapɨrwe epei men me mɨt en neweikɨn sip newet God hɨrak pɨke kewepyapɨr hɨm im keriuwe menmen Devit ketpim. Hɨrak katɨp,
“Petepin yi yemtau God ketpi menmen yi ap paan tokik (o yenkeperkenum) yeweikɨn sip yewet hɨm me God.” * Diu 31:7; Jos 22:4Wit Keinan hɨrak wit God kehimɨtan Josua keriyei mɨt keri ken te hɨr nantike God nanu nanɨt te hɨrak ap pɨke katɨp keteipim me wɨ ham maain hɨram mamnen te haiu mamno wit kɨrak mamu mamtikerek. Mentar menmen im haiu mertei wɨ ham mepu memerɨr haiu mɨt ne weiwɨk me God haiu mamu yain yain mamɨr ke nɨpaa God kɨrɨak menmen nepei au, me wɨ hispɨnak wik (7) hɨrak kau yain yain keit. 10  * Jen 2:2Neimɨn hɨr nanɨno nanu nantike God nanu werek werek, hɨr nanɨnaaiwɨr menmen nɨpaa hɨr nɨrɨakem te hɨr han kitet God katɨp hɨr yaain. Au hɨr enises hɨm me Krais. Menmen im hɨr nɨrɨakem hɨram mar ke hɨr nau yain yain nar ke nɨpaa God kɨnaaiwɨr menmen hɨrak kɨrɨakem hɨrak kau yain yain. 11 Te haiu yapɨrwe naanempre hɨras werek werek te haiu mamno wit ke God haiu mamu yain yain mamtikerek mamu mamɨt. Haiu mɨt ap te emweikɨn sip emwet God mamɨr ke nɨpaa maamrer hɨr nɨrɨakem.
12  * 1Pi 1:23; Ef 6:17; Rev 1:16, 19:5; Jo 12:48Haiu naanempre hɨras me menmen im mentar hɨm me God hɨram weinɨm au. Hɨram mepu mɨrɨak menmen. Hɨram minɨn hɨne ke his tɨknuk enuk, hɨram mepno nɨmɨn han ketike hɨmɨn ke haiu mɨt, hɨram mewepyapɨr menmen mau mekrerem kerek haiu mɨt hanhanem o han kitetim, hɨram meteiknai menmen im hɨram yaaim o au enum. 13 Ap te menmen miutɨp nɨpaa God kɨrɨrakem hɨram mɨsawɨn te God ap kerteiyem au. Hɨrak kertei menmen yapɨrwe haiu mɨrɨakem hɨrak kɨrem. Maain hɨrak skelim haiu mɨt me menmen haiu mɨrɨakem.
Jisas hɨrak Mɨtɨk Iuwe Hetpris kaiu
14  * Hi 3:1, 10:23Haiu mɨtɨk kaiu iuwe hetpris ken kau ketike God teit wit kɨrak. Mɨtɨk ik hɨrak Jisas kerekek, hɨrak Nɨkan ke God. Te haiu han ekitet menmen wɨsenum me Jisas kerek haiu mewepyapɨrem. 15  * Hi 2:17Haiu mɨt ap te han tokik mamu maminɨn menmen yapɨrwe mamnen mamri han kaiu haiu mamrɨak enum au. Hɨram maminɨnai mamri han kaiu te hetpris kaiu hɨrak kɨre mɨtɨk han tewenɨnai keriuwe menmen enum haiu ap te maminɨnem taau. Hɨrak han tewenɨnai kentar nɨpaa menmen mari han kɨrak kar ke menmen mari han kaiu te hɨrak ap kisesim kɨrɨak menmen enum au. 16  * Hi 10:19Te haiu ap emnaain au. Haiu emitehi God hɨrekes emriuwe hɨm maiu mamno nɨkɨp mɨrak te hɨrak kakɨsak menmen enum maiu hɨrak kakɨkepai me menmen enum mamri han kaiu te haiu eminɨnem.

*4:3 Sam 95:11; Hi 3:11

*4:4 Jen 2:2

*4:5 Sam 95:11

*4:7 Sam 95:7-8

*4:8 Diu 31:7; Jos 22:4

*4:10 Jen 2:2

*4:12 1Pi 1:23; Ef 6:17; Rev 1:16, 19:5; Jo 12:48

*4:14 Hi 3:1, 10:23

*4:15 Hi 2:17

*4:16 Hi 10:19